06-03-2018 kl. 17:30
Lilletrommen

Medlemmer

Lars Simonsen (B)

Ergin Øzer (A)

Carsten Nielsen (A)

Bo Hilsted (A)

Thomas von Jessen (C)

Hanne Berg (F)

Flemming Rømer (O)

Mie Stattau (V)

Carsten Bo Nielsen (V)

Afbud

Ingen

Nr.43 - Godkendelse af dagsordenen

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 06-03-2018

Dagsordenen godkendt.

 

Nr.44 - Træffetid

Beslutningstema

 

 

 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 06-03-2018

Pia og Christian Jørgensen havde foretræde i sag nr. 46 ”§ 14 forbud til lokalplan L4”. Omdelte bilag tilføjet dagsordenen.

 

Mads Frank Zandersen og Hanne Eberhardt havde ligeledes foretræde i sag nr. 46 ”§ 14 forbud til lokalplan L4”.

 

Peter Thomas Brandt og Lenette Qvist Brandt havde foretræde i sag nr. 50 ”Nedrivning af bebebyggelsen og opførelse af nyt enfamiliehus, Sørupvej 41 i Sørup”. Bilag: Sørupvej 41 omdelt.

 

Charlotte Mai og Christian Mark havde foretræde i sag nr. 45 ”Orientering om høring af lokalplan F118 for Kronprinsensvej”. Bilag med oversigtskort for 1-planshus henholdsvis 1½-planshus omdelt.

 

Per Henriksen, Ole Pedersen mfl. havde foretræde i sag nr. 45 ”Orientering om høring af lokalplan F118 for Kronprinsensvej”.

Nr.45 - Orientering om høring af lokalplan F118 for Kronprinsensvej

Sagsnr.: 17/26400

 

Beslutningstema

Orientering om de indkomne høringssvar og indsigelser samt ændringsforslag, i forbindelse med høringen af Lokalplan F118 For en del af Kronprinsensvej.

 

Lokalplanen kan tidligst vedtages den 9. marts 2018, pga. 4 ugers frist efter endt offentlig høring (§27 stk. 1 i planloven)

 

Sagsfremstilling og økonomi

Lokalplanens afgrænsning

Lokalplanen omfatter matrikel 45c, 45d og 45a ved Kronprinsensvej i Fredensborg by. Afgrænsningen ses af nedenstående kort:

 

 

Lokalplanområdet er et skrånende areal, der afgrænser den højtliggende bymidte og den lavtliggende Kronprinsensvej, også kaldet dalen. Lokalplanens område rummer en byggeret samt et offentligt grønt areal.

 

Lokalplanens formål

Lokalplanen har til formål at muliggøre opførelse af et enfamiliehus under hensyn til det eksisterende bebyggede miljø, kulturmiljøet og det grønne område. Samt at bygningens arkitektur og materialevalg spiller sammen med kulturmiljøet Slotsbyen og skaber synergi med den strategiske helhedsplan for Den Grønne Slotsby.

 

Med lokalplanen flyttes byggeretten på den nuværende matrikel 45c til at ligge på 45d og 45a. De tre matrikler skal i forbindelse med et salg af kommunens matrikel 45d og en del af matrikel 45a sammenlægges, således at det bliver muligt at indpasset et enfamiliehus i et plan, langs Kronprinsensvej.

 

Baggrund for lokalplanen

Baggrunden for igangsættelsen af lokalplanen er, at en uudnyttet byggeret på matrikel 45c skal tages i brug da matriklen har fået nye ejere. I den forbindelse er der på Fredensborg Kommunes initiativ indgået forhandlinger med ejer om en bedre indpasning af et nyt enfamiliehus, da byggeretten er beliggende i kulturmiljøet Slotsbyen. Den eksisterende lokalplan F1 har ingen bebyggelsesregulerende bestemmelser for opførelsen af et nyt hus på matrikel 45c, og dermed vil der kunne blive opført en bygning der ikke forholder sig til kulturmiljøets kvaliteter og sårbarhed, og som heller ikke spiller sammen med helhedsplanen for Den Grønne Slotsby (vedtaget i januar 2017). Det er med dette udgangspunkt at lokalplanen blev iværksat. Det lokalplanforslag der har været i høring er vedlagt som bilag.

