Nr.89 - Strategisk udvikling af Humlebæk Bymidte

Sagsnr.: 18/10061

 

Beslutningstema

De overordnede rammer samt tidsplan for udbud af et Visionsoplæg for Humlebæk bymidte.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund:

Administrationen har, på baggrund af beslutning i Byrådet, igangsat forarbejde til et samlet Visionsoplæg for Humlebæk bymidte, som den indledende fase til udviklingen af Humlebæk bymidte.

Der er i Humlebæk bymidte et potentiale for udvikling af en stærk bykerne for både handel og kultur. En udvikling der kan være med til at sætte Humlebæk bymidte på landkortet, med en klar identitet. 

Arbejde med at udvikle Humlebæk bymidte har en længere historik. Fredensborg Kommune har efter der blev nedlagt §14 forbud mod etablering af Netto i det tidligere posthus, købt ejendommen. I forlængelse af denne beslutning blev der i 2015 og foråret 2016 afsøgt muligheder for salg af et kommunalt areal, hvor bl.a. Humlebæk bibliotek og en del af institutionen Søstjernen er placeret (Humlebæk Center 40 og 41). Byrådet besluttede i marts 2016 at udbyde ejendommen til salg. Rammerne for udbud, blev godkendt af Økonomiudvalget i januar 2017.

Intentionen var at salget af en del af matrikel 1lz, skulle skabe økonomi til at flytte Humlebæk bibliotek over i de nyanskaffede lokaler i det gamle posthus. Salget blev ikke gennemført, da der ikke kom nogle bud. Endvidere blev det klart at bygningen det gamle posthus er i meget dårlig stand.

Byrådet besluttede derfor at der er behov for en ny samlet strategisk planlægning for bymidten og at udviklingen skal ske med udgangspunkt i visioner og en helhedstænkning af arealet og de funktioner som bymidten rummer. Der er i budget 2018 afsat midler til udarbejdelse af et visionsoplæg. Derudover er der afsat anlægsmidler til opdatering og fornyelse af byrum og pladser i 2018 og 2019.

 

Arealer og afgrænsning

Humlebæk bymidte kan betegnes som arealerne omkring Humlebæk station både vest og øst for stationen (se kortet nedenfor).

På vest-siden af stationen ligger Humlebæk centeret, med butikker og enkelte boliger (matrikel 1ll, 1mg, 1nh og 32). På vest-siden har Fredensborg Kommune en række institutioner og arealer: Børneinstitutionen Søstjernen, Humlebæk Bibliotek (matrikel 1lz) og det gamle posthus som pt. midlertidigt huser Kulturstationen (matrikel 1md).

-         Fredensborg Kommunes arealer vest for stationen er tilsammen ca. 13.500 m2.

-         Humlebæk Center (ejet af TT-partners) er ca. 17.100 m2.

-         DSB’s arealer vest for jernbanen 6.800 m2 (øst og vest-siden i alt ca. 13.800 m2)

 

Øst for stationen har Fredensborg Kommune et grønt område (matrikel 1af), hvor der i sommerhalvåret afholdes loppemarkeder. Ved det grønne område er også en række mindre butikker, cafeer og en bager. På østsiden lejer Fredensborg Kommune også lokaler til et dagcenter for ældre.

Derudover ejer DSB en lang matrikel langs jernbanen. Her er også den gamle stationsbygning som i dag rummer en kiosk.

-         Kommunens grønne areal er ca. 4.900 m2.

-         DSB’s areal øst for jernbanen er ca. 7.000 m2.

 

Formålet med at igangsætte udarbejdelsen af et samlet Visionsoplæg for Humlebæk bymidte er, at skabe et grundlag for en sammenhængende planlægning af bymidtens udvikling, med alle de forskellige offentlige og private funktioner der er i bymidten. Dette afspejles således også i afgrænsningen af arealet for Visionsoplægget (se kortet neden for).

 

Dialog og inddragelse

Der har været og er løbende dialog med ejerne af Humlebæk Center, TT-partners om udarbejdelsen af et samlet visionsoplæg. Administrationen har igangsat dialog med DSB, da de også er en vigtig grundejer inden for Humlebæk bymidte. Derudover er Kulturstationen inviteret til møde vedr. orientering om det forestående arbejde med Visionsoplægget.

 

Når Visionsoplægget skal udarbejdes, bliver en helt central del af arbejdet, at skabe den nødvendige dialog med aktører i lokalsamfundet. Borgere, erhvervsdrivende, grundejere, med flere. Denne dialog og inddragelse er vigtig for at få et stærkt afsæt for en fremtidig udvikling af Humlebæk bymidte.

