08-05-2018 kl. 17:00
Lilletrommen

Medlemmer

Lars Simonsen (B)

Ergin Øzer (A)

Carsten Nielsen (A)

Bo Hilsted (A)

Thomas von Jessen (C)

Hanne Berg (F)

Flemming Rømer (O)

Mie Stattau (V)

Carsten Bo Nielsen (V)

Afbud

Ingen

Nr.82 - Godkendelse af dagsordenen

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 08-05-2018

Dagsordenen godkendt.

 

Nr.83 - Træffetid

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 08-05-2018

Ingen mødt.

 

Nr.84 - Byrådets arbejdsgrundlag 2018-2021

Sagsnr.: 18/8477

 

Beslutningstema

Borgmesteren og udvalgsformændene har, på et seminar den 16. marts 2018, drøftet udkast til et politisk arbejdsgrundlag for Byrådet, de næste fire år. Med baggrund i drøftelserne på seminaret er arbejdsgrundlaget nu klar til en videre politisk drøftelse i alle fagudvalg mhp vedtagelse på Byrådets møde i maj.

Plan- Miljø- og Klimaudvalget drøfter udkastet ”Det vil Byrådet arbejde for - 2018-2021” med udgangspunkt i formandens og direktørens præsentation af arbejdsgrundlaget.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Udarbejdelsen af et politisk arbejdsgrundlag giver Byrådet et arbejdsredskab, der sætter en samlet ledelsesretning for kommunens hovedopgaver. Arbejdsgrundlaget vil dermed være Byrådets fælles referenceramme, når der udvikles politikker og besluttes indsatser.

Arbejdsgrundlaget skal skabe ”Et godt hverdagsliv for borgere i alle generationer” og hviler på følgende holdninger:

-         Bygninger er ikke bare mursten, men danner rammen om fællesskabet og velfærden for børn, unge, ældre og borgere med behov for støtte. Planerne i Fremtidens Fredensborg Kommune skaber rammerne om det gode hverdagsliv, hvad enten det handler om at nytænke bygninger og byrums funktioner, skabe rekreative naturområder, trygge boligområder eller god infrastruktur

 

-         Den nære velfærd sætter borgernes behov og livssituation i centrum med et vedvarende fokus på borgerens ressourcer, potentialer, relationer og netværk. De unge generationers muligheder skal sikres gennem en langsigtet investering i faglige læringsmiljøer og sammenhængende indsatser  

 

-         Kommunen er en central aktør, når det kommer til at skabe et bæredygtigt samfund, f.eks. i arbejdet med at nytænke den grønne omstilling.  

 

Arbejdsgrundlagets opbygning

Arbejdsgrundlaget er opbygget i en form, der gør det overskueligt og læsevenligt. Arbejdsgrundlaget bevæger sig formmæssigt væk fra de mere traditionelle notater i retning af et mere enkelt design og sproget er nutidigt og direkte uden brug af fagtekniske begreber.  

Arbejdsgrundlaget består indholdsmæssigt af et forord, en strategisk ramme for, hvordan Byrådet vil arbejde med arbejdsgrundlaget samt otte pejlemærker, der på tværs af udvalg og organisationen folder Byrådets holdninger og ambitioner ud.

 

Sådan vil vi arbejde

Arbejdsgrundlaget realiseres gennem en tydelig strategisk ramme for arbejdet. For det første er udgangspunktet en økonomisk ansvarlighed og en stram økonomistyring, der skaber plads til investeringer. Derudover skal ressourcerne i lokalsamfundet aktiveres, både gennem struktureret inddragelse og dialog og et engageret medborgerskab. Endvidere skal nye løsninger og opfindelser, ikke mindst inden for den teknologiske udvikling, udnyttes, der hvor det er muligt.

For at arbejde struktureret og systematisk med borgerinddragelse har Borgmester og udvalgsformænd på seminaret den 16. marts 2018 besluttet, at der udarbejdes en vejledning for borgerinddragelse, som anvendes i forbindelse med de projekter, hvor borgerinddragelse er på tale.  

 

De otte pejlemærker

Pejlemærkerne er udarbejdet med udgangspunkt i Byrådets eksisterende vedtagne politikker samt budgetforliget.  Alle pejlemærker er opbygget efter samme skabelon, bestående af to sider. Den første side indeholder tre-fire punkter, som beskriver Byrådets holdninger og ambitioner. Den anden side indeholder tre til fem konkrete indsatser, der skal arbejdes med i den kommende byrådsperiode. De otte pejlemærker er:

 

1. Det er sejt at være dygtig - alle børn har mulighed for læring og trivsel

Fagudvalg: BSU, BAEU, SSU, PMK.

Politikområder: Skole, Unge og Medborgerskab, Børn, Udsatte Børn og Unge, Beskæftigelse, Sundhed og Frivillighed, Kommunale Ejendomme, Anlæg.

 

2. Livskvalitet i hverdagen - et ældreliv med muligheder

Fagudvalg: SSU, PMK.

Politikområder: Pleje og Omsorg, Sundhed og Frivillighed, Kommunale Ejendomme, Anlæg.

 

3. Du kan mere end du tror - det gode liv med fysisk handicap eller sociale udfordringer

Fagudvalg: SSU, BAEU.

Politikområder: Handicap og Socialpsykiatri, Udsatte Børn og Unge, Beskæftigelse. 

 

4. Bygninger og byrum skaber liv - gode rammer for fællesskab og tryghed

Fagudvalg: PMK, ITU, FIU og KU.

Politikområder: Anlæg, Kommunale Ejendomme, Veje og Trafik, Fritid og Idræt.

 

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd - muligheder på tværs af generationer

Fagudvalg: ITU, KU, SSU.

Politikområder: Kultur, Fritid og Idræt, Sundhed og Frivillighed

 

6. Det skal være nemt og sikkert at komme frem - en sammenhængende infrastruktur

Fagudvalg: ITU, PMK.

Politikområder: Veje og Trafik.

 

7. Oplevelser og erhverv som udviklingsmotor - kommunens virksomheder og turisme skaber udvikling

Fagudvalg: BAEU, ITU, PMK, KU.

Politikområder: Erhverv og Turisme, Veje og Trafik, Kultur.

 

8. Bæredygtighed og miljø - vejen frem. Vi bygger fremtidens grønne byer.

Fagudvalg: PMK, ITU

Politikområder: Natur og Miljø, Kommunale Ejendomme, Veje og Trafik.

 

Byrådets daglige arbejde med arbejdsgrundlaget

Med et fælles arbejdsgrundlag sikres en referenceramme for Byrådets indsatser og initiativer. Byrådet realiserer arbejdsgrundlaget gennem det daglige politiske arbejde, f.eks. ved at anvende arbejdsgrundlaget i udarbejdelsen af politikker og strategier samt i relation til fagudvalgenes konkrete politiske sager. Det er udvalgsformand og næstformands ansvar at sikre, at politiske drøftelser og sager tager sit udgangspunkt i arbejdsgrundlaget. Det er administrationens ansvar at understøtte dette arbejde, herunder også at bistå fagudvalgene med at sikre koordinering og sammenhæng mellem indsatser og fagområder.

Byrådet gives løbende en status på realiseringen af arbejdsgrundlaget.

 

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Arbejdsgrundlaget offentliggøres på kommunens hjemmeside og introduceres for kommunens ledere og MED-udvalg. Der vil løbende blive fulgt op med historier, der fortæller om realiseringen af de konkrete indsatser og initiativer. 

 

Indstilling

 1. At Plan-, Miljø- og Klimaudvalget, med udgangspunkt i formandens og direktørens præsentation, drøfter ”Det vil Byrådet arbejde for - 2018-2021”, med henblik på en udtalelse til Byrådet i maj 2018.
 2. At Plan-, Miljø og Klimaudvalget drøfter udvalgets videre skridt med udmøntningen af arbejdsgrundlaget i 3. kvartal 2018.

 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 08-05-2018

Anbefaler administrationens indstilling med følgende forslag til tilføjelser:

 

 • at der på side 4 tilføjes ”jf. budgetforliget” i sætningen: Derudover vil vi fortsat arbejde for et vedvarende politisk fokus på solid økonomisk politik med en ansvarlig likviditet og fortsat gældsafvikling, jf. budgetforliget.
 • at der på side 19 under pkt. 2 tilføjes ”landområderne” i sætningen: Vi skal fortsætte med at udvikle innovative klimatilpasningsløsninger, der fremtidssikrer vores bysamfund og landområder samtidig med, at det skaber udvikling og gode steder at bo.

Nr.85 - Affaldssortering og genanvendelse af husholdsaffald i Fredensborg Kommune

Beslutningstema

Sagen udsendes som en tillægsdagsorden den 4. maj 2018.

 

Nr.85 - Affaldssortering og genanvendelse af husholdningsaffald i Fredensborg Kommune

Sagsnr.: 11/46843

 

Beslutningstema

Stillingtagen til fælles indsamlingssystem for husholdningsaffald for fire Norfors interessentkommuner.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Byrådet besluttede den 26. september 2016, med afsæt i den gældende affaldsplan, at igangsætte et affaldssorteringsprojekt sammen med fire interessentkommuner i Norfors: Fredensborg, Allerød, Hørsholm og Rudersdal. I projektet ”Sorter så bliver lidt til mer´” har desuden deltaget Fredensborg Affald A/S der i kommunen varetager indsamling af affald samt Norfors I/S der varetager modtagelsen og den videre behandling og afsætning af affaldet. Kommunen er ejer/medejer af begge selskaber.

Formålet med projektet var at udarbejde et forslag til et fælles indsamlingssystem for husholdningsaffald. Desuden skulle projektet undersøge fordele og ulemper ved et fællesudbud samt et tværkommunalt samarbejde på affaldsområdet, som kan medvirke til at begrænse merudgifterne ved implementering af nye indsamlingssystemer og udsortering af flere affaldsfraktioner.

Projektet mundede ud i en anbefaling fra en tværkommunal styregruppe, som indstillede følgende:

 1. At der i alle boligområder indsamles følgende affaldsfraktioner: glas, papir, metal, blandet plast (blød og hård plast) samt pap og restaffald.
 2. At indsamling sker med kildesortering i beholdere; 2 x 2-kammersystem hos enfamilieboliger og et fælles containersystem (ø-drift) hos etageboliger. For særlige områder med mindre plads ved boligen f.eks. rækkehuse foretages en individuel vurdering vedrørende systemvalg. Der kan tilbyde 2 x 2 eller ø-drift.

