Nr.93 - Orientering om status og fremdrift på klima-og energipolitiske målsætninger

Sagsnr.: 18/7966

 

Beslutningstema

Orientering om indsatsen for at nå målsætningen om at mindske CO2-udslippet i kommunen som geografisk område med 25 pct. i 2020 i forhold til 2009.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Byrådet vedtog Klima- og Energistrategien i 2011 med målsætningen om at reducere CO2-udslippet med 25 pct. i 2020 i forhold til 2009 i hele det geografiske område, der udgør Fredensborg Kommune. Målsætningen er fortsat med byrådets reviderede Klima- og Energipolitik fra februar 2016, som opdaterer indsatsområderne for at nå målet, og er suppleret med Byrådets vedtagelse af den regionale vision om fossilfrihed for el og varme i 2035 og for transport i 2050.

Denne sag giver en kort status på indsatser og resultater, med fokus på energibesparelser hos borgere og virksomheder. Indsatsen i kommunens egne bygninger og transport samt klimatilpasning behandles i selvstændige dagsordenspunkter.

 

Udvikling i CO2-udledning i hele Fredensborg Kommune

I 2009 blev CO2-udslippet i Fredensborg Kommune opgjort til i alt 240.000 tons ved hjælp af den såkaldte kommunale CO2-beregner. Med støtte fra blandt andet Energistyrelsen og RealDania er opgørelsesmetoderne videreudviklet til et værktøj kaldet ”Energi- og CO2-regnskabet”. CO2-udledningen opgøres med det nye værktøj til ca. 243.000 tons med 2010 som det mulige basisår, se figur 1. Dvs. en forskel på ca. 1 pct. ifht. den oprindelige ­opgørelse. Udviklerne af værktøjet Viegand og Maagøe vurderer, at det ikke er muligt at lave en konsistent og fuldstændig opgørelse for Fredensborg for 2009 med de data, der er til rådighed.

Administrationen vil derfor tage udgangspunkt i det nye og reviderede Energi- og CO2-regnskab med basisår 2010 i det videre arbejde med at monitorere drivhusgasud­led­ningen. Det giver lettere tilgængelige opgørelser af udviklingen i CO2-udslip i hele kommunen og muliggør sammenligning over årene og med andre kommuner.

- 20 %cid:image012.png@01D3D26B.3E52E530

Figur 1: Beregnet med Energistyrelsen og RealDanias værktøj ”Energi- og CO2-regnskabet” er CO2-udledningen i Fredensborg Kommune i 2010 ca. 243.000 tons og 193.778 tons CO2 i 2015. Det svarer til en reduktion på ca. 20 %. (2010 og 2015 er de tidligste og senest mulige år værktøjet kan beregne pt.)

 

Figuren viser, at CO2-udledningen i 2015 i hele Fredensborg Kommune med det nye værktøj er opgjort til 193.778 tons CO2. Det svarer til en reduktion på ca. 20 pct. siden 2010.

Hvis indsatsen og den generelle udvikling i energisammensætningen fortsættes, må det anses for realistisk at indfri målsætningen om 25 pct. CO2-reduktion i 2020. Det skal ses i lyset af, at befolkningstilvækst, byudvikling og generelle forbrugstendenser generelt medfører et svagt stigende energiforbrug.

 

Status på indsatser i Energicentret

Fredensborg Kommunes Energicenter har siden åbningen i 2015 inspireret borgere og virksomheder til at spare energi, energirenovere, køre grønt og klimatilpasse. De enkelte indsatser har fokus på forskellige målgrupper og kilder til CO2-udledning i hele kommunen, som kan bidrage til at nå målet om at reducere CO2:

 

Energibesparelser i parcelhuse, sammenslutninger og etageboliger: 498 individuelle parcelhuse har fået et gratis energitjek og i april 2018 er 135 huse energirenoveret. Energitjekkene har afdækket et potentiale for reduktion af energiforbruget på 31 pct. Af det afdækkede potentiale er 14 pct. realiseret, hvilket svarer til 4,5 pct. af de 498 huses totale energiforbrug. Besparelserne forventes at stige i takt med, at flere husejere gennemfører energirenoveringer, hvor borgerne sparer energi, penge og får bedre indeklima.

