Nr.185 - Ansøgning om dispensation i forbindelse med opførelse af et nyt enfamiliehus, Sørupvej 41 i Sørup

Sagsnr.: 18/20239

 
Bo Hilsted (A)

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om godkendelse af ansøgning om opførelse af et enfamiliehus i Sørup landsby samt ønske om dispensation til kvist.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Der ønskes nu opført et nyt enfamiliehus i 1 etage med udnyttelig tagetage med et etageareal på 282 m², inkl. integreret garage i en maksimal højde på 8 m.

 

Byggegrunden er på 1.285 m², svarende til en bebyggelsesprocent på 18.

 

Historik

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget gav 10. april 2018 tilladelse til nedrivning af bevaringsværdige hus, og tilsagn om opførelse af et nyt enfamiliehus med anden placering på grunden.

 

Udvalget sendte endvidere sagen til Byrådet med ønske om, at der blev nedlagt et forbud efter planlovens § 14 mod opførelsen af det ansøgte nye hus. Byrådet afviste § 14 forbuddet og sendte sagen til fornyet behandling i Plan-, Miljø– og Klimaudvalget. Udvalget besluttede den 29. maj 2018, at foreslå ejer at gå i dialog med naboer og bevaringsforening, for at finde løsninger indenfor lokalplanens rammer. Dialogen har efterfølgende fundet sted på et møde med deltagelse af ejerne, naboerne, udvalgsformanden og administrationen. Dette møde resulterede ikke i enighed mellem ejerne og naboerne.

 

Ejerne har efterfølgende indsendt en revideret ansøgning om et nyt hus på grunden, der ønskes opført parallelt med Sørupvej og med den nuværende indkørsel fra Sørupvej bibeholdt.

 

Det ansøgte byggeri er revideret i forhold til tidligere ansøgt på følgende punkter: 

Etageareaet er reduceret.

Der er ingen trempel

Den maksimale højde er reduceret

Bebyggelsesprocenten er sænket

 

Det reviderede projekt indeholder en altan med karakter af en kvist på ca. 6 m samt enkelte større vinduespartier. Dette forudsætter dispensation fra lokalplanens § 5, stk. 7, hvor lokalplanen angiver, at døre og vinduer ikke må udføres som gennemgående vinduesbånd eller større sammenhængende glaspartier samt § 5, stk. 11, hvor lokalplanen angiver at kviste skal udføres i en bredde på max. 1,40 m.

 

Naboorientering og partshøring

Den reviderede ansøgning har været udsendt i naboorientering. Der er indkommet 8 indsigelser fra de nærmeste naboer, Vejlauget Søkrogen og Bevaringsforeningen ”Fredensborg”.

 

I indsigelserne gives der udtryk for følgende:

 

  • At byggeriet ikke er i overensstemmelse med Sørups karakter og den omgivende bebyggelse,
  • At der ikke er væsentlig forskel mellem det nu ansøgte og det tidligere projekt bortset fra omfang og højde,
  • At der er risiko for præcedens,
  • At ejendommen bør tilhøre lokalplan F28 med mulighed alene for opførelse af byggeri i 1 etage,
  • At altanen og vinduespartierne giver indbliksgener.

 

Partshøring af ejerne

Ejerne har efterfølgende sendt kommentarer til indsigelserne:
 

Byggeriet overholder lokalplanens krav til karakteren af et traditionelt landhus i 1½ etage med smal bygningskrop, tag med høj rejsning og materialevalg i teglsten og træ.

Ejendommen er købt med henblik på opførelse af byggeri i 1½ etage, som lokalplan F33 giver mulighed for.

 

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at de ansøgte dispensationer fra lokalplanen til kviste og større vinduespartier ligger indenfor kommunens dispensationskompetence, og byggeriet overholder de bebyggelsesregulerende bestemmelser i bygningsreglementet (BR18).

 

Til orientering er der opført en række altaner og tagterrasser i Sørup.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Lokalplan F33 for Sørup Landsby

Planloven

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Projektet vil være med til at fremme FN’s verdensmål 11. Bæredygtige byer og lokalsamfund 15. Livet på land. Endvidere understøtter det Byrådets arbejdsgrundlag 4. Bygninger og byrum skaber liv.

 

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

 

Indstilling

  1. At der gives tilladelse til opførelse af et nyt hus i 1 etage med udnyttet tagetage opført i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser samt den nødvendige dispensation fra lokalplanens bestemmelser om kviste og større vinduespartier.

 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 29-11-2018

På mødet blev udleveret et notat, der lægges på som bilag til punktet.

 

Administrationens indstilling sat til afstemning.

 

For stemmer 2: Ergin Özer (A), Mie Stattau (V)

Imod stemmer 6: B, C, F, O og Carsten Nielsen (A) og Carsten Bo Nielsen (V)

 

Der blev fremsat forslag om at følge administrationens indstilling, dog således at altan med karakter af en kvist skal holde sig indenfor lokalplanens rammer. Forslaget blev sat til afstemning.

 

For stemmer 7: A, B, F og V 

 

Imod stemmer 1: Thomas von Jessen (C) idet han finder, at det tilladte er i konflikt med formålet med Lokalplan F33.

 

Forslaget er dermed vedtaget.