Nr.182 - Lovliggørelsessag, ridehal, Kongevejen 57

Sagsnr.: 17/20697

 
Bo Hilsted (A)

Beslutningstema

Udvalget skal tage stilling til en ansøgning om en lovliggørende landzonetilladelse til anvendelsen af en eksisterende ridehal samt andre forhold på Kongevejen 57.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Der er tale om en ridehal (og andre bygninger), som blev opført i 2008. Kommunen meddelte byggetilladelse den 21-02-2008, på baggrund af oplysninger fra den daværende ejer om landbrugsmæssig stutteridrift. Ejendommen blev dog solgt, og byggeprojektet blev ændret. Kommunen meddelte en lovliggørende byggetilladelse til den nye ejer den 22-04-2010. Den nye ejer valgte at lovliggøre forholdene blandt andet ved at etablere stutteridrift som forudsat i 2008.

 

I 2015 blev ejendommen igen solgt. Den nye ejer har søgt om en lovliggørende landzonetilladelse til at ridehallen kan anvendes til et mindre hestehold, som ikke opfylder kriterierne for landbrugsmæssig stutteridrift.

 

Om stutteridrift og landzonetilladelse

Bygninger som erhvervsmæssigt er nødvendige for driften af en landbrugsejendom forudsætter ikke landzonetilladelse, jf. planlovens § 36, stk. 1, nr. 3. Denne bestemmelse gælder ny bebyggelse og ændring i anvendelsen af bestående bygninger, jf. planlovens § 35, stk. 1.

 

Kommunen kunne meddele en lovliggørende byggetilladelse til ridehallen i 2010, fordi den daværende stutteridrift var omfattet af reglerne om ’erhvervsmæssig nødvendighed’. Natur- og Miljøklagenævnet og senere Planklagenævnet har defineret praksis for, hvilke kriterier der skal være til stede for at en ridehal til stutteri er erhvervsmæssigt nødvendig for driften af en landbrugsejendom. Der stilles fx krav om 5-7 avlshopper samt ’professionalitet’.

 

Den nye ejer har oplyst, at hans nuværende hestehold ikke lever op til kriterierne for at ridehallen er erhvervsmæssigt nødvendig for driften af en landbrugsejendom. Anvendelsen forudsætter derfor en landzonetilladelse.

 

Ridehallen

Der er tale om en stor ridehal på 1.340 m2, som i 2010 fik tilladelse til 2 ridebaner, på henholdsvis 800 m2 og 400 m2. Ridebanerne var i 2010 blot adskilt af barrierer (en afskærmning som normalt anvendes ud mod ydervæggens konstruktioner). Ridehallen er sammenbygget med staldbygning mv.

 

Den nuværende anvendelse

Den nye ejer har oplyst, at han har 5-7 avlshopper, men kun en lille produktion af føl, og han har ikke ønske om en stutteridrift som opfylder kriterierne for at være ’erhvervsmæssigt nødvendig for driften af en landbrugsejendom’.

 

Der er ikke hestepension på ejendommen, og der foregår ikke udlejning af tider i hallen til andre brugere.

 

Ejendommen

Ejendommen er en landbrugsejendom på 37,5 ha.

 

Administrationen har meddelt byggetilladelse til en ny maskinhal og en medarbejderbolig i 2018. Ingen af bygningerne forudsatte landzonetilladelse, eftersom de var erhvervsmæssigt nødvendige for driften af landbrugsejendommen.

 

Administrationen har meddelt en landzonetilladelse til en udendørs ridebane på 50x100 m i 2017. Det var i den forbindelse ejeren blev opmærksom på, at forudsætningerne for anvendelsen af ridehallen ikke var overholdt.

 

Foruden ovennævnte var der i 2010 også sager om en rundhal til træning af heste, en ny lade, ombygninger af beboelsen, mv.

 

Andre forhold

Lovliggørelsen vedrører ikke kun ridehallen, men alle de berørte bygninger. Opførelse af bygninger til ikke-landbrugsmæssige formål forudsætter en landzonetilladelse, fx når der er tale om en staldbygning, samt opførelse af en rundhal som anvendes til træning af heste. Tilsvarende forudsætter en ændret anvendelse også en landzonetilladelse.

 

Kommunen kan derfor ikke tage stilling til lovliggørelse af ridehallen uden samtidig at forholde sig til stalden og rundhallen.

 

Naboorientering

Administrationen har gennemført en naboorientering. Der er indkommet høringssvar fra to naboer og fra Danmarks Naturfredningsforening (DN). Se bilag.

 

Høringssvarene er positive til det ønskede, men en nabo og DN pointerer at der bør stilles krav om ingen hestepension, rideskole, ridestævner, mv. DN foreslår også at tilladelsen gøres tidsbegrænset.

 

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at kommunen kan meddele en tidsbegrænset lovliggørende landzonetilladelse, og at tilladelsen meddeles på de vilkår naboerne og DN foreslår.

 

Eftersom der er tale om store bygninger, og der er sket så mange ændringer i ejerforholdene bør en lovliggørende tilladelse gøres tidsbegrænset, så den bortfalder om 10 år. Herefter kan der på ny søges om en landzonetilladelse, hvis anvendelsen til den tid forudsætter det.

 

Med hensyn til de landskabelige forhold, naturforhold, naboer, trafik, mv. er der tale om uændrede forhold, eller en mindre belastning eftersom der er færre heste end forudsat.

 

Med hensyn til planlægningsmæssige hensyn kan det tillægges betydning, at der er visse muligheder for at tiloversblevne bygninger kan tages i brug til nye anvendelser som fx mindre håndværksvirksomheder. Det ansøgte er dog ikke omfattet af disse regler. Hvis der var tale om et privat mindre hestehold, kunne det tillægges betydning at der kun var tale om dele af bygningerne. I den aktuelle sag vurderer administrationen derfor, at det ikke er i overensstemmelse med planlovens intentioner at større (og relativt nye) bygninger udtages af landbrugsproduktionen.

 

Samlet set vurderer administrationen derfor, at kommunen kan acceptere den ændrede anvendelse som en tidsbegrænset tilladelse, og på vilkår om at der ikke må etableres hestepension eller gennemføres stævner mv. uden kommunens tilladelse.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Planlovens landzonebestemmelser.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FNs verdensmål

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

15. Livet på land

Byrådets arbejdsgrundlag

4. Bygninger og byrum skaber liv

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

 

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

 

Kommunikation

Afgørelse om landzonetilladelse skal offentliggøres. Kopi af afgørelsen sendes til dem, der indsendte bemærkninger til sagen.

Indstilling

  1. At kommunen meddeler en tidsbegrænset landzonetilladelse, som beskrevet i dagsordenen.

 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 29-11-2018

Godkender administrationens indstilling, herunder vilkår som angivet af naboer og DN, dvs. krav om at der ikke etableres hestepension eller afholdes rideskole eller ridestævner.

 

Bilag

Høringssvar