Nr.58 - Strandene langs den Danske Riviera

Sagsnr.: 17/24132

 

Beslutningstema

Sagen fremlægges til orientering.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Naturstyrelsen Nordsjælland, Visit Nordsjælland, NSPV og kommunerne Halsnæs, Gribskov, Helsingør og Fredensborg har sat sig sammen for at skabe rammerne for en bæredygtig udviklingsstrategi for nordkystens strande på Sjælland. Der tages afsæt i vedlagte kommissorium vedrørende projektet ”Udvikling af kysten – zonering, faciliteter og events”.

Strategien skal styrke udvikling, myndighedsbehandling og drift af de kystnære, offentlige områder og derved øge muligheder for vækst og udvikling af turistsektoren, det lokale erhvervsliv og af lokalsamfundene. Formålet er, at forbedre brugernes oplevelse af kysten, gøre det nemmere at koordinere og fordele aktiviteter langs nordkysten hensigtsmæssigt, løfte serviceniveau og kvalitet (funktionelt og æstetisk) i de faciliteter, der tilbydes og sikre en ensartet og hurtig myndighedsbehandling og effektiv drift.

 

Første delopgave i projektet er færdig og fremlægges hermed til orientering.

 

Rapport: Udviklingsstrategi for nordkystens strande på Sjælland

Med udgangspunkt i aktørinddragelse, gennem workshops med strandenes gæster/aktører, har VisitNordsjælland opnået en kvalificeret viden om brugernes nuværende brug af kysten samt ønsker til den fremtidige udvikling og service. Herfra er de fire strandkategorier

  • bystrande
  • lokalstranden
  • naturstranden
  • den hemmelige strand

Kategorierne er udarbejdet for at sikre, at alle brugergrupper har mulighed for at få deres ønske til et strandbesøg opfyldt og give mulighed for vækst og udvikling inden for turisme og erhverv.

I vedhæftede rapport udarbejdet af COWI for VisitNordsjælland indgår forslag til en kortlægning af strandene ud fra de fire kategorier, som dækker over forskellige identiteter og mulighederne for fx aktiviteter og initiativer.

Hensigten med opdelingen af strandene er, at kunne være åben overfor initiativ, vækst og udvikling, men samtidig, at kunne værne om den naturkvalitet, der kendetegner kyststrækningen. Optimalt set vil opdelingen af kystområderne i strandkategorier udmønte sig i konkrete retningslinjer, der vil lette både ansøgningsprocessen og myndighedsbehandlingen.

 

Rapportens kategorisering af strandene i Fredensborg Kommune langs Øresund fremgår af vedlagte bilag: Strandkategorisering i Fredensborg Kommune

 

Næste skridt i projektet

Zoneringen kan indarbejdes i de deltagende kommuners kommuneplaner i forbindelse med kommende kommuneplanrevision. Herudover kan der udarbejdes lokalplaner med miljøkonsekvensvurdering for de enkelte bystrande. Flere af tiltagene kræver i første omgang tilladelse fra Kystdirektoratet, hvorfor mulighederne for at få en rammedispensation fra strandbeskyttelseslinjen til konkrete aktiviteter på enkelte strande, bør undersøges.

 

Som anført i bilaget er Nivå Havn og Strandpark Fredensborg Kommunes bystrand. En bystrand, er defineret ved nærhed til by og store menneskemænger, turismepotentiale regionalt, nationalt og internationalt, rummer muligheder for aktiviteter og anlæg, musik og salg, har gode tilkørselsforhold og p-muligheder.

Som nævnt har der i kortlægningsprocessen været afholdt workshop, hvortil der blev inviteret nøgleaktører blandt andre Nivå Havn og Strandpark, Nivå Kajakklub, Vandskiklubben og Fredensborg afdeling af Naturfredningsforeningen.

Rapportens input vil indgå i den videre proces vedr. udviklingsplanen for Nivå Havn og Strandpark, som er forankret i Fritids- og Idrætsudvalget. Planen er under udvikling i tæt samarbejde med bruger, borgere og andre interessenter.

Evt. planmæssige implikationer på baggrund af udviklingsplanen vil skulle varetages af Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

 

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget for så vidt angår planforhold.

 

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 06-03-2018

Orienteringen tages til efterretning.