Nr.165 - Ny fredning af Esrum Søs omgivelser - budgethøring

Sagsnr.: 18/27157

 
Flemming Rømer (O)

Beslutningstema

Godkendelse af høringssvar vedr. budgetoverslag for ny fredning af Esrum Søs omgivelser.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Fredningsforslag

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 3 kan Miljø- og Fødevareministeren, kommunalbestyrelser og Danmarks Naturfredningsforening rejse en fredningssag for fredningsnævnet. Fredningen rejses ved at indsende et fredningsforslag til fredningsnævnet med beskrivelse af fredningsbestemmelser for det angivne område, matrikelbetegnelse for de berørte ejendomme og redegørelse for sagens baggrund.

 

Danmarks Naturfredningsforening rejser om kort tid nyt fredningsforslag for Esrum Sø’s omgivelser. Hillerød Kommune er medrejser for arealer i Hillerød Kommune.

 

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget har den 3. oktober 2017 besluttet at Fredensborg Kommune ikke vil være medrejser på fredningsforslaget.

 

Fredningen omfatter 718 ha i Fredensborg, Hillerød, Gribskov og Helsingør kommuner. Heraf er 560,7 ha i forvejen fredet, mens 157,1 ha nye arealer foreslås fredet.

 

De tre primære formål med fredningsforslaget er:

  • Øge offentlighedens adgang til det fredede område
  • Sikre de bevaringsværdige landskabs-, natur- og kulturværdier.
  • Samle eksisterende fredninger til en tidssvarende fredning.

 

Fredningen vil hvis gennemført især have fokus på etablering af en rekreativ sti rundt om Esrum Sø, som er udlagt i de 4 kommunale kommuneplaner og fingerplan 2017 samt udarbejdelse af plejeplan for naturpleje. Fredningsforslaget omfatter etablering af ca. 8,8 km ny vandresti samt forbud mod nedlæggelse af ca. 11, 7 km eksisterende veje og stier.

 

Kommunen skal - hvis fredningsforslaget vedtages - anlægge stien og stå for den fremtidige vedligeholdelse samt den fremtidige naturpleje for at sikre udsigt over Esrum Sø og gode forhold for områdets natur indenfor kommunegrænsen. Stien skal anlægges som gangsti i 2 meters bredde med mulighed for udvidelse til cykelsti, hvis det ønskes af kommunen. 

 

Budgetoverslag

Ifølge naturbeskyttelseslovens § 36, stk. 5 skal fredningsforslaget ledsages af et budgetoverslag for realisering af fredningen. Danmark Naturfredningsforening har den 7. september 2018 sendt budgetoverslaget til kommentering hos Miljøstyrelsen og de 4 kommuner med 4 ugers svarfrist, senest den 8. oktober 2018.

 

Den samlede fredningserstatning for hele den nye fredning er opgjort til kr. 2.270.815. Heraf skal staten afholde ¾ af erstatningen. Den samlede udgift til de 4 kommuner beløber sig til kr. 567.704.

 

Der fremgår ikke af budgetoverslaget, hvor stor en andel af den kommunale erstatning Fredensborg kommune skal afholde.

 

Budgetoverslag skal iht. delegationsplanen behandles af Byrådet.

 

Administrationens svar til det fremsendte budgetforslag

Da fristen for afgivelse af høringssvar var 4 uger, har administrationen svaret Danmarks Naturfredningsforening at budgetoverslaget forelægges til politisk behandling i forhold til kommunens delegationsplan. Kommunen anmoder Danmarks Naturfredningsforening om, at svarfristen forlænges, så Byrådet får mulighed for politisk stillingtagen. Kommunen forbeholder sig mulighed for at afgive en senere udtalelse om budgetoverslaget. Der er ikke tale om en fredning, hvor fredningsinteresserne er akut truet.

 

Kommunens administration har endvidere den 8. oktober 2018 fremsendt følgende kommentarer til fredningsforslag og budgetoverslag:

 

Fredningsforslag

Generelt pålægger fredningsforslaget, såfremt fredningen gennemføres, kommunen betydelige udgifter og forpligtelser i forhold til anlæg af sti, udarbejdelse af plejeplan samt fremtidig vedligeholdelse af sti og naturpleje.

 

Kommunen vil senere i fredningsforløbet, når fredningsforslaget er rejst og efter afholdelse af offentligt møde, fremsende uddybende bemærkninger til fredningsforslagets indhold og bestemmelser.

 

Budgetoverslag

Kommunen vurderer, at budgetoverslagets beregninger for erstatningsgodtgørelse er i overensstemmelse med gældende praksis for erstatningsudbetalinger i fredningssager. Miljøstyrelsen har efterfølgende fremsendt høringsudtalelse, hvoraf det fremgår at der er nogle fejl i de anvendte erstatningstakster.

 

Kommunen finder, at budgetoverslaget ikke gør det muligt at vurdere kommunens samlede omkostninger til realisering af fredningen og de fremtidige afledte økonomiske byrder til anlæg af sti, udarbejdelse af plejeplan og fremtidig vedligeholdelse af sti og naturpleje.

