Nr.85 - Affaldssortering og genanvendelse af husholdningsaffald i Fredensborg Kommune

Sagsnr.: 11/46843

 

Beslutningstema

Stillingtagen til fælles indsamlingssystem for husholdningsaffald for fire Norfors interessentkommuner.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Byrådet besluttede den 26. september 2016, med afsæt i den gældende affaldsplan, at igangsætte et affaldssorteringsprojekt sammen med fire interessentkommuner i Norfors: Fredensborg, Allerød, Hørsholm og Rudersdal. I projektet ”Sorter så bliver lidt til mer´” har desuden deltaget Fredensborg Affald A/S der i kommunen varetager indsamling af affald samt Norfors I/S der varetager modtagelsen og den videre behandling og afsætning af affaldet. Kommunen er ejer/medejer af begge selskaber.

Formålet med projektet var at udarbejde et forslag til et fælles indsamlingssystem for husholdningsaffald. Desuden skulle projektet undersøge fordele og ulemper ved et fællesudbud samt et tværkommunalt samarbejde på affaldsområdet, som kan medvirke til at begrænse merudgifterne ved implementering af nye indsamlingssystemer og udsortering af flere affaldsfraktioner.

Projektet mundede ud i en anbefaling fra en tværkommunal styregruppe, som indstillede følgende:

  1. At der i alle boligområder indsamles følgende affaldsfraktioner: glas, papir, metal, blandet plast (blød og hård plast) samt pap og restaffald.
  2. At indsamling sker med kildesortering i beholdere; 2 x 2-kammersystem hos enfamilieboliger og et fælles containersystem (ø-drift) hos etageboliger. For særlige områder med mindre plads ved boligen f.eks. rækkehuse foretages en individuel vurdering vedrørende systemvalg. Der kan tilbyde 2 x 2 eller ø-drift.

Enfamilieboliger får - udover det system der er i dag - udleveret 2 stk. 2-kammer beholdere til indsamling af hhv. papir og glas samt plast og metal. Begge beholdere forventes som udgangspunkt tømt hver 4. uge. Den nuværende papirbeholder, som enfamilieboliger har i Fredensborg Kommune, foreslås konverteret til indsamling af pap. Desuden bevares den nuværende indsamling af restaffald.

Principper for implementering af ordningerne, baggrund for anbefalingerne samt oplysninger om fælles informationskampagne er tidligere fremlagt og er derfor nu samlet i bilag til denne sag.

Forslaget blev præsenteret og diskuteret på et fælles politisk temamøde den 6. juni 2017. Overordnet skulle temamødet give en orientering om og gennemgang af: processen og status i Fredensborg Kommune, gældende og kommende krav til affaldssortering, andre teknologier/systemer (optisk posesortering samt watersystem), Norfors og Fredensborg Forsynings rolle i processen, det fælles system for de 4 kommuner samt erfaringer fra systemer i andre kommuner. Programmet for temamødet er med som bilag i denne sag.

Kommunalbestyrelserne i de øvrige tre kommuner i fælleskabet har truffet beslutning om en fælles og ensartet deltagelse i det fælles indsamlingssystem, jf. den tværkommunale styregruppes anbefalinger, og forventes at gå videre med implementering uanset beslutning i Fredensborg Kommune. Pt. afventes dog beslutning i Fredensborg af hensyn til udbud og aftaleindgåelse. 

Bestyrelsen for Fredensborg Forsyning A/S har d. 31. august 2017 truffet beslutning om hjemtagning af transport af dagrenovation gældende fra 1. april 2018 og at forsyningen deltager i udarbejdelsen af fælles kravspecifikationer vedr. indsamlingsmateriel. Bestyrelsen i Norfors har endvidere besluttet at igangsætte etablering af anlæg til omlastning af husholdningsaffald fra de fire kommuner på Toelt Losseplads.

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget anbefalede i februar 2018 den administrative indstilling i sagen. Økonomiudvalget besluttede dog den 19. februar 2018, at sende sagen tilbage til uddybende drøftelse i Plan-, Miljø – og Klimaudvalget med henblik på at afholde et temamøde for hele byrådet. Temamøde for Byrådet blev afholdt den 25. april 2018 hos Norfors.

Sagen genfremlægges nu til endelig beslutning.

 

Scenarier for den videre proces

Den videre proces vil afhænge af den politiske beslutning. Administrationen ser her to mulige scenarier.

 

Scenarie 1: Der træffes beslutning i sagen indenfor rammerne af indstillingen

Såfremt indstilling besluttes af byrådet d. 28. maj 2018, udsendes det forberedte udbud af beholdere. Desuden igangsætter Fredensborg Affald og Norfors forberedelser til indsamling, modtagelse og afsætning af affaldet iht. fælles kravspecifikationer af gamle og nye ordninger for husholdningsaffald.

