Nr.166 - Kommissorium for boligpolitik

Sagsnr.: 18/26000

 
Flemming Rømer (O)

Beslutningstema

Beslutning af kommissorium for udarbejdelse af boligpolitik med fire overordnede temaer og tidsplan, sammentænkt med proces for planstrategi.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Med budgetforliget for 2019-2022 blev det besluttet at ”arbejde for en målrettet boligpolitik, der kan tage højde for fremtidens bæredygtige boligformer og bosætning i kommunens bysamfund, når efterspørgslen på yderligere boliger stiger, samtidig med at det sikres, at kommunens grønne og naturlige præg fastholdes”.

 

Byrådets arbejdsgrundlag 2018-2021 siger: ”Vi vil formulere en boligpolitik, som sikrer, at alle kommunens boligområder er velfungerende også i mange år frem.”

 

Igangsættelse af arbejdet med en boligpolitik bygger på oplæg fra budgetseminar i april og august 2018. Oplæggene omhandlede den historiske og fremadrettede boligudbygning, analyser af bolig­massen, forholdet mellem boligtyper i de respektive bysamfund, demografiske forhold, samt en prognose over de fremtidige indkomstskatter.

 

Analyser

Analyserne viste, at boligsammensætningen i kommunes bysamfund kun har mindre forskelle. I Fredensborg, Kokkedal og Nivå er der et flertal af rækkehuse og enfamiliehuse, mens flertallet af boliger i Humlebæk udgøres af etage­ejendomme. Antallet af enfamiliehuse er stort set ens i Kokkedal, Fredensborg og Humlebæk, mens Nivå har flere rækkehuse. I såvel byzonen som i kommunens landsbyer er lidt over halvdelen af alle boliger privatejet.

Der forventes fortsat vækst i kommunens befolkningstal, og de gældende lokalplaner giver mulighed for knap tusind nye boliger.

 

Sammenfatningen på analyserne er, at:

 

  • Kommunen har gode muligheder for at opleve befolkningstilvækst, tiltrække og fastholde borgere
  • Kommunen har begrænset mulighed for direkte at styre, at særlige borgere flytter til bestemte boliger
  • Væsentlige ”hårde” virkemiddel er den fysiske planlægning under planloven, trafik og mobilitetsindsats, samt at sikre at de kommunale faciliteter er velfungerende og tilpasset behovet
  • For at styrke og ændre byernes identitet samt ændre fx Nivå og Kokkedals renommé kan der også anvendes ”bløde” virkemidler som information og markedsføring, samt sociale indsatser og arbejde med hvordan byerne anvendes af borgerne
  • Strategisk byudvikling i bymidterne er et helt centralt for tiltrækning af borgere og for at understøtte en positiv udvikling.

 

Kommissorium

 

Hvad kan en boligpolitik?

  • En boligpolitik kan bidrage til at skabe attraktive byer og en bæredygtig kommune
  • En boligpolitik kan sætte retning for en boligtilvækst i social balance
  • En boligpolitik kan bidrage til at sikre en boligudbygning, der værner om og forbedrer bysamfundenes kvaliteter, samt håndterer udfordringer.

 

4 temaer sætter rammen

Som næste skridt foreslås en politisk drøftelse på et temamøde i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget primo 2019. Temadrøftelsen vil sætte rammerne for det videre arbejde med boligpolitikkens overordnede målsætninger og indsatsområder. Det kan overvejes, at hele byrådet inviteres til temadrøftelsen.

 

Temamødet vil tage afsæt i følgende 4 overordnede temaer og spørgsmål:

 

1. Demografi - Hvem er vi? Hvordan sikrer vi mangfoldighed?

Med boligpolitikken skal der sættes målsætninger for en mangfoldig udvikling i kommunens 4 byområder samt for landområdet – både set under et men navnlig også set som afgrænsede lokalområder. Hvilke borgergrupper bor hvor, og hvem har svært ved at finde bolig i de enkelte lokalområder. En mangfoldig beboersammensætning understøtter tryghed, tillid og social balance i lokalområderne.

