Nr.94 - Orientering om CO2-regnskab 2017 for Fredensborg Kommune

Sagsnr.: 16/13770

 

Beslutningstema

Orientering om kommunens CO2-opgørelse, som er udarbejdet som en afrapportering ifbm. klimakommuneaftalen med Danmarks Natur­frednings­forening (DN).

 

Sagsfremstilling og økonomi

I klimakommuneaftalen med DN har Fredensborg Kommune forpligtet sig til at reducere CO2-udslip fra kommunens virksomhed med 2 pct. om året frem til 2025 (med år 2008 som udgangspunkt). Som en del af aftalen skal kommunen indsende årlige CO2-opgørelser og udarbejde en plan for, hvordan målet nås.

 

Der er nu udarbejdet en opgørelse til DN med status for 2017. Opgørelsen viser udviklingen i CO2-udledning fra kommunens ejendomsdrift og brændstofforbrug ved transport i ældreplejen

 

Opgørelsen viser, at Fredensborg Kommunes CO2-udledning fra 2008 til og med 2017 er reduceret fra 7.990 ton til 4.916 ton, svarende til en reduktion på 38 pct. (se tabel og figur nedenfor). I følge kommunens målsætning skulle CO2-udledningen være nedbragt med 18 pct. i perioden. Det er således et særdeles positivt resultat der er opnået.

 

 

 

(Baggrundsdata og beregningsmetoder for søjlediagrammet findes nedenfor og i bilaget.)

 

 

 

 

 

 

 

Opgøres reduktionen i stedet i energiforbrug (i kWh), er energiforbruget faldet med 22,2 pct. fra 2008-2017. Forskellen til de 38 pct. afspejler de forskellige energiformers forskellige CO2-belastning.

 

Såfremt kommunen havde haft det samme energiforbrug i 2017, som vi havde i år 2008, ville energiregningen have været 7,6 mio. kr. højere i 2017, beregnet i gældende ­energi­priser. Opgøres den samlede energibesparelse år for år siden 2008 i de nu gældende ­energi­priser, svarer energibesparelsen til at der siden 2008 er sparet i alt 38 mio. kr. så også økonomisk er der et positivt resultat af indsatsen.  

 

Fra 2016 til 2017 har der været faldende forbrug for energiformerne gas: 8,2 pct. og fjernvarme: 1,0 pct. mens der har været et stigende forbrug for energiformerne el: 0,3 pct. olie: 10,5 pct. og træpiller: 65,7 pct.. En del af disse forskydninger skyldes konvertering fra opvarmning af bygninger med gas til fjernvarme og træpiller.

 

Brændstofforbruget i ældreplejen til transport er steget med 33 pct. fra 2016 til 2017, udslippet fra bilerne varierer meget mellem årene, men samlet udgør det kun 15 promille af kommunens CO2-udledning.

 

Reduktionen af CO2-udslip fra bygningerne og den sparede udgift til energi er resultatet af den decentrale energimodel, kombineret med de låne­finan­sierede energiinvesteringer, der blev igangsat i 2011. Den decentrale energimodel betyder, at ansvaret ligger hos de brugere, der har mulighed for at påvirke energiforbruget.

 

Fra 2015 til 2017 er der sket en lille stigning i kommunens samlede brutto energiforbrug. Det skyldes ibrugtagning af Humlebæk Idrætscenter, etablering af 18 flygtningeboliger og ændrede anvendelser af bygninger.Der ud over har der været øget elforbrug til ventilation pga. PCB og radon og affugtning i forbindelse med vandskader. På trods af stigningen i brutto energiforbruget er udledningen af CO2 faldet. Det er resultatet af de energiprojekter, som er færdiggjort og har haft effekt i 2017. Fx er der konverteret til pillefyr eller fjernvarme og der er installeret varmepumper og solvarme som erstatning for gas- og el-opvarmning. Der er opdateret ventilation, efterisoleret, opsat LED-belysning og nye ruder og vinduer. Besparelsen er opnået både på skoler, i fritidsbygninger og daginstitutioner. Derudover er der, som en følge af arealoptimering, fraflyttet enkelte ejendomme.

 

De nødvendige næste skridt

CO2-opgørelsens resultat er udtryk for en fortsat succes. Samtidig er det vigtigt at påpege, at tallene dækker over variationer, nogen steder stiger forbruget, mens det falder mere andre steder. Det er vigtigt, at holde fokus på risikoen for at energiforbruget kan stige.

 

Såfremt der ikke havde været arbejdet med energibesparelser, kunne man forvente en årlig stigning på 2-3 pct. i energiforbruget pga. fx øget digitalisering (smart boards, trådløse netværk, elforbrugende apparater etc.), ændret anvendelse af bygningerne og krav til indeklimaet.

 

Energiinvesteringer skal derfor fortsat ske i samklang med den decentrale model, som sikrer incitamenter til driftsoptimeringer hos brugerne. Et fortsat fokus på energiledelse kombineret med energiinvesteringer er afgørende for at fastholde og udbygge gevinsterne ved indsatsen.

 

Materiale som vil fremgå af DNs hjemmeside, er vedlagt som bilag til sagen

(se bilag).

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

Kommunikation

CO2-opgørelsen kommunikeres til kommunens borgere via pressemeddelelse og lægges på Fredensborg Kommunes egen hjemmeside.

 

CO2-opgørelsen offentliggøres på DNs hjemmeside, hvor man kan søge på resultater for de kommuner, der har en klimaaftale.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 08-05-2018

Orienteringen tages til efterretning.