Aftale om tilslutning til fælles indsamlingssystem mellem kommunerne og Norfors er under behandling i de øvrige kommuner. Aftalens form i udkast er vedhæftet som bilag. Der vil kunne komme ændringer før aftalens endelige indgåelse. 

Det er forventningen, at en egentlig udrulning af et nyt system til indsamling af glas, papir, pap, metal og plast ved enfamilie- og etageboliger kan påbegyndes ultimo 2019. 

 

Frivillighed og individuelle løsninger. Det anbefalede indsamlings- og sorteringssystem bygger på frivillighedsprincippet, som er ganske centralt og inspireret af Gentofte Kommune der har anvendt dette med succes i implementeringen af deres 2 x 2-kammersystem. I Gentofte har mere end 90 % af borgerne fastholdt deres tilmelding til ordningen og et tilsvarende niveau vil betragtes som en succes. Hvis borgerne fravælger fra 1 til 3 beholdere i ordningen, kan borgerne i stedet benytte de offentlige kuber til glas og papir, der er placeret rundt i kommunen, eller aflevere de genanvendelige fraktioner på genbrugspladserne.

Beholderne i enfamilieboliger vil blive afhentet ved standplads på grunden (max. 20 m. fra skel). Borgerne tilbydes desuden en sms-løsning, så beholderne mellem tømningerne kan stå et andet sted på grunden, hvis borgerne finder det bedst. Beholderes forventes ikke at skulle køres ud til vejen.

I særlige områder f.eks. rækkehusområder skal det vurderes områdevis, hvorvidt et fælles containersystem (ø-drift) eller en kombination af beholder til restaffald og et eller flere af de øvrige beholder er det optimale system. De enkelte områder vil blive inddraget i denne vurderingsproces.

I etageboliger skal det ligeledes vurderes områdevis, hvordan et fælles containersystem på bedste vis kan implementeres. Vurderingen kan med fordel ske i dialog med repræsentanter fra det aktuelle område.

Det er erfaringen fra andre kommuner, at det i nogle husstande kan opfattes som generende at skulle afse plads til 2 yderligere plastbeholder. Med tiden vil der dog ske en tilvænning til beholderen, og at den vil blive betragtet som et naturligt supplement til de eksisterende dagrenovations- og papirbeholdere. Der vil også være mange borgere som ser beholderne som en fordel, idet de derved kan undgå poser og kasser indenfor i huset eller i skuret til opsamling af fraktionerne og kan sortere direkte i beholderne ved boligen.

 

Miljø- og genanvendelsesmål. Det nationale mål om samlet genanvendelse af 50 % af husholdningsaffaldet i 2022 fokuserer på 7 genanvendelige fraktioner: papir, pap, plast, glas, træ, metal og organisk affald.

Fredensborg Kommune genanvender i dag ca. 23 % af husholdningsaffaldet. Det er vurderingen, at implementering det nye indsamlingssystem vil flytte ca. 1.122 tons affald fra forbrænding til genanvendelse i Fredensborg Kommune, og samlet set forventes genanvendelsesprocenten løftet til ca. 29 %, altså en forøgelse på godt 25 %.

Yderligere separat indsamling af organisk affald kan give en genanvendelse på ca. 38 - 40 %. De sidste 10 - 12 % skal findes ved at reducere mængden af småt og stort brændbart på genbrugspladserne. Disse tiltag ligger uden for anbefalingerne i denne sag, hvor der i første omgang fokuseres på de førnævnte 5 fraktioner. Projektet letter dog forberedelsen til evt. at udvide til indsamling af organisk affald da beholderudbuddet omfatter mulighed for at indkøbe beholdere til organisk affald. Udbuddet udsendes umiddelbart efter at der træffes beslutning i sagen i Fredensborg i maj 2018.

De nationale målsætninger forventes skærpet yderligere de kommende år da Danmark skal implementere nye EU-direktiver på området. Miljøstyrelsen holdt oplæg om dette på det gennemførte temamøde.

 

Økonomi. En implementering af det anbefalede system er en udvidelse af kommunens nuværende affaldsordninger og vil medføre stigninger i omkostninger til drift, anlæg og administration.

Med udgangspunkt i beregninger baseret på Rambølls erfaringstal og generelle kendskab til affaldsmarkedet er det beregnet, at implementeringen vil medføre en stigning i driftsomkostninger på ca. 370 kr./pr. husstand/år.

