29-05-2018 kl. 17:00
Kontrabassen

Medlemmer

Lars Simonsen (B)

Ergin Øzer (A)

Carsten Nielsen (A)

Bo Hilsted (A)

Thomas von Jessen (C)

Mie Stattau (V)

Carsten Bo Nielsen (V)

Afbud

Hanne Berg (F)

Flemming Rømer (O)

Nr.99 - Godkendelse af dagsordenen

Flemming Rømer (O), Hanne Berg (F)

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 29-05-2018

Dagsordenen og tillægsdagsorden godkendt med den ændring at sagerne 104 og 105 blev fremrykket til behandling umiddelbart efter sag 100.

Hanne Berg (F) og Flemming Rømer (O) fraværende.

Ergin Özer (A) gik kl. 20.10 under behandling af sag nr. 107 ”Prioritering af større planopgaver”.

 

Nr.100 - Træffetid

Flemming Rømer (O), Hanne Berg (F)

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 29-05-2018

I sag nr. 104. ”Endelig vedtagelse af Fællesregulativ for offentlige vandløb i kommunen” havde Fredensborg Vandløbslav v/Christian Witt og Søren Hansen foretræde.

 

I sag nr. 105. – ”Endelig vedtagelse af Vandløbsregulativ for Usserød Å” havde Grundejerforeningen Jellerødgaard v/Mogens Kjær Petersen foretræde. Præsentation fra Grundejerforeningen Jellerødgaard blev omdelt.

Nr.101 - Nedrivning af bebyggelsen og opførelse af nyt enfamiliehus, Sørupvej 41 i Sørup

Sagsnr.: 17/10570

 
Flemming Rømer (O), Hanne Berg (F)

Beslutningstema

Stillingtagen til ansøgning om nedrivning af bevaringsværdig bebyggelse og opførelse af nyt enfamiliehus med dispensation fra lokalplan F33, Sørupvej 41 i Sørup.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Ejerne af ovennævnte ejendom har søgt om tilladelse til at nedrive eksisterende bebyggelse, der består af et enfamiliehus i 1½ etage og et udhus. Huset er ubeboet.

 

Der søges samtidigt om tilladelse til at opføre et nyt enfamiliehus i 1½ etage med et boligareal på 240 m² og med en integreret garage på 61 m². Projektet er udført af arkitektfirmaet N + P Arkitektur. Bygningen ønskes beklædt med rødbrune klinkteglsten og med saddeltag ligeledes belagt med rødbrune klinkteglsten. Byggegrunden er på 1285 m², svarende til en bebyggelsesprocent på 22.

 

De tidligere ejere søgte allerede i 2010 om tilladelse til nedrivning af bebyggelsen og opførelse af et nyt enfamiliehus. Sagen blev behandlet på møder i Plan- og Klimaudvalget i 2011. I forbindelse med den tidligere ansøgning om nedrivning udarbejdede Center for Bygningsbevaring i Rådvad en rapport, der konkluderede, at bebyggelsens bevaringsværdi i forhold til omgivelserne ikke vurderes at være væsentlig. Denne rapport lægges fortsat til grund for bebyggelsens vedligeholdelsesstand, dog er huset nu i dårligere stand end i 2011.

 

Plan- og Klimaudvalget var i 2011 positiv overfor ansøgningen om nedrivning og opførelse af et nyt enfamiliehus. Nedrivningen og byggeprojektet blev imidlertid aldrig realiseret.

 

Ved den seneste SAVE registrering i 2014 fik huset en samlet bevaringsværdi på 3, dog med en tilstandsværdi på 7. Da huset er omfattet af bevaringsbestemmelser i lokalplan er byggeriet ikke omfattet af bygningsfredningslovens § 18.

 

Ejendommen har i dag tinglyst vejadgang til Sørupvej over ejendommen Sørupvej 43. Søkrogens Vejlaug har givet de nye ejere tilladelse til en ny vejret til Søkrogen.

Redegørelse for bebyggelsen og omgivelserne

Det eksisterende hus er ifølge BBR opført år 1900 i bindingsværk med stråtag. Center for bygningsbevaring i Raadvad oplyser:

 

Gavlene er omsat til murværk med bindingsværket malet på.

