Nr.49 - Idéskitse for Fremtidens Nivå Bymidte

Sagsnr.: 17/25545

 

Beslutningstema

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget skal beslutte at idéskitsen til byudviklingsplan for Fremtidens Nivå Bymidte skal danne udgangspunkt for udviklingen af en strategisk byudviklingsplan for Nivå Bymidte.

 

Økonomiudvalget skal godkende at kommunens egen finansiering af projektet på 3.301.000 kr. finansieres af anlægsbevillingen ”Fremtidens Skole i Fredensborg Kommune og Nivå Bycenter.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Den 29. januar fik Byrådet forelagt sag omkring udvikling af Fremtidens Nivå Bymidte, samt at Realdania har bevilliget 2.375.000 kr. i støtte til udvikling af en strategisk byudviklingsplan for Nivå Bymidte.

 

For at realisere visionen om Nivå Bymidte, som et levende mangfoldigt, trygt og dynamisk centrum, der skaber rammerne for et aktivt hverdagsliv på tværs af generationer skal der udvikles en strategisk byudviklingsplan.

 

Udarbejdelsen af denne har Fredensborg Kommune ansøgt Realdania om støtte til. Ansøgningen er udformet som en idéskitse, se bilag 1.

Byudviklingsplanen skal indeholde følgende elementer:

 

-      Afdækning af behovet for funktioner i bymidten, således at både ude- og inderum imødekommer brugere og borgeres behov, og at der så vidt muligt tænkes i at udnytte fællesfunktioner. Dette skal ske gennem en omfattende borger- og brugerinddragelse.

 

-      Gennemførelse af en række analyser, som kan danne et validt og fremtidssikret perspektiv på fx indkøbsmønstre, placering af institutioner, boligmarked, trafik og mobilitet samt kortlægning af de borgere, der skal skabe liv i bymidten.

 

-      Udarbejdelse af en fysisk plan, der indeholder overvejelser om infrastruktur, boligtyper, bynatur, jord- og regnvandshåndtering, mv. Herudover skal den fysiske plan indeholde et projektforslag for ”Generationernes Hus, samt et grundlag for udvikling af bebyggelsesplaner og arkitektur for de private investeringer.

 

-      Udarbejdelse af en strategi for byliv, som skal indeholde borgerinddragelsesaktiviteter, events og midlertidige anlæg som skal foregå under hele projektperioden.

 

-      Strategien skal endvidere indeholde en kommunikationsstrategi, som blandt andet skal sikre nem og tilgængelig information og aktiv kommunikation, fx på de sociale medier

 

Samarbejde og borgerinddragelse

Den strategiske byudviklingsplan skal udvikles i tæt samarbejde med kerneinteressenter i form af Realdania, KFI, MT. Højgaard, DSB og VIBO. Der skal ligeledes etableres et samarbejde med lokale interessenter såsom Nivå Centerforening, NKK-hallen, kommunale institutioner, Nivå Nu, FællesVærket og Smuk Nivå Bymidte. Samarbejdet skal have til formål at understøtte byliv i bymidten og sikre ejerskab til den strategiske byudviklingsplan.

 

Herudover vil den brede offentlighed i Nivå have mulighed for at deltage i en række forskellige arrangementer i udviklingen af projektet. Det kan være i form af arbejdsgrupper, workshops, events og borgermøder.      

 

Økonomi

 


Det forventes, at der skal afsættes 5.676.000 kr. til udvikling af den strategiske byudviklingsplan for Fremtidens Nivå Bymidte.  

Heraf udgør Fredensborg Kommunes egenbetaling 3.301.000 kr. I budget 2018-2021 er der de næste 13 år afsat 705.000.000 kr. til Fremtidens Skole i Fredensborg Kommune og Nivå Bycenter. Det anbefales, at finansiering til projektet tages fra denne bevilling.

Bevilling

Der foreslås bevilliget 5,7 mio. kr. over budgetperioden til ”Strategisk byudviklingsprojekt for Fremtidens Nivå Bymidte”. Beløbet foreslås finansieret med 2,4 mio. kr. i medfinansiering fra RealDania mens de resterende 2,3 mio. kr. tages fra anlægsprojektet ” Fremtidens Skole i Fredensborg Kommune og Nivå Bycenter”

 

 

Kompetence

Økonomiudvalget

Kommunikation

Idéskitsen til en strategisk byudviklingsplan for Fremtidens Nivå Bymidte offentliggøres på hjemmesiden, når Plan-, Miljø- og Klimaudvalget har vedtaget den som grundlag for arbejdet med udvikling af Nivå Bymidte.

 

Indstilling

  1. At Plan-, Miljø- og Klimaudvalget godkender Idéskitsen som grundlag for udvikling af en strategisk udviklingsplan for Nivå Bymidte.
  2. At Økonomiudvalget godkender at kommunens egen finansiering af projektet på 3.301.000 kr. tages fra anlægsprojektet ”Fremtidens Skole i Fredensborg Kommune og Nivå Bycenter”.

 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 06-03-2018

Den administrative indstilling anbefales.

Udvalget betoner vigtigheden af

-         at processen holder momentum

-         at en proces for eventuel svømmehal følger budgetforliget

-         at nye boliger ikke nødvendigvis omfatter involvering af almene boligselskaber

Ovennævnte tydeliggøres i den borgerrettede ideskitse/formidling til borgerne.