Nr.169 - Beslutning om scenarier for oprensning på den nedlagte Karlebo Flugtskydebane

Sagsnr.: 18/10859

 
Flemming Rømer (O)

Beslutningstema

Beslutning om niveau for oprensning af affald og jordforurening efter skydebaneaktivitet på den nedlagte Karlebo Flugtskydebane. Der orienteres endvidere om status vedrørende de udførte forureningsundersøgelser samt arkæologisk overvågning af gravearbejdet.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Den 30. maj 2017 besluttede Plan-, Miljø- og Klimaudvalget, at der skal gennemføres et projekt for oprensning efter skydebaneaktiviteterne på det kommunalt ejede areal ved den nedlagte Karlebo Flugtskydebane på matr. 3aø og 3ae, Niverød By, Karlebo.

 

Det blev dengang besluttet, at projektet skulle omfatte både fjernelse af affald (lerduer og plasthaglskåle) og afgravning af forurenet jord med henblik på, at arealet efterfølgende kan udgå af kortlægningen som forurenet areal. Der blev ved budgetforlig 2018-2021 bevilget kr. 4.370.000 til projektet til gennemførelse i 2018 og 2019.

 

På møde i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 14. august 2018 blev der orienteret om, at der var udført undersøgelser med henblik på afgrænsning af forureningen på arealet, men at forureningen endnu ikke var endeligt afgrænset.

 

På mødet blev det desuden oplyst, at der er risiko for at træffe fortidsminder i Langstrup Mose, og at Museum Nordsjælland anbefaler, at der udføres en forundersøgelse, for at afklare om der er fortidsminder på de arealer, hvor der skal graves. Som alternativ til en forundersøgelse blev det nævnt, at Museum Nordsjælland kan følge gravearbejderne ved selve oprensningsprojektet. Det blev oplyst, at beslutning omkring udførelse af forundersøgelse kunne medføre en væsentlig påvirkning af projektet, såvel tidsmæssigt, som økonomisk, og at administrationen derfor på et kommende møde ville fremlægge en sag med prisoverslag for de to alternativer til politisk beslutning.

 

Med henblik på at tilvejebringe et realistisk budget for gravearbejde og jordhåndtering, blev der den 12. oktober 2018 afholdt en testdag i mosen. På testdagen, som omfattede 2 forskelligartede områder i mosen, blev metode for slåning af tagrør og anden høj vegetation afprøvet og vurderet i forhold til udfordringer med at beskadige lerduer og eller trykke dem længere ned i jorden. Derudover blev afgravning af lerduer/lerduefragmenter samt afgravning af jord i tynde lag på 0,1 m testet og vurderet. Formålet med testdagen var således at afprøve skånsomme og effektive oprydningsmetoder til fjernelse af lerduer, haglskåle og forurenet jord.

 

Udover graveentreprenør, administration og kommunens rådgiver deltog mulige jordmodtagere og Museum Nordsjælland på testdagen.

 

Det skal bemærkes, at testdagen blev afholdt efter en lang periode med meget tørt vejr, og at forholdene på testdagen derfor har været optimale. Der plejer at være meget vådt i mosen, og det er derfor sandsynligt, at forholdene vil være anderledes når gravearbejderne skal udføres i foråret 2019.

 

Arkæologiske undersøgelser

 

På baggrund af de udførte prøvegravninger, vurderede Museum Nordsjælland, at der ikke er arkæologiske interesser ved gravning til maksimalt 30 cm.

 

På flere områder skal der kun fjernes affald eller afgraves jord til mindre en 30 cm. Efter testdagen har Museum Nordsjælland derfor anbefalet, at forundersøgelsen udføres i form af en overvågning af entreprenørens gravearbejder i udvalgte områder.

 

Museum Nordsjælland har udarbejdet et budget for denne overvågning, som udgør 68.227,63 kr. Budgettet er godkendt af Slots- og Kulturstyrelsen den 17. oktober 2018.

 

Administrationen og kommunens rådgiver Niras er enige med Museum Nordsjælland i, at overvågning af gravearbejdet er den bedste fremgangsmåde.

 

Hvis der konstateres væsentlige fortidsminder, der ikke kan udgraves og registreres indenfor rammerne af forundersøgelsen, skal der udarbejdes et budget for en egentlig undersøgelse. Hvis bygherre (kommunen) ikke ønsker at udføre denne undersøgelse, kan det aftales med museet, at der ikke udføres gravearbejder på disse områder, som da bevares urørte for eftertiden.

 

På denne baggrund vurderer administrationen ikke, at der er behov for beslutning i forhold til metode for de arkæologiske forundersøgelser.

 

Supplerende undersøgelser og status vedr. afgrænsning af forureningen

Efter Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets møde den 14. august 2018 har Niras udført flere supplerende undersøgelser til afgrænsning af forureningen. Resultatet af undersøgelserne er illustreret på kortet nedenfor. På kortet fremgår det i hvilke felter, der er påvist forurening, der giver anledning til kortlægning, og det er med forskellige farvesignaturer angivet til hvilken dybde, der skal afgraves forurenet jord, for at udgå af kortlægningen.