Enfamilieboliger får - udover det system der er i dag - udleveret 2 stk. 2-kammer beholdere til indsamling af hhv. papir og glas samt plast og metal. Begge beholdere forventes som udgangspunkt tømt hver 4. uge. Den nuværende papirbeholder, som enfamilieboliger har i Fredensborg Kommune, foreslås konverteret til indsamling af pap. Desuden bevares den nuværende indsamling af restaffald.

Principper for implementering af ordningerne, baggrund for anbefalingerne samt oplysninger om fælles informationskampagne er tidligere fremlagt og er derfor nu samlet i bilag til denne sag.

Forslaget blev præsenteret og diskuteret på et fælles politisk temamøde den 6. juni 2017. Overordnet skulle temamødet give en orientering om og gennemgang af: processen og status i Fredensborg Kommune, gældende og kommende krav til affaldssortering, andre teknologier/systemer (optisk posesortering samt watersystem), Norfors og Fredensborg Forsynings rolle i processen, det fælles system for de 4 kommuner samt erfaringer fra systemer i andre kommuner. Programmet for temamødet er med som bilag i denne sag.

Kommunalbestyrelserne i de øvrige tre kommuner i fælleskabet har truffet beslutning om en fælles og ensartet deltagelse i det fælles indsamlingssystem, jf. den tværkommunale styregruppes anbefalinger, og forventes at gå videre med implementering uanset beslutning i Fredensborg Kommune. Pt. afventes dog beslutning i Fredensborg af hensyn til udbud og aftaleindgåelse. 

Bestyrelsen for Fredensborg Forsyning A/S har d. 31. august 2017 truffet beslutning om hjemtagning af transport af dagrenovation gældende fra 1. april 2018 og at forsyningen deltager i udarbejdelsen af fælles kravspecifikationer vedr. indsamlingsmateriel. Bestyrelsen i Norfors har endvidere besluttet at igangsætte etablering af anlæg til omlastning af husholdningsaffald fra de fire kommuner på Toelt Losseplads.

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget anbefalede i februar 2018 den administrative indstilling i sagen. Økonomiudvalget besluttede dog den 19. februar 2018, at sende sagen tilbage til uddybende drøftelse i Plan-, Miljø – og Klimaudvalget med henblik på at afholde et temamøde for hele byrådet. Temamøde for Byrådet blev afholdt den 25. april 2018 hos Norfors.

Sagen genfremlægges nu til endelig beslutning.

 

Scenarier for den videre proces

Den videre proces vil afhænge af den politiske beslutning. Administrationen ser her to mulige scenarier.

 

Scenarie 1: Der træffes beslutning i sagen indenfor rammerne af indstillingen

Såfremt indstilling besluttes af byrådet d. 28. maj 2018, udsendes det forberedte udbud af beholdere. Desuden igangsætter Fredensborg Affald og Norfors forberedelser til indsamling, modtagelse og afsætning af affaldet iht. fælles kravspecifikationer af gamle og nye ordninger for husholdningsaffald.

Aftale om tilslutning til fælles indsamlingssystem mellem kommunerne og Norfors er under behandling i de øvrige kommuner. Aftalens form i udkast er vedhæftet som bilag. Der vil kunne komme ændringer før aftalens endelige indgåelse. 

Det er forventningen, at en egentlig udrulning af et nyt system til indsamling af glas, papir, pap, metal og plast ved enfamilie- og etageboliger kan påbegyndes ultimo 2019. 

 

Frivillighed og individuelle løsninger. Det anbefalede indsamlings- og sorteringssystem bygger på frivillighedsprincippet, som er ganske centralt og inspireret af Gentofte Kommune der har anvendt dette med succes i implementeringen af deres 2 x 2-kammersystem. I Gentofte har mere end 90 % af borgerne fastholdt deres tilmelding til ordningen og et tilsvarende niveau vil betragtes som en succes. Hvis borgerne fravælger fra 1 til 3 beholdere i ordningen, kan borgerne i stedet benytte de offentlige kuber til glas og papir, der er placeret rundt i kommunen, eller aflevere de genanvendelige fraktioner på genbrugspladserne.

Beholderne i enfamilieboliger vil blive afhentet ved standplads på grunden (max. 20 m. fra skel). Borgerne tilbydes desuden en sms-løsning, så beholderne mellem tømningerne kan stå et andet sted på grunden, hvis borgerne finder det bedst. Beholderes forventes ikke at skulle køres ud til vejen.

I særlige områder f.eks. rækkehusområder skal det vurderes områdevis, hvorvidt et fælles containersystem (ø-drift) eller en kombination af beholder til restaffald og et eller flere af de øvrige beholder er det optimale system. De enkelte områder vil blive inddraget i denne vurderingsproces.

I etageboliger skal det ligeledes vurderes områdevis, hvordan et fælles containersystem på bedste vis kan implementeres. Vurderingen kan med fordel ske i dialog med repræsentanter fra det aktuelle område.

Det er erfaringen fra andre kommuner, at det i nogle husstande kan opfattes som generende at skulle afse plads til 2 yderligere plastbeholder. Med tiden vil der dog ske en tilvænning til beholderen, og at den vil blive betragtet som et naturligt supplement til de eksisterende dagrenovations- og papirbeholdere. Der vil også være mange borgere som ser beholderne som en fordel, idet de derved kan undgå poser og kasser indenfor i huset eller i skuret til opsamling af fraktionerne og kan sortere direkte i beholderne ved boligen.

 

Miljø- og genanvendelsesmål. Det nationale mål om samlet genanvendelse af 50 % af husholdningsaffaldet i 2022 fokuserer på 7 genanvendelige fraktioner: papir, pap, plast, glas, træ, metal og organisk affald.

Fredensborg Kommune genanvender i dag ca. 23 % af husholdningsaffaldet. Det er vurderingen, at implementering det nye indsamlingssystem vil flytte ca. 1.122 tons affald fra forbrænding til genanvendelse i Fredensborg Kommune, og samlet set forventes genanvendelsesprocenten løftet til ca. 29 %, altså en forøgelse på godt 25 %.

Yderligere separat indsamling af organisk affald kan give en genanvendelse på ca. 38 - 40 %. De sidste 10 - 12 % skal findes ved at reducere mængden af småt og stort brændbart på genbrugspladserne. Disse tiltag ligger uden for anbefalingerne i denne sag, hvor der i første omgang fokuseres på de førnævnte 5 fraktioner. Projektet letter dog forberedelsen til evt. at udvide til indsamling af organisk affald da beholderudbuddet omfatter mulighed for at indkøbe beholdere til organisk affald. Udbuddet udsendes umiddelbart efter at der træffes beslutning i sagen i Fredensborg i maj 2018.

De nationale målsætninger forventes skærpet yderligere de kommende år da Danmark skal implementere nye EU-direktiver på området. Miljøstyrelsen holdt oplæg om dette på det gennemførte temamøde.

 

Økonomi. En implementering af det anbefalede system er en udvidelse af kommunens nuværende affaldsordninger og vil medføre stigninger i omkostninger til drift, anlæg og administration.

Med udgangspunkt i beregninger baseret på Rambølls erfaringstal og generelle kendskab til affaldsmarkedet er det beregnet, at implementeringen vil medføre en stigning i driftsomkostninger på ca. 370 kr./pr. husstand/år.

Anlægsudgifter til indkøb og levering af nye beholdere forventes at være ca. 13 mio. kr. og finansieres i første omgang via midler på affaldsområdet og afskrives over en 10 årig periode. Anlægsomkostninger vil bidrage med en stigning svarende til ca. 70 kr./pr. husstand/år i 10 år.

Sammenlagt forventes affaldsgebyrerne i Fredensborg Kommune at stige med gennemsnitlig ca. 462 kr./pr. husstand/år fra nuværende 2.224 kr./husstand/år til ca. 2.686 kr./husstand/år. Alle beløb er inkl. moms. Det er en stigning på ca. 21 % (adm. omkostninger er medregnet).

Det skal bemærkes, at de endelige omkostninger først kendes, når udbud af beholdere er gennemført og kørsel implementeret. Ovenstående er dog baseret på en konservativ beregningsmetode.

Omkostningerne etablering af sorterings- og omlastefaciliteter til de genanvendelige affaldsfraktioner på Toelt Losseplads til hhv. etablering (ca. 11,5 mio. kr.) og drift skal deles i en fast (antal hustande i hver kommune) og en variabel omkostning (afsætningen af det genanvendelige affald), og skal afholdes af de deltagende kommuner. Den årlige takst til finansiering af Genbrugsgården (fast omkostning) er af Norfors, ud fra en afskrivningsperiode på 10 år og med ca. 64.000 husstande, beregnet til ca. 25 kr./husstand/år. Beløbet er ikke indregnet i ovennævnte gebyrstigning. Den variabel og vægtafhængige takst afhænger af de tilførte mængder samt transport og behandlingsomkostninger. Udgiften indregnet i den nævnte gebyrstigning. Alle nævnte omkostninger finansieres via affaldsgebyrerne.

 

Andre forhold

Det fælleskommunale indsamlingssystem vil give en række synergieffekter, der ikke kan indfries i samme omfang ved individuelle kommunale systemer og udbud. Fælles affaldsfraktioner vil bl.a. betyde større ensartede, indsamlede mængder, bedre økonomi bl.a. ift. priser på afsætningen af affaldet samt mulighed for en kollektiv kommunikationsindsats i de 4 kommuner.

Løsningen med kildesortering er bl.a. anbefalet fordi den er robust ift. teknologiudvikling, da de opdelte fraktioner ikke kræver levering til et sorteringsanlæg. De kan omlastes og derfra leveres direkte til markedet for genanvendeligt affald. En afsætningsanalyse har også været en del af projektet. 

