Nr.172 - Resultatet af naturrådets arbejde

Sagsnr.: 17/13380

 
Flemming Rømer (O)

Beslutningstema

Naturrådet for Nordsjælland har afsluttet sit arbejde med en rapport med anbefalinger til udpegning af Grønt Danmarkskort. Naturrådets resultater forelægges til orientering.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Grønt Danmarkskort - baggrund

Som en del af den nye planlov skal kommunen i kommuneplanen udpege arealer, der skal indgå i et landsdækkende Grønt Danmarkskort. Grønt Danmarkskort skal erstatte og supplere kommunernes hidtidige planlægning for naturbeskyttelsesinteresserne.

 

Udpegning af Grønt Danmarkskort skal ses som et led i en forstærket indsats for større og mere sammenhængende naturområder - også hen over kommunegrænser. Grønt Danmarkskort skal ligeledes tjene som et strategisk planlægnings- og prioriteringsværktøj for naturindsatsen. Staten stiller digitale kortdata til rådighed, for at opnå ensartet og høj kvalitet i udpegningen.

 

For at rådgive kommunerne i deres udpegninger til Grønt Danmarkskort blev der ved en bekendtgørelse oprettet lokale naturråd i hele Danmark. De lokale naturråd er ikke tillagt myndighedsbeføjelser og har ikke vetoret over de kommunale beslutninger. Det er kommunerne, der har det endelige ansvar for, at der foretages en udpegning af områder, som skal indgå i Grønt Danmarkskort. De lokale naturråd har til opgave at bistå kommunerne med udpegningerne.

Naturrådets sammensætning og medlemmer

Det lokale naturråd for Nordsjælland har arbejdet med naturområderne inden for og på tværs af kommunegrænserne i Gribskov, Fredensborg, Helsingør, Hillerød, Frederikssund og Halsnæs kommuner. Byrådet gav i december 2017 administrationen kompetence til at indstille medlemmer til rådet klik her.

 

Naturrådet består af 15 medlemmer, repræsenteret af 13 organisationer fordelt på bruger, benytter og beskytter. Naturrådet har holdt syv møder. Dagsordenspunkter, referater, slides fra møder mv. fremgår af Halsnæs Kommunes hjemmeside klikher

 

Halsnæs Kommune har varetaget sekretariatsbetjeningen af det lokale naturråd, mens de øvrige kommuner og Naturstyrelsen har været observatører.

 

Naturrådet har afsluttet sit arbejde med en rapport og tilhørende bilag (se bilag 1).

 

Naturrådets anbefalinger

Naturrådsrapporten er resultatet af naturådets arbejde i perioden februar - juli 2018. Naturrådet er kommet med en række overordnede anbefalinger dels til hvilke kriterier der kan indgå, når der skal udpeges områder, og dels til lodsejerinddragelse i kommuneplanprocessen. Derudover har enkelte foreninger udpeget i alt 47 konkrete arealer som kan indgå i Grønt Danmarkskort, samt et areal der ønskes udtaget i Frederikssund Kommune.

 

Naturrådet har anbefalet at råstofgrave kan indgå, at offentlige naturarealer kan indgå, at invasive arter bekæmpes, at stisystemer udbygges og sikres mod nedlæggelse.

Derudover er naturrådet enige om at frivillighed og dialog har stor betydning for realiseringen af naturprojekter. Naturrådet er dog ikke enige om, hvornår og hvordan borgere skal inddrages i en proces. Nordsjællands Landboforening, Landbrug & Fødevarer og Dansk Skovforening ønsker, at alle lodsejere skal høres og inddrages inden deres jord udpeges til Grønt Danmarkskort. De er bekymrede for, at nye udpegninger vil føre til, at der kommer nye bindinger på deres ejendomme. De har derfor taget forbehold for de supplerende udpegninger således, at de ikke står som afsender af disse.

 

Det videre arbejde 

Naturrådets forslag, bemærkninger og udtalelser, herunder mindretalsudtalelser, skal inddrages, når kommunerne arbejder videre med at udpege områder, som skal indgå i Grønt Danmarkskort. De lokale naturråd har til opgave at bistå kommunerne med udpegningerne, men er ikke tillagt myndighedsbeføjelser og har ikke vetoret over de kommunale beslutninger. Det er kommunerne, der har det endelige ansvar for, at der foretages en udpegning af områder, som skal indgå i Grønt Danmarkskort.

 

I Fredensborg Kommune er der allerede i kommuneplan 2017 udpeget et Grønt Danmarkskort, før Naturrådet blev nedsat. Naturrådets anbefalinger vil derfor anvendes som inspiration i kommuneplan revisionen i 2021.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Planloven

Bekendtgørelse om etablering af lokale naturråd

Vejledning om etablering af lokale naturråd

Vejledning om Grønt Danmarkskort og naturbeskyttelsesinteresser

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FNs verdensmål

6. Rent vand og sanitet

13. Klimaindsats

15. Livet på land

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

8. Bæredygtighed og miljø – vejen frem

 

Kompetence

Byrådet.

 

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 06-11-2018

Anbefaler administrationens indstilling.