Nr.47 - Forslag til Lokalplan H111 for boliger ved Teglgårdsvej

Sagsnr.: 16/3967

 

Beslutningstema

Stillingtagen til Forslag til Lokalplan H111 for et rækkehusområde ved Teglgårdsvej.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund for lokalplanen

Økonomiudvalget besluttede i oktober 2015 at undersøge mulighederne for at sælge ejendommen beliggende på Teglgårdsvej 155 i Humlebæk. Ejendommen havde på dette tidspunkt ligget ubenyttet hen i flere år. I 2016 blev de planmæssige rammer for udbud og salg af ejendommen Teglgårdsvej 155 i Humlebæk besluttet.

 

På kortudsnittet nedenfor er ejendommen markeret med stiplet, rød linje.

 

 

De planmæssige rammer blev fastlagt med udgangspunkt i Kommuneplan 2013, som fastlagde områdets anvendelse til tæt lav boligbyggeri med en bebyggelsesprocent på maksimal 30 og i maksimal 1 etage med udnyttet tagetage. Herudover blev der stillet krav om 1,5 parkeringsplads pr. bolig, og at vejadgang til ejendommen skal etableres over ejendommens nordlige skel. De planmæssige rammer stillede desuden krav til, at ny bebyggelse med placering og formsprog tilpasses således, at der opnås en god helhedsvirkning, samt at eventuel solenergi skal udføres i ikke reflekterende materialer og tilpasses arkitekturen. Området fremstår generelt grønt, og det var også intentionen med de planmæssige rammer at fastholde dette udtryk.

 

I 2017 blev ejendommen solgt til rækkehusformål. Intentionen med
nærværende lokalplanforslag er at muliggøre en rækkehusbebyggelse, som fremstår i respekt for det omkringliggende boligområde og i overensstemmelse med de vedtagne planmæssige rammer for ejendommen.

 

I lokalplanprocessen er administrationen blevet opmærksom på, at der er risiko for at støjen fra Teglgårdsvej overstiger 58 dB, hvilket er den maksimale støjgrænse for boligområder. Lokalplanen kræver derfor, at der etableres støjhegn på ejendommen som forudsætning for ibrugtagning, med mindre at støjmålinger påviser støj lavere end 59 dB. For at sikre områdets grønne udtryk kræver lokalplanen at eventuelle faste (støj)hegn mod Teglgårdsvej skal være dækket af levende beplantning.

 

B-lokalplan, proces og dialog

Lokalplanen er kategoriseret som en B lokalplan jævnfør A, B, C kategoriseringen. Dette betyder at Plan-, Miljø- og Klimaudvalget har kompetence til at træffe beslutning om, at planforslaget sendes i offentlig høring. Den offentlige høring har en varighed på 4 uger. Det betyder herudover, at administrationen har kompetence til at vedtage den endelige lokalplan, såfremt der ikke indkommer kritiske høringssvar under den offentlige høring. Indkommer der ét eller flere kritiske høringssvar vedtager Plan-, Miljø- og Klimaudvalget planen

 

Miljøvurdering

Der er foretaget en miljøscreening af forslaget til Lokalplan H111 for et rækkehusområde ved Teglgårdsvej, og det vurderes at lokalplanforslaget ikke har en væsentlig indvirkning på miljøet, da lokalplanforslaget alene indeholder mindre ændringer for et område på lokalt plan. Lokalplanforslaget vurderes derfor ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering af planer.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Planloven

 

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

 

Kommunikation

Lokalplanforslaget offentliggøres og udsendes til naboer og eventuelt øvrige berørte parter.

 

Indstilling

  1. At forsag til Lokalplan H111 fremlægges i offentlig høring i 4 uger.
  2. At der ikke udarbejdes en egentlig miljøvurdering af lokalplanforslaget.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 06-03-2018

Godkender den administrative indstilling.