 

Scenarie 2: Der ønskes igangsat et nyt projekt med analyser af andre sorteringsordning før der træffes beslutning om affaldssortering i kommunen

 

Dette scenarie omfatter den situation, hvor Byrådet den 28. maj 2018 træffer beslutning om at igangsætte nye undersøgelser med henblik på evt. at indføre en anden ordning for sortering af husholdningsaffald. En anden ordning kunne f.eks. være en anden teknisk løsning ifm. indsamling og den videre sortering og afsætning af affaldet. Således blev der på temamødet fremlagt koncepter for vandsortering og optisk sortering.

Der har politisk været ideer om en ordning, der bygger på optisk posesortering. Ved denne metode sorteres affald i hjemmet i fraktioner i farvede poser, der lukkes og lægges i samme spand. Inspireret af sorteringsforsøg gennemført i Halsnæs, Gribskov og Frederikssund blev resultater af forsøget præsenteret på byrådets temamøde. I forsøget blev affaldet ikke efterfølgende kørt til sorteringsanlæg, da disse ikke findes i Danmark, men i Sverige og Norge. Etablering af ordningen forventes at forudsætte, at der etableres et optisk sorteringsanlæg i Danmark og at Fredensborg kommune er aktiv medspiller ift. dette. 

Valget af dette eller et andet affaldssystem, der kræver efterfølgende sortering, vil kræve nærmere undersøgelser, inden en politisk behandling og beslutning kan træffes.

Følgende parametre vil bl.a. skulle undersøges nærmere:

 • Økonomiske analyser, der omfatter etableringsomkostninger forbundet med at bygge et anlæg samt driftsomkostninger ved håndtering af de indsamlede fraktioner, samt konsekvenser for affaldsgebyr i Fredensborg kommune
 • Afklaring af mulige samarbejdspartnere (kommuner/selskaber) om etablering af et fælles sorteringsanlæg
 • Vurdering og forhandling af selskabsmæssige og selskabsøkonomiske konsekvenser
 • Lokalisering af hvor et anlæg kan opføres herunder en række forhold som ejendomsøkonomi, planforhold, miljøforhold mv. 
 • Tekniske forhold omkring anlægget og ordninger - eksempelvis det optimale opland (antal husstande anlægget håndterer), hvilke affaldsfraktioner anlægget skal håndtere samt alternativ behandling af de restfraktioner, som systemet ikke håndterer fx glas og/eller metal

Oplysninger om udgifter til etablering af anlæg og drift af optisk sortering blev præsenteret af COWI på temamødet. Ifølge COWI beløber anlægsinvesteringer til et optisk anlæg til sortering af 6 fraktioner (bio- og restaffald, pap, papir, plast og metal) sig til ca. 56 mio. kr. Beløbet er inkl. grundkøb, men ekskl. bygninger og udenomsanlæg samt mobilt udstyr. COWI oplyser, at prisen på en ca. 2.500 m2 og 12 m høj hal er ca. 16,5 mio. kr. Omkostningen er skønnet for et anlæg til husholdningsaffald fra Halsnæs, Frederikssund og Gribskov kommuner.

Dertil skal medregnes driftsomkostninger til indsamling, der ifølge Cowis vurdering på baggrund af erfaringer fra forsøg (2015) estimeres til ca. 57,5 mio. kr./år. Beholderindkøb er medtaget. Estimatet bygger på ugentlig tømning af en 140, 190 eller 240 liters beholder. Det skal nævnes, at metalfraktionen er medtaget i estimatet, men fraktionen (ligesom glas) er ikke velegnet til indsamling og behandling på et optisk anlæg.

De konkrete økonomiske konsekvenser herunder effekt på affaldsgebyrer i Fredensborg kommune vil kræve nærmere analyse og afhænger af en række forhold, som nævnt ovenfor.

 

Selskabsmæssige forhold

Der har politisk været diskuteret om hvor vidt, Fredensborg Affald A/S i samarbejde med andre kommuner kunne etablere et sorteringsanlæg. Der er derfor foretaget en juridisk vurdering af aftaleforholdet med Fredensborg Affald A/S og I/S Norfors vedrørende håndtering af dagrenovation. Vurderingen fremgår af bilag til sagen.

Sammenfattende har I/S Norfors pligt til og eneret på at modtage al fast affald fra deltagerkommunerne. Kommunerne har på deres side ret og pligt til at aflevere affaldet til I/S Norfors. Fredensborg Kommune kunne ikke overdrage denne del af affaldshåndteringen til Fredensborg Affald A/S. Affaldsselskabet er forpligtet til at opfylde Fredensborg Kommunes forpligtelse over for I/S Norfors til at aflevere affald, herunder dagrenovation, til håndtering hos I/S Norfors.

Affald indsamlet i farvede plastikposer til behandling på optisk sorteringsanlæg er ikke kompatibel med de sorterings- og omlastefaciliteter, som bestyrelsen i Norfors har besluttet at etablere til den fælles ordning. Dette forhold vil derfor kræve nærmere afklaring og drøftelse i selskabets bestyrelse.

 

Andre forhold

Andre afledte konsekvenser ved at gennemføre et nyt projekt, vil være udgifter til løsning af opgaven udenfor fælleskabet i Norfors regi, herunder afholdelse af et nyt beholderudbud, udgifter til teknisk og juridisk konsulentbistand samt brug af flere personaleressourcer, m.m.

Samlet forventes forløbet med analyser, beslutning og implementering af ny ordning med etablering af sorteringsanlæg at vare adskillige år. 

Såfremt Byrådet beslutter at gå videre med scenarie 2 vil der efterfølgende blive forelagt særskilte sager om etablering af et nyt projekt.

Bevilling

Såfremt indstillingen følges har sagen ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1309, af 18. december 2012, om affald.

Andre virkninger (handicap, integration, ligestilling, miljø, sundhed)

Ingen bemærkninger.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. At der indføres indsamling af husholdningsaffald i følgende affaldsfraktioner: glas, papir, metal, blandet plast (blød og hård plast) samt pap og restaffald.

 

 1. At indsamling sker i beholdere; 2 x 2-kammersystem hos enfamilieboliger og et fælles containersystem (ø-drift) hos etageboliger. For særlige områder med mindre plads ved boligen f.eks. rækkehuse foretages en individuel vurdering vedrørende systemvalg. Der kan tilbyde 2 x 2-kammersystem eller ø-drift.

 

 1. At de fælles ordninger tilbydes frivilligt og i øvrigt efter de principper der fremgår af sagen med bilag.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 08-05-2018

Forslag om, at endelig beslutning udsættes til efteråret 2018 sat til afstemning

 

For stemmer 5: O, A, Carsten Bo Nielsen (V)

Imod stemmer 4: B, F, C og Mie Stattau (V), idet man ønsker at følge beslutningen af 6. februar 2018.

 

Forslaget dermed vedtaget.

Nr.86 - Udstykning af Vejenbrødvej 64

Sagsnr.: 18/220

 

Beslutningstema

Plan,- Miljø- og Klimaudvalget skal beslutte, om der skal meddeles landzonetilladelse samt dispensation fra lokalplan 76C til udstykning af parcel til beboelse på ejendommen Vejenbrødvej 64. Ligeledes skal udvalget tage stilling til efterfølgende aflysning af lokalplan 76C for den nye parcel.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Kommune har modtaget en ansøgning fra Nivå Golf A/S om dispensation fra Lokalplan 76C for Golfbane syd for Vejenbrød samt landzonetilladelse til udstykning af parcel til beboelse på ejendommen Vejenbrødvej 64, matr. nr. 7a Vejenbrød By, Karlebo. Ansøgningen er vedlagt som bilag 1.

 

Baggrund

På ejendommen Vejenbrødvej 64, matr. nr. 7a Vejenbrød By, Karlebo er der en tidligere gårdbebyggelse, som i en årrække blev anvendt til klubhus for Nivå Golf samt til driftsbygninger. Nivå Golfs klubhus og driftsbygninger er i dag samlet på ejendommen Løvbjerggård, matr.nr. 14a Vejenbrød By, Karlebo, hvorfor bygningerne på Vejenbrødvej 64 ikke længere anvendes til golfrelaterede formål. Der ansøges derfor om at udstykke bebyggelsen fra matr.nr. 7a Vejenbrød By, Karlebo, således at den tidligere gårdbebyggelse samt hvad der svarer til en have, bliver en selvstændig ejendom. Den fremtidige anvendelse af Vejenbrødvej 64 vil i overensstemmelse med gældende lokalplan 76C være begrænset til én bolig samt driftsbygninger.

 

Planforhold

Parcellen som ønskes udstykket er omfattet af delområde A3 i Lokalplan 76C, som fastlægger områdets anvendelse til én bolig samt driftsbygninger. Der må ikke udstykkes indenfor lokalplanområdet jævnfør lokalplanens §4. En udstykning kræver derfor dispensation fra lokalplanen.

Ejendommen Vejenbrødvej 64 er beliggende i landområdet og udstykning af parcel forudsætter derfor endvidere en landzonetilladelse.

 

Administrationes vurdering

Det er administrationens vurdering, at der bør gives mulighed for udstykning af ejendommen som ansøgt, da ejendommen ikke opleves som en del af golfbanen. Oprindeligt har ejendommen været en del af lokalplan 38A for Vejenbrød Landsby, og ejendommen opleves som en naturlig del af landsbyen. Planmæssigt er det dog ikke muligt at tilbageføre ejendommen til Lokalplan 38A.

 

Når/hvis der meddeles dispensation fra lokalplanen og landzonetilladelse til udstykning anbefaler administrationen, at lokalplan 76C aflyses for den nye parcel/ejendom, da ejendommen fremadrettet ikke bør være en del af lokalplanen for det rekreative golfanlæg.

 

Naboorientering

Der har været foretaget naboorientering af borgere i området. Der er ikke indkommet høringssvar til sagen.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Planloven

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget

Kommunikation

En aflysning af lokalplan 76C for ejendommen vil kræve en offentlig høring på 4 uger.

Indstilling

 1. At der meddeles dispensation fra Lokalplan 76C og landzonetilladelse til ansøgte udstykning.
 2. At administrationen når udstykningen er gennemført igangsætter proces for aflysning af Lokalplan 76C for den frastykkede parcel/ejendom.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 08-05-2018

Godkender administrationens indstilling.

