Nr.57 - Forslag om udpegning af vildtreservat i Nivå Bugt

Sagsnr.: 15/36043

 

Beslutningstema

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget skal på baggrund af dialogproces med ejere, foreninger og Miljøstyrelsen tage stilling til, om kommunen kan anbefale, at der oprettes et vildtreservat i Nivå Bugt.

Sagsfremstilling og økonomi

Forslag om udpegning af vildtreservat i Nivå Bugt

Fredensborg Kommune har i 2015 modtaget et forslag fra Fugleværnsfonden og Dansk Ornitologisk Forening (DOF) om at udpege hele eller dele af Nivå Bugten inkl. strandenge til vildtreservat. Forslaget indeholder primært ønske om et forbud mod strandjagt, men indeholder også et ønske om zonering for brætsejlads. Henvendelsen er vedhæftet som bilag 1.

 

Vildtreservater

Vildtreservater oprettes af Miljøstyrelsen (tidl. Naturstyrelsen) med det formål at beskytte og øge bestande af vildtlevende fugle og pattedyr. Vildtreservater kan omfatte fiskeriterritoriet, offentlige og private arealer. Vildtreservater kan indeholde områder, som helt friholdes for jagt og andre væsentlige forstyrrende aktiviteter samt omkringliggende bufferzoner med færre restriktioner, f.eks. forbud mod visse jagtformer og andre aktiviteter.

 

Tidligere politisk behandling

Plan-, Klima- og Miljøudvalget behandlede forslaget den 5. april 2016 og bemyndigede administrationen til at igangsætte en dialogproces med Naturstyrelsen, foreninger og klubber for at afklare, om kommunen kan anbefale, at der oprettes et vildtreservat i Nivå Bugt. Udvalget lagde vægt på, at de lokale foreninger inddrages først, og at inddragelsen af Naturstyrelsen afventer, se mere https://www.fredensborg.dk/politik/dagsordener-og-referater/plan---miljoe--og-klimaudvalget/2016/april/5--april-2016--referat/93

 

Ligeledes besluttede Idræts- og Kulturudvalget den 6. april 2016, at igangsætte dialogprocessen, idet udvalget også lagde vægt på, at de lokale foreninger samt driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark inddrages først, og at inddragelsen af Naturstyrelsen afventer, se https://www.fredensborg.dk/politik/dagsordener-og-referater/fritids--og-idraetsudvalget/2016/april/6--april-2016--referat/46

 

Dialogproces med foreninger, ejere og Miljøstyrelsen

Administrationen har på baggrund af udvalgenes beslutninger drøftet forslaget på møder med Dansk Sejlunion, Nivå Bådelaug, Nivå Havnebestyrelse, Grønt Råd, Nive Å´s Sportsfiskerforening, Danmarks Jægerforbund og lokale jægerorganisationer. Fugleværnsfonden og DOF har deltaget i nogle af møderne. Derudover har administrationen drøftet forslaget med ejere af strandengene i området, herunder Naturstyrelsen, samt Miljøstyrelsens vildtkonsulent.

 

Resultatet af dialogprocessen

På dialogmøderne fremkom der uddybende oplysninger om antallet af besøgende i området, strandjagtens omfang og muligheden for sejlads nord og syd for tangen. Bl.a. viser Fugleværnsfondens tæller ved indgangen til området ved fugletårnet, at der er ca. 50 besøgende om dagen.

 

Ift. strandjagt er området omkring fugletårnet det eneste sted mellem København og Helsingør, hvor der må drives strandjagt fra pram. Jagtperioden er 5 måneder fra 1/9-30/1. Pramme kan sættes lovligt ud fra Nivå Havn. Det er ikke tilladt at gå over strandengene med sin pram, drive jagt på strandengene eller skyde fugle på land. Der er tidligere observeret ulovlig adgang fra strandengene. Omfanget af strandjagten er overordnet set begrænset, og Fugleværnsfonden og DOF vurderer ikke, at strandjagten påvirker bestanden af fugle. Det er således af hensyn til de besøgende og ornitologernes oplevelse af området, at der ønskes et forbud mod jagt.

 

Hvad angår sejlads, er det ikke muligt at sejle syd for tangen uden at støde på grund. Der er set enkelte kite- og windsurfere, som er stødt på grund og trukket deres bræt ind til tangen, hvor der er færdsel forbudt. Det drejer sig om et fåtal, som ikke kender forholdene i området

 

Alle adspurgte i dialogprocessen har stor forståelse for, at ulovlig strandjagt ikke er acceptabelt. Endvidere er der en erkendelse af, at jagt omkring fugletårnet indebærer nogle konflikter både for ornitologerne og de mange besøgende i området. Der er imidlertid ikke bred opbakning fra foreningerne til, at området skal udpeges som vildtreservat. Tre ud af fire ejere af strandenge og det grønne råd stiller sig mere neutrale. En enkelt ejer er positiv over for forslaget og ønsker, at jagten ophører, og at der stilles begrænsninger for surferne af hensyn til naturen. Endvidere ønskes der faste adgangsregler i området. To borgere har på eget initiativ udtrykt deres holdning til forslaget – den ene ønsker at strandjagten opretholdes, den anden ønsker, at strandjagten ophører, da det ødelægger oplevelsen og er farligt.

 

Miljøstyrelsen har udtalt, at det ikke er praksis at udpege mindre områder uden tilknytning til internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000), som der er tale om her. Endvidere har de udtalt, at det ikke ligger indenfor deres ramme, at udpege til vildtreservat af hensyn til lokale/regionale bestande eller af hensyn til rekreative interesser.

 

De forskellige synspunkter fremkommet under dialogprocessen er resumeret i vedhæftede notat (bilag 2).

 

Administrationens vurdering

Administrationen anerkender, at der kan være en interessekonflikt mellem de mange besøgende, strandjægere og surfere, men administrationen vurderer ud fra dialogprocessen, at problemernes omfang ikke er stort nok til, at kommunen bør anbefale udpegning af området som vildtreservat. Endvidere ligger begrundelsen for udpegning, områdets størrelse og karakter uden for Miljøstyrelsens rammer for udpegning til vildtreservat.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Lov om jagt og vildtforvaltning.

Kompetence

Plan-, Klima- og Miljøudvalget.

Kommunikation

Der er gennemført en dialogproces med foreninger, ejere og Miljøstyrelsen, se bilag 2 for resume.

Indstilling

  1. At kommunen meddeler afslag på anmodningen om at støtte forslaget om udpegning til vildtreservat.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 06-03-2018

Administrationens indstilling godkendt.