Anlægsudgifter til indkøb og levering af nye beholdere forventes at være ca. 13 mio. kr. og finansieres i første omgang via midler på affaldsområdet og afskrives over en 10 årig periode. Anlægsomkostninger vil bidrage med en stigning svarende til ca. 70 kr./pr. husstand/år i 10 år.

Sammenlagt forventes affaldsgebyrerne i Fredensborg Kommune at stige med gennemsnitlig ca. 462 kr./pr. husstand/år fra nuværende 2.224 kr./husstand/år til ca. 2.686 kr./husstand/år. Alle beløb er inkl. moms. Det er en stigning på ca. 21 % (adm. omkostninger er medregnet).

Det skal bemærkes, at de endelige omkostninger først kendes, når udbud af beholdere er gennemført og kørsel implementeret. Ovenstående er dog baseret på en konservativ beregningsmetode.

Omkostningerne etablering af sorterings- og omlastefaciliteter til de genanvendelige affaldsfraktioner på Toelt Losseplads til hhv. etablering (ca. 11,5 mio. kr.) og drift skal deles i en fast (antal hustande i hver kommune) og en variabel omkostning (afsætningen af det genanvendelige affald), og skal afholdes af de deltagende kommuner. Den årlige takst til finansiering af Genbrugsgården (fast omkostning) er af Norfors, ud fra en afskrivningsperiode på 10 år og med ca. 64.000 husstande, beregnet til ca. 25 kr./husstand/år. Beløbet er ikke indregnet i ovennævnte gebyrstigning. Den variabel og vægtafhængige takst afhænger af de tilførte mængder samt transport og behandlingsomkostninger. Udgiften indregnet i den nævnte gebyrstigning. Alle nævnte omkostninger finansieres via affaldsgebyrerne.

 

Andre forhold

Det fælleskommunale indsamlingssystem vil give en række synergieffekter, der ikke kan indfries i samme omfang ved individuelle kommunale systemer og udbud. Fælles affaldsfraktioner vil bl.a. betyde større ensartede, indsamlede mængder, bedre økonomi bl.a. ift. priser på afsætningen af affaldet samt mulighed for en kollektiv kommunikationsindsats i de 4 kommuner.

Løsningen med kildesortering er bl.a. anbefalet fordi den er robust ift. teknologiudvikling, da de opdelte fraktioner ikke kræver levering til et sorteringsanlæg. De kan omlastes og derfra leveres direkte til markedet for genanvendeligt affald. En afsætningsanalyse har også været en del af projektet. 

 

Scenarie 2: Der ønskes igangsat et nyt projekt med analyser af andre sorteringsordning før der træffes beslutning om affaldssortering i kommunen

 

Dette scenarie omfatter den situation, hvor Byrådet den 28. maj 2018 træffer beslutning om at igangsætte nye undersøgelser med henblik på evt. at indføre en anden ordning for sortering af husholdningsaffald. En anden ordning kunne f.eks. være en anden teknisk løsning ifm. indsamling og den videre sortering og afsætning af affaldet. Således blev der på temamødet fremlagt koncepter for vandsortering og optisk sortering.

Der har politisk været ideer om en ordning, der bygger på optisk posesortering. Ved denne metode sorteres affald i hjemmet i fraktioner i farvede poser, der lukkes og lægges i samme spand. Inspireret af sorteringsforsøg gennemført i Halsnæs, Gribskov og Frederikssund blev resultater af forsøget præsenteret på byrådets temamøde. I forsøget blev affaldet ikke efterfølgende kørt til sorteringsanlæg, da disse ikke findes i Danmark, men i Sverige og Norge. Etablering af ordningen forventes at forudsætte, at der etableres et optisk sorteringsanlæg i Danmark og at Fredensborg kommune er aktiv medspiller ift. dette. 

Valget af dette eller et andet affaldssystem, der kræver efterfølgende sortering, vil kræve nærmere undersøgelser, inden en politisk behandling og beslutning kan træffes.

Følgende parametre vil bl.a. skulle undersøges nærmere:

  • Økonomiske analyser, der omfatter etableringsomkostninger forbundet med at bygge et anlæg samt driftsomkostninger ved håndtering af de indsamlede fraktioner, samt konsekvenser for affaldsgebyr i Fredensborg kommune
  • Afklaring af mulige samarbejdspartnere (kommuner/selskaber) om etablering af et fælles sorteringsanlæg
  • Vurdering og forhandling af selskabsmæssige og selskabsøkonomiske konsekvenser
  • Lokalisering af hvor et anlæg kan opføres herunder en række forhold som ejendomsøkonomi, planforhold, miljøforhold mv. 
  • Tekniske forhold omkring anlægget og ordninger - eksempelvis det optimale opland (antal husstande anlægget håndterer), hvilke affaldsfraktioner anlægget skal håndtere samt alternativ behandling af de restfraktioner, som systemet ikke håndterer fx glas og/eller metal