Nr.87 - Ændret vejnavn for del af Teglgårdsvej

Sagsnr.: 17/25189

 

Beslutningstema

Stillingtagen til ansøgning om vejnavn for del af Teglgårdsvej.

 

Sagsfremstilling og økonomi

På Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets møde den 30. november 2017 blev det besluttet, at en del af Teglgårdsvej kunne navngives Gammel Torpenvej.

 

Administrationen har efterfølgende fået en henvendelse fra beboerne på Torpenvangen 69-75, der ligeledes ønsker, at blive omfattet af vejnavneændringen, så de også får adresse på Gammel Torpenvej.

 

Plan-, Miljø og Klimaudvalgets beslutning samt ønsket fra Torpenvangen 69-75, har været udsendt i partshøring til ejerne af ejendommene Teglgårdsvej 101-155 og Torpenvangen 69-75. der indkom i alt 6 tilbagemeldinger, og de var overvejende positive, dog på nær et høringssvar fra formanden for Humlebæk Menighedsråd, der ejer ejendommen Teglgårdsvej 131.

Humlebæk Menighedsråd har på et møde drøftet sagen, og har følgende bemærkninger til forslaget om vejnavneskifte:

 • Menighedsrådet frygter at der vil være stor forvirring omkring deres ejendomme, der i givet fald vil have adresse på Nederste Torpenvej hhv. Gammel Torpenvej
 • Menighedsrådet bemærker, at vejnavneændringens effekt fordrer opdatering af GPS systemer
 • Menighedsrådet kan i beslutningen om vejnavneændring ikke se nogle fordele beskrevet.
 • Menighedsrådet mener, at forslaget er usagligt og uhensigtsmæssigt, og vil medføre ulemper for brugerne af Sognegården, Teglgårdsvej 131
 • Menighedsrådet mener ikke at vejnavneændringen bør gennemføres

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 436 af 02.05.2014 om vejnavne og adresser

 

Bekendtgørelse nr. 1080 af 05.09.2013 vedr. bygnings- og boligregister (BBR)

 

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget

Kommunikation

Beslutningen skal skriftlig meddeles til alle ejerne af de berørte ejendomme

Elektroniske bilag

Indstilling

 1. At ansøgning om ændret adresser for Teglgårdsvej 101-155 imødekommes.
 2. At ansøgningen om ændret vejnavn for Torpenvangen 69-75 imødekommes.

 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 08-05-2018

Godkender administrationens indstilling.

 

Nr.88 - Dispensation til udstykning til fortætning - Gl. Strandvej 60, Humlebæk

Sagsnr.: 17/28895

 

Beslutningstema

Udvalget skal tage stilling til ansøgning om dispensation fra byplanvedtægt I-II til fortætning jf. Kommuneplan 2017.

Sagsfremstilling og økonomi

Landinspektørkontoret har på vegne arvingerne til ejendommen, søgt om dispensation fra Byplanvedtægt I-II til udstykning af ejendommen Gl Strandvej 60 i 2 selvstændige grunde.

 

Der søges om dispensation fra Byplanvedtægt I-II, således at ejendommen kan udstykkes i 2 selvstændige grunde på 562 m² pr. stk., eksisterende hus nedrives, og der påtænkes opført 2 nye enfamiliehuse.

Udstykningen kræver dispensation fra byplanvedtægten, der indeholder bestemmelser om mindstegrundstørrelse på 700 m²

 

Ejendommen

Ejendommen er beliggende i umiddelbar nærhed af Louisiana, og er 1123 m², og bebygget med et enfamiliehus fra 1870, med et bruttoetageareal på 208 m², samt en garage på 25 m².

Bygningerne er ikke udpeget som bevaringsværdige.

 

Der er i udstykningsforslaget der er fremsendt indtegnet 2 mulige byggefelter. (se bilag 1)

 

Kommuneplan og byplanvedtægt

Ejendommen er i Kommuneplan 2017 beliggende i rammeområde HB04, og er udlagt til åben lav bebyggelse med en max. bebyggelsesprocent på 30.

Ejendommen er endvidere omfattet af retningslinjer for fortætning af udpegede boligområder:

”7.1.5 Der udpeges stationsnære boligområder i Kokkedal, Nivå og Humlebæk til fortætning, jf. retningslinjekort 7.1.A, 7.1.B, 7.1.C.

7.1.6 Mindste grundstørrelsen for enfamiliehuse og tofamilie-/dobbelthuse fastsættes til følgende:

- grundstørrelser for enfamiliehuse må ikke blive mindre end 500 m²

- grundstørrelse for hver boligenhed i et tofamilie-/dobbelthus må ikke blive mindre end 350 m²

Eksisterende grundstørrelser fremgår af retningskortene.”

 

Naboorientering

Sagen har været sendt til høring hos de omkringliggende ejendomme. Der er indkommet 4 bemærkninger. (se bilag 2), i bemærkningerne nævnes forhold som præcedens i området, værdiforringelse, trafikforhold og generelle bekymringer ift. bebyggelse af ejendommene.

Der foreligger også svar på bemærkningerne fra landinspektøren (se bilag 3).

Det kan oplyses, at naboejendommen, Gl. Strandvej 58A-B er bebygget med 2 boliger, der dog ikke er udstykket.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Planloven (LBK nr. 50 af 19.01.2018)

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

Kommunikation

Udvalgets beslutning skal meddeles skriftligt til ejer og naboer.

Indstilling

 1. At der meddeles dispensation fra Byplanvedtægtens bestemmelser om minimumgrundstørrelser, til udstykning i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer for fortætning ved boligområder i Humlebæk.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 08-05-2018

Sagen udsættes med henblik undersøgelse af mulige krav om parkeringsforhold for 2 biler pr. grund.

 

Nr.89 - Strategisk udvikling af Humlebæk Bymidte

Sagsnr.: 18/10061

 

Beslutningstema

De overordnede rammer samt tidsplan for udbud af et Visionsoplæg for Humlebæk bymidte.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund:

Administrationen har, på baggrund af beslutning i Byrådet, igangsat forarbejde til et samlet Visionsoplæg for Humlebæk bymidte, som den indledende fase til udviklingen af Humlebæk bymidte.

Der er i Humlebæk bymidte et potentiale for udvikling af en stærk bykerne for både handel og kultur. En udvikling der kan være med til at sætte Humlebæk bymidte på landkortet, med en klar identitet. 

Arbejde med at udvikle Humlebæk bymidte har en længere historik. Fredensborg Kommune har efter der blev nedlagt §14 forbud mod etablering af Netto i det tidligere posthus, købt ejendommen. I forlængelse af denne beslutning blev der i 2015 og foråret 2016 afsøgt muligheder for salg af et kommunalt areal, hvor bl.a. Humlebæk bibliotek og en del af institutionen Søstjernen er placeret (Humlebæk Center 40 og 41). Byrådet besluttede i marts 2016 at udbyde ejendommen til salg. Rammerne for udbud, blev godkendt af Økonomiudvalget i januar 2017.

Intentionen var at salget af en del af matrikel 1lz, skulle skabe økonomi til at flytte Humlebæk bibliotek over i de nyanskaffede lokaler i det gamle posthus. Salget blev ikke gennemført, da der ikke kom nogle bud. Endvidere blev det klart at bygningen det gamle posthus er i meget dårlig stand.

Byrådet besluttede derfor at der er behov for en ny samlet strategisk planlægning for bymidten og at udviklingen skal ske med udgangspunkt i visioner og en helhedstænkning af arealet og de funktioner som bymidten rummer. Der er i budget 2018 afsat midler til udarbejdelse af et visionsoplæg. Derudover er der afsat anlægsmidler til opdatering og fornyelse af byrum og pladser i 2018 og 2019.

 

Arealer og afgrænsning

Humlebæk bymidte kan betegnes som arealerne omkring Humlebæk station både vest og øst for stationen (se kortet nedenfor).

På vest-siden af stationen ligger Humlebæk centeret, med butikker og enkelte boliger (matrikel 1ll, 1mg, 1nh og 32). På vest-siden har Fredensborg Kommune en række institutioner og arealer: Børneinstitutionen Søstjernen, Humlebæk Bibliotek (matrikel 1lz) og det gamle posthus som pt. midlertidigt huser Kulturstationen (matrikel 1md).

-         Fredensborg Kommunes arealer vest for stationen er tilsammen ca. 13.500 m2.

-         Humlebæk Center (ejet af TT-partners) er ca. 17.100 m2.

-         DSB’s arealer vest for jernbanen 6.800 m2 (øst og vest-siden i alt ca. 13.800 m2)

 

Øst for stationen har Fredensborg Kommune et grønt område (matrikel 1af), hvor der i sommerhalvåret afholdes loppemarkeder. Ved det grønne område er også en række mindre butikker, cafeer og en bager. På østsiden lejer Fredensborg Kommune også lokaler til et dagcenter for ældre.

Derudover ejer DSB en lang matrikel langs jernbanen. Her er også den gamle stationsbygning som i dag rummer en kiosk.

-         Kommunens grønne areal er ca. 4.900 m2.

-         DSB’s areal øst for jernbanen er ca. 7.000 m2.

 

Formålet med at igangsætte udarbejdelsen af et samlet Visionsoplæg for Humlebæk bymidte er, at skabe et grundlag for en sammenhængende planlægning af bymidtens udvikling, med alle de forskellige offentlige og private funktioner der er i bymidten. Dette afspejles således også i afgrænsningen af arealet for Visionsoplægget (se kortet neden for).

 

Dialog og inddragelse

Der har været og er løbende dialog med ejerne af Humlebæk Center, TT-partners om udarbejdelsen af et samlet visionsoplæg. Administrationen har igangsat dialog med DSB, da de også er en vigtig grundejer inden for Humlebæk bymidte. Derudover er Kulturstationen inviteret til møde vedr. orientering om det forestående arbejde med Visionsoplægget.

 

Når Visionsoplægget skal udarbejdes, bliver en helt central del af arbejdet, at skabe den nødvendige dialog med aktører i lokalsamfundet. Borgere, erhvervsdrivende, grundejere, med flere. Denne dialog og inddragelse er vigtig for at få et stærkt afsæt for en fremtidig udvikling af Humlebæk bymidte.