Sideløbende har der været dialog med 13 bolig- og grundejerforeninger. Nogle projekter er endnu ikke afsluttet, men i foråret 2018 er der gennemført besparelser på ca. 3 mio. kWh varme og 250.000 kWh el.

 

Energibesparelser i virksomheder: Der er gennemført 52 energitjek blandt Fredensborg Kommunes virksomheder, hvilket har afdækket potentielle besparelser på el og varme på ca. 2 mio. kWh og ca. 35 pct. er allerede realiseret i foråret 2018. Besparelserne kan i gennemsnit realiseres med investeringer, der er tilbagebetalt på 4 år.

 

Grøn transport: Medarbejdere på rådhuset er glade for at køre til møder og på tilsyn i de 9 elbiler. Samtidig er der sparet udgifter til kørselsgodtgørelse, reduceret CO2-udledning og snart opgraderes til elbiler med længere rækkevidde. En mobilitetshandleplan fra 2017, udarbejdet som en del af det regionale projekt ”Moving People”, er grundlaget for at fremme grøn transport for rådhuset.

Der gennemføres også borgerrettede informationskampagner, events og cykelture, som motiverer til at bruge cykel, kollektiv transport, elbil og samkørsel.

 

Grøn energi i skolerne: Alle 8. klasser i kommunen er gennem Skolen i Virkeligheden tilbudt et undervisningsforløb om klima og energi i skoleåret 2017/2018, og der udvikles under­vis­nings­forløb om klima og energi for indskolingen fra skoleåret 2018/2019.

 

Byudvikling: I tæt samspil med myndighedsbehandlingen arbejdes der med at klimahensyn, bæredygtig energi og energibesparende tiltag indarbejdes i byggeri, boliger og forsyning samt byudvikling via kommuneplan, by- og varmeplanlægning, lokalplaner, byggesagsbehandling, anlægsprojekter, samarbejde med private udviklere og andre. I 2018 er fokus bl.a. på udviklingen af Nivå Bymidte og Cirkelhusgrunden.

 

Klimatilpasning: I tråd med klimatilpasningsplanen og i samarbejde med Fredensborg Forsyning er der gennemført klimatilpasningstiltag i bla. grundejerforeningerne Jellerødhave og Hvedevænget.

I samarbejde med det tværkommunale videnscenter Klikovand samt Forsikring&Pension udvikles en ”kogebog” til Grundejerforeninger om, hvordan de kan håndtere de stigende vandmængder på deres arealer.

 

Tværgående samarbejder: Energicenteret deltager løbende i en række projekter med Gate 21, EU, Regionale fonde, RealDania mm. Fx Energi På Tværs, Vækst Via Energirenovering, Bæredygtig Bundlinje, Elbilsekretariatet og Supercykelstier.

Der vil blive arbejdet videre med de nævnte indsatser, for at nå flere resultater til gavn for borgere, lokale håndværkere og virksomheder og den grønne omstilling.

Status på de enkelte indsatser uddybes i bilag 1: ”Fredensborg Kommune tager en bid af energiforbruget - Status og fremdrift i Fredensborg Kommunes klima- og energiindsats 2018.”

 

Fremdrift og revideret klima- og energipolitik

Byrådets politikker revideres typisk midt i byrådsperioden. Som optakt til revision af Klima-og Energipolitikken igangsættes i 2018 en analyse og proces, der skal sikre, at målsætninger og indsatser er i tråd med regeringens kommende energiforlig, samt målet om fossilfrihed for el og varme i 2035 og for transport i 2050, som stammer fra det regionale projekt ”Energi På Tværs”. Energi på Tværs udkommer på et regionalt borgmestertopmøde den 25. maj med den Strategiske Energiplan, som efterfølgende fremlægges i det relevante udvalg, som grundlag for Fredensborg Kommunes fremtidige energiindsats.

Analysen og processen frem mod en revideret Klima-og Energipolitik for Fredensborg Kommune vil også involvere relevante parter for at sikre, at de fremtidige indsatser er opdaterede i forhold til mål og nye teknologiske muligheder, og svarer til borgernes behov. Dermed er det målet, at skabe det bredest mulige fundament for en politik og sikre, at de ambitiøse mål indfris.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget

Indstilling

  1. At orientering tages til efterretning.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 08-05-2018

Orienteringen tages til efterretning.