Nr.45 - Orientering om høring af lokalplan F118 for Kronprinsensvej

Sagsnr.: 17/26400

 

Beslutningstema

Orientering om de indkomne høringssvar og indsigelser samt ændringsforslag, i forbindelse med høringen af Lokalplan F118 For en del af Kronprinsensvej.

 

Lokalplanen kan tidligst vedtages den 9. marts 2018, pga. 4 ugers frist efter endt offentlig høring (§27 stk. 1 i planloven)

 

Sagsfremstilling og økonomi

Lokalplanens afgrænsning

Lokalplanen omfatter matrikel 45c, 45d og 45a ved Kronprinsensvej i Fredensborg by. Afgrænsningen ses af nedenstående kort:

 

 

Lokalplanområdet er et skrånende areal, der afgrænser den højtliggende bymidte og den lavtliggende Kronprinsensvej, også kaldet dalen. Lokalplanens område rummer en byggeret samt et offentligt grønt areal.

 

Lokalplanens formål

Lokalplanen har til formål at muliggøre opførelse af et enfamiliehus under hensyn til det eksisterende bebyggede miljø, kulturmiljøet og det grønne område. Samt at bygningens arkitektur og materialevalg spiller sammen med kulturmiljøet Slotsbyen og skaber synergi med den strategiske helhedsplan for Den Grønne Slotsby.

 

Med lokalplanen flyttes byggeretten på den nuværende matrikel 45c til at ligge på 45d og 45a. De tre matrikler skal i forbindelse med et salg af kommunens matrikel 45d og en del af matrikel 45a sammenlægges, således at det bliver muligt at indpasset et enfamiliehus i et plan, langs Kronprinsensvej.

 

Baggrund for lokalplanen

Baggrunden for igangsættelsen af lokalplanen er, at en uudnyttet byggeret på matrikel 45c skal tages i brug da matriklen har fået nye ejere. I den forbindelse er der på Fredensborg Kommunes initiativ indgået forhandlinger med ejer om en bedre indpasning af et nyt enfamiliehus, da byggeretten er beliggende i kulturmiljøet Slotsbyen. Den eksisterende lokalplan F1 har ingen bebyggelsesregulerende bestemmelser for opførelsen af et nyt hus på matrikel 45c, og dermed vil der kunne blive opført en bygning der ikke forholder sig til kulturmiljøets kvaliteter og sårbarhed, og som heller ikke spiller sammen med helhedsplanen for Den Grønne Slotsby (vedtaget i januar 2017). Det er med dette udgangspunkt at lokalplanen blev iværksat. Det lokalplanforslag der har været i høring er vedlagt som bilag.

Princippet for anvendelsesplanen og en ny matrikulering ser således ud:

 

Mageskifte

For at ovenstående omfordeling af arealerne kan realiseres, bliver forslaget til lokalplanen fulgt af en sag om mageskifte mellem ejerne af matrikel 45c og Fredensborg Kommunes matrikler 45d og 45e.  Lokalplanen og sagen om mageskifte skal begge vedtages for at indpasningen af et enfamiliehus ved Kronprinsensvej 4 kan lade sig gøre. De to sager er dermed internt forbundne.

Sagen om mageskiftet var på dagsordenen i Økonomiudvalget den 22. januar 2018. Her blev beslutningen at udskyde sagen for at afvente den offentlige høring og vedtagelse af Lokalplanforslaget for lokalplan F118.

Da lokalplanen tidligst kan vedtages den 9. marts (pga. fire ugers fristen), kan lokalplanen ikke vedtages på nærværende møde 6. marts 2018. Administrationen indstiller derfor forslag til tidspunkt for endelig vedtagelse af lokalplan F118, med denne sag.

Konsekvensen ved at udskyde vedtagelsen af lokalplanforslaget længe, er at behandlingen af mageskiftet i Økonomiudvalget også udskydes. Det først kommende møde i Økonomiudvalget er den 19. marts. Derefter afholdes det næste møde i Økonomiudvalget den 23. april.

 

Høring og ændringsforslag

Lokalplanen er fremlagt som B-lokalplan med høring i 4 uger. Den offentlige høring forløb fra den 12. januar til den 8. februar 2018.

 

I høringsperioden er der indkommet 6 høringssvar. Derudover stilles også ændringsforslag af administrationen (se hvidbogen punkt 7):

  • Aflysning af servitutter på kommunens matrikel 45a og 45d.
  • Tilføjelse til lokalplanens redegørelse ang. materialevalg.
  • Justering af makshøjde fra 6 meter til 7,20 meter.
  • Muligøre placering af bygningen i skel mod Fredensborg Kommunes grønne areal.

Af bilag 1 ses høringssvarene i deres fulde længde. Af bilag 2 ses administrationens behandling af høringssvarene i en hvidbog hvor ændringsforslagene til lokalplanen også fremgår.

 

Bevilling

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser

 

Retsgrundlag

Planloven

 

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

 

Indstilling

  1. At udvalgets medlemmer tilkendegiver indstilling til lokalplanforslaget med ændringer.

Såfremt udvalget er positivt sindet, fastsættes et tidspunkt for endelig vedtagelse.

Lokalplanen kan tidligst vedtages den 9. marts 2018.

 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 06-03-2018

Udvalget beslutter at henlægge lokalplanforslag 118, hvorfor byggeri må ske inden for nuværende lokalplan F1.

For stemmer 8: C, B, O, F, Carsten Nielsen (A), Bo Hilsted (A), V

Imod stemmer 1: Ergin Özer (A)