Nr.170 - Tilladelse efter Husdyrloven til Digelsvej 5

Sagsnr.: 17/10588

 
Flemming Rømer (O)

Beslutningstema

Der skal tages stilling til, om der kan gives tilladelse til lovliggørelse og udvidelse af dyreholdet på ejendommen Digelsvej 5 samt dispensation fra afstandskrav til skel for ny stald- og ladebygning.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Ejerne af Digelsvej 5 har søgt om en såkaldt §10 tilladelse efter husdyrloven til lovliggørelse og udvidelse af dyreholdet på ejendommen samt om dispensation fra afstandskrav til skel for ny stald- og ladebygning.

 

Baggrund

De nuværende ejere overtog for år tilbage ejendommen og indsatte kødkvæg, fjerkræ og får. De tidligere ejere havde oprindeligt haft malkekvæg, men havde i de senere år før salget nedbragt dyreholdet til et mindre fjerkræhold og nogle få heste og fedekalve. Efter overtagelse af ejendommen indsatte de nuværende ejere flere dyr uden anmeldelse eller tilladelse fra kommunen.

 

Når lovgivning ændrer sig, kan man fortsætte med eksisterende lovlig anvendelse. Men i dette tilfælde havde dyreholdet været meget lille i en årrække, hvorfor den nye ejer skulle have anmeldt det nye dyrehold til kommunen, som så skulle behandle sagen efter gældende regler. Dette har administrationen indskærpet overfor ejerne, som derfor har søgt om lovliggørelse og udvidelse af dyreholdet.

 

Den eksisterende stald og mødding ligger meget tæt på naboer – mindre end 20 m. Da afstandskravet til nabobeboelse skal være over 50 m, hvis der skal kunne meddeles dispensation, kan den eksisterende stald og mødding ikke anvendes i forbindelse med udvidelse af dyreholdet. Dette har administrationen meddelt ejerne, og efter flere års dialog har ejerne sendt ansøgning om miljøtilladelse til udvidelse af dyreholdet og etablering af en ny stald.

 

Ansøgning om lovliggørende miljøtilladelse

Der er tale om et dyrehold med fedekvæg med opdræt, som er på græs på andre ejendomme i sommerhalvåret, nogle får og heste, samt et fjerkræhold bestående af høns, ænder og gæs. Ænder og gæs opfedes i sommerhalvåret og slagtes i slutningen af året.

 

Ansøger ønsker at sætte 7 heste i den eksisterende stald, ækvivalent med den tidligere ejers dyrehold i stalden. Fjerkræet går i eksisterende stalde og læskure.

 

Derudover ønskes der etableret en stald med en placering, så afstanden til nabobeboelse på 50 m kan overholdes.

 

Ved lovliggørelse skal husdyrbruget have tilladelse efter § 10 i den husdyrgodkendelseslov, der var gældende på ansøgningstidspunket. Tilladelsen skal, udover miljømæssige forhold påse, at de landskabelige værdier tages i betragtning. Tilladelsen vil kunne påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

 

Der er søgt om en bygning på 50 x 22 m, som skal rumme et afsnit med stald til kvæg og får samt et afsnit med lade.

 

Der søges samtidig om dispensation fra afstand til naboskel, idet stalden ønskes placeret 4 m fra henholdsvis naboskel mod nord og mod vest. Afstandskravet er 30 m, med mulighed for dispensation.

 

Ønsket placering af stald/ladeEjendommen

 

Planmæssige rammer

Kommuneplan 2013 var gældende på ansøgningstidspunktet. Ifølge denne ligger ejendommen i et område, der er udpeget til særligt værdifuldt landbrugsområde. Inden for disse skal landbrugsinteresserne generelt prioriteres højt. Kun samfundsmæssigt vigtige hensyn kan tilsidesætte arealernes fortsatte anvendelse til jordbrug. Ifølge Kommuneplanens retningslinjer kan driftsbygninger kun tillades opført uden tilknytning til ejendommens eksisterende bygninger, hvis der foreligger en særlig begrundelse for at fravige dette udgangspunkt.

 

Ejendommen ligger ikke i områder, der er udpeget til beskyttelse af naturværdier, kerneområder eller spredningskorridorer, og ligger også udenfor landskabsstrøg.

