Nr.53 - Planlægningsmuligheder for nyt skydeanlæg

Sagsnr.: 15/32760

 

Beslutningstema

Stillingtagen til den videre proces for etablering af et nyt skydeanlæg.

Sagsfremstilling og økonomi

På møde den 18. april 2017 besluttede Økonomiudvalget, at administrationen skulle igangsætte en undersøgeles af de planmæssige muligheder for etablering af nyt skydebaneanlæg ved 3 lokaliteter:

1. Ved Kejserdal,

2. Hundetræningsbanen ved Langstrup Mose og

3. Areal nordvest for Vejenbrød Landsby.

 

Fælles for de 3 lokaliteter er, at de i Kommuneplan 2017 alle er udpeget til friluftszoner for støjende friluftsanlæg.

 

Administrationen har vurderet mulighederne for placering af ny skydebane på de 3 lokaliteter. En detaljeret gennemgang af de planmæssige begrænsninger og muligheder samt jagtforeningernes umiddelbare kommentarer hertil fremgår af bilag 1 - Planmæssige vurderinger af lokaliteter til etablering af nyt skydebaneanlæg.

 

Vurderingens væsentligste konklusioner er gennemgået nedenfor.

 

Væsentlige konklusioner

De væsentligste konklusioner i vurderingen af de planmæssige muligheder for placering af ny skydebane ved de 3 lokaliteter er følgende:

 

Lokalitet 1 Ved Kejserdal

Der er flere udfordringer ved etablering af nyt skydebaneanlæg ved Kejserdal. Primært er området beliggende i transportkorridoren. For arealer beliggende i transportkorridoren gælder, at der ikke kan tillades ny permanent og omkostningstung bebyggelse og anlæg, som ikke har en landbrugsmæssig funktion.

 

Jagtforeningerne ønsker ikke at etablere et omkostningstungt nyt skydebaneanlæg på vilkår af midlertidighed. Endvidere har arealet ifølge jagtforeningerne en størrelse og udstrækning som vanskeliggøre indpasning af de ønskede skydediscipliner. 

 

Lokalitet 2 Hundetræningsbanen ved Langstrup Mose

Området er ligesom Kejserdal beliggende i transportkorridoren med de deraf følgende begrænsninger for etablering af permanente anlæg. Derudover er arealet udpeget som råstofindvindingsområde i Region Hovedstads råstofplan. Region Hovedstaden skal som følge heraf i givet fald godkende etablering af et skydebaneanlæg.

 

Ifølge jagtforeningerne vil en forudsætning for indpasning af et skydebaneanlæg være, at Langstrupstiens linjeføring rykkes til øst om et nyt skydebaneanlæg, samt at det privatejede areal langs motorvejen inddrages sammen med hundetræningsbanen.

 

Lokalitet 3 Nordvest for Vejenbrød Landsby

Arealet er privatejet og anvendes til jordbrugsformål. Der har været afholdt møder mellem ejer, borgmester og administration. Administrationen har efterfølgende haft opfølgende dialog med ejer om et eventuelt salg af arealet. Ejer har overvejejet forslaget, men har over for kommunen meddelt, at han ikke ønsker at deltage i en videre realisering af projektet.

 

 

Administrationens bemærkninger

Fredensborg Kommune har henvendt sig til de øvrige kommuner i Nordsjælland og forespurgt om eventuelle alternative placeringsmuligheder. Kommunen har endnu ikke modtaget svar herpå.

 

På baggrund af administrationens planmæssige vurdering af de 3 konkrete lokaliteter, jf. gennemgang ovenfor anbefaler administrationen, at processen for nuværende sættes i bero. Eventuel genoptagelse af processen kan besluttes af udvalget, hvis de planmæssige forudsætninger eller andre forhold ændrer sig væsentligt. Eksempelvis hvis ejerforhold eller forhold omkring transportkorridoren ændrer sig.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser på nuværende stade.

Retsgrundlag

Planloven

Kommuneplan 2017

Kompetence

Økonomiudvalget.

Den konkrete planlægning hører under Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

Indstilling

  1. At processen for udpegning af ny placering til et skydebaneanlæg for nuværende sættes i bero.
  2. At processen kan besluttes genoptaget, hvis de planmæssige forudsætninger eller øvrige forhold ændrer sig væsentligt.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 06-03-2018

Udvalget ønsker, at der skal arbejdes med løsningsmuligheder uden for kommunen, fx i forbindelse med militære øvelsesområder og gerne i samarbejde med Danmarks Jægerforbund. Samtidig anmodes administrationen om at udarbejde en liste med sekundært mulige løsninger udsøgt efter færre konfliktkriterier.