Nr.56 - Henvendelse fra lodsejer om etablering af dobbelt/tredobbelt profil i Nivåen

Sagsnr.: 18/1826

 

Beslutningstema

Udvalget anmodes om at behandle en henvendelse fra en lodsejer om etablering af et dobbelt/tredobbelt profil på 800 m i Nivåen.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget og administrationen har den 12. december 2017 modtaget en henvendelse fra en privat lodsejer med forslag om etablering af et dobbelt-/tredobbelt profil på en 800 meter strækning langs Nivåen. Profilet etableres ved afgravning af den ene vandløbsbrink, således at vandløbets bredde øges. Henvendelsen er vedhæftet som bilag 1.

 

Strækningen ligger på begge sider af Helsingør Motorvejen mellem Brønsholm Kongevej og Vejenbrødvej. Lodsejeren ejer strækningen med undtagelse af en mindre matrikel på sydbredden af Nivå ved Åvænget. Strækningen kan ses på vedhæftede kort (bilag 2). Strækningen kaldes i nedenstående projektstrækningen.

 

Lodsejer begrunder forslaget med, at vandet ikke kan komme væk fra de dyrkede arealer, samt at der er forringede levemuligheder for planter og fugle ved de nuværende forhold.

 

Forhold i og omkring vandløbet

Nivå er et offentligt vandløb som vedligeholdes af Fredensborg Kommune. Der foreligger et regulativ for vandløbet som bl.a. beskriver vedligeholdelsesbestemmelser. I henhold til regulativet skal vandløbet vedligeholdes således, at vandløbets fastsatte teoretiske skikkelse ikke ændres. Dette skal gøre med videst mulig hensyntagen til miljøet i og omkring vandløbet.

 

Vandløbet er også beskyttet natur efter naturbeskyttelseslovens § 3. Det betyder at tilstanden på vandløbet ikke må ændres uden forudgående dispensation. Dette gælder ikke for sædvanelig vedligehold af vandløbet. Der kan kun gives dispensation til tiltag i § 3 beskyttede vandløb, som forbedrer naturtilstanden. Klagenævnets praksis er meget striks, dvs. afvandingsmæssige eller økonomiske interesser alene vil ikke kunne begrunde en dispensation.

 

Nivåen er derudover målsat i ”Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Sjælland” til god økologisk tilstand. Vandløbet har i dag ikke opnået målopfyldelse, og tilstanden på projektstrækningen er dårlig økologisk tilstand.

 

Der er eng- og mosearealer på arealerne langs projektstrækningen. Disse arealer er beskyttede af naturbeskyttelseslovens § 3. Det betyder, at der ikke må ske ændringer på områdernes tilstand, men mindre disse tiltag er naturforbedrende. Det er desuden generel praksis, at der ikke gives dispensation til at ændre fra en naturtype til en anden. De beskyttede naturtyper i området kan ses på bilag 3.

 

Eksisterende overtrædelse på strækningen

I starten af 2011 blev en del af projektstrækningen opgravet ulovligt af lodsejeren. Administrationen gav påbud om reetablering. I forbindelse med forarbejderne til påbud blev vurderet, om det var muligt at retlig godkende forholdet. Allerede den gang vurderede administrationen, at det ikke var muligt på grund af områdets § 3 beskyttelse.

 

Påbuddet har været prøvet i Natur- og Miljøklagenævnet, By- og Landsretten, hvor kommunens påbud blev stadfæstet. Lodsejer har endnu ikke efterfulgt dette påbud.

 

Så længe påbuddet ikke er efterlevet, kan der ikke laves yderligere tiltag på strækningen.

 

Lovgivning

Tiltag, der ændrer vandløbets skikkelse, herunder vandløbets forløb, bredde, bundkote og skråningsanlæg, kræver en reguleringstilladelse efter vandløbslovens § 17. Denne tilladelse meddeles af vandløbsmyndigheden, og bredejerne afholder udgifterne.

 

Vandløbsmyndigheden skal ifølge lovgivningen både tage hensyn til afvandingen samt sikre opfyldelse af målsætningen i Vandområdeplanen.

 

Da Nivå er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3, kan en reguleringstilladelse først godkendes, når der foreligger en endelig afgørelse om dispensation efter naturbeskyttelsesloven.

 

Administrationens vurdering

Projektet vil, som beskrevet ovenfor, kræve en § 3 dispensation og en reguleringstilladelse. En § 3 dispensation vil kun kunne gives hvis tiltaget er naturforbedrende.

 

Administrationen vurderer ikke, at tiltaget med dobbelt-/tredobbelt profil er naturforbedrende, og der dermed ikke kan opnå en dispensation fra naturbeskyttelsesloven. Vurderingen begrundes med, at der vil ske afgravning af et areal i den eksisterende naturbeskyttede mose og eng, som omdannes til vandløb. Det er som ovenfor nævnt ikke praksis i håndhævelse af naturbeskyttelsesloven, at dispensere til ændring fra en naturtype til en anden.

 

Det er endvidere administrationens vurdering, at det foreslåede projekt ikke vil medføre at vandet ledes hurtigere væk. Projektstrækningen har således et meget lille fald (0,4 promille), som etablering af et dobbelt-/tredobbelt profil ikke vil ændre på. Og hvis det gjorde, ville det kunne påvirke miljøtilstanden i den § 3 beskyttede våde naturtype langs vandløbet, og der vil ikke kunne meddeles dispensation til forringelse.

 

Alternative løsninger

Administrationen har lige fået lavet en forundersøgelse af området nedstrøms for projektstrækning (øst for Brønsholm Kongevej) med henblik på mulighederne for at lave et kvælstofvådområde. Indsatsen med etablering af vådområder er udpeget i Vandområdeplanen. Lodsejer er tidligere blevet tilbudt at deltage i forundersøgelsen til vådområdeprojektet, men har ikke ønsket at indgå i projektet.

 

Det kunne igen undersøges om projektstrækningen kunne indgå i vådområdet. Et af tiltagene ved etablering af kvælstof vådområder er afskrabning af de eksisterende vandløbsbrinker, så brinken bliver mindre stejl. Derved dannes der et mere naturligt engareal, hvor vandløbet normalt løber over ved store afstrømninger. Lodsejere, der lægger jord til, har mulighed for at vælge mellem 20-årigt fastholdelsestilskud, erstatningsjord eller salg.

 

En anden mulighed er at undersøge, om der kan gennemføres et mageskifte mellem kommunal højbundsjord og arealet langs åen.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Lov om vandløb (LBK nr. 302 af 26-01-2017)

Lov om naturbeskyttelse (LBK nr 934 af 27-06-2017)

Bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering m.v. (BEK nr. 834 af 27-06-2016)

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget

Indstilling

  1. At der meddeles afslag på forslaget om at etablere et dobbelt/tredobbeltprofil i Nivåen på baggrund af, at tiltagene ikke vil kunne opnå dispensation fra naturbeskyttelsesloven. Hvis lodsejeren er interesseret, kan muligheden for at deltage i kvælstofvådområdet eller mageskifte undersøges nærmere.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 06-03-2018

Den administrative indstilling godkendt, men udvalget vil dog genoptage en sag hvis grundejer får udarbejdet et projekt, der dokumenter positive effekter for området opstrøms og nedstrøms.