 

Nabohøring

I Udkast til Miljøtilladelse for husdyrbruget Digelsvej 5 af august 2018, som har været i nabohøring inden udvalgets behandling af sagen, har administrationen foreslået dispensation til den ønskede placering af stalden. Udkastet er vedlagt dagsordenen.

 

Naboerne mod nord, ejerne af Humlebækvej 35, har fremsendt et svar på nabohøringen. I høringssvaret, som er vedlagt dagsordenen, tages der kraftigt afstand fra udvidelsen af dyreholdet og byggeriet, som man mener vil skæmme landskabet pga. placeringen, og man ønsker ikke under nogen omstændigheder opførelse af bygningen 4 m fra skel, ligesom man anfører, at stalden med dybstrøelse vil give lugt,-, støj- og fluegener, samt at der ikke er areal til spredning af gødningen på ejendommen. Man foreslår, at byggeriet kan flyttes til østsiden afDigelsvej, hvor der ikke vil være problemer med afstandskrav til nabobeboelserne. Endvidere nævnes det at ejendommens jordtilliggende ikke er en størrelse, der egner sig til stordrift.

 

Ansøger har haft naboens bemærkninger til kommentering og ansøgers konsulent anfører i begrundelse for placeringen af stalden bl.a. at stalden hovedsageligt bruges i vinterhalvåret og indrettet med dybstrøelse, da det er bedst til kvæg. Det anføres endvidere, at placeringen er optimal ift. daglig drift og ejendommens arrondering. Placeringen så tæt på skel hindrer, at området mellem skel og stald bliver anvendt til skæmmende oplag.  Det vurderes, at tager bedst mulig hensyn til eksisterende beplantning og landskab. Endvidere påpeges det, at nabomatriklen mod nord anvendes til jordbrugsdrift og den tilhørende bolig ligger mere end 300 m derfra.

 

Administrationens bemærkninger

Da den nye stald er erhvervsmæssigt nødvendig for den fremtidige landbrugsmæssige drift, og bygningen med den ønskede placering kommer længere væk fra naboer og dermed giver færre gener, samt at den eksisterende beplantning i nogen grad afskærmer mod det synsmæssige indtryk, har administrationen vurderet, at der foreligger en særlig begrundelse for at tillade den ønskede placering i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer. Administrationen har i den forbindelse lagt vægt på, at bebyggelsen samles på den ene side af Digelsvej og at stalden etableres ca. 40 m fra de eksisterende bygninger på ejendommen. Det er normal praksis, at dispensere fra afstandskravet til skel mod marker, som i dette tilfælde.

 

Hvad angår lugt- og fluegener for de nærmeste naboer vurderes de at blive væsentligt nedsat ved det nye byggeri, idet den eksisterende stald og mødding ligger henholdsvis 20 m og 25 m fra de nærmeste nabobeboelser. Beboelsesbygningen på den naboejendom, hvis ejere har påpeget de mulige gener, ligger over 300 m fra den ønskede placering af stalden, hvorfor generne vurderes som minimale. Dybstrøelse, hvor dyrene går i et tykt lag halm, hvori gødning og urin afsættes, er i øvrigt en almindelig brugt og tilladt driftsform.

 

Med hensyn til udspredningsareal for gødningen oplyser ejer, at gødningen skal udbringes på forpagtede arealer. § 10 tilladelsen skal i øvrigt ikke forholde til udspredningsarealer.

 

Som følge af ovenstående skal administrationen anbefale, at der meddeles dispensation fra afstand til skel samt at den lovliggørende miljøgodkendelse meddeles.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug, nr. 442 af 13-5 2016, §10

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

8. Bæredygtighed og miljø – vejen frem

 

FNs verdensmål

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

 

Kompetence

Plan,-Miljø- og Klimaudvalget.

 

Kommunikation

En evt. tilladelse skal offentligøres på kommunens hjemmeside.

 

Indstilling

  1. At der meddeles dispensation fra nedsættelse af afstandskravet til naboskel til 4 m i forbindelse med byggeriet af stald-/ladebygning.
  2. At der meddeles lovliggørende miljøtilladelse til det ansøgte.

 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 06-11-2018

Godkender administrationens indstilling.