Nr.48 - Revision af lokalplan F116 ved Præstemosevej

Sagsnr.: 18/3542

 

Beslutningstema

Stillingtagen til igangsætning af planlægning for revision af lokalplan F116 og tillæg til kommuneplan 2017 til særlig pladskrævende varer på Præstemosevej 4A og 4B i Fredensborg.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Den 30. oktober 2017 blev lokalplan F116 for særlig pladskrævende varer, serviceerhverv og kontor vedtaget. Lokalplanen omfatter Præstemosevej 4A og 4B, matr. Nr. 7gy og 7gz, Asminderød By, Asminderød i Fredensborg. K3 Ejendomme har efter udarbejdelsen af lokalplan F116 søgt om udarbejdelse af en revision af lokalplanen og et kommuneplantillæg, da der ønskes etableret en ny forretning i området som ligger udenfor den eksisterende lokalplans rammer.

 

Lokalplanområdet har oprindeligt huset virksomheden Sika Danmark A/S, men er i dag ubenyttet, da den nuværende ejer ikke selv har haft behov for at udnytte pladsen. På lokalplanområdet ligger et højlager som jf. lokalplan F116 skal benyttes til butik til særlig pladskrævende varer, serviceerhverv eller kontor. Pt. pågår ombygning af en del af højlageret til Jem & Fix-byggemarked.

 

Projektet

Den gældende lokalplan F116 giver mulighed for at etablere særlig pladskrævende varer i et omfang af maks. 1.300 kvm. Dette omfang blev planlagt i samråd med K3 Ejendomme ved udarbejdelse af lokalplan F116. De 1.300 kvm til særlig pladskrævende varer forventes benyttet af Jem & Fix til et byggemarked.

K3 Ejendomme har efter udarbejdelsen af lokalplan F116 søgt om udarbejdelse af en revision af lokalplanen og et kommuneplantillæg. I forbindelse med revisionen ønskes rammen på 1.300 kvm udvidet, således at der kan skabes plads til endnu en butik med særlig pladskrævende varer. Det endelige kvadratmeterantal fastsættes efterfølgende og vil komme til at fremgå ved fremlæggelsen af forslaget til lokalplanen og kommuneplantillægget.

 

Planforhold

Ejendommenes nuværende anvendelse er reguleret af bestemmelserne i ramme FE 07 og retningslinjerne 1.3.10, 1.3.12, 1.3.14 og 1.3.18 i Fredensborg Kommuneplan 2017 og af Lokalplan F116. Jævnfør kommuneplanrammen, retningslinjerne og lokalplanen må ejendommene anvendes til særlig pladskrævende varer, serviceerhverv og kontor.

 

En ændret anvendelse til særlig pladskrævende varer udover 1.300 kvm er ikke i overensstemmelse med gældende planlægning.

Hvis det skal være muligt at etablere særlig pladskrævende varer udover 1.300 kvm, skal der udarbejdes et nyt plangrundlag. Det vil sige, at kommuneplanens rammebestemmelser skal ændres og at der skal udarbejdes og vedtages en revision af lokalplan F116.

 

Administrationens anbefaling

Ud fra en planmæssig betragtning vurderer administrationen, at ejendommen ligger godt i forhold til etablering af butikker med salg af særligt pladskrævende varegrupper. Trafikalt er ejendommen velbeliggende på indfaldsvejen til Fredensborg By. Samtidig er der allerede planlagt for særlig pladskrævende varer i højlageret og der ligger herudover et eksisterende byggemarked (Fog Trælast & Byggecenter) på den modsatte side af Kongevejen, ligesom Fredensborg Skov & Have for nyligt har etableret forretning med salg og reparation af havemaskiner mv. på Kongevejen 60, skråt over for SuperBrugsen.

 

Administrationen kan på denne baggrund anbefale, at der tilvejebringes et nyt plangrundlag, som kan muliggøre en butik udover Jem & Fix i højlageret, dog på betingelse af at de fremførte principper i næste afsnit følges.

 

Udarbejdelse af et nyt plangrundlag for Præstemosevej 4A og 4B er ikke blandt de prioriterede planopgaver for 2018. Planopgaven forventes dog ikke at have et stort ressourceforbrug, og anbefales prioriteret som en B-lokalplan.

 

Lokalplantype og kommuneplantillæg

Lokalplanen er kategoriseret som en B lokalplan jævnfør A, B, C kategoriseringen. Dette betyder at Plan-, Miljø- og Klimaudvalget har kompetence til at træffe beslutning om, at planforslaget sendes i offentlig høring. Den offentlige høring har en varighed på 4 uger. Det betyder herudover, at administrationen har kompetence til at vedtage den endelige lokalplan, såfremt der ikke indkommer kritiske høringssvar under den offentlige høring. Indkommer der ét eller flere kritiske høringssvar vedtager Plan-, Miljø- og Klimaudvalget planen.

 

Kategoriseringen som B-lokalplan skyldes at der i forbindelse med den offentlige høring af lokalplan F116 fremkom indsigelser primært vedrørende støj og trafik, og at den ønskede ændring nødvendiggør et kommuneplantillæg.

 

Administrationen vurderer ikke, at kommuneplantillægget kræver forudgående offentlig høring, da der er tale om en mindre justering af eksisterende forhold.

 

Principper for fremtidige planforhold

Administrationen foreslår følgende principper for udarbejdelse af nyt plangrundlag for Præstemosevej 4A og 4B:

 

Kommuneplan

Der afgrænses et nyt rammeområde hvor anvendelsen fastlægges til detailhandel med særligt pladskrævende varegrupper samt til kontor- og serviceerhverv. Der fastlægges en øvre grænse for kvm til pladskrævende varehandel, når det endelige arealbehov er kendt. For kontorerhverv fastsættes en øvre grænse på 1.500 etagemeter.

 

Lokalplan

Udover anvendelsesbestemmelserne som fremgår ovenfor foreslås følgende hovedprincip for en ny lokalplan:

At der alene gives mulighed for at højlageret, samt en tilhørende læsserampe, kan benyttes til særlig pladskrævende varer, og at principperne i gældende lokalplan F116 herudover fastholdes.

At bygherre redegør for, at miljøstyrelsens støjgrænser kan overholdes

 

Den videre proces

Såfremt Plan-, Miljø-, og Klimaudvalget følger administrationens indstilling igangsættes arbejdet med tilvejebringelse af nyt plangrundlag i marts 2018.

 

Forslag til ny lokalplan og kommuneplantillæg udarbejdes i marts og behandles politisk på møde i april. Lokalplanforslaget sendes i høring i april måned med henblik på politisk vedtagelse i maj 2018.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Planloven

Lokalplan F116

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

 

Elektroniske bilag

Indstilling

  1. At de overordnede principper for udarbejdelse af revision af lokalplan F116 og kommuneplantillæg for etablering af detailhandel med særligt pladskrævende varegrupper samt kontor- og serviceerhverv godkendes.

 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 06-03-2018

Den administrative indstilling godkendt efter afstemning

For stemmer 8: A, B, C, O, V

Imod stemmer 1: F