Princippet for anvendelsesplanen og en ny matrikulering ser således ud:

 

Mageskifte

For at ovenstående omfordeling af arealerne kan realiseres, bliver forslaget til lokalplanen fulgt af en sag om mageskifte mellem ejerne af matrikel 45c og Fredensborg Kommunes matrikler 45d og 45e.  Lokalplanen og sagen om mageskifte skal begge vedtages for at indpasningen af et enfamiliehus ved Kronprinsensvej 4 kan lade sig gøre. De to sager er dermed internt forbundne.

Sagen om mageskiftet var på dagsordenen i Økonomiudvalget den 22. januar 2018. Her blev beslutningen at udskyde sagen for at afvente den offentlige høring og vedtagelse af Lokalplanforslaget for lokalplan F118.

Da lokalplanen tidligst kan vedtages den 9. marts (pga. fire ugers fristen), kan lokalplanen ikke vedtages på nærværende møde 6. marts 2018. Administrationen indstiller derfor forslag til tidspunkt for endelig vedtagelse af lokalplan F118, med denne sag.

Konsekvensen ved at udskyde vedtagelsen af lokalplanforslaget længe, er at behandlingen af mageskiftet i Økonomiudvalget også udskydes. Det først kommende møde i Økonomiudvalget er den 19. marts. Derefter afholdes det næste møde i Økonomiudvalget den 23. april.

 

Høring og ændringsforslag

Lokalplanen er fremlagt som B-lokalplan med høring i 4 uger. Den offentlige høring forløb fra den 12. januar til den 8. februar 2018.

 

I høringsperioden er der indkommet 6 høringssvar. Derudover stilles også ændringsforslag af administrationen (se hvidbogen punkt 7):

  • Aflysning af servitutter på kommunens matrikel 45a og 45d.
  • Tilføjelse til lokalplanens redegørelse ang. materialevalg.
  • Justering af makshøjde fra 6 meter til 7,20 meter.
  • Muligøre placering af bygningen i skel mod Fredensborg Kommunes grønne areal.

Af bilag 1 ses høringssvarene i deres fulde længde. Af bilag 2 ses administrationens behandling af høringssvarene i en hvidbog hvor ændringsforslagene til lokalplanen også fremgår.

 

Bevilling

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser

 

Retsgrundlag

Planloven

 

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

 

Indstilling

  1. At udvalgets medlemmer tilkendegiver indstilling til lokalplanforslaget med ændringer.

Såfremt udvalget er positivt sindet, fastsættes et tidspunkt for endelig vedtagelse.

Lokalplanen kan tidligst vedtages den 9. marts 2018.

 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 06-03-2018

Udvalget beslutter at henlægge lokalplanforslag 118, hvorfor byggeri må ske inden for nuværende lokalplan F1.

For stemmer 8: C, B, O, F, Carsten Nielsen (A), Bo Hilsted (A), V

Imod stemmer 1: Ergin Özer (A)

Nr.46 - § 14 forbud til lokalplan L4

Sagsnr.: 17/27528

 

Beslutningstema

Stillingtagen til om, der skal ske igangsætning af procedure for nedlæggelse af § 14 forbud mod arealoverførsel mellem matrikler i landsbyen Dageløkke.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Ejerne af matrikel 24f og 34e i Dageløkke landsby ønsker at Fredensborg Kommune giver tilladelse til, at der kan foretages en omlægning af de matrikulære skel ved Lille Mosevej 22. På matriklerne ligger i dag én boligejendom med adressen Lille Mosevej 22.

 

På bilag 1 kan ses ønskerne til de nye matrikelskel i området

På bilag 2 kan ses et luftfoto med de nuværende matrikelskel for området

 

Som det fremgår af bilag 2, er det tydeligt der er tale om en lille landsby; masser af træer og grønne områder, og et beskedent antal huse. Området rummer kulturhistorisk værdi i form af udstykningsmønstret i rektangulære moselodder der tilsammen danner en slags sildebensformation. Bygningerne ligger langs med vejene, hvor terrænet er højest, og baghaverne med træer og græs ligger som et sammenhængende naturpræget område.  

