Nr.171 - Placering af løsdriftsstalde på ejendommen Lågegyde 145

Sagsnr.: 18/16612

 
Flemming Rømer (O)

Beslutningstema

Der skal tages stilling til placering af en løsdriftsstald samt til dispensation fra afstandskrav til vej til en anden løsdriftsstald i forbindelse med ansøgning om §16b tilladelse af stutteriet på ejendommen.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Agrovi har på vegne af ejeren af ejendommen Lågegyde 145, 2980 Kokkedal søgt om §16b tilladelse til stutteriet på ejendommen.

Ejendommen har en §10 miljøtilladelse fra 2015 samt et tillæg fra 2017. Der er nu indsendt ny ansøgning, da der ønskes dels 2 yderligere løsdriftsstalde og dels en ændret placering af en nuværende.

Inden udarbejdelse af §16b tilladelsen ønskes udvalgets stillingtagen til placeringen af to løsdriftsstalde.

 

Løsdrift 3

Løsdrift 5

 

Blå skravering: Fredning

Rød skravering: Byzone

 

Ansøgning

Den ene af de to løsdriftsstalde, Løsdrift 3, er på 60 m2 og ønskes placeret lige nord for Ullerødvej indenfor beplantningen i skellet mod vejen og indenfor afstandskravet på 30 m til skel. Ansøgers konsulent anfører om ønsket om dispensation fra afstandskravet, at beplantningen sikrer at bygningen ikke vil være markant synlig for naboerne syd og vest for ejendommen, at den ligger optimalt for driften, samt at den vil ligge synligere i landskabet, såfremt den flyttes mod nord for at kunne overholde afstandskravet.

 

Den anden løsdriftsstald, Løsdrift 5 på 100 m2, ønskes placeret på den fold syd for Ullerødvej, der i dag er friholdt for bebyggelse. Ansøger anfører som begrundelse for at etablere stalden uden forbindelse til ejendommen øvrige bygningsmasse, at man på grund af hestelovens krav til bokstørrelse har fået behov for flere løsdriftsstalde. Det forhold, at dele af ejendommen ligger indenfor fredningen betyder, at der ikke kan etableres det fornødne antal løsdriftsstalde i tilknytning til foldene nord for vejen. Folden syd for Ullerødvej benyttes til ungheste, som ikke skal rides hver dag og derfor ikke skal trækkes frem og tilbage over Ullerødvej hver dag.

 

Kommuneplan 2017

Ejendommen ligger i rammeområde LJ3, Lyngebæksgaards dyrkningslandskab.  Af rammerne fremgår bl.a. at:

a)    I området må der ikke opføres bebyggelse, udover hvad der er nødvendigt for driften af landbrug, skovbrug og fiskeri.

b)    Bebyggelse som er nødvendige for driften af landbrug, skovbrug og fiskeri skal placeres i tilknytning til eksisterende bebyggelse.

 

Opførelsen på den ønskede placering strider med ”b” i rammerne.

 

Området er endvidere udpeget som værdifuldt landskab, jf. retningslinje 5.4 i Kommuneplan 2017: Landskabets karakter skal beskyttes og friholdes for spredt bebyggelse. Der må kun opføres byggeri, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for driften af landbruget. Byggeri skal i de tilfælde udformes og indpasses under hensyn til landskabets karakter.

 

Området er kortlagt efter landskabskaraktermetoden, og ligger i landskabsområde 3, LKO3, Lyngebækgårds dyrkningslandskab, hvoraf fremgår: De karaktergivende landskabselementer udgøres af bakkede landbrugsflader og folde. Landsskabsrummene fremstår enten åbne og vidtstrakte eller afgrænses af trærækker. Landskabselementerne udgør et åbent, storskala landskab med en tydelig struktur.

 

Administrationens bemærkninger

Stalden nord for Ullerødvej, Løsdrift 3:

Administrationen har ingen bemærkninger til ønsket om at dispensere fra afstand til vej. Løsdriftsstalden ligger på samme side af vejen som de øvrige bygninger på ejendommen, men vil ligge noget adskilt fra disse. Imidlertid vil bevoksningen ud mod vejen i stor udstrækning sløre bygningen, hvorfor det anbefales, at det stilles som vilkår, at det eksisterende beplantningsbælte bibeholdes.

 

Stalden på folden syd for Ullerødvej, Løsdrift 5:

Folden ligger mellem boligbebyggelsen Hjortevænget og Lågegyde mod øst og vest. Folden har form og karakter af en grøn kile, der ligger mellem de bymæssige bebyggelser og adskiller bebyggelserne. Folden ligger i et bakket landskab med væsentlige højdeforskelle (7,5 – 12,5 meter over havet). Mod syd og vest afgrænses folden (delvist) af kratbeplantning. I kanten er krattet mod syd er der opstillet en overdækket foderplads.

Administrationen vurderer, at landskabet er sårbart overfor byggeri og anlæg, som er meget synligt i landskabet. Det ansøgte byggeri ligger ikke i tilknytning til det nuværende byggeri. Byggeriet vil derfor virke meget eksponeret i landskabet og strid mod den åbne landskabskarakter. Placeringen er heller ikke i overensstemmelse med den nuværende bebyggelsesstruktur på ejendommen, bestående af en mere samlet bebyggelse nord for Ullerødvej. Administrationen skal på den baggrund anbefale, at der meddeles afslag til den ansøgte placering med opfordring til at finde en alternativ placering i sammenhæng med den øvrige bygningsmasse.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Husdyrbrugloven, Lovbekendtgørelse nr. 1020 af 6/7 2018

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FNs verdensmål

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

Byrådets arbejdsgrundlag

8. Bæredygtighed og miljø – vejen frem

 

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

 

Kommunikation

Nabohøring og annoncering i forbindelse med endelig tilladelse.

 

Indstilling

  1. At der meddeles dispensation fra afstandskravet på 30 m til vej til løsdriftstald 3 på vilkår at eksisterende beplantning bibeholdes,
  2. At der meddeles afslag til den ønskede placering af løsdriftstald nr. 5 med opfordring til, at stalden placeres i sammenhæng med den eksisterende bebyggelse nord for Ullerødvej.

 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 06-11-2018

Et flertal godkender administrationens indstilling punkt 1.

For stemmer 5: B, V, C og Carsten Nielsen (A)

Imod stemmer 2:  F og Ergin Özer (A)

Undlader at stemme 1: Bo Hilsted (A)

 

Administrationens punkt 2 sat til afstemning.

For stemmer 4: B, F og Bo Hilsted og Ergin Özer (A).

Imod stemmer 3: V og C idet de finder at det bør være muligt, idet de finder, at der ved dialog mellem ansøger og ejer, bør kunne udformes således at en løsdriftsstald ikke vil skæmme omgivelserne.

Undlader at stemmer 1: Carsten Nielsen (A)

Administrationens indstilling punkt 2 hermed godkendt.