 

Budgetoverslaget indeholder ikke en opgørelse af den faktiske erstatningsgodtgørelse for de enkelte kommuner, men kun en samlet erstatning for den samlede fredning. Da der er væsentlig forskel i inddragelse af nye arealer, anlæg, naturpleje mm. mellem de fire kommuner, bør erstatningsgodtgørelsen specificeres for de fire kommuner.

 

Budgetoverslaget indeholder ikke overslag for udgifter til anlæg af ny sti, boardwalks, bortkørsel jord, opsætning af skilte, bomme, hegn mm, udarbejdelse af plejeplaner og overslag for fremtidig vedligeholdelse af sti og naturpleje.

 

Det fremgår af Vejledning om de nye fredningsbestemmelser i naturbeskyttelsesloven af 5. juni 2004, at det anbefales at anvende skemaet i vejledningens bilag 2 ved udarbejdelse af et budgetoverslag ved rejsning af en fredningssag.

 

Det fremsendte budgetoverslag følger kun delvis vejledningens bilag 2. Kommunen finder, at budgetoverslaget bør udarbejdes efter bilag 2, således at anlægsomkostninger, driftsomkostninger, plejeomkostninger fremstår overskueligt og skematisk, så den enkelte kommune kan se hvilke udgifter fredningens realisering indebærer.

 

Det fremgår af ”Vejledning om de nye fredningsbestemmelser i naturbeskyttelsesloven af 5. juni 2004”, side 4, at indførelsen af krav om udarbejdelse af budgetoverslag for alle fredninger skal bidrage til at skabe et bedre overblik over omkostningerne knyttet til fredningsindsatsen i de enkelte år.

 

Det er ikke muligt for kommunen ud fra det fremsendte budgetoverslag, at vurdere omkostninger til realisering af fredningsforslaget. Kommunen betragter derfor budgetoverslaget som mangelfuldt, da det ikke indeholder oplysninger om de forventede afledte omkostninger, jf. naturbeskyttelseslovens § 36, stk. 5. 

 

Kommunen imødeser de manglende oplysninger – gerne inden den politiske behandling.

 

Andet

Kommunen vil efter rejsning af fredningsforslaget have mulighed for at afgive flere udtalelser om fredningsforslagets indhold og økonomi i forbindelse med Fredningsnævnets for Nordsjællands behandling af sagen. 

 

 

Den videre proces

Danmarks Naturfredningsforening og Hillerød Kommune har sendt fredningsforslag og budgetforslag med evt. rettelser på baggrund af budgethøring til Fredningsnævnet for Nordsjælland.

 

Danmarks Naturfredning har oplyst, at fredningen skal miljøvurderes, hvorfor den sendes til kommentering hos kommunen snarest mulig. Fredningsnævnet for Nordsjælland har netop sendt udkast til miljøvurdering til kommentering hos kommunen med høringsfrist den 19. november 2018.

 

Fredningsnævnet annoncerer fredningen i Statstidende og indkalder til offentligt møde og besigtigelse. Fredningsnævnet vil herefter indhente høringssvar fra lodsejere og myndigheder inden Fredningsnævnet træffer afgørelse om fredning og erstatningsgodtgørelse til ejere.

 

Fredningsnævnet skal træffe afgørelse indenfor 2 år efter fredningen rejses med mulighed for fristforlængelse i yderligere 2 år, hvis nødvendigt. Fredningsnævnet afgørelse vil efterfølgende forelægges til behandling i Miljø- og Fødevareklagenævnet, da erstatningen beløber sig til mere end kr. 500.000.

 

Bevilling

Hvis fredningen gennemføres vil kommunen skulle afholde ¼ af erstatningsgodtgørelse til lodsejere indenfor kommunegrænsen. Beløbet er ikke udspecificeret for kommunen, men er kun opgjort for den samlede fredning. Administrationen beder om at udgiften specificeres for den enkelte kommune. 

 

Såfremt fredningsforslaget realiseres vil det desuden kræve bevilling til anlæg af sti, bortskaffelse af jord, etablering af boardwalks, stenter, færister, hegn, opsætning af skilte, bomme mm, udarbejdelse af plejeplan samt efterfølgende vedligeholdelse af sti og naturpleje. Administrationen har bedt om at disse udgifter specificeres.

 

De nødvendige bevillinger til anlæg af sti, plejeplan mm og fremtidig vedligeholdelse behandles senere, når de er konkretiseret efter fredningsnævnets behandling af sagen og administrationens forhandling med lodsejerne om den nøjagtige placering af sti.

 

Retsgrundlag

Naturbeskyttelseslovens § 36, stk. 5

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

FN’s verdensmål

15. Livet på land

 

Kompetence

Byrådet.

 

Indstilling

  1. At administrationens høringssvar godkendes.

 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 06-11-2018

Anbefaler administrationens indstilling.

Udvalget forudsætter, at forslagsstillerne inddrager grundejerne så hurtigt som muligt i den videre proces.