 

Økonomi

Til udviklingen af Humlebæk bymidte er der foreløbigt afsat 600.000 kr. i 2018, til udarbejdelse af et Visionsoplæg. Der er afsat 3 mio. kr. i 2018 og 4,5 mio. kr. i 2019 til opdatering og fornyelse af byrum og pladser i Humlebæk bymidte. Begge bevillinger inkl. 10% afsat til projektledelse.

Der er på nuværende tidspunkt ikke afsat midler til kommunalt byggeri i bymidten. For at skabe yderligere økonomi i projektet, forventes det at der skal arbejdes for salg, mageskifte og eller udviklingsmuligheder af kommunale arealer inden for projektområdet.

 

Scenarier og muligheder herfor, er et af de forhold som Visionsoplægget skal være med til at afklare.

 

Derudover er der for udviklingen af Humlebæk bymidte, et godt potentiale for at arbejde med fondsansøgninger for at styrke projektet og sikre en økonomisk ramme for realisering, over tid.

 

Overordnede rammer for udbud af Visionsoplæg

Visionsoplægget tilvejebringes via inviteret udbud. Udbuddet rummer to forskellige spor:

Borger- og interessentinddragelse

Målet med denne del er at høre og inddrage lokale interessenter, borgere mv. i visionsudviklingen for bymidten. Dette skal styrke Visionsoplæggets lokale forankring og dermed skabe et stærkt udgangspunkt for den videre udvikling af bymidten, der afspejler de lokale interessenters visioner for og tanker om områdets fremtidige funktioner, identitet mv.

I denne proces kan der eksempelvis afholdes workshops, kreative værksteder, bymøder eller lignende, med det formål at skabe et solidt input til det endelige Visionsoplæg.

 

Overordnede strategiske planlægningsopgave

Dette skal rumme principper for en ny og sammenhængende bymidte. Til dette er der behov for afsøgning af følgende elementer, som Visionsoplægget skal indeholde:

 

-         Udvikling af en stærk identitet for Humlebæk bymidte, der kan sætte bymidten på landkortet med fx kultur og kvalitet som nøgleord.

-         Synlig identitet for ankomst til bymidten. (Sammenkobling og fælles identitet for bymidten på både øst og vest siden af jernbanen).

-         Sammentænkning af kommunale faciliteter – inspiration i tanken om et hus med flere koblede funktioner for flere generationer (eksempelvis en ny biblioteks- og kulturfacilitet, faciliteter til daginstitution for børn og plads til dagcenter for ældre)

-         En bedre trafikal adgang fra Fredensborgvej/Teglgårdsvej skal afsøges.

-         Volumenstudier og placering af kvadratmeter til hhv. boliger, detailhandel og kommunale funktioner. Dette skal bl.a. sikre at der kan opnås en god synergi i mellem de forskellige funktioner og faciliteter.

-         I forlængelse af ovenstående punkt skal der tilrettelægges en businesscase – balanceret mellem private og kommunale interesser og arealer. Dette skal give et overblik over muligheder for at skabe økonomi til realisering af nye kommunale bygninger.

-         Placering og indpasning af parkeringspladser til både station, butikker, bibliotek og boliger.

 

De to dele af udbuddet skal sammentænkes, således at begge bidrager til det samlede visionsoplæg for Humlebæk bymidte.

 

Tidsplan

Udbuddet af Visionsoplægget forventes klar i maj 2018 og udsendes derefter i inviteret udbud. Rådgiverne har ca. 3 uger til at byde på opgaven, hvor efter den eller de endelige rådgivere vælges.

Visionsoplægget forventes at foreligge i efteråret 2018, til efterfølgende politisk behandling.

 

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

Indstilling

 1. At de overordnede rammer for udbuddet af et Visionsoplæg for Humlebæk bymidte godkendes.
 2. At tidsplanen for udbuddet af et Visionsoplæg for Humlebæk bymidte godkendes.
 3. At Visionsoplægget bruges som afsæt til den videre udvikling af Humlebæk bymidte.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 08-05-2018

Godkender administrationens indstilling, dog bemærkes at projektafgrænsningen justeres med bl.a. området ved Strandvejsbutikkerne, dagscenteret og det kommunale areal øst for Strandvejen medtages og at en god håndtering af parkeringsforholdene i området kan afbalancere andre parkeringsudfordringer i byen.

 

Nr.90 - Ændring af kommissorium for Grønt Råd

Sagsnr.: 18/204

 

Beslutningstema

Grønt Råd har foreslået en revision af kommissoriet for rådet og dato for fælles dialogmøde.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Grønt Råd er et rådgivende forum i spørgsmål vedr. miljø-, klima-, natur- og planlægningsforhold samt forhold relateret til lokale kulturhistoriske værdier i tilknytning til landskab og bebyggelse. Dette er forhold der såvel jf. tidligere og nuværende styrelsesvedtægt hører under Plan-, Miljø- og Klimaudvalgetkompetence. Det fremgår af Rådets kommissorium at rådet mødes en gang om året med Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

 

Efter etablering af Infrastruktur og Teknikudvalget har Grønt råd fremsat et ønske om udvidelse af kommissoriet så dette også kan omfatte infrastruktur fx stier og rådet ønsker også fremad at referere til dette nye udvalg.

 

I tidligere byrådsperiode var et §17 stk 4 udvalg på infrastrukturområdet med eksterne repræsentanter. Dette er i det nye udvalg håndteret ved at udvalget kan afholde temamøder med eksterne interessenter på udvalgets område.

 

Det skal bemærkes at administrationen fortolker styrelsesvedtægten således at de rekreative stier i naturområder hidrører til Plan-, Miljø- og Klimaudvalget mens stier af infrastrukturmæssig betydning hidrører til Infrastruktur og Teknikudvalget.  

 

Grønt Råd foreslår, at rådets kommissorium ændres som nedenfor angivet (ændring markeret med understregning). Det nuværende kommissorium er vedlagt som bilag.

 

Ændringer af Grønt Råds kommissorium

Under punkt 1. Rådets navn og formål:

Pkt. 1.2 foreslås ændret fra:

 • At fremme dialog og samarbejde mellem kommunen, borgere, foreninger og virksomheder omkring miljø-, klima-, natur- og planlægningsforhold samt forhold relateret til lokale kulturhistoriske værdier i tilknytning til landskab og bebyggelse.

 

 • På et tidligt tidspunkt, at rådgive kommunenom løbende sager i tilknytning til miljø-, klima-, natur- og planlægningsforhold samt forhold relateret til lokale kulturhistoriske værdier i tilknytning til landskab og bebyggelse.

 

 • Fremadrettet, at rådgive kommunenom miljø-, klima-, natur-, og planlægningsforhold samt forhold relateret til lokale kulturhistoriske værdier i tilknytning til landskab og bebyggelse.

 

Til:

 • At fremme dialog og samarbejde mellem kommunen, foreninger, virksomheder og borgere, omkring miljø-, klima-, natur- og planlægningsforhold herunder infrastruktur fx stier samt forhold relateret til lokale kulturhistoriske værdier i tilknytning til landskab og bebyggelse.

 

 • På et tidligt tidspunkt og fremadrettet, at rådgive kommunenom løbende sager i tilknytning til miljø-, klima-, natur- og planlægningsforhold herunder infrastruktur fx stier samt forhold relateret til lokale kulturhistoriske værdier i tilknytning til landskab og bebyggelse.

 

Under punkt 3 Rådets møder og arbejde:

Der tilføjes flg. til § 3.7:

Referat af Grønt Råds møder tilsendes Plan, Miljø- og Klimaudvalgets (PMK) og Infrastruktur- og Teknikudvalgets medlemmer (ITU).

 

Pkt. 3.8 foreslås ændret fra:

Grønt Råd mødes en gang om året med Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

Til:

Grønt Råd inviterer til fælles dialogmøde én gang om året med Plan-, Miljø- og Klimaudvalget og Infrastruktur- og Teknikudvalget.

 

Begrundelse for ændringerne

Ændringerne ønskes gennemført for at præcisere rådets faktiske arbejdsområde og styrke dialogen med politikerne.

 

Fælles dialogmøde 18. september 2018

Grønt Råd inviterer til  fælles møde mellem de politiske udvalg og Grønt Råd tirsdag den 18. september kl 16.30-19.00.

 

Hvis udvalget har særlige ønsker til emner, der skal drøftes på mødet, bedes de  noteret i indstillingen/beslutningen eller sendt til administrationen senest 14 dage inden mødet.

 

Administrationens bemærkninger

Administrationen vurderer, at den foreslåede ændring ikke medfører en entydig og effektiv kontakt mellem det politikske niveau og Grønt Råd. Administrationen fortolker styrelsesvedtægten således, at der kun skal være én indgang til ét udvalg. Der kan dog forekomme tilfælde hvor ét eller flere udvalg er berørt, som eksempel kan nævnes de rekreative stier som hidrører til PMK-udvalget medens stier af infrastrukturmæssig betydning hidrører til ITU.

Det anbefales derfor, at bibeholde den nuværende strategi med særlig kontakt til ét udvalg, nemlig Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

Samt at efter nærmere skøn i enkelte sager, som refererer direkte til fx ITU-udvalget inddrages dette udvalg.

Desuden anbefales det, at dialogen med PMK-udvalget styrkes ved at udvalgets medlemmer modtager Grønt Råds referater.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Kompetence

Byrådet.

 

Kommunikation

Kommissoriet ændres og Grønt Råd meddeles byrådets beslutning.

 

Elektroniske bilag

 

Man kan læse det fulde kommisorium på kommunens hjemmeside https://www.fredensborg.dk/politik/raad-og-andre-udvalg/groent-raad

 

Indstilling

 1. At det eksisterende kommissorium bibeholdes med flg. tilføjelse: at efter nærmere skøn i enkelte sager, som refererer direkte fx til Infrastruktur og Teknikudvalget, inddrages dette udvalg.
 2. At der afholdes dialogmøde mellem Grønt Råd og Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.
 3. At mødet afholdes den 18. september 2018.
 4. At der udsendes referat fra Grønt Råds møder til Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets medlemmer.

 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 08-05-2018

Anbefaler administrationens indstilling.

