Nr.91 - Miljøtilsynsberetning 2017

Sagsnr.: 18/10380

 

Beslutningstema

Orientering om Fredensborg kommunes årlige indberetning til Miljøstyrelsen af godkendelses- og tilsynsarbejdet på miljøområdet.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Kommunen skal hvert år indsende en beretning til Miljøstyrelsen om det foregående års godkendelses- og tilsynsarbejde på virksomheds- og landbrugsområdet. Indsatsen skal opgøres som administration af og tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven, lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug og bekendtgørelser udstedt i medfør heraf.

 

Beretningen er kommunens dokumentation for, at de bestemmelser om tilsynsfrekvenser og – mål, som er fastsat i Miljøtilsynsbekendtgørelsen er overholdt, og at kommunen dermed har levet op til sine forpligtelser.

 

Miljøtilsynene skal sikre, at virksomheder og husdyrbrug drives uden væsentlige miljømæssige gener eller forurening. Generelt kontrolleres alle relevante miljøforhold på de forskellige virksomheder og husdyrbrug ved et miljøtilsyn. Det kan omfatte støj, spildevandsforhold, olietanke, affaldshåndtering, forurening af luft og jord samt forurening af grund- og overfladevand.

 

Siden 1. maj 2016 skal kommunen som godkendelses- og tilsynsmyndighed afgive og offentliggøre oplysninger om de virksomheder, som de er myndighed for. Dette skal gøres via den fælles platform Digital Miljøadministration. Digital Miljøadministration (DMA) samler og stiller data til rådighed for alle, som gerne vil have adgang til miljø- og tilsynsdata på virksomheds- og husdyrområdet. DMA indeholder bl.a. oplysninger om tilsyn, godkendelser og eventuelle håndhævelser.

 

Indberetningen af kommunens tilsynsindsats i 2017 foregår også via DMA.

 

Tilsynspligtig indsats i 2017

Virksomheder og husdyrbrug er lovgivningsmæssigt delt op i kategori 1 og 2.

 

Kategori 1 udgøres af listevirksomhederne, samt store husdyrbrug. For at tilsynsmålet er opfyldt, skal der føres tilsyn med mindst 40 % af virksomheder og husdyrbrug i kategori 1 hvert år.

 

Kategori-2 virksomheder omfatter alle øvrige tilsynspligtige virksomheder og husdyrbrug. For at tilsynsmålet er opfyldt, skal der føres tilsyn med mindst 25 % af virksomheder og husdyrbrug i kategori 2 hvert år.

 

Kommunen har i 2017 opfyldt kravet i lovgivningen, idet der er ført tilsyn på 42 % af kategori 1 virksomheder og landbrug, og 25 % af kategori 2 virksomheder og landbrug. Det præcise antal af tilsyn, håndhævelser m.m. kan ses på vedlagte bilag.

 

Tilsynskampagner 2017

Fredensborg Kommune har i 2017 opfyldt kravet om at gennemføre to tilsynskampagner.

 

På virksomhedsområdet er der lavet en kampagne om mellemstore olietanke. Der er lavet administrative tilsyn på 12 ejendomme, for at sikre, at olietankene var enten lovligt sløjfede eller fik foretaget inspektion og

tæthedsprøvning. Der indgik ingen tilsynspligtige virksomheder i kampagnen.

 

På landbrugsområdet er der lavet en kampagne med fokus på mindre dyrehold, fx 5 -10 heste eller tilsvarende andre husdyr som kvæg eller får. Det skyldes, at lovgivningen blev ændret i 2017 således at disse nu også skal have et miljøtilsyn hvert 6. år. 30 ejendomme blev tilfældigt udtaget og fik et administrativt tilsyn. Formålet med tilsynskampagnen var at få et mere præcist billede af antallet og størrelsen af dyreholdene i kommunen, i forhold til den nye husdyrregulering.

 

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Bek. nr. 1476 af 12. december 2017

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

Kommunikation

Offentliggøres via Danmarks Miljøadministration.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 08-05-2018

Orienteringen tages til efterretning.