Nr.183 - Igangsætning af tillæg til lokalplan nr. 31 - Avderød landsby - Idrætshal ved Avderødvej 32A

Sagsnr.: 18/29122

 
Bo Hilsted (A)

Beslutningstema

At udvalget godkender igangsætning af udarbejdelse af tillæg til lokalplan nr. 31- Avderød landsby for en idrætshal ved psykiatrisk behandlingsinstitution Dyssegården, som en C-lokalplan.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund og formål

Behandlingsinstitutionen Dyssegården ønsker at opføre en idrætshal på deres ejendom Avderødvej 32A.

 

Administrationen har afgjort, at byggeriet vil kræve udarbejdelse af et tillæg til eksisterende lokalplan for ejendommen.

 

Det er ejers ønske at nedrive den tidligere lade beliggende i den nordlige del af ejendommen og på samme sted opføre en idrætshal med forskellige faciliteter f.eks. fitnessrum og caféområde.

 

Dyssegården tilbyder psykiatrisk behandling af børn og unge i alderen 10-25 år med begyndende psykiatriske lidelser. Dyssegården arbejder med at skabe et meningsfuldt liv ved behandling, undervisning og fritidsaktiviteter med faste og trygge rammer tilpasset den enkelte.

 

Den gældende lokalplan nr. 31 for Avderød landsby giver ikke mulighed for at opføre en bygning der har tilstrækkelig rummelighed til at kunne muliggøre en idrætshal, hvorfor det er nødvendigt at udarbejde et tillæg til lokalplanen.

 

Lokalplanen er kategoriseret som en C- lokalplan jævnfør A, B, C kategoriseringen. Det er en mindre lokalplan med 2 ugers offentlig høring. I følge proceduren har administrationen kompetencen til at sende lokalplanforslaget i offentlig høring samt træffe beslutning om endelig vedtagelse. Plan-, Miljø- og Klimaudvalget orienteres om endelig vedtagelse.

 

Plangrundlag

Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 31 for Avderød Landsby vedtaget i januar 1986.

 

Lokalplanen har bl.a. til formål at sikre:

  • de historiske, arkitektoniske, miljømæssige og landskabelige kvaliteter såvel i landsbyen som ved overgangen mellem landsbyen og det åbne land bevares, plejes og forbedres,
  • at den bevaringsværdige bebyggelse og karakteristiske beplantning fastholdes,
  • at der kan anvises arealer til ny bebyggelse og erhvervsformål, at ny bebyggelse placeres og udformes, så der opnås en god sammenhæng med den eksisterende bebyggelse og med landskabet.

 

Ejendommen er udlagt til offentlige formål. De bebyggelsesregulerende bestemmelser i lokalplanen er primært rettet mod traditionelle beboelseshuse på landet med krav om opførelse af længehuse ikke højere end 8 meter og ikke bredere end 7,5 meter. Lokalplanen giver dog mulighed for at byrådet kan tillade opførelse af større bygninger i forbindelse med avls- og driftsbygninger nødvendige for driften. I den gældende lokalplan er offentlige formål ikke nævnt blandt de erhverv hvor driften kan nødvendiggøre en større bygningsvolumen som fx en idrætshal.

 

Eksisterende bygninger på ejendommen

Dyssegården er en af de 4 oprindelige gårde i Avderød og hovedhuset har høj bevaringsværdi. Det samlede bygningsanlæg indeholder en række funktioner som administration, undervisningslokaler, boliger til de unge samt bygninger til opbevaring og varmecentral.

 

 

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering ud fra lokalplanens formål at det ønskede byggeri med en idrætshal kan imødekommes når lokalplanen allerede giver mulighed for offentlig formål til institution, og at hallen med faciliteterne bruges i forbindelse med behandlingen. Det indgår også i administrationens vurdering at byrådet kan give mulighed for større volumener ved visse typer erhverv.

 

Administrationen lægger i vurderingen også vægt på følgende forhold:

 

Placering:Idrætshallen skal erstattes den tidligere lade beliggende i den nordlige del af ejendommen. Den kommer til at ligge mellem tre eksisterende bygninger på ejendommen som det fremgår herover på luftfotoet.

 

Dimensioner og omfang: Bygningens dimensioner bliver 10m x 17m x 32m (højde, bredde og længde). Bygningen bliver derved 2 meter højere end de i lokalplanen tilladte 8 meter. Det er administrationens vurdering, at bygningen ikke vil virke dominerende eller være til gene for de omkringboende på grund af placeringen mellem eksisterende bygninger, og at den ligger i en afstand af ca. 100 meter fra Avderødvej. Bebyggelsesprocenten for ejendommen overholdes.     

 

Arkitektur:Idrætshallen tilpasses de eksisterende bygninger i området og opføres i materialer i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser med f.eks. ydervægge i teglsten og tagpap på taget. Som en del af ansøgningen indgår en mindre glasmellembygning som en forbindelse med idrætshallen og eksisterende bebyggelse.

 

Terræn: Idrætshallens placering tager udgangspunkt i det naturlige terræn omkring de eksisterende bygninger og sokkelkoter. Mod øst udnyttes niveauforskellen i haven således at der kan opnås niveaufri adgang til kælderniveau.   

 

Principper for fremtidige planforhold

Administrationen foreslår, at der udarbejdes et tillæg til lokalplan nr. 31 som en C-lokalplan med tilføjelser til eksisterende bebyggelsesregulerende bestemmelser således at det er muligt at nedrive den eksisterende lade og opføre idrætshallen i stedet.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Planloven.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FNs verdensmål

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

 

Byrådets arbejdsgrundlag

2. Livskvalitet i hverdagen

4. Bygninger og byrum skaber liv

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

 

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

 

Kommunikation

Efter administrativ godkendelse af tillæg til lokalplan nr. 31 sendes det i offentlig høring i 2 uger. PMK orienteres, når tillæg til lokalplanen er endeligt vedtaget.

 

Indstilling

  1. At igangsætning af udarbejdelse af tillæg til lokalplan nr. 31 godkendes

 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 29-11-2018

Godkender administrationens indstilling.