 

Som det fremgår af bilag 1 ønskes matrikelskellene ændret meget markant. Den ønskede ændring indebærer at den ene matrikel får karakter af en koteletgrund.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at de matrikulære ændringer ønskes foretaget med det formål, at skabe mulighed for en ny boligejendom i Dageløkke. Boligejendommen vil komme til at ligge som en koteletgrund øst for den eksisterende boligejendom på Lille Mosevej 22. Der er ikke praksis for at give tilladelse til denne type ønsker. Dette skyldes en række forhold, hvoraf af de vigtigste for denne sag gennemgås nedenfor. Den aktuelle sag forlægges til politisk beslutning idet sagsbehandlingen har afdækket en række fejl i lokalplanen for området, som efter administrationen vurdering medfører, at kommunen ikke har hjemmel til at modsætte sig den ønskede matrikulære ændring. Administrationens vurdering er dog, at den matrikulære ændring bør forhindres. Årsagerne til dette fremgår af nedenstående.

 

Kommuneplan 2017

Dageløkke er en af kommunens små landsbyer. Som tidligere nævnt er Dageløkke omgivet af store områder med træer og marker, og med et kulturhistorisk særpræg i form af moselodderne. I Fredensborgs Kommuneplan er der fastsat retningslinjer for kommunens landsbyer, og her skal administrationen gøre særligt opmærksom på retningslinje 5.1.9:

 

”I landsbyer skal byggeri og anlæg, som ikke har tilknytning til det åbne land, være af begrænset omfang og respektere stedets landskabs-, natur- og kulturværdier. Der må kun ske begrænset nybyggeri til lokalt behov. […]”

 

Der er to væsentlige formål med denne retningslinje, som begge er beskrevet i kommuneplanen. Formålene er,

 

At sikre, at landsbyernes kvaliteter, kulturhistorie og særlige landskab fastholdes.

at det åbne land friholdes for yderligere byfunktioner og spredt bebyggelse, således at man fastholder en klar grænse mellem by og land. I supplement til dette kan tilføjes, at

 

Det er administrationens vurdering, at en tilladelse til den ønskede matrikulære ændring er i strid med begge formål. Den ønskede matrikulære ændring vil være et brud med landsbyens kulturhistorie og særpræg i form af de rektangulære moselodder. Dette brud vil i første omgang kun omhandle ejendommene ved Lille Mosevej 22, men andre ejere i området vil i princippet kunne søge om lignende ændringer. Tilladelsen vil derfor potentielt over tid kunne ændre strukturen for større dele af landsbyen.

 

De ønskede ændringer vil herudover være i strid med formålet om at fastholde en klar grænse mellem by og land. Det er både et formål i Planloven og i Fredensborgs Kommuneplan, at ny bebyggelse som udgangspunkt skal placeres i de større byer. Derfor er praksis ikke at fremme tiltag, som muliggør u-planlagt byvækst udenfor kommunens større byer. Skal der foretages yderligere byudvikling i landsbyerne, bør det ske ud fra en overordnet plan.

 

Lokalplan L4 for Dageløkke landsby

I 1987 blev der udarbejdet en lokalplan for Dageløkke landsby. Lokalplanen er efterfølgende blevet revideret i 2006. I lokalplanen står beskrevet, at et af planens væsentligste formål er, at fastlægge retningslinjer for de fremtidige udstykningsmuligheder i området. Fra lokalplanens redegørelsesdel, bestemmelser og kortbilag fremgår det tydeligt, at intentionen har været, ikke at give mulighed for væsentlige ændringer af matrikelskellene i området. Dette harmonerer med almindelig planlægningsmæssig praksis for mindre landsbyer og er som sagt også beskrevet i både Planloven og kommuneplanen. Desværre er der konstateret en række fejl i lokalplanen, som administrationen vurderer giver juridisk mulighed for at ændre på matrikelskellene i området.

 

Administrationen står derfor i den situation, at kommunen pga. fejl i lokalplan L4, ikke kan håndhæve dens egentlige formål, og derved heller ikke de formål, der er beskrevet i både Planloven og i kommuneplanen.

 

§ 14 forbud

I et sådan tilfælde kan kommunen benytte planlovens § 14 til at nedlægge et forbud mod tiltag som i juridisk forstand er tilladt i lokalplanen. Administrationen vurderer, at der i denne sag bør nedlægges et § 14 forbud.

