Nr.178 - Bedre Indeklima i daginstitutioner - et pilotprojekt

Sagsnr.: 18/30295

 
Bo Hilsted (A)

Beslutningstema

Orientering om bedre indeklima i daginstitutioner – et pilotprojekt under ledelse af Det økologiske Råd forelægges for Børne- og Skoleudvalget samt Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Det økologiske Råd i 2016 afsluttede et pilotprojekt, hvor indeklimaet i børneværelser blev undersøgt. Resultaterne af dette projekt pegede på, at børn i mange tilfælde i løbet af dagen og natten opholder sig i et usundt indeklima i børneværelser, der påvirker deres generelle sundhed og trivsel, herunder deres søvn og indlæringsevne samt fysiske udvikling.

 

På baggrund af disse resultater har Realdania besluttet, at støtte et tilsvarende pilotprojekt i et antal daginstitutioner. Dette projekt har Fredensborg Kommune ved Center for Ejendomme og Intern Service valgt at deltage i for at få en ny vinkel på indeklima.

 

Børn, der går i daginstitutioner, opholder sig typisk 6-9 timer dagligt i institutionen, og i dette tidsrum er de som i børneværelset udsat for temperaturudsving, variationer i dagslysforhold, fugt, ultrafine partikler samt evt. radon. De mindre børn sover desuden i daginstitutionen om dagen, ofte i lukkede rum, hvor der befinder sig legetøj m.m.

 

Projektet søger primært resultater på følgende områder:

 

 1. At øge kendskab til indeklimaet i typiske danske daginstitutioner målt på flere parametre, såsom, CO2, fugt, temperatur, dagslysforhold, brug af elektrisk lys, akustik, mv.
 2. At udvikle viden, som kan give grundlag for at udfærdige en række målrettede råd for et forbedret indeklima i daginstitutioner på baggrund af de aktuelle bygningsmæssige forhold, som de typiske danske daginstitutioner har.
 3. At rådgive medarbejdere og ledelse i daginstitutioner, samt kommuners tekniske forvaltninger m.v.
 4. At generere vigtig viden til faggrupper, som designer og bygger nye daginstitutioner.

 

Hovedvægten i projektet omfatter undersøgelser i ca. 20 typiske daginstitutioner. Det vil sige typiske institutioner, som forekommer i stort antal i Danmark, herunder nyere, ældre og renoverede institutioner.

 

Placeringen af institutionerne i fritliggende et-etagers bygninger eller som en del af en større bygning. Institutionerne dækker både vuggestuer med små børn og børnehaver med lidt større børn. Desuden er forskellige former for ventilation repræsenteret.

 

Hovedvægten i udvælgelsen af institutionerne har været institutioner, hvor der på en eller flere af de undersøgte parametre må forventes indeklimaproblemer, og der vil i begrænset omfang blive målt på nye eller velventilerede institutioner.

 

Fredensborg kommune har gjort opmærksom på at mange af institutionerne er bygget efter andre indeklimakrav end de nuværende indeklima krav i BR 18.

 

Følgende daginstitutioner i Fredensborg Kommune har deltaget i projektet:

 

 1. Græstedgård, Børnehave og Vuggestue, Græstedgårdsvej 1A-B, 2980 Kokkedal
 2. Polarstjernen, Børnehave, Johannes Hages Allé 4, 2990 Nivå
 3. Sletten Legeakademi, Børnehave og Vuggestue, Solvangsvej 5, 3050 Humlebæk
 4. Spirehuset, Vuggestue, Baunebjergvej 552, 3050 Humlebæk
 5. Ådalen, Børnehave, Brønsholmdalsvej 42, 2980 Kokkedal

 

Formålet med målingerne har primært været:

 

 1. At kortlægge sammenhængen mellem de fysiske forhold i en række daginstitutioner sammenholdt med den udviste adfærd og det målte indeklima.
 2. At fremlægge forslag til optimering af adfærd for et bedre indeklima i de undersøgte daginstitutioner under hensyn til bygningens faktiske forhold.
 3. At fremlægge forslag til små justeringer i bygningens forhold i de undersøgte daginstitutioner med henblik på at lette en optimeret adfærd for et bedre indeklima.
 4. At fremlægge forslag til større justeringer/renoveringer med henblik på at tilpasse bygningens forhold til en optimeret adfærd med henblik på at sikre et bedre indeklima.
 5. At fremlægge generelle anbefalinger på de ovenfor nævnte tre niveauer baseret på sammenhængen mellem bygningens indretning og den nødvendige optimale adfærd for at sikre et godt indeklima.
 6. At fremlægge forslag til regulering i fx bygningsreglementet med henblik på at sikre at fremtidige nye daginstitutioner og renoveringer af eksisterende daginstitutioner vil give optimale indeklimaforhold med en optimal, enkel og intuitiv adfærd.

 

Resultater af alle målinger er indsamlet og på nuværende tidspunkt er rapporter for hver enkelt ejendom under udarbejdelse i Det Økologiske Råd.

 

Proces for den resterende del af projektet er følgende:

 

 1. Rapporter for hver enkelt ejendom færdiggøres af Det økologiske Råd og udsendes til de tilhørende Kommuners centre for Ejendomme.
 2. Fredensborg Kommunes Center for Ejendomme studerer rapporterne og kommenterer evt.
 3. Center for Ejendomme afholder møder med de involverede institutioner og svarer på eventuelle spørgsmål fra institutionerne.

 

Når Det Økologiske Råd offentliggør de samlede resultater for undersøgelserne vil det ikke fremgå, hvilke Kommuner der har deltaget og institutionerne vil være anonymiserede.

 

Projektet gennemføres i et samarbejde mellem det Økologiske Råd, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) og Københavns Universitet (KU) samt en række partnere med faglig viden på de bygnings- og ventilationstekniske områder som VELUX, VELTEK og Rockwool. Endelig er BUPL behjælpelig i forbindelse med at finde institutioner og formidle projektets resultater.

 

Bevilling

Sagen har for nuværende ingen økonomiske konsekvenser.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

4. Bygninger og byrum skaber liv

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

 

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

 

Kommunikation

Center for Læring, Fritid og Sundhed har været informeret om projektet fra start og informeres løbende.

 

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 29-11-2018

Orientering tages til efterretning.