Bindingsværket er skåret over på sydsiden for at få plads til nye vinduer.

Klimaskærmen (facader,  tag og tagkonstruktion, fundamenter samt døre og vinduer) er i meget dårlig stand, og der kan ikke genetableres en bolig uden en gennemgribende renovering og fornyelse af bygningens konstruktioner.

Huset ligger indeklemt i en spids på grunden i skel mod begge naboer.

 

En stor del af bebyggelsen i Sørup er opført i bindingsværk med stråtag og fremtræder fint restaurerede. Landsbymiljøet opleves særligt mellem Sørupvej nr. 27-35 og 42-58. Ejendommen har tidligere været en del af landsbymiljøet, men der er nu ingen væsentlig sammenhæng med det autentiske miljø, da ejendommen er helt omkranset af nyere bebyggelse.

 

Lokalplanforhold

Ejendommen er omfattet af den bevarende lokalplan F33 for Sørup Landsby vedtaget i 1998.

 

Lokalplanen har bl.a til formål at sikre bevarelsen af karakteristisk bebyggelse med tilhørende omgivelser og at sikre bebyggelsens landsbykarakter ved at ny bebyggelse gives en placering, udformning og materialevalg, som er i overensstemmelse med den stedlige byggetradition.

 

Den eksisterende bebyggelse er kendt bevaringsværdig og omfattet af lokalplanens § 6.1 hvoraf det fremgår:  ”at ejerne skal indhente kommunens tilladelse inden bygningerne nedrives, ombygges eller deres ydre fremtræden på anden måde ændres. F.eks. ved ændring eller udskiftning af vindues- eller dørtype eller tagmaterialer”. §  6.1 er en såkaldt kompetencenorm, og ansøgningen om nedrivningen skal derfor behandles som en dispensationsansøgning.

 

Det nye hus kræver følgende 3 dispensationer fra lokalplanen:

 

§ 5, stk. 7, idet der ønskes udført større vinduespartier, hvor lokalplanen angiver, at døre og vinduer ikke må udføres som gennemgående vinduesbånd eller større sammenhængende glaspartier.

 

§ 5, stk. 10, idet skorsten udmunder i tagfladen, hvor lokalplanen angiver at skorstene skal udmunde i tagryggen mindst 3 m fra gavlen.

 

§ 5, stk. 11, idet der ønskes etableret en stor kvist med altan på østsiden i en bredde på 6,1 m og kvistvinduer på vestsiden med tag belagt med tegl, hvor lokalplanen angiver at kviste skal udføres i en bredde på max. 1,40 m og med tag belagt med enten zink, kobber eller tagpap.

 

Lokalplanens indhold og muligheder for dispensation

Kommunen kan dispensere fra bestemmelser i en lokalplan, hvis dispensationerne ikke er i strid med principperne i planen, jf. planlovens § 19.

 

Det følger af fast praksis i Natur- og Miljøklagenævnet og af retspraksis, at en bestemmelse i en lokalplan - for at kunne håndhæves som en bindende bestemmelse - skal være så klart og præcist formuleret, at der ikke kan herske tvivl om, hvorvidt den er overholdt eller ej.

 

En del af den aktuelle lokalplans formålsbestemmelser i § 2 er dog så generelle og upræcise, at de ikke lovligt kan håndhæves. Det gælder for eksempel bestemmelsen i § 2 om at: sikre bebyggelsens landsby karakter ved at ny bebyggelse gives en placering, udformning og materialevalg, som er i overensstemmelse med den stedlige byggetradition. Hvis kommunen skulle have været i stand til at håndhæve denne bestemmelse, skulle det have været konkretiseret, hvad man forstår ved den stedlige byggetradition, idet der i næromgivelserne er meget forskelligartet byggeri, såsom boligerne på Sørupvej 39, 43 og 45 eller Sørupvej 72.