 

2. Geografi - Hvor bor vi? Hvor kan vi bygge flere boliger?

Med boligpolitikken skal der sættes målsætninger for kommunens boligudbygning med afsæt i de konkrete geografiske rammer. Boligudbygning omfatter både omdannelse af eksisterende byområder samt udbygning i nye områder. Omdannelse udgør et væsentligt tema, idet Fingerplanens rammer for inddragelse af det åbne land til byudvikling er begrænsede.

 

3. Typologi og kvalitet - Hvordan bor vi? Hvordan vil vi bo i fremtiden?

Med boligpolitikken skal der sættes målsætninger for sammensætningen af kommunens boligudbud, så det også i fremtiden opleves som attraktivt at flytte til kommunen og så kommunens egne borgere nemt kan finde en egnet bolig afhængig af livssituation og økonomi.

Temaet sætter fokus på boligen som en konkret ramme om levet liv i fremtiden. Hvilke typer boliger efterspørges af de nye generationer og fremtidens ældre og hvordan kan vi ved udvikling af nye boligområder imødekomme efterspørgslen?  

 

4. Beliggenhed - Hvorfor bor vi her? Er boligens omgivelser attraktive?

Med boligpolitikken skal der sættes målsætninger, som understøtter de enkelte lokalområders kvaliteter. Det skal sikre, at alle nye boligområder udvikles med fokus på at fastholde og udvikle kommunens grønne kvaliteter og byområdernes sociale fællesskaber i hverdagen.

 

Eksempler fra andre kommuner

 

Mange andre kommuner har også en boligpolitik. Som eksempel kan henvises til Gladsaxe kommunes By- og boligpolitik klik her

 

 

Proces og tidsplan

Der er udarbejdet følgende tidsplan for boligpolitikken. Inddragelse af interessenter som boligforeninger, grundejerforeninger og borgere foregår i høringsperioden.

 

 

Overordnet tidsplan for boligpolitik

April og august 2018

Oplæg på budgetseminar og analyser

6. november

Kommissorium i PMK

November-februar

Tværgående udvikling og koordinering

Marts 2019

Temadrøftelse i PMK, evt. invitation af Byrådet om bl.a. overordnede målsætninger og indsatsområder

April

1. udkast i PMK (og evt. Byråd)

Juni

Udkast godkendes i PMK til høring

August - September

Høring med debat med interessenter og borgere

Oktober - November 2019

Endelig vedtagelse i PMK og Byråd

 

Samspil med planstrategi og analyse af almene boliger

Boligpolitikken skal implementeres i den kommende planstrategi. Planstrategien skal vedtages senest i december 2019, da offentliggørelse af plan­strategien ifølge Planloven skal ske inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode. Planstrategien skal bl.a. indeholde byrådets vurdering af og strategi for udviklingen i kommunen, hvorfor de politiske standpunkter og målsætninger i boligpolitikken skal udmøntes med planstrategien.

 

Udarbejdelse af en boligpolitik skal ligeledes koordineres med det igangværende arbejde med at analysere boligområder med særligt fokus på den almene boligsektor. Denne analyse forventes behandlet i Social og Seniorudvalget i starten af 2019. Analysens resultater vil indgå i arbejdet med boligpolitikken, så behovet for og kapaciteten af boliger til løsning af kommunens boligsociale opgave indgår.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

En boligpolitik forventes at kunne understøtte MÅL 11: BÆREDYGTIGE BYER OG LOKALSAMFUND.

 

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget igangsætter arbejdet med boligpolitikken.

 

Indstilling

  1. At kommissorium for udarbejdelse af boligpolitik med de 4 overordnede temaer og tidsplan vedtages.

 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 06-11-2018

Godkender administrationens indstilling.

Udvalget ønsker at bopælspligt, seniorboliger, kommunens grønne kvaliteter, klima, bæredygtighed, udsatte boligområder, infrastruktur og tilgængelighed indgår i kommissoriet og i det videre arbejde.

Seniorrådets kommentarer indgik i sagens behandling.