Nr.92 - Orientering om organisering af projekt Fremtidens Nivå Bymidte

Sagsnr.: 18/5525

 

Beslutningstema

Plan-, Miljø og Klimaudvalget orienteres om organisering, udstillingslokale i Nivå Bymidte samt valg af rådgiverteam til udvikling af program samt bylivsstrategi for Fremtidens Nivå Bymidte.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Projektet Fremtidens Nivå Bymidte er i høj grad et samarbejdsprojekt med såvel eksterne som interne interessenter. En forudsætning for projektets succes er, at de mange investeringer går hånd i hånd i forhold til at ændre Nivås grundfortælling og løfte Nivå fysisk og socialt. Det stiller krav til projektets organisering, der skal sikre Fredensborg Kommunes egne investeringer, private investeringer samt ske i tæt dialog med lokale interessenter og borgere. Herudover indgår Realdania aktivt i samarbejdet omkring udvikling af den strategiske byudviklingsplan, hvor de har bevilliget 2,4 mio. kr.

 

Eksterne interessenter

De eksterne interessenter kan deles op i kerneinteressenter, som skal bidrage til realisering af projektet og lokale interessenter, der gennem samskabelse og involvering kan bidrage til byliv i udviklings- og anlægsfasen og i den endelige bymidte.

 

Kerneinteressenter:

KFI erhvervsdrivende fond er Nivå Centret. KFI har ønske om at omdanne det eksisterende Nivå Center til en multifunktionel bydel med detailhandel, liberalt erhverv og boliger. Realisering af projektet er afhængig af, at KFI finder projektet økonomisk interessant.

 

MT. Højgaard ejer arealet nord for Nivå Bymidte og de har jf. gældende lokalplan mulighed for at opføre omkring 300 boliger på arealet.

 

VIBO ejer den almene etageboligbebyggelse Nivåhøj og Islandshøj. VIBO har de seneste år i samarbejde med landsbyggefonden og Fredensborg Kommune foretaget renovering af bebyggelsens udearealer. Nivåhøj er en del af Regeringens ghettoudspil ”Ét Danmark uden parallelsamfund”. Hvis regeringens ghettoudspil vedtages, så vil det indebære krav om, at der udarbejdes en udviklingsplan for Nivåhøj bebyggelsen inden 6 måneder efter vedtagelsen.

 

DSB Nivå Station ligger op mod bymidten, og den strategiske byudviklingsplan bør bidrage til at Nivå Station bliver et attraktivt område for pendlere.

 

Lokale interessenter:

Lokale interessenter er defineret ved kommunale institutioner og aktive foreninger, som har potentiale til at bidrage med at skabe liv i bymidten, og som bør have en vis grad af indflydelse på udvikling af projektet, da de enten er nuværende og/eller fremtidige brugere af bymidten. Det er blandt andet Nivå skole repræsenteret ved lærere og elever, Nivå Centerforening, Nivå Bibliotek, NKK-hallen, svømmeforeningen, Nivå Nu, Fritidshjemmet Solstrålen, FællesVærket, Smuk Nivå Bymidte, Ældresagen og liv i lergravssøerne.

Herudover er der flere kulturelle aktører i form af Nivaagaards Malerisamling, Ringovnens venner, Nivå Teater, Børnefilmklubben og idrætsforeninger, der løfter den kulturelle og fritidsmæssige sammenhængskraft i Nivå.

 

Ligesom i øvrige byudviklingsprojekter vil der ske en løbende dialog med Fredensborg Forsyning, Norfors og NSPV, der sikrer realiserbarhed og koordineret udvikling.

 

Interne samarbejdspartnere

Projektet går i høj grad på tværs af organisationen i kommunen. Det berører direkte projektet ”Generationernes hus” og sætter de overordnede fysiske rammer for ny samlet Nivå skole i bymidten, nyt kulturhus, plejecenter og evt. ny svømmehal.

 

Projektet fastlægger desuden den overordnede ramme for de enkelte funktioner i programfasen: I trin 1 disponerer den strategiske byudviklingsplan funktionerne i ”Generationernes hus” i samspil med den øvrige Nivå Bymidte og den strategiske byudviklingsplan. I trin 2 fastlægges projektforslag for ”Generationernes hus”.

 

Projektet for den strategiske byudviklingsplan for Fremtidens Nivå Bymidte skal desuden spille sammen og koordineres med den igangværende udvikling af lergravssøerne og Nivå Havn og Strandpark.