 

 

 

Nr.91 - Miljøtilsynsberetning 2017

Sagsnr.: 18/10380

 

Beslutningstema

Orientering om Fredensborg kommunes årlige indberetning til Miljøstyrelsen af godkendelses- og tilsynsarbejdet på miljøområdet.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Kommunen skal hvert år indsende en beretning til Miljøstyrelsen om det foregående års godkendelses- og tilsynsarbejde på virksomheds- og landbrugsområdet. Indsatsen skal opgøres som administration af og tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven, lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug og bekendtgørelser udstedt i medfør heraf.

 

Beretningen er kommunens dokumentation for, at de bestemmelser om tilsynsfrekvenser og – mål, som er fastsat i Miljøtilsynsbekendtgørelsen er overholdt, og at kommunen dermed har levet op til sine forpligtelser.

 

Miljøtilsynene skal sikre, at virksomheder og husdyrbrug drives uden væsentlige miljømæssige gener eller forurening. Generelt kontrolleres alle relevante miljøforhold på de forskellige virksomheder og husdyrbrug ved et miljøtilsyn. Det kan omfatte støj, spildevandsforhold, olietanke, affaldshåndtering, forurening af luft og jord samt forurening af grund- og overfladevand.

 

Siden 1. maj 2016 skal kommunen som godkendelses- og tilsynsmyndighed afgive og offentliggøre oplysninger om de virksomheder, som de er myndighed for. Dette skal gøres via den fælles platform Digital Miljøadministration. Digital Miljøadministration (DMA) samler og stiller data til rådighed for alle, som gerne vil have adgang til miljø- og tilsynsdata på virksomheds- og husdyrområdet. DMA indeholder bl.a. oplysninger om tilsyn, godkendelser og eventuelle håndhævelser.

 

Indberetningen af kommunens tilsynsindsats i 2017 foregår også via DMA.

 

Tilsynspligtig indsats i 2017

Virksomheder og husdyrbrug er lovgivningsmæssigt delt op i kategori 1 og 2.

 

Kategori 1 udgøres af listevirksomhederne, samt store husdyrbrug. For at tilsynsmålet er opfyldt, skal der føres tilsyn med mindst 40 % af virksomheder og husdyrbrug i kategori 1 hvert år.

 

Kategori-2 virksomheder omfatter alle øvrige tilsynspligtige virksomheder og husdyrbrug. For at tilsynsmålet er opfyldt, skal der føres tilsyn med mindst 25 % af virksomheder og husdyrbrug i kategori 2 hvert år.

 

Kommunen har i 2017 opfyldt kravet i lovgivningen, idet der er ført tilsyn på 42 % af kategori 1 virksomheder og landbrug, og 25 % af kategori 2 virksomheder og landbrug. Det præcise antal af tilsyn, håndhævelser m.m. kan ses på vedlagte bilag.

 

Tilsynskampagner 2017

Fredensborg Kommune har i 2017 opfyldt kravet om at gennemføre to tilsynskampagner.

 

På virksomhedsområdet er der lavet en kampagne om mellemstore olietanke. Der er lavet administrative tilsyn på 12 ejendomme, for at sikre, at olietankene var enten lovligt sløjfede eller fik foretaget inspektion og

tæthedsprøvning. Der indgik ingen tilsynspligtige virksomheder i kampagnen.

 

På landbrugsområdet er der lavet en kampagne med fokus på mindre dyrehold, fx 5 -10 heste eller tilsvarende andre husdyr som kvæg eller får. Det skyldes, at lovgivningen blev ændret i 2017 således at disse nu også skal have et miljøtilsyn hvert 6. år. 30 ejendomme blev tilfældigt udtaget og fik et administrativt tilsyn. Formålet med tilsynskampagnen var at få et mere præcist billede af antallet og størrelsen af dyreholdene i kommunen, i forhold til den nye husdyrregulering.

 

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Bek. nr. 1476 af 12. december 2017

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

Kommunikation

Offentliggøres via Danmarks Miljøadministration.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 08-05-2018

Orienteringen tages til efterretning.

 

Nr.92 - Orientering om organisering af projekt Fremtidens Nivå Bymidte

Sagsnr.: 18/5525

 

Beslutningstema

Plan-, Miljø og Klimaudvalget orienteres om organisering, udstillingslokale i Nivå Bymidte samt valg af rådgiverteam til udvikling af program samt bylivsstrategi for Fremtidens Nivå Bymidte.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Projektet Fremtidens Nivå Bymidte er i høj grad et samarbejdsprojekt med såvel eksterne som interne interessenter. En forudsætning for projektets succes er, at de mange investeringer går hånd i hånd i forhold til at ændre Nivås grundfortælling og løfte Nivå fysisk og socialt. Det stiller krav til projektets organisering, der skal sikre Fredensborg Kommunes egne investeringer, private investeringer samt ske i tæt dialog med lokale interessenter og borgere. Herudover indgår Realdania aktivt i samarbejdet omkring udvikling af den strategiske byudviklingsplan, hvor de har bevilliget 2,4 mio. kr.

 

Eksterne interessenter

De eksterne interessenter kan deles op i kerneinteressenter, som skal bidrage til realisering af projektet og lokale interessenter, der gennem samskabelse og involvering kan bidrage til byliv i udviklings- og anlægsfasen og i den endelige bymidte.

 

Kerneinteressenter:

KFI erhvervsdrivende fond er Nivå Centret. KFI har ønske om at omdanne det eksisterende Nivå Center til en multifunktionel bydel med detailhandel, liberalt erhverv og boliger. Realisering af projektet er afhængig af, at KFI finder projektet økonomisk interessant.

 

MT. Højgaard ejer arealet nord for Nivå Bymidte og de har jf. gældende lokalplan mulighed for at opføre omkring 300 boliger på arealet.

 

VIBO ejer den almene etageboligbebyggelse Nivåhøj og Islandshøj. VIBO har de seneste år i samarbejde med landsbyggefonden og Fredensborg Kommune foretaget renovering af bebyggelsens udearealer. Nivåhøj er en del af Regeringens ghettoudspil ”Ét Danmark uden parallelsamfund”. Hvis regeringens ghettoudspil vedtages, så vil det indebære krav om, at der udarbejdes en udviklingsplan for Nivåhøj bebyggelsen inden 6 måneder efter vedtagelsen.

 

DSB Nivå Station ligger op mod bymidten, og den strategiske byudviklingsplan bør bidrage til at Nivå Station bliver et attraktivt område for pendlere.

 

Lokale interessenter:

Lokale interessenter er defineret ved kommunale institutioner og aktive foreninger, som har potentiale til at bidrage med at skabe liv i bymidten, og som bør have en vis grad af indflydelse på udvikling af projektet, da de enten er nuværende og/eller fremtidige brugere af bymidten. Det er blandt andet Nivå skole repræsenteret ved lærere og elever, Nivå Centerforening, Nivå Bibliotek, NKK-hallen, svømmeforeningen, Nivå Nu, Fritidshjemmet Solstrålen, FællesVærket, Smuk Nivå Bymidte, Ældresagen og liv i lergravssøerne.

Herudover er der flere kulturelle aktører i form af Nivaagaards Malerisamling, Ringovnens venner, Nivå Teater, Børnefilmklubben og idrætsforeninger, der løfter den kulturelle og fritidsmæssige sammenhængskraft i Nivå.

 

Ligesom i øvrige byudviklingsprojekter vil der ske en løbende dialog med Fredensborg Forsyning, Norfors og NSPV, der sikrer realiserbarhed og koordineret udvikling.

 

Interne samarbejdspartnere

Projektet går i høj grad på tværs af organisationen i kommunen. Det berører direkte projektet ”Generationernes hus” og sætter de overordnede fysiske rammer for ny samlet Nivå skole i bymidten, nyt kulturhus, plejecenter og evt. ny svømmehal.

 

Projektet fastlægger desuden den overordnede ramme for de enkelte funktioner i programfasen: I trin 1 disponerer den strategiske byudviklingsplan funktionerne i ”Generationernes hus” i samspil med den øvrige Nivå Bymidte og den strategiske byudviklingsplan. I trin 2 fastlægges projektforslag for ”Generationernes hus”.

 

Projektet for den strategiske byudviklingsplan for Fremtidens Nivå Bymidte skal desuden spille sammen og koordineres med den igangværende udvikling af lergravssøerne og Nivå Havn og Strandpark.

 

Kommunen er ligeledes i en proces, hvor der er fokus på, at kommunen råder over de kvadratmeter, der er behov for – for at løse kerneopgaven på den bedst mulige måde, samtidig med at kommunens bygninger og arealer har en alsidig udnyttelse til gavn for kommunens borgere. Der arbejdes under titlen ”kloge m2”, som bl.a. sætter fokus på en optimal udnyttelse af kommunens bygninger og arealer, større fleksibilitet og en totaløkonomisk tilgang til bygningsdriften. Herudover skal grundsalg af arealet Nivå Skole Nord medtænkes i projektet og øvrige relevante kommunale arealer medtænkes i projektet, således at kommunen sikrer værdiforøgelse af kommunale arealer med henblik på eventuelt fremtidig grundsalg.

 

Fredensborg Kommune har en række kommunale sociale aktører i området: SSP, Nivå på tværs, ung i Fredensborg, gang i Fredensborg og fritidsbutikken. Aktørerne understøtter livet og bidrager til at løfte Nivå socialt. Projektet koordineres med de eksisterende indsatser, men projektet ”Fremtidens Nivå Bymidte” indeholder ikke direkte sociale indsatser.
 

Organisering

Der nedsættes en strategisk styregruppe med såvel eksterne som interne parter samt en intern styregruppe.

 

Den strategiske styregruppe skal godkende projektets større milepæle, der ikke er specifik møntet på kommunale investeringer. Den interne styregruppe skal godkende projektgrundlag og –planer samt større milepæle omkring de kommunale investeringer, samt afstemme ift. politisk behandling af projektet. Beslutninger der vedrører begge styregrupper godkendes først i den interne styregruppe.

 

Kerneinteressenter og lokale interessenter samles i arbejdsgrupper. Arbejdsgrupperne skal i den forestående programfase bidrage til et ambitiøst afsæt for den strategiske byudviklingsplan. I arbejdsgruppen med kerneinteressenter skal repræsentanter for funktionerne i ”Generationernes hus” være repræsenteret på projektlederniveau/ programchefniveau.