Oplysninger om udgifter til etablering af anlæg og drift af optisk sortering blev præsenteret af COWI på temamødet. Ifølge COWI beløber anlægsinvesteringer til et optisk anlæg til sortering af 6 fraktioner (bio- og restaffald, pap, papir, plast og metal) sig til ca. 56 mio. kr. Beløbet er inkl. grundkøb, men ekskl. bygninger og udenomsanlæg samt mobilt udstyr. COWI oplyser, at prisen på en ca. 2.500 m2 og 12 m høj hal er ca. 16,5 mio. kr. Omkostningen er skønnet for et anlæg til husholdningsaffald fra Halsnæs, Frederikssund og Gribskov kommuner.

Dertil skal medregnes driftsomkostninger til indsamling, der ifølge Cowis vurdering på baggrund af erfaringer fra forsøg (2015) estimeres til ca. 57,5 mio. kr./år. Beholderindkøb er medtaget. Estimatet bygger på ugentlig tømning af en 140, 190 eller 240 liters beholder. Det skal nævnes, at metalfraktionen er medtaget i estimatet, men fraktionen (ligesom glas) er ikke velegnet til indsamling og behandling på et optisk anlæg.

De konkrete økonomiske konsekvenser herunder effekt på affaldsgebyrer i Fredensborg kommune vil kræve nærmere analyse og afhænger af en række forhold, som nævnt ovenfor.

 

Selskabsmæssige forhold

Der har politisk været diskuteret om hvor vidt, Fredensborg Affald A/S i samarbejde med andre kommuner kunne etablere et sorteringsanlæg. Der er derfor foretaget en juridisk vurdering af aftaleforholdet med Fredensborg Affald A/S og I/S Norfors vedrørende håndtering af dagrenovation. Vurderingen fremgår af bilag til sagen.

Sammenfattende har I/S Norfors pligt til og eneret på at modtage al fast affald fra deltagerkommunerne. Kommunerne har på deres side ret og pligt til at aflevere affaldet til I/S Norfors. Fredensborg Kommune kunne ikke overdrage denne del af affaldshåndteringen til Fredensborg Affald A/S. Affaldsselskabet er forpligtet til at opfylde Fredensborg Kommunes forpligtelse over for I/S Norfors til at aflevere affald, herunder dagrenovation, til håndtering hos I/S Norfors.

Affald indsamlet i farvede plastikposer til behandling på optisk sorteringsanlæg er ikke kompatibel med de sorterings- og omlastefaciliteter, som bestyrelsen i Norfors har besluttet at etablere til den fælles ordning. Dette forhold vil derfor kræve nærmere afklaring og drøftelse i selskabets bestyrelse.

 

Andre forhold

Andre afledte konsekvenser ved at gennemføre et nyt projekt, vil være udgifter til løsning af opgaven udenfor fælleskabet i Norfors regi, herunder afholdelse af et nyt beholderudbud, udgifter til teknisk og juridisk konsulentbistand samt brug af flere personaleressourcer, m.m.

Samlet forventes forløbet med analyser, beslutning og implementering af ny ordning med etablering af sorteringsanlæg at vare adskillige år. 

Såfremt Byrådet beslutter at gå videre med scenarie 2 vil der efterfølgende blive forelagt særskilte sager om etablering af et nyt projekt.

Bevilling

Såfremt indstillingen følges har sagen ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1309, af 18. december 2012, om affald.

Andre virkninger (handicap, integration, ligestilling, miljø, sundhed)

Ingen bemærkninger.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At der indføres indsamling af husholdningsaffald i følgende affaldsfraktioner: glas, papir, metal, blandet plast (blød og hård plast) samt pap og restaffald.

 

  1. At indsamling sker i beholdere; 2 x 2-kammersystem hos enfamilieboliger og et fælles containersystem (ø-drift) hos etageboliger. For særlige områder med mindre plads ved boligen f.eks. rækkehuse foretages en individuel vurdering vedrørende systemvalg. Der kan tilbyde 2 x 2-kammersystem eller ø-drift.

 

  1. At de fælles ordninger tilbydes frivilligt og i øvrigt efter de principper der fremgår af sagen med bilag.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 08-05-2018

Forslag om, at endelig beslutning udsættes til efteråret 2018 sat til afstemning

 

For stemmer 5: O, A, Carsten Bo Nielsen (V)

Imod stemmer 4: B, F, C og Mie Stattau (V), idet man ønsker at følge beslutningen af 6. februar 2018.

 

Forslaget dermed vedtaget.