 

Hvis man ville have sikret sig lavere byggeri, et andet materialevalg, en lavere bebyggelsesprocent, en bestemt placering af byggeri på grundene mv., skulle bestemmelserne i lokalplanen have været anderledes udformet, idet det nye byggeri overholder lokalplanens krav til højder, materialevalg, og form. For så vidt angår byggeriets placering på grunden  indeholder lokalplanen ikke et byggefelt og afstandsbestemmelserne til vej overholdes. Lokalplanen har ikke bestemmelser om afstand til naboskel. Byggeriet opfylder dog de almindelige krav i bygningsreglementet.

 

Administrationen vurderer, at de ansøgte dispensationer fra lokalplanen til både nedrivningen og det nye hus ligger indenfor kommunens dispensationskompetence.

 

Fredensborg Kommunes arkitekturpolitik

I Kommunens arkitekturpolitik fra 2016 defineres begrebet arkitektonisk kvalitet ud fra følgende 6 temaer:

 

 • Byrum, bygninger og anlægs selvstændige arkitektoniske kvalitet.
 • Styrkelse af lokal by- og landskabsidentitet
 • Nytænkning og innovation i anlæg og drift
 • Miljømæssig bæredygtighed – klima og ressourcer
 • Social bæredygtighed – tryghed og trivsel
 • Kulturel bæredygtighed – kulturarv og formidling.

 

I administrationens vurdering er der lagt vægt på punkterne A, B, C og F.

 

Naboorientering og partshøring

Ansøgningen har været udsendt i naboorientering til de nærmeste naboer, Vejlauget Søkrogen og Bevaringsforeningen ”Fredensborg”.

 

Vejlauget Søkrogen har sendt deres bemærkninger på vegne af 10 ejendomme i Søkrogen og Sørupvej.

 

Vejlauget er positive overfor nedrivningen af den eksisterende bebyggelse, der efter deres vurdering ikke kan renoveres eller bevares.

De er dog ikke positive overfor den nye bebyggelse. De anbefaler, at der udarbejdes en ny lokalplan for ejendommen, med byggemuligheder i overensstemmelse med ”deres” lokalplan F28 for Søkrogen, der bl.a. angiver at byggeri alene må opføres i 1 etage.  De vurderer, at byggeriet bliver dominerende i forhold til omgivelserne, idet kiphøjden bliver på 8,5 m og at der fra huset vil blive indbliksgener til de omgivende grunde.

Vejlauget har medsendt illustrationer, der forsøger at vise omgivelserne efter opførelsen af det nye hus.

 

Naboerne, Sørupvej 43 mener, at det nye hus er for stort og dominerende og at de vil få indbliksgener. Endvidere undrer de sig over, at Kommunen ikke stiller krav om ommatrikulering af ejendommene som i 2011.

 

Bevaringsforeningen ”Fredensborg” har indsendt et høringssvar, et notat om restaureringsomkostninger contra bevaringsværdi og en historisk gennemgang af ejendommen.

 

Bevaringsforeningen vurderer, at de oplistede dispensationsønsker ikke er dækkede for det ansøgte, idet der ikke er søgt om et nyt byggefelt og en ny vejadgang og ikke er søgt om dispensation fra bestemmelserne om nedrivning. De vurderer heller ikke at den nye bebyggelses karakter stemmer overens med den ønskede karakter i Sørup.  Bevaringsforeningen vurderer på denne baggrund at sagsbehandlingen er mangelfuld og ansøgningen bør trækkes tilbage.

 

Ejerne har efterfølgende sendt deres bemærkninger til indsigelserne fra Vejlauget og naboen.

 

Ejerne fastholder ansøgningen, men de er positive overfor en ændring af facader og tag til pudsede og hvidmalede facader og med tag belagt med almindelige sorte teglsten, i stedet for beklædningen af mørkerøde teglstensklinker på facader og tag. Ejerne har medsendt en illustration set fra havnen, der viser omgivelserne efter opførelsen af det nye hus samt fotos af forskellig bebyggelse i Sørup.

 

Ejerne vurderer, at det nye hus ikke er i strid med lokalplanens formål, og harmonerer med omgivelserne hvad angår husets proportioner og materialevalg og at husets placering, detailudformning herunder placeringen af vinduer vil være til mindst ”gene” for naboerne.