 

Efter der er nedlagt et § 14 forbud har kommunen 1 år til at tilvejebringe et forslag til ny lokalplan for området. Administrationen anbefaler at der udarbejdes en ny lokalplan for området. Formålet med den nye lokalplan vil blive, at skabe overensstemmelse mellem planens bestemmelser og de faktiske forhold i området, og herved forhindre, at der fremadrettet foretages større matrikulære ændringer i område, således at de kulturhistoriske særpræg for Dageløkke landsby fastholdes.

 

Sagsbehandling siden 9. januar 2018

 

På udvalgsmødet den 9. januar blev der rejst spørgsmål:

Om hvorvidt arealet mellem Mosevej og Lille Mosevej er meget vådt og dermed potentielt oversvømmelsestruet,

om der ved husnummerering i sin tid var reserveret et husnummer til begge de aktuelle matrikler

om der på nuværende tidspunkt eksisterer en byggeret på begge de to matrikler.

 

Vedrørende oversvømmelsesrisiko kan det oplyses, at området ikke er markeret på klimatilpasningsplanens risikokort. Men området er vandlidende og lokalplan L4 indeholder forbud mod at opføre byggeri under en given kote.

 

Vedrørende husnummerering kan det oplyses at det nuværende hus på de aktuelle matrikler har nr. 22, og at naboerne til hver side har nr. 20 hhv. nr. 24. Men det kan samtidig oplyses, at nr. 18 ikke findes.

 

Vedrørende byggeret kan det oplyses, at der grundet den omtalte fejl i lokalplanen er byggeret på begge de to matrikler. Uanset spørgsmål om arealoverførsel kan der altså bygges en ny bolig ved Lille Mosevej 22. Det fremgår tydeligt af kortbilagene i lokalplan L4, at det ikke har været hensigten med lokalplanen, at planlægge for en ny boligejendom ved adressen. Som det allerede står beskrevet i dagsordenspunktet, så vil etablering ny boligejendom ved Lille Mosevej 22 være i strid med intentionerne i lokalplan L4, samt formålet om at fastholde en klar grænse mellem by og land, som beskrevet i Planloven og Kommuneplan 2017.

 

Administrationen anbefaler derfor et § 14 forbud, som både forhindrer aktualisering af den eksisterende byggeret samt den ansøgte arealoverførsel.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Planloven

Kompetence

Byrådet.

Elektroniske bilag

Indstilling

Der nedlægges forbud efter planlovens  § 14 mod ændring af matrikelskel mellem matrikel 27f og 34e Dageløkke By, Humlebæk.

 

Der udarbejdes en ny lokalplan til erstatning af lokalplan L4, således at bestemmelser og kortbilag bringes i overensstemmelse, og således at der i fremtiden kun kan foretages mindre matrikulære ændringer indenfor lokalplanområdet.

 

 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 09-01-2018

Sagen udsættes.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 06-02-2018

Sagen udsat.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 06-03-2018

Udvalget beslutter, at der - uanset at der er behov for at rydde op i matrikelgrænserne - ikke nedlægges et §14-forbud, hvorfor den ønskede matrikelære justering kan ske.

Udvalget ønsker en ny lokalplan optaget på listen over afventende lokalplaner.

 

Nr.47 - Forslag til Lokalplan H111 for boliger ved Teglgårdsvej

Sagsnr.: 16/3967

 

Beslutningstema

Stillingtagen til Forslag til Lokalplan H111 for et rækkehusområde ved Teglgårdsvej.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund for lokalplanen

Økonomiudvalget besluttede i oktober 2015 at undersøge mulighederne for at sælge ejendommen beliggende på Teglgårdsvej 155 i Humlebæk. Ejendommen havde på dette tidspunkt ligget ubenyttet hen i flere år. I 2016 blev de planmæssige rammer for udbud og salg af ejendommen Teglgårdsvej 155 i Humlebæk besluttet.

 

På kortudsnittet nedenfor er ejendommen markeret med stiplet, rød linje.

 

 

De planmæssige rammer blev fastlagt med udgangspunkt i Kommuneplan 2013, som fastlagde områdets anvendelse til tæt lav boligbyggeri med en bebyggelsesprocent på maksimal 30 og i maksimal 1 etage med udnyttet tagetage. Herudover blev der stillet krav om 1,5 parkeringsplads pr. bolig, og at vejadgang til ejendommen skal etableres over ejendommens nordlige skel. De planmæssige rammer stillede desuden krav til, at ny bebyggelse med placering og formsprog tilpasses således, at der opnås en god helhedsvirkning, samt at eventuel solenergi skal udføres i ikke reflekterende materialer og tilpasses arkitekturen. Området fremstår generelt grønt, og det var også intentionen med de planmæssige rammer at fastholde dette udtryk.