 

 

 

 

Med de samlede undersøgelser vurderes forureningen at være afgrænset både horisontalt og vertikalt mod nord, syd og øst. Mod vest er der udtaget og analyseret jordprøver helt op til skel mod 3 nabomatrikler, hvoraf matr. 12f er kommunens. I flere af disse prøver er jorden forurenet på et niveau, som vil give anledning til V2-kortlægning (konstateret forurening) hos regionen. Det vurderes derfor, at der sandsynligvis findes forurening i samme niveau på nabomatriklerne, og dermed at de udførte undersøgelser vil medføre, at Region Hovedstaden vil V1-kortlægge (mistanke om forurening) dele af disse grunde.

 

 

Revurdering af scenarier for oprensning

Projektet er planlagt ud fra en screeningsundersøgelse udført af Rambøll i 2017. Med udgangspunkt i denne undersøgelse, var det forventet, at forureningen var afgrænset indenfor den tidligere skydebanes areal. Med de af Niras udførte undersøgelser er der imidlertid tilvejebragt oplysninger om forureningens udbredelse, der gør, at vi forventer at dele af nabomatriklerne mod vest, herunder kommunens grund, matr. 12f er forurenet på et niveau, der vil give anledning til V1-kortlægning.

 

På grund af de nye oplysninger om forureningens omfang mener administrationen, at niveauet for oprensning skal vurderes på ny, og der er derfor opstillet to scenarier med henblik på politisk beslutning. Begge scenarier omfatter udgravning til tre mindre søer, som planlagt. Niras har på baggrund af påviste koncentrationer samt oplysninger fra testdagen beregnet økonomiske overslag for de to scenarier:

 

1)     Fjernelse af synligt affald og forurenet jord, så den tidligere skydebanes arealer, matr. 3ae og 3aø kan udgå af kortlægningen hos Regionen.

 

Ved dette scenarie vil både synligt affald og forurenet jord blive fjernet. Jordarbejderne vil udgøre bortskaffelse af i størrelsesordene 5.400 m3 forurenet jord.

 

Pris kr. 5,5 – 7,0 mio.

Ved valg af scenarie 1 fjernes forurening på den tidligere skydebanes areal og disse arealer udgår af kortlægningen. Men med de udførte undersøgelser forventes det, at der vil ske V1-kortlægning (mulig forurening) af nye arealer, herunder dele at kommunens grund, matr. 12f. Der er ikke udført undersøgelser på nabomatriklerne, da det ligger udenfor denne sag. Der er derfor ikke kendskab til en eventuel forurenings udbredelse og dermed omkostninger til at fjerne forureningen.

 

2)     Fjerne synligt affald.

 

I dette scenarie fjernes alt synligt affald i form af lerduer og plasthaglskåle på hele området. Der afgraves jord til der ikke findes synligt affald indlejret i jorden. Det forventes at der maksimalt skal afgraves 15 cm jord. Jordarbejderne vil udgøre bortskaffelse af i størrelsesordenen 2.000 m3 forurenet jord.

 

Pris kr. 2,8 – 3,5 mio.

 

Ved valg af scenarie 2 foretages en oprydning så arealet fremstår uden synlige tegn på fysisk forurening, mens der efterlades forurenet jord. Arealets kortlægningsmæssige status vil ændres fra at hele arealet nu er V1-kortlagt (mulig forurenet) til at de arealer, hvor der ved de udførte undersøgelser er påvist forurenet jord vil blive V2-kortlagt (konstateret forurenet).

Hvis det vurderes, at den påviste forurening udgør en sundhedsmæssig risiko ved den eksisterende anvendelse af arealet, kan kommunen iht. Jordforureningsloven meddele påbud til ejer om at udføre mindre omkostningskrævende tiltag, som eksempelvis indhegning. Da adgangen til forureningen i mosen er begrænset af den kraftige vegetation, vurderer administrationen umiddelbart, at det ikke vil være nødvendigt at udføre foranstaltninger ift. forureningen. Dette vil dog skulle undersøges nærmere, hvis dette scenarie vælges.

 

Tidsplanen for projektet er bl.a. afhængig af fuglenes yngleperioder. For at kunne gennemføre gravearbejderne i foråret 2019 har administrationen lagt en stram tidsplan, som gør, at det er nødvendigt, at udvalget på dette møde beslutter, hvilket scenarie administrationen skal arbejde videre med. Træffes der ikke en beslutning vil projektet tidligst kunne udføres i efteråret 2019

 

Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler at scenarie 2 vælges.

Hvis scenarie 1 vælges vil det betyde, at der skal bevilges et beløb i størrelsesordenen kr. 1,5-3 mio.

 

Retsgrundlag

Jordforureningsloven.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Delmål 12.4 - Håndtere affald på en miljømæssig fornuftig måde og nedbringe udslip til jorden for at minimere skader på menneskers helbred og miljøet.

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

 

Indstilling

  1. At udvalget bemyndiger administrationen til at arbejde videre med scenarie 2.

 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 06-11-2018

Udvalget ønsker, at der skal ske oprensning efter scenarie 1 og anmoder Økonomiudvalget om at forholde sig til bevilling hertil.