 

Kommunen er ligeledes i en proces, hvor der er fokus på, at kommunen råder over de kvadratmeter, der er behov for – for at løse kerneopgaven på den bedst mulige måde, samtidig med at kommunens bygninger og arealer har en alsidig udnyttelse til gavn for kommunens borgere. Der arbejdes under titlen ”kloge m2”, som bl.a. sætter fokus på en optimal udnyttelse af kommunens bygninger og arealer, større fleksibilitet og en totaløkonomisk tilgang til bygningsdriften. Herudover skal grundsalg af arealet Nivå Skole Nord medtænkes i projektet og øvrige relevante kommunale arealer medtænkes i projektet, således at kommunen sikrer værdiforøgelse af kommunale arealer med henblik på eventuelt fremtidig grundsalg.

 

Fredensborg Kommune har en række kommunale sociale aktører i området: SSP, Nivå på tværs, ung i Fredensborg, gang i Fredensborg og fritidsbutikken. Aktørerne understøtter livet og bidrager til at løfte Nivå socialt. Projektet koordineres med de eksisterende indsatser, men projektet ”Fremtidens Nivå Bymidte” indeholder ikke direkte sociale indsatser.
 

Organisering

Der nedsættes en strategisk styregruppe med såvel eksterne som interne parter samt en intern styregruppe.

 

Den strategiske styregruppe skal godkende projektets større milepæle, der ikke er specifik møntet på kommunale investeringer. Den interne styregruppe skal godkende projektgrundlag og –planer samt større milepæle omkring de kommunale investeringer, samt afstemme ift. politisk behandling af projektet. Beslutninger der vedrører begge styregrupper godkendes først i den interne styregruppe.

 

Kerneinteressenter og lokale interessenter samles i arbejdsgrupper. Arbejdsgrupperne skal i den forestående programfase bidrage til et ambitiøst afsæt for den strategiske byudviklingsplan. I arbejdsgruppen med kerneinteressenter skal repræsentanter for funktionerne i ”Generationernes hus” være repræsenteret på projektlederniveau/ programchefniveau.

 

Der afsættes ressourcer til en deltids projektassistent eller lign. der kan bistå projektleder i det daglige arbejde. Desuden etableres en tværgående projektgruppe af medarbejdere, der skal levere til projektet. Derudover vil en række øvrige medarbejdere være ressourcepersoner der i mindre omfang kan trækkes på projektet. Herudover er projektlederen ansvarlig for at sikre tværgående koordinering på rådhuset og om nødvendig med Norfors (varmeforsyning), Fredensborg Forsyning (håndtering af særligt regnvand) og NSPV (fremtidig drift af kommunale arealer). Projektlederen er generelt ansvarlig for at sikre tværgående koordinering og dialog, der sikrer synergi i de kommunale investeringer.

 

Udstillingslokale i Nivå Bymidte

Der etableres et møde- og udstillingslokale i et tomt lejemål i Nivå Centret. Formålet med møde- og udstillingslokalet er at skabe et lokalt udviklings-epicenter. Fokus vil være på at skabe en social, kulturel platform for dialog og udveksling af idéer. Kommunikationsmæssigt er det også et stærkt signal til Nivå borgerne om, at udviklingen af Nivå er igangsat.

 

Møde- og udstillingsstedet vil blive anvendt til åben dialog med borgere, faglig dialog mellem lokale interessenter, kerne aktører, kommunen og rådgiverteamet. Rådgiverne og kommunen løber stedet i gang og forventer at bemande kontoret 1-2 gange ugentligt i aktive perioder i projektets løbetid.

 

Valg af rådgiver til udvikling af program og bylivsstrategi

Der er indhentet tilbud på rådgivning på udvikling af program og bylivsstrategi for projektet.

 

Der var indbudt tre firmaer til at byde på opgaven. Ved tilbudsfristens udløb den 10. april 2018, havde Fredensborg Kommune modtaget tilbud fra følgende tilbudsgivere:

 

• Urland + Andel

• CFBO + SeTilSiden

 

Begge tilbud er konditionsmæssige, godt beskrevet og af høj kvalitet.

 

Den 18. april 2018 kunne Fredensborg Kommune meddele teamet Urland og Andel, at de har vundet opgaven. Baggrunden herfor er primært at Urland + Andel i proces og indhold har vist en stor forståelse for opgavens kompleksitet med stærke kerneinteressenter, kommunens egne udviklingsplaner samt et stort ønske om borgerinvolvering/samskabelse samt kommunikation.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Kompetence

Økonomiudvalget.

 

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 08-05-2018

Orienteringen tages til efterretning, idet udvalget bemærker der ikke med igangsættelse af arbejdet er taget stilling til etablering af en eventuel svømmehal - og at alle relevante foreninger kan deltage i arbejdet.