 

I 2017 blev ejendommen solgt til rækkehusformål. Intentionen med
nærværende lokalplanforslag er at muliggøre en rækkehusbebyggelse, som fremstår i respekt for det omkringliggende boligområde og i overensstemmelse med de vedtagne planmæssige rammer for ejendommen.

 

I lokalplanprocessen er administrationen blevet opmærksom på, at der er risiko for at støjen fra Teglgårdsvej overstiger 58 dB, hvilket er den maksimale støjgrænse for boligområder. Lokalplanen kræver derfor, at der etableres støjhegn på ejendommen som forudsætning for ibrugtagning, med mindre at støjmålinger påviser støj lavere end 59 dB. For at sikre områdets grønne udtryk kræver lokalplanen at eventuelle faste (støj)hegn mod Teglgårdsvej skal være dækket af levende beplantning.

 

B-lokalplan, proces og dialog

Lokalplanen er kategoriseret som en B lokalplan jævnfør A, B, C kategoriseringen. Dette betyder at Plan-, Miljø- og Klimaudvalget har kompetence til at træffe beslutning om, at planforslaget sendes i offentlig høring. Den offentlige høring har en varighed på 4 uger. Det betyder herudover, at administrationen har kompetence til at vedtage den endelige lokalplan, såfremt der ikke indkommer kritiske høringssvar under den offentlige høring. Indkommer der ét eller flere kritiske høringssvar vedtager Plan-, Miljø- og Klimaudvalget planen

 

Miljøvurdering

Der er foretaget en miljøscreening af forslaget til Lokalplan H111 for et rækkehusområde ved Teglgårdsvej, og det vurderes at lokalplanforslaget ikke har en væsentlig indvirkning på miljøet, da lokalplanforslaget alene indeholder mindre ændringer for et område på lokalt plan. Lokalplanforslaget vurderes derfor ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering af planer.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Planloven

 

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

 

Kommunikation

Lokalplanforslaget offentliggøres og udsendes til naboer og eventuelt øvrige berørte parter.

 

Indstilling

  1. At forsag til Lokalplan H111 fremlægges i offentlig høring i 4 uger.
  2. At der ikke udarbejdes en egentlig miljøvurdering af lokalplanforslaget.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 06-03-2018

Godkender den administrative indstilling.

Nr.48 - Revision af lokalplan F116 ved Præstemosevej

Sagsnr.: 18/3542

 

Beslutningstema

Stillingtagen til igangsætning af planlægning for revision af lokalplan F116 og tillæg til kommuneplan 2017 til særlig pladskrævende varer på Præstemosevej 4A og 4B i Fredensborg.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Den 30. oktober 2017 blev lokalplan F116 for særlig pladskrævende varer, serviceerhverv og kontor vedtaget. Lokalplanen omfatter Præstemosevej 4A og 4B, matr. Nr. 7gy og 7gz, Asminderød By, Asminderød i Fredensborg. K3 Ejendomme har efter udarbejdelsen af lokalplan F116 søgt om udarbejdelse af en revision af lokalplanen og et kommuneplantillæg, da der ønskes etableret en ny forretning i området som ligger udenfor den eksisterende lokalplans rammer.

 

Lokalplanområdet har oprindeligt huset virksomheden Sika Danmark A/S, men er i dag ubenyttet, da den nuværende ejer ikke selv har haft behov for at udnytte pladsen. På lokalplanområdet ligger et højlager som jf. lokalplan F116 skal benyttes til butik til særlig pladskrævende varer, serviceerhverv eller kontor. Pt. pågår ombygning af en del af højlageret til Jem & Fix-byggemarked.

 

Projektet

Den gældende lokalplan F116 giver mulighed for at etablere særlig pladskrævende varer i et omfang af maks. 1.300 kvm. Dette omfang blev planlagt i samråd med K3 Ejendomme ved udarbejdelse af lokalplan F116. De 1.300 kvm til særlig pladskrævende varer forventes benyttet af Jem & Fix til et byggemarked.

