Nr.173 - Skiltning og navngivning af stier

Sagsnr.: 17/9965

 
Flemming Rømer (O)

Beslutningstema

Orientering om status for skiltning og navngivning af cykelstier samt beslutning om udmøntning af midler til skiltning i byerne.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget har bedt om en sag med status for skiltning og navngivning af kommunens cykel- og gangstier. Plan-, Miljø- og Klimaudvalget har kompetencen i forhold til navngivning.

 

Sagen forelægges desuden Udvalget for Infrastruktur og Trafik som har kompetencen i forhold til veje og stier samt opsætning og finansiering af skilte på disse.

 

Den 30. maj 2017 vedtog Plan-, Miljø og Klimaudvalget principper for skiltning af kommunale stier. Herunder at der i 2017 blev anvendt 400 t.kr. til skiltning af stier i Nivå.  Udvalget besluttede at skilte i de øvrige bysamfund opstilles i denne rækkefølge; Kokkedal, Humlebæk og Fredensborg.

 

I forslag til Mobilitets og Infrastruktur handlingsplan, som blev forelagt Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 15. august 2017 foreslog administrationen at der i årene 2018 – 2021 blev disponeret 0,3 mio. årligt til vejvisningsskilte i de øvrige bysamfund. Udvalget valgte at prioritere analyse af A6 højere i 2018. I den vedtagne handlingsplan er der således afsat 0,3 mio. kr. årligt i perioden 2019 – 2021 til skiltning af cykelstier og cykelruter.

 

I budgetforliget 2019 – 2022 er der i årene 2020 og 2021 afsat yderligere 0,4 mio. kr. årligt til navngivning og bedre skiltning fa stierne i byerne. Disse midler supplerer de allerede disponerede midler.

 

Status i Nivå

Der er i overensstemmelse med beslutningen i PMKU opsat skilte med vejvisning og kilometerangivelser på det samlede stinet i Nivå i løbet af 2017. Desuden er der gennemført en konkurrence via facebook om navngivning af stien mellem Islandshøj og Lergravene, som har fået navnet Lergravsstien.

 

Administrationen er i gang med en proces for navngivning af Lergravssøerne og der forelægges en sag for Plan-, Miljø og Klimaudvalget om dette. I denne sag forventes også at indgå formel navngivning af de største stier i området.

 

 

Skilte i de øvrige byområder

Administrationen vil i overensstemmelse med tidligere beslutning besluttet af Plan-, Miljø og Klimaudvalget, begynde projektering og opsætning af skilte på stisystemet i Kokkedal i 2019. Opsætningen sker i overensstemmelse med de vedtagne principper. 

 

Det er administrationens vurdering, at det er muligt med de disponerede midler (0,3 mio. kr. i 2019 og 0,7 mio. i hhv. 2020 og 2021) at gennemføre skiltning af det samlede net af trafikstier i overensstemmelse med de vedtagne principper. Samt gennemføre navngivnings proces og opsætning af stinavneskilte på stierne. Desuden vurderes det muligt at det inden for de disponerede midler er muligt at opsætte skilte på en det af det rekreative stinet i 2020 - 2021.

 

I 2019 forelægges en sag om navngivning af stier for PMKU. Den konkrete opsætning af skilte med vejvisning og navne samt finansiering, drøftes i Udvalget for Infrastruktur og Trafik.

 

Skiltning på rekreative stier fastlægges i forbindelse med arbejdet med stiplan for de rekreative stier. Der fremlægges særskilt sag om dette.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Skiltningen understøtter Byrådets arbejdsgrundlag om at det skal være nemt og sikkert at komme frem.

 

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget for så vidt angår konkret navngivning.

Infrastruktur og Teknikudvalget for så vidt angår opsætning og finansiering af navneskilte og vejvisning.

 

Indstilling

  1. At orienteringen vedrørende status for arbejdet med skiltning tages til efterretning.
  2. At midler til stier afsat i budgetforliget 2019 – 2022 anvendes til skiltning af stier og navngivning i overensstemmelse med principperne vedtaget af Plan-, Miljø og Klimaudvalget den 30. maj 2017.

 

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 10-10-2018

Orienteringen tages til efterretning. Det anbefales overfor Plan-, Miljø- og Klimaudvalget, at navne på afdøde lokale hæderspersoner medtages som mulighed i forbindelse med fremadrettet navngivning.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 06-11-2018

Orientering tages til efterretning. Udvalget pointerer, at der med stier både tænkes på både gang- og cykelstier i hele kommunen.