Nr.150 - Ønske fra Socialdemokratiet - Lyngebækgårds Alle 3

Sagsnr.: 16/18603

 

Beslutningstema

Den socialdemokratiske byrådsgruppe anmoder om at få genoptaget sagen om lovliggørende landzonetilladelse til et nyt hus på Lyngebækgårds Alle 3 i Nivå.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Den socialdemokratiske byrådsgruppe har indsendt følgende:

 

”I ovennævnte sag blev der truffet en beslutning som senere er anket til Planklagenævnet. I nævnets afgørelse af 29. januar 2018, er sagen tilbagesendt til fornyet behandling i kommunen.

 

Af sagsakterne fremgår det tydeligt, at de af administrationen opstillede vilkår ikke er tilstrækkelig præcise, og det er uklart hvad der ligger i begrebet, at vinduerne skal ”fjernes”. Det er begrundelsen for hjemvisning af sagen.

 

I kommunikationen mellem lodsejer og administrationen, fremgår det endvidere at der i behandlingen og efter udvalgets beslutning, kan forekomme misforståelser i hvad der egentlig blev besluttet. Der foreligger udsagn om, at ”referatet kunne forekomme kryptisk”, samt at opfyldelsen af beslutningen ” kan sikkert ske på flere måder”.

 

Primært med baggrund i Planklagenævnets beslutning, ønsker vi at sagen genoptages med det formål at få klarhed over, hvorledes sagen kan finde sin endelige og helt klare løsning for sagens parter.

 

Vi forventer at sagens yderligere administrative behandling afventer sagens genoptagelse og beslutning.

 

På gruppens vegne

Carsten Nielsen”

 

Retsgrundlag

Planloven.

 

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

 

Indstilling

Den socialdemokratiske byrådsgruppe indstiller:

  1. At sagen genoptages.

 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 03-10-2018

Udvalget behandler sagen, når sagsbehandlingen vedr. Lyngebækgårds Alle 3 er færdig.