K3 Ejendomme har efter udarbejdelsen af lokalplan F116 søgt om udarbejdelse af en revision af lokalplanen og et kommuneplantillæg. I forbindelse med revisionen ønskes rammen på 1.300 kvm udvidet, således at der kan skabes plads til endnu en butik med særlig pladskrævende varer. Det endelige kvadratmeterantal fastsættes efterfølgende og vil komme til at fremgå ved fremlæggelsen af forslaget til lokalplanen og kommuneplantillægget.

 

Planforhold

Ejendommenes nuværende anvendelse er reguleret af bestemmelserne i ramme FE 07 og retningslinjerne 1.3.10, 1.3.12, 1.3.14 og 1.3.18 i Fredensborg Kommuneplan 2017 og af Lokalplan F116. Jævnfør kommuneplanrammen, retningslinjerne og lokalplanen må ejendommene anvendes til særlig pladskrævende varer, serviceerhverv og kontor.

 

En ændret anvendelse til særlig pladskrævende varer udover 1.300 kvm er ikke i overensstemmelse med gældende planlægning.

Hvis det skal være muligt at etablere særlig pladskrævende varer udover 1.300 kvm, skal der udarbejdes et nyt plangrundlag. Det vil sige, at kommuneplanens rammebestemmelser skal ændres og at der skal udarbejdes og vedtages en revision af lokalplan F116.

 

Administrationens anbefaling

Ud fra en planmæssig betragtning vurderer administrationen, at ejendommen ligger godt i forhold til etablering af butikker med salg af særligt pladskrævende varegrupper. Trafikalt er ejendommen velbeliggende på indfaldsvejen til Fredensborg By. Samtidig er der allerede planlagt for særlig pladskrævende varer i højlageret og der ligger herudover et eksisterende byggemarked (Fog Trælast & Byggecenter) på den modsatte side af Kongevejen, ligesom Fredensborg Skov & Have for nyligt har etableret forretning med salg og reparation af havemaskiner mv. på Kongevejen 60, skråt over for SuperBrugsen.

 

Administrationen kan på denne baggrund anbefale, at der tilvejebringes et nyt plangrundlag, som kan muliggøre en butik udover Jem & Fix i højlageret, dog på betingelse af at de fremførte principper i næste afsnit følges.

 

Udarbejdelse af et nyt plangrundlag for Præstemosevej 4A og 4B er ikke blandt de prioriterede planopgaver for 2018. Planopgaven forventes dog ikke at have et stort ressourceforbrug, og anbefales prioriteret som en B-lokalplan.

 

Lokalplantype og kommuneplantillæg

Lokalplanen er kategoriseret som en B lokalplan jævnfør A, B, C kategoriseringen. Dette betyder at Plan-, Miljø- og Klimaudvalget har kompetence til at træffe beslutning om, at planforslaget sendes i offentlig høring. Den offentlige høring har en varighed på 4 uger. Det betyder herudover, at administrationen har kompetence til at vedtage den endelige lokalplan, såfremt der ikke indkommer kritiske høringssvar under den offentlige høring. Indkommer der ét eller flere kritiske høringssvar vedtager Plan-, Miljø- og Klimaudvalget planen.

 

Kategoriseringen som B-lokalplan skyldes at der i forbindelse med den offentlige høring af lokalplan F116 fremkom indsigelser primært vedrørende støj og trafik, og at den ønskede ændring nødvendiggør et kommuneplantillæg.

 

Administrationen vurderer ikke, at kommuneplantillægget kræver forudgående offentlig høring, da der er tale om en mindre justering af eksisterende forhold.

 

Principper for fremtidige planforhold

Administrationen foreslår følgende principper for udarbejdelse af nyt plangrundlag for Præstemosevej 4A og 4B:

 

Kommuneplan

Der afgrænses et nyt rammeområde hvor anvendelsen fastlægges til detailhandel med særligt pladskrævende varegrupper samt til kontor- og serviceerhverv. Der fastlægges en øvre grænse for kvm til pladskrævende varehandel, når det endelige arealbehov er kendt. For kontorerhverv fastsættes en øvre grænse på 1.500 etagemeter.

 

Lokalplan

Udover anvendelsesbestemmelserne som fremgår ovenfor foreslås følgende hovedprincip for en ny lokalplan:

At der alene gives mulighed for at højlageret, samt en tilhørende læsserampe, kan benyttes til særlig pladskrævende varer, og at principperne i gældende lokalplan F116 herudover fastholdes.