 

Der afsættes ressourcer til en deltids projektassistent eller lign. der kan bistå projektleder i det daglige arbejde. Desuden etableres en tværgående projektgruppe af medarbejdere, der skal levere til projektet. Derudover vil en række øvrige medarbejdere være ressourcepersoner der i mindre omfang kan trækkes på projektet. Herudover er projektlederen ansvarlig for at sikre tværgående koordinering på rådhuset og om nødvendig med Norfors (varmeforsyning), Fredensborg Forsyning (håndtering af særligt regnvand) og NSPV (fremtidig drift af kommunale arealer). Projektlederen er generelt ansvarlig for at sikre tværgående koordinering og dialog, der sikrer synergi i de kommunale investeringer.

 

Udstillingslokale i Nivå Bymidte

Der etableres et møde- og udstillingslokale i et tomt lejemål i Nivå Centret. Formålet med møde- og udstillingslokalet er at skabe et lokalt udviklings-epicenter. Fokus vil være på at skabe en social, kulturel platform for dialog og udveksling af idéer. Kommunikationsmæssigt er det også et stærkt signal til Nivå borgerne om, at udviklingen af Nivå er igangsat.

 

Møde- og udstillingsstedet vil blive anvendt til åben dialog med borgere, faglig dialog mellem lokale interessenter, kerne aktører, kommunen og rådgiverteamet. Rådgiverne og kommunen løber stedet i gang og forventer at bemande kontoret 1-2 gange ugentligt i aktive perioder i projektets løbetid.

 

Valg af rådgiver til udvikling af program og bylivsstrategi

Der er indhentet tilbud på rådgivning på udvikling af program og bylivsstrategi for projektet.

 

Der var indbudt tre firmaer til at byde på opgaven. Ved tilbudsfristens udløb den 10. april 2018, havde Fredensborg Kommune modtaget tilbud fra følgende tilbudsgivere:

 

• Urland + Andel

• CFBO + SeTilSiden

 

Begge tilbud er konditionsmæssige, godt beskrevet og af høj kvalitet.

 

Den 18. april 2018 kunne Fredensborg Kommune meddele teamet Urland og Andel, at de har vundet opgaven. Baggrunden herfor er primært at Urland + Andel i proces og indhold har vist en stor forståelse for opgavens kompleksitet med stærke kerneinteressenter, kommunens egne udviklingsplaner samt et stort ønske om borgerinvolvering/samskabelse samt kommunikation.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Kompetence

Økonomiudvalget.

 

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 08-05-2018

Orienteringen tages til efterretning, idet udvalget bemærker der ikke med igangsættelse af arbejdet er taget stilling til etablering af en eventuel svømmehal - og at alle relevante foreninger kan deltage i arbejdet.

 

Nr.93 - Orientering om status og fremdrift på klima-og energipolitiske målsætninger

Sagsnr.: 18/7966

 

Beslutningstema

Orientering om indsatsen for at nå målsætningen om at mindske CO2-udslippet i kommunen som geografisk område med 25 pct. i 2020 i forhold til 2009.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Byrådet vedtog Klima- og Energistrategien i 2011 med målsætningen om at reducere CO2-udslippet med 25 pct. i 2020 i forhold til 2009 i hele det geografiske område, der udgør Fredensborg Kommune. Målsætningen er fortsat med byrådets reviderede Klima- og Energipolitik fra februar 2016, som opdaterer indsatsområderne for at nå målet, og er suppleret med Byrådets vedtagelse af den regionale vision om fossilfrihed for el og varme i 2035 og for transport i 2050.

Denne sag giver en kort status på indsatser og resultater, med fokus på energibesparelser hos borgere og virksomheder. Indsatsen i kommunens egne bygninger og transport samt klimatilpasning behandles i selvstændige dagsordenspunkter.

 

Udvikling i CO2-udledning i hele Fredensborg Kommune

I 2009 blev CO2-udslippet i Fredensborg Kommune opgjort til i alt 240.000 tons ved hjælp af den såkaldte kommunale CO2-beregner. Med støtte fra blandt andet Energistyrelsen og RealDania er opgørelsesmetoderne videreudviklet til et værktøj kaldet ”Energi- og CO2-regnskabet”. CO2-udledningen opgøres med det nye værktøj til ca. 243.000 tons med 2010 som det mulige basisår, se figur 1. Dvs. en forskel på ca. 1 pct. ifht. den oprindelige ­opgørelse. Udviklerne af værktøjet Viegand og Maagøe vurderer, at det ikke er muligt at lave en konsistent og fuldstændig opgørelse for Fredensborg for 2009 med de data, der er til rådighed.

Administrationen vil derfor tage udgangspunkt i det nye og reviderede Energi- og CO2-regnskab med basisår 2010 i det videre arbejde med at monitorere drivhusgasud­led­ningen. Det giver lettere tilgængelige opgørelser af udviklingen i CO2-udslip i hele kommunen og muliggør sammenligning over årene og med andre kommuner.

- 20 %cid:image012.png@01D3D26B.3E52E530

Figur 1: Beregnet med Energistyrelsen og RealDanias værktøj ”Energi- og CO2-regnskabet” er CO2-udledningen i Fredensborg Kommune i 2010 ca. 243.000 tons og 193.778 tons CO2 i 2015. Det svarer til en reduktion på ca. 20 %. (2010 og 2015 er de tidligste og senest mulige år værktøjet kan beregne pt.)

 

Figuren viser, at CO2-udledningen i 2015 i hele Fredensborg Kommune med det nye værktøj er opgjort til 193.778 tons CO2. Det svarer til en reduktion på ca. 20 pct. siden 2010.

Hvis indsatsen og den generelle udvikling i energisammensætningen fortsættes, må det anses for realistisk at indfri målsætningen om 25 pct. CO2-reduktion i 2020. Det skal ses i lyset af, at befolkningstilvækst, byudvikling og generelle forbrugstendenser generelt medfører et svagt stigende energiforbrug.

 

Status på indsatser i Energicentret

Fredensborg Kommunes Energicenter har siden åbningen i 2015 inspireret borgere og virksomheder til at spare energi, energirenovere, køre grønt og klimatilpasse. De enkelte indsatser har fokus på forskellige målgrupper og kilder til CO2-udledning i hele kommunen, som kan bidrage til at nå målet om at reducere CO2:

 

Energibesparelser i parcelhuse, sammenslutninger og etageboliger: 498 individuelle parcelhuse har fået et gratis energitjek og i april 2018 er 135 huse energirenoveret. Energitjekkene har afdækket et potentiale for reduktion af energiforbruget på 31 pct. Af det afdækkede potentiale er 14 pct. realiseret, hvilket svarer til 4,5 pct. af de 498 huses totale energiforbrug. Besparelserne forventes at stige i takt med, at flere husejere gennemfører energirenoveringer, hvor borgerne sparer energi, penge og får bedre indeklima.

Sideløbende har der været dialog med 13 bolig- og grundejerforeninger. Nogle projekter er endnu ikke afsluttet, men i foråret 2018 er der gennemført besparelser på ca. 3 mio. kWh varme og 250.000 kWh el.

 

Energibesparelser i virksomheder: Der er gennemført 52 energitjek blandt Fredensborg Kommunes virksomheder, hvilket har afdækket potentielle besparelser på el og varme på ca. 2 mio. kWh og ca. 35 pct. er allerede realiseret i foråret 2018. Besparelserne kan i gennemsnit realiseres med investeringer, der er tilbagebetalt på 4 år.

 

Grøn transport: Medarbejdere på rådhuset er glade for at køre til møder og på tilsyn i de 9 elbiler. Samtidig er der sparet udgifter til kørselsgodtgørelse, reduceret CO2-udledning og snart opgraderes til elbiler med længere rækkevidde. En mobilitetshandleplan fra 2017, udarbejdet som en del af det regionale projekt ”Moving People”, er grundlaget for at fremme grøn transport for rådhuset.

Der gennemføres også borgerrettede informationskampagner, events og cykelture, som motiverer til at bruge cykel, kollektiv transport, elbil og samkørsel.

 

Grøn energi i skolerne: Alle 8. klasser i kommunen er gennem Skolen i Virkeligheden tilbudt et undervisningsforløb om klima og energi i skoleåret 2017/2018, og der udvikles under­vis­nings­forløb om klima og energi for indskolingen fra skoleåret 2018/2019.

 

Byudvikling: I tæt samspil med myndighedsbehandlingen arbejdes der med at klimahensyn, bæredygtig energi og energibesparende tiltag indarbejdes i byggeri, boliger og forsyning samt byudvikling via kommuneplan, by- og varmeplanlægning, lokalplaner, byggesagsbehandling, anlægsprojekter, samarbejde med private udviklere og andre. I 2018 er fokus bl.a. på udviklingen af Nivå Bymidte og Cirkelhusgrunden.

 

Klimatilpasning: I tråd med klimatilpasningsplanen og i samarbejde med Fredensborg Forsyning er der gennemført klimatilpasningstiltag i bla. grundejerforeningerne Jellerødhave og Hvedevænget.

I samarbejde med det tværkommunale videnscenter Klikovand samt Forsikring&Pension udvikles en ”kogebog” til Grundejerforeninger om, hvordan de kan håndtere de stigende vandmængder på deres arealer.

 

Tværgående samarbejder: Energicenteret deltager løbende i en række projekter med Gate 21, EU, Regionale fonde, RealDania mm. Fx Energi På Tværs, Vækst Via Energirenovering, Bæredygtig Bundlinje, Elbilsekretariatet og Supercykelstier.

Der vil blive arbejdet videre med de nævnte indsatser, for at nå flere resultater til gavn for borgere, lokale håndværkere og virksomheder og den grønne omstilling.

Status på de enkelte indsatser uddybes i bilag 1: ”Fredensborg Kommune tager en bid af energiforbruget - Status og fremdrift i Fredensborg Kommunes klima- og energiindsats 2018.”

