Nr.184 - Tilbagemelding til Erhvervsstyrelsen vedr. Teglbuen

Sagsnr.: 17/4724

 
Bo Hilsted (A)

Beslutningstema

Plan,- Miljø- og Klimaudvalget skal træffe beslutning om fremsendelse af  erstatningsareal til Erhvervsstyrelsen for et nyt erhvervsområde ved Teglbuen 1 i Nivå, som ønskes udtaget af Fingerplanens kystkile.

 

Sagsfremstilling og økonomi

I april 2016 igangsatte Erhvervsstyrelsen revision af den gældende Fingerplan (Fingerplan 2013 – Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning). I den forbindelse fremsendte Fredensborg Kommune en ønsker til ændringer til Erhvervsstyrelsen heriblandt muligheden for, at udlægge et nyt erhvervsområde ved Teglbuen 1 i Nivå. Erhvervsområdet er vist på kortbilag 1 (se bilag) og udgør ca. 27.000 m2.

 

Området som ønskes udlagt til erhverv ligger i et område udpeget til kystkile i Fingerplanen. Det har hidtil været praksis, at kommunale ønsker om at udtage arealer mødes med krav om at tilsvarende arealer inddrages i kystkilen. Administrationen argumenterede dog ved fremsendelse af nærværende ønske for, at der ikke blev givet et erstatningsareal, da udlæg af erhvervsareal til transporttunge erhverv, er anført som en statslig interesse i den reviderede planlov fra 2017.

 

Erhvervsstyrelsen fremsendte d. 15. oktober 2018 bemærkninger til kommunens ønske for Teglbuen 1. Heri spørges til om kommunen kan godkende, at udlægget af det nye erhvervsområde sker på følgende betingelser:

 

  1. at de pågældende områder tages ud af Fingerplanens grønne kiler
  2. at kommunen, inden for en fastsat tidsfrist, udpeger erstatningsarealer, som kan indgå i Fingerplanens grønne kiler

 

I lyset af ovenstående vurderer administrationen, at der bør fremsendes forslag til et erstatningsareal til Erhvervsstyrelsen, hvis kommunens ønske skal imødekommes.

 

Screening for mulige løsninger

Der er på denne baggrund foretaget en screening af mulige erstatningsarealer, hvor der er fundet to løsninger. Det er administrationens vurdering, at man fremsender forslag 1 som erstatningsareal. Forslag 2 kan overvejes i tilfælde af, at Erhvervsstyrelsen ikke kan godkende forslag 1.

 

Forslag 1: Samme erstatningsareal som til Vandtårnsvej 2, Kokkedal

Et af de andre ønsker der blev fremsendt til Erhvervsstyrelsen var, at matriklerne ved Vandtårnsvej 2 i Kokkedal blev udtaget af kystkilen, for at muliggør anden anvendelse. Som erstatning for dette areal på 141.300 kvm blev der peget på et areal vest for Nivå på 547.700 kvm. En mulighed er derfor at pege på, at arealet ved Nivå er tilstrækkelig kompensation for både for Vandtårnsvej 2 og Teglbuen 1. Området fremgår af kortbilag 2 (se bilag). Det skal dog bemærkes at Erhvervsstyrelsen tidligere har været tilbageholdene med, at der byttes med arealer, som ligger umiddelbart vest for de større byer/Helsingørmotorvejen, da de ofte ligger i transportkorridoren, hvilket også er tilfældet for dette areal fordi Erhvervsstyrelsen vurderer, at arealerne ikke er af tilsvarende karakter for kystkilernes kvalitet.

 

Oversigtskort over forslag 1

 

 

Forslag 2: Område ved Kokkedal og Nivå

Det er vurderingen, at et område ved hhv. Kokkedal og Nivå tilsammen kan fremsendes som erstatning for Teglbuen 1. Områderne fremgår af kortbilag 3 og 4 (se bilag).

 

Området i Nivå omfatter hele matr. 47a Niverød by, Karlebo og vejstykke 7000ap samt en del af matr. 47b Niverød by, Karlebo og har en samlet størrelse på ca. 22.500 kvm. Området henligger i dag som grønt område, og er kommunalt ejet. Området grænser op til et boligområde mod syd og til kystkilen og det åbne land mod nord, øst og vest. Området er udlagt som et perspektivområde til byudvikling i kommuneplanen. I forbindelse med seneste revision af kommuneplanen, blev der fremlagt forslag om, at området blev udlagt som et rekreativt område, men byrådet besluttede, at området fortsat skulle være et perspektivområde.

 

Området i Kokkedal omfatter matr. 2ea Ullerød by, Karlebo. Området er i kommuneplanen udlagt til jordbrugsformål og anvendes til jordbrugsmæssige formål. Området har en samlet størrelse på ca. 15.000 kvm og er privat ejet. Området grænser op til boligområder mod øst og vest, og mod det åbne land og kystkilen mod nord. Bag vejen Lågegyde mod syd grænser området op til kommunegrænsen mod Hørsholm.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Planloven.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

7. Oplevelser og erhverv som udviklingsmotor

FNs verdensmål             

9. Industri, innovation og infrastruktur

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

 

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

 

Elektroniske bilag

Nr.104 - Revision af Fingerplanen, spor 2 behandlet på Byrådsmødet den 29. maj 2017 – klik her

Nr.164 - Teglbuen 1 - ønske om erhvervsområde behandlet på Plan-, Miljø- og Klimaudvalgsmødet den 15. august 2017 – klik her

 

Indstilling

  1. At forslag 1 fremsendes til Erhvervsstyrelsen som første prioriteret som erstatningsareal for Teglbuen 1, og at forslag 2 fremsendes som anden prioritet.

 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 29-11-2018

Godkender administrationens indstilling, dog således at området i Kokkedal matr. 2ea Ullerød by, Karlebo Lågegyde udgår af forslag 2.