Nr.86 - Udstykning af Vejenbrødvej 64

Sagsnr.: 18/220

 

Beslutningstema

Plan,- Miljø- og Klimaudvalget skal beslutte, om der skal meddeles landzonetilladelse samt dispensation fra lokalplan 76C til udstykning af parcel til beboelse på ejendommen Vejenbrødvej 64. Ligeledes skal udvalget tage stilling til efterfølgende aflysning af lokalplan 76C for den nye parcel.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Kommune har modtaget en ansøgning fra Nivå Golf A/S om dispensation fra Lokalplan 76C for Golfbane syd for Vejenbrød samt landzonetilladelse til udstykning af parcel til beboelse på ejendommen Vejenbrødvej 64, matr. nr. 7a Vejenbrød By, Karlebo. Ansøgningen er vedlagt som bilag 1.

 

Baggrund

På ejendommen Vejenbrødvej 64, matr. nr. 7a Vejenbrød By, Karlebo er der en tidligere gårdbebyggelse, som i en årrække blev anvendt til klubhus for Nivå Golf samt til driftsbygninger. Nivå Golfs klubhus og driftsbygninger er i dag samlet på ejendommen Løvbjerggård, matr.nr. 14a Vejenbrød By, Karlebo, hvorfor bygningerne på Vejenbrødvej 64 ikke længere anvendes til golfrelaterede formål. Der ansøges derfor om at udstykke bebyggelsen fra matr.nr. 7a Vejenbrød By, Karlebo, således at den tidligere gårdbebyggelse samt hvad der svarer til en have, bliver en selvstændig ejendom. Den fremtidige anvendelse af Vejenbrødvej 64 vil i overensstemmelse med gældende lokalplan 76C være begrænset til én bolig samt driftsbygninger.

 

Planforhold

Parcellen som ønskes udstykket er omfattet af delområde A3 i Lokalplan 76C, som fastlægger områdets anvendelse til én bolig samt driftsbygninger. Der må ikke udstykkes indenfor lokalplanområdet jævnfør lokalplanens §4. En udstykning kræver derfor dispensation fra lokalplanen.

Ejendommen Vejenbrødvej 64 er beliggende i landområdet og udstykning af parcel forudsætter derfor endvidere en landzonetilladelse.

 

Administrationes vurdering

Det er administrationens vurdering, at der bør gives mulighed for udstykning af ejendommen som ansøgt, da ejendommen ikke opleves som en del af golfbanen. Oprindeligt har ejendommen været en del af lokalplan 38A for Vejenbrød Landsby, og ejendommen opleves som en naturlig del af landsbyen. Planmæssigt er det dog ikke muligt at tilbageføre ejendommen til Lokalplan 38A.

 

Når/hvis der meddeles dispensation fra lokalplanen og landzonetilladelse til udstykning anbefaler administrationen, at lokalplan 76C aflyses for den nye parcel/ejendom, da ejendommen fremadrettet ikke bør være en del af lokalplanen for det rekreative golfanlæg.

 

Naboorientering

Der har været foretaget naboorientering af borgere i området. Der er ikke indkommet høringssvar til sagen.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Planloven

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget

Kommunikation

En aflysning af lokalplan 76C for ejendommen vil kræve en offentlig høring på 4 uger.

Indstilling

  1. At der meddeles dispensation fra Lokalplan 76C og landzonetilladelse til ansøgte udstykning.
  2. At administrationen når udstykningen er gennemført igangsætter proces for aflysning af Lokalplan 76C for den frastykkede parcel/ejendom.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 08-05-2018

Godkender administrationens indstilling.