 

Økonomi

Til udviklingen af Humlebæk bymidte er der foreløbigt afsat 600.000 kr. i 2018, til udarbejdelse af et Visionsoplæg. Der er afsat 3 mio. kr. i 2018 og 4,5 mio. kr. i 2019 til opdatering og fornyelse af byrum og pladser i Humlebæk bymidte. Begge bevillinger inkl. 10% afsat til projektledelse.

Der er på nuværende tidspunkt ikke afsat midler til kommunalt byggeri i bymidten. For at skabe yderligere økonomi i projektet, forventes det at der skal arbejdes for salg, mageskifte og eller udviklingsmuligheder af kommunale arealer inden for projektområdet.

 

Scenarier og muligheder herfor, er et af de forhold som Visionsoplægget skal være med til at afklare.

 

Derudover er der for udviklingen af Humlebæk bymidte, et godt potentiale for at arbejde med fondsansøgninger for at styrke projektet og sikre en økonomisk ramme for realisering, over tid.

 

Overordnede rammer for udbud af Visionsoplæg

Visionsoplægget tilvejebringes via inviteret udbud. Udbuddet rummer to forskellige spor:

Borger- og interessentinddragelse

Målet med denne del er at høre og inddrage lokale interessenter, borgere mv. i visionsudviklingen for bymidten. Dette skal styrke Visionsoplæggets lokale forankring og dermed skabe et stærkt udgangspunkt for den videre udvikling af bymidten, der afspejler de lokale interessenters visioner for og tanker om områdets fremtidige funktioner, identitet mv.

I denne proces kan der eksempelvis afholdes workshops, kreative værksteder, bymøder eller lignende, med det formål at skabe et solidt input til det endelige Visionsoplæg.

 

Overordnede strategiske planlægningsopgave

Dette skal rumme principper for en ny og sammenhængende bymidte. Til dette er der behov for afsøgning af følgende elementer, som Visionsoplægget skal indeholde:

 

-         Udvikling af en stærk identitet for Humlebæk bymidte, der kan sætte bymidten på landkortet med fx kultur og kvalitet som nøgleord.

-         Synlig identitet for ankomst til bymidten. (Sammenkobling og fælles identitet for bymidten på både øst og vest siden af jernbanen).

-         Sammentænkning af kommunale faciliteter – inspiration i tanken om et hus med flere koblede funktioner for flere generationer (eksempelvis en ny biblioteks- og kulturfacilitet, faciliteter til daginstitution for børn og plads til dagcenter for ældre)

-         En bedre trafikal adgang fra Fredensborgvej/Teglgårdsvej skal afsøges.

-         Volumenstudier og placering af kvadratmeter til hhv. boliger, detailhandel og kommunale funktioner. Dette skal bl.a. sikre at der kan opnås en god synergi i mellem de forskellige funktioner og faciliteter.

-         I forlængelse af ovenstående punkt skal der tilrettelægges en businesscase – balanceret mellem private og kommunale interesser og arealer. Dette skal give et overblik over muligheder for at skabe økonomi til realisering af nye kommunale bygninger.

-         Placering og indpasning af parkeringspladser til både station, butikker, bibliotek og boliger.

 

De to dele af udbuddet skal sammentænkes, således at begge bidrager til det samlede visionsoplæg for Humlebæk bymidte.

 

Tidsplan

Udbuddet af Visionsoplægget forventes klar i maj 2018 og udsendes derefter i inviteret udbud. Rådgiverne har ca. 3 uger til at byde på opgaven, hvor efter den eller de endelige rådgivere vælges.

Visionsoplægget forventes at foreligge i efteråret 2018, til efterfølgende politisk behandling.

 

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

Indstilling

  1. At de overordnede rammer for udbuddet af et Visionsoplæg for Humlebæk bymidte godkendes.
  2. At tidsplanen for udbuddet af et Visionsoplæg for Humlebæk bymidte godkendes.
  3. At Visionsoplægget bruges som afsæt til den videre udvikling af Humlebæk bymidte.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 08-05-2018

Godkender administrationens indstilling, dog bemærkes at projektafgrænsningen justeres med bl.a. området ved Strandvejsbutikkerne, dagscenteret og det kommunale areal øst for Strandvejen medtages og at en god håndtering af parkeringsforholdene i området kan afbalancere andre parkeringsudfordringer i byen.