At bygherre redegør for, at miljøstyrelsens støjgrænser kan overholdes

 

Den videre proces

Såfremt Plan-, Miljø-, og Klimaudvalget følger administrationens indstilling igangsættes arbejdet med tilvejebringelse af nyt plangrundlag i marts 2018.

 

Forslag til ny lokalplan og kommuneplantillæg udarbejdes i marts og behandles politisk på møde i april. Lokalplanforslaget sendes i høring i april måned med henblik på politisk vedtagelse i maj 2018.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Planloven

Lokalplan F116

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

 

Elektroniske bilag

Indstilling

  1. At de overordnede principper for udarbejdelse af revision af lokalplan F116 og kommuneplantillæg for etablering af detailhandel med særligt pladskrævende varegrupper samt kontor- og serviceerhverv godkendes.

 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 06-03-2018

Den administrative indstilling godkendt efter afstemning

For stemmer 8: A, B, C, O, V

Imod stemmer 1: F

Nr.49 - Idéskitse for Fremtidens Nivå Bymidte

Sagsnr.: 17/25545

 

Beslutningstema

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget skal beslutte at idéskitsen til byudviklingsplan for Fremtidens Nivå Bymidte skal danne udgangspunkt for udviklingen af en strategisk byudviklingsplan for Nivå Bymidte.

 

Økonomiudvalget skal godkende at kommunens egen finansiering af projektet på 3.301.000 kr. finansieres af anlægsbevillingen ”Fremtidens Skole i Fredensborg Kommune og Nivå Bycenter.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Den 29. januar fik Byrådet forelagt sag omkring udvikling af Fremtidens Nivå Bymidte, samt at Realdania har bevilliget 2.375.000 kr. i støtte til udvikling af en strategisk byudviklingsplan for Nivå Bymidte.

 

For at realisere visionen om Nivå Bymidte, som et levende mangfoldigt, trygt og dynamisk centrum, der skaber rammerne for et aktivt hverdagsliv på tværs af generationer skal der udvikles en strategisk byudviklingsplan.

 

Udarbejdelsen af denne har Fredensborg Kommune ansøgt Realdania om støtte til. Ansøgningen er udformet som en idéskitse, se bilag 1.

Byudviklingsplanen skal indeholde følgende elementer:

 

-      Afdækning af behovet for funktioner i bymidten, således at både ude- og inderum imødekommer brugere og borgeres behov, og at der så vidt muligt tænkes i at udnytte fællesfunktioner. Dette skal ske gennem en omfattende borger- og brugerinddragelse.

 

-      Gennemførelse af en række analyser, som kan danne et validt og fremtidssikret perspektiv på fx indkøbsmønstre, placering af institutioner, boligmarked, trafik og mobilitet samt kortlægning af de borgere, der skal skabe liv i bymidten.

 

-      Udarbejdelse af en fysisk plan, der indeholder overvejelser om infrastruktur, boligtyper, bynatur, jord- og regnvandshåndtering, mv. Herudover skal den fysiske plan indeholde et projektforslag for ”Generationernes Hus, samt et grundlag for udvikling af bebyggelsesplaner og arkitektur for de private investeringer.

 

-      Udarbejdelse af en strategi for byliv, som skal indeholde borgerinddragelsesaktiviteter, events og midlertidige anlæg som skal foregå under hele projektperioden.

 

-      Strategien skal endvidere indeholde en kommunikationsstrategi, som blandt andet skal sikre nem og tilgængelig information og aktiv kommunikation, fx på de sociale medier

 

Samarbejde og borgerinddragelse

Den strategiske byudviklingsplan skal udvikles i tæt samarbejde med kerneinteressenter i form af Realdania, KFI, MT. Højgaard, DSB og VIBO. Der skal ligeledes etableres et samarbejde med lokale interessenter såsom Nivå Centerforening, NKK-hallen, kommunale institutioner, Nivå Nu, FællesVærket og Smuk Nivå Bymidte. Samarbejdet skal have til formål at understøtte byliv i bymidten og sikre ejerskab til den strategiske byudviklingsplan.

 

Herudover vil den brede offentlighed i Nivå have mulighed for at deltage i en række forskellige arrangementer i udviklingen af projektet. Det kan være i form af arbejdsgrupper, workshops, events og borgermøder.      

 

Økonomi