 

Fremdrift og revideret klima- og energipolitik

Byrådets politikker revideres typisk midt i byrådsperioden. Som optakt til revision af Klima-og Energipolitikken igangsættes i 2018 en analyse og proces, der skal sikre, at målsætninger og indsatser er i tråd med regeringens kommende energiforlig, samt målet om fossilfrihed for el og varme i 2035 og for transport i 2050, som stammer fra det regionale projekt ”Energi På Tværs”. Energi på Tværs udkommer på et regionalt borgmestertopmøde den 25. maj med den Strategiske Energiplan, som efterfølgende fremlægges i det relevante udvalg, som grundlag for Fredensborg Kommunes fremtidige energiindsats.

Analysen og processen frem mod en revideret Klima-og Energipolitik for Fredensborg Kommune vil også involvere relevante parter for at sikre, at de fremtidige indsatser er opdaterede i forhold til mål og nye teknologiske muligheder, og svarer til borgernes behov. Dermed er det målet, at skabe det bredest mulige fundament for en politik og sikre, at de ambitiøse mål indfris.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget

Indstilling

 1. At orientering tages til efterretning.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 08-05-2018

Orienteringen tages til efterretning.

 

Nr.94 - Orientering om CO2-regnskab 2017 for Fredensborg Kommune

Sagsnr.: 16/13770

 

Beslutningstema

Orientering om kommunens CO2-opgørelse, som er udarbejdet som en afrapportering ifbm. klimakommuneaftalen med Danmarks Natur­frednings­forening (DN).

 

Sagsfremstilling og økonomi

I klimakommuneaftalen med DN har Fredensborg Kommune forpligtet sig til at reducere CO2-udslip fra kommunens virksomhed med 2 pct. om året frem til 2025 (med år 2008 som udgangspunkt). Som en del af aftalen skal kommunen indsende årlige CO2-opgørelser og udarbejde en plan for, hvordan målet nås.

 

Der er nu udarbejdet en opgørelse til DN med status for 2017. Opgørelsen viser udviklingen i CO2-udledning fra kommunens ejendomsdrift og brændstofforbrug ved transport i ældreplejen

 

Opgørelsen viser, at Fredensborg Kommunes CO2-udledning fra 2008 til og med 2017 er reduceret fra 7.990 ton til 4.916 ton, svarende til en reduktion på 38 pct. (se tabel og figur nedenfor). I følge kommunens målsætning skulle CO2-udledningen være nedbragt med 18 pct. i perioden. Det er således et særdeles positivt resultat der er opnået.

 

 

 

(Baggrundsdata og beregningsmetoder for søjlediagrammet findes nedenfor og i bilaget.)

 

 

 

 

 

 

 

Opgøres reduktionen i stedet i energiforbrug (i kWh), er energiforbruget faldet med 22,2 pct. fra 2008-2017. Forskellen til de 38 pct. afspejler de forskellige energiformers forskellige CO2-belastning.

 

Såfremt kommunen havde haft det samme energiforbrug i 2017, som vi havde i år 2008, ville energiregningen have været 7,6 mio. kr. højere i 2017, beregnet i gældende ­energi­priser. Opgøres den samlede energibesparelse år for år siden 2008 i de nu gældende ­energi­priser, svarer energibesparelsen til at der siden 2008 er sparet i alt 38 mio. kr. så også økonomisk er der et positivt resultat af indsatsen.  

 

Fra 2016 til 2017 har der været faldende forbrug for energiformerne gas: 8,2 pct. og fjernvarme: 1,0 pct. mens der har været et stigende forbrug for energiformerne el: 0,3 pct. olie: 10,5 pct. og træpiller: 65,7 pct.. En del af disse forskydninger skyldes konvertering fra opvarmning af bygninger med gas til fjernvarme og træpiller.

 

Brændstofforbruget i ældreplejen til transport er steget med 33 pct. fra 2016 til 2017, udslippet fra bilerne varierer meget mellem årene, men samlet udgør det kun 15 promille af kommunens CO2-udledning.

 

Reduktionen af CO2-udslip fra bygningerne og den sparede udgift til energi er resultatet af den decentrale energimodel, kombineret med de låne­finan­sierede energiinvesteringer, der blev igangsat i 2011. Den decentrale energimodel betyder, at ansvaret ligger hos de brugere, der har mulighed for at påvirke energiforbruget.

 

Fra 2015 til 2017 er der sket en lille stigning i kommunens samlede brutto energiforbrug. Det skyldes ibrugtagning af Humlebæk Idrætscenter, etablering af 18 flygtningeboliger og ændrede anvendelser af bygninger.Der ud over har der været øget elforbrug til ventilation pga. PCB og radon og affugtning i forbindelse med vandskader. På trods af stigningen i brutto energiforbruget er udledningen af CO2 faldet. Det er resultatet af de energiprojekter, som er færdiggjort og har haft effekt i 2017. Fx er der konverteret til pillefyr eller fjernvarme og der er installeret varmepumper og solvarme som erstatning for gas- og el-opvarmning. Der er opdateret ventilation, efterisoleret, opsat LED-belysning og nye ruder og vinduer. Besparelsen er opnået både på skoler, i fritidsbygninger og daginstitutioner. Derudover er der, som en følge af arealoptimering, fraflyttet enkelte ejendomme.

 

De nødvendige næste skridt

CO2-opgørelsens resultat er udtryk for en fortsat succes. Samtidig er det vigtigt at påpege, at tallene dækker over variationer, nogen steder stiger forbruget, mens det falder mere andre steder. Det er vigtigt, at holde fokus på risikoen for at energiforbruget kan stige.

 

Såfremt der ikke havde været arbejdet med energibesparelser, kunne man forvente en årlig stigning på 2-3 pct. i energiforbruget pga. fx øget digitalisering (smart boards, trådløse netværk, elforbrugende apparater etc.), ændret anvendelse af bygningerne og krav til indeklimaet.

 

Energiinvesteringer skal derfor fortsat ske i samklang med den decentrale model, som sikrer incitamenter til driftsoptimeringer hos brugerne. Et fortsat fokus på energiledelse kombineret med energiinvesteringer er afgørende for at fastholde og udbygge gevinsterne ved indsatsen.

 

Materiale som vil fremgå af DNs hjemmeside, er vedlagt som bilag til sagen

(se bilag).

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

Kommunikation

CO2-opgørelsen kommunikeres til kommunens borgere via pressemeddelelse og lægges på Fredensborg Kommunes egen hjemmeside.

 

CO2-opgørelsen offentliggøres på DNs hjemmeside, hvor man kan søge på resultater for de kommuner, der har en klimaaftale.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 08-05-2018

Orienteringen tages til efterretning.

Nr.95 - Orientering per 8. maj 2018

Sagsnr.: 17/8120

 

Sagsfremstilling og økonomi

Orientering om præcisering af ønske til Fingerplanrevisionen spor 2

Administrationen har overfor Erhvervsstyrelsen præciseret et af kommunens ønsker til Fingerplanrevisionen spor 2.

Byrådet besluttede d. 19. juni 2017, at fremsende 11 ønsker til ændringer af Fingerplanen ifm. den pågående revision. Et af disse ønsker er, at Fredensborg by bliver givet samme udviklingsmuligheder som Kokkedal, Nivå og Humlebæk. Plan-, Miljø- og Klimaudvalget besluttede d. 3. oktober 2017, at man var positive overfor en udvidelse af SuperBrugsen i Fredensborg. For at SuperBrugsen skal kunne foretage den ønskede udvidelse fra 3.000 kvm til ca. 4.400 kvm, kræver det, at der bliver givet samme udviklingsmuligheder som i Kokkedal, Nivå og Humlebæk, og nærmere bestemt at man kan planlægge for bydelscenter i byen. Administrationen har derfor overfor Erhvervsstyrelsen præciseret, at ønsket om at Fredensborg by bliver givet samme udviklingsmuligheder som de øvrige byer blandt andet indbefatter, at der i Fredensborg gives mulighed for at planlægge for bydelscenter i byen.

 

Orientering om høring af revision af Råstofplan 2016

Region Hovedstadens revision af Råstofplan 2016 er i offentlig høring fra d. 21. marts til d. 16. maj 2018. Fredensborg Kommune fremsender ikke høringssvar.

En råstofplan indeholder konkrete indvindingsområder og interesseområder. Disse områder skal sikre, at råstofindvinding på egnede arealer ikke bliver forhindret gennem anden planlægning eller ændret arealanvendelse. I Fredensborg Kommune var der i Råstofplan 2016 tre udpegninger. Disse udpegninger er uændrede i revisionen af Råstofplan 2016, og administrationen har derfor vurderet at det ikke er relevant at indsende høringssvar.

 

Møde med vandløbsinteressenter

Der afholdes møde mellem udvalget og Dialogforum for vandløb den 9. maj kl. 18-20 på rådhuset

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 08-05-2018

Orienteringen tages til efterretning.

 

Nr.96 - Sager på vej per 8. maj 2018

Sagsnr.: 17/28298

 

Beslutningstema

Udvalget orienteres om sager der er planlagt til behandling.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Udvalget orienteres om sager der er planlagt til behandling.

Sagsfremstilling og økonomi:

Listen over sager på vej er et planlægningsredskab for kommende møder.

Sager opført på listen kan flytte dato, nye sager kan komme til, og varslede sager kan blive uaktuelle og udgå. 

 

 29. maj

 • Endelig vedtagelse af Fællesregulativ for vandløb
 • Endelig vedtagelse af Vandløbsregulativ for Usserød Å
 • Endelig vedtagelse af lokalplan F117 for Fredensborg bymidte
 • Endelig vedtagelse af lokalplan F120 erhvervsområde i Fredensborg

 

August

 • Orientering om Bygningsreglement 2018

Senere

 • Placering af nyt skydecenter
 • Støj fra motorvej
 • Afblænding af olietanke
 • Kommissorium Dialogforum for Vandløb

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

 

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 08-05-2018

Orienteringen tages til efterretning med tilføjelse af

- Miljøtilsyn 2018/2019

- Energiforsyning i kommunale bygninger – det kloge valg

Nr.97 - Sager behandlet på lukket møde den 8. maj 2018

Sagsnr.: 17/28299

 

Beslutningstema

Sag nr. 98 ”Salg af areal på Kronprinsensvej”.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 08-05-2018

Et flertal anbefaler administrationens indstilling.