Nr.180 - Flygtninge i Farvergården - lokalplandispensation

Sagsnr.: 15/18744

 
Bo Hilsted (A)

Beslutningstema

Udvalget skal tage stilling til forlængelse af tidsbegrænset lokalplandispensation til anvendelse af Farvergården til midlertidige flygtningeboliger.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget besluttede i august 2015 at meddele dispensation fra § 3 i lokalplan nr. 86 for Mølledammen til at anvende Farvergården til midlertidig indkvartering af flygtninge i en periode på 3 år (jf. Planlovens § 5u, stk. 1 og 7). Dispensationen bortfaldt pr. 1. sept. 2018.

 

Fredensborg Kommune vurderer, at der fortsat er behov for at anvende Farvergården til midlertidig boligindkvartering af flygtninge. I 2019 skal Fredensborg Kommune modtage 5 kvoteflygtninge. Hertil kommer evt. familiesammenførte.

 

Siden Farvergården blev taget i anvendelse til midlertidig boligindkvartering i 2015, har der stort set været fuld belægning. Flygtningene bor i de midlertidige boliger så længe de ikke har tilknytning til arbejdsmarkedet. Når de opnår beskæftigelse og en indkomst, der kan betale en husleje på markedsvilkår, afventes der tilbud om lejebolig (Borgerservice anviser), hvorefter flygtningen fraflytter den midlertidige bolig.

 

Fredensborg Kommune ejer Farvergården, men Hørsholm Kommune har brugsret til halvdelen af Farvergården, hvorfor udgifter til at drive bygningen deles med Hørsholm Kommune. Farvergården rummer i alt 12 etværelses midlertidige boliger.

 

Udover Farvergården har Fredensborg Kommunen 9 flygtningeboliger på Helsingørsvej 25 (pt. fuldt belagt) og 8 boliger på Teglgårdsvej 215 (pt. fuldt belagt).

 

Farvergårdens beliggenhed mellem boligkvarter og småindustri, medvirker til at flygtningene hurtigere integreres. Flygtningene kan nemt komme omkring, da der er god infrastruktur, ligesom de oplever både dagligdag blandt beboerne omkring sig (der tager på arbejde, køber ind osv.), og virksomheder der driver deres forretninger mv.

 

Hørsholm Kommune har oplyst, at de også fortsat ønsker at anvende Farvergården til midlertidig boligindkvartering af flygtninge. Hørsholm Kommune ønsker at samle deres flygtninge i egne bygninger, herunder på Farvergården. Aktuelt har Hørsholm Kommune to midlertidige (private) indkvarteringsaftaler, hvor der bor fire flygtninge. Disse fire flygtninge forventes indkvarteret på Farvergården. Farvergården vil, udover de fire indkvarterede flygtninge, rumme kapacitet til indkvartering af det forventede antal flygtninge, som Hørsholm Kommune skal modtage i 2019.

 

Planlægningsmæssige rammer

Farvergården er omfattet af lokalplan nr. 86 for Mølledammen, som i § 3 fastlægger anvendelsen af Farvergården til offentlige formål som institutioner for unge og ældre (plejehjem, ældreboliger, døgninstitutioner m.m.), samt til vej- og parkeringsformål. Anvendelsen til midlertidig indkvartering af flygtninge forudsætter en dispensation fra lokalplanen efter Planlovens § 5u, stk. 1. En sådan dispensation kan maksimalt gives for en periode på 5 år, jf. 5u, stk.7.

 

Relevant uddrag af Lov om planlægning:

Kapitel 2e Midlertidige opholdssteder til flygtninge, § 5u:

Stk. 1: For arealer i byzone ….. kan kommunalbestyrelsen meddele dispensation fra bestemmelser i en lokalplan …… til ændret anvendelse af eksisterende bebyggelse og til bygge- eller anlægsarbejder med henblik på etablering af midlertidige opholdssteder til ny ankomne flygtninge, jf. integrationslovens § 12, stk. 6.……

Stk. 6: Dispensationer efter stk. 1 …. kan først meddeles, når der er forløbet 2 uger, efter at kommunalbestyrelsen har givet skriftlig orientering om ansøgningen …….

Stk. 7: Dispensationer efter stk. 1 …… skal tidsbegrænses og kan højst gives med en varighed på 5 år fra meddelelsen.

Stk. 8: Dispensationer efter stk. 1 …… skal offentliggøres. Offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt. Kommunalbestyrelsen skal endvidere give underretning om afgørelsen til dem, der rettidigt har fremsat bemærkninger efter at være blevet orienteret efter stk. 6.

 

Naboorientering

Sagen har været sendt i naboorientering, jf. Planlovens § 5u stk. 6, til ejendommens naboer i perioden 06. november – 20. november 2018. Der er i alt indkommet 6 kortfattede bemærkninger fra naboer i Mølledammen. 1 positiv tilkendegivelse og 5 negative tilkendegivelser. Den positive tilkendegivelse giver udtryk for, at det er godt Fredensborg Kommune kan hjælpe. De negative tilkendegivelser giver udtryk for, at flygtningene forstyrrer og skaber utryghed i Mølledammen.

 

Administrationens bemærkninger

Som redegjort for er der efter planlovens § 5 u, stk. 1 og 7 mulighed for at give dispensation til midlertidig indkvartering af flygtninge, som er tidsbegrænset i op til 5 år. Da der i 2015 blev meddelt dispensation på 3 år, er der derfor mulighed for, at forlænge dispensation med yderligere 2 år.

 

Administrationen er ikke bekendt med klager fra naboer i forhold til den hidtidige brug af Farvergården til indkvartering af flygtningen.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Planloven

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FNs verdensmål

Det overordnede formål med kvotefordelingen er bl.a., at flygtninge – af hensyn til integrationen – skal fordeles jævnt over hele landet. Tilladelse til midlertidig indkvartering af flygtninge på Farvergården kan medvirke til FN’s verdensmål:                           

3. Sundhed og trivsel

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner

 

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

 

Kommunikation

Dispensationen vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

 

Indstilling

  1. At udvalget beslutter forlængelse af dispensationen fra lokalplanens § 3 til anvendelse af Farvergården til midlertidig indkvartering af flygtninge i en periode på 2 år med udløb 1. sept. 2020.

 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 29-11-2018

Godkender administrationens indstilling.

 

Flemming Rømer (O) stemte imod.