 

Administrationens vurdering

Administrationen lægger i høj grad vægt på rapporten fra Center for Bygningsbevaring, og er enig i deres konklusioner, om at husets bevaringsværdi i forhold til omgivelserne og i forhold til restaureringsomkostningerne ikke vurderes at være væsentlig. 

 

Administrationen vurderer, at placeringen af det nye hus er fint tilpasset til grunden og til de omkringliggende grunde.

 

Administrationen vurderer i forhold til kommunens arkitekturpolitik, at den nye bygning har en selvstændig æstetisk kvalitet.  Den nye arkitektur er med til at fortælle historien om Sørups udvikling fra 1700-tallet og frem til i dag. Bygningen opføres i traditionelle og velkendte materiale som tegl og glas og i et ligeledes traditionelt og velkendt formsprog (længehus med tag med høj rejsning). Husets detaljer – dvs. kviste og altaner, samt måden at anvende teglsten på – har imidlertid et moderne udtryk. Til sammen danner det traditionelle og det moderne en fin balance, der både respekterer den stedlige byggetradition og udtrykker moderne boligkvalitet.

 

Administrationen anbefaler de mørke klinktegl i stedet for et hvidpudset hus med sort tegltag for at holde balancen mellem det traditionelle og det moderne.

 

Husets overholder byggeretten i bygningsreglementet, og medfører ikke indbliksgener ud over hvad der er sædvanligt i et parcelhuskvarter. Alt i alt vurderer administrationen, at det er lykkedes at skabe et stykke moderne arkitektur, som falder naturligt ind i miljøet, og som både repræsenterer tradition og fornyelse.

 

Sagsbehandling siden den 9. januar 2018.

Administrationen har den 18. januar 2018 holdt møde med ejerne om projektet.

 

Ansøger har efterfølgende fremsendt et revideret projekt.

 

I forhold til det oprindelige projekt er facade- og tagmaterialet ændret fra mørke klinktegl til facader i hvidfilsede teglsten, og tag belagt med sort naturskiffer. Materialerne er i overensstemmelse med lokalplanens muligheder. Endvidere ændres skorstens placering, således at den udmunder i tagryggen, hvilket er i overensstemmelse med lokalplanen. Den tidligere ansøgning om dispensation fra lokalplanens § 5, stk. 10, bortfalder hermed.

 

Administrationens vurdering af det reviderede projekt.

Administrationen kan fortsat anbefale projektet. Administrationen vurderer, at det reviderede tag- og facademateriale er i overensstemmelse med traditionelt byggeri og fint tilpasset den eksisterede bebyggelse, der ligeledes fremstår med hvide facader med sort tag.

 

Revideret indstilling:

 1. At der meddeles tilladelse til nedrivning
 2. At der meddeles de nødvendige dispensationer fra lokalplan F33 til opførelse af det ansøgte enfamiliehus med facader i hvidfilsede teglsten, og tag belagt med sort naturskiffer.

 

Sagsbehandling siden den 30. april 2018.

Administrationen har meddelt tilladelse til nedrivning af enfamiliehus og udhus på ejendommen Sørupvej 41 efter godkendelse i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 10. april 2018.

Der er d.d. den 29. maj 2018 blevet afholdt møde mellem ejerne Lenette og Peter Brandt og Plan,- Miljø- og Klimaudvalget.

Administrationen anbefaler, at den videre politiske behandling afventer en proces mellem ejerne og interessenter.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Lokalplan F33 for Sørup Landsby

Planloven

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

 

Elektroniske bilag

Indstilling

 1. At der meddeles tilladelse til nedrivning
 2. At der meddeles de nødvendige dispensationer fra lokalplan F33 til opførelse af det ansøgte enfamiliehus i mørke teglklinker.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 09-01-2018

Sagen udsættes.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 06-03-2018

Der nedlægges et § 14 forbud med henvisning til, at ejendommen overflyttes til lokalplanen F28 for Søkrogen men der gives tilladelse til nedrivning.

For stemmer 5: C, V, O, Carsten Nielsen (A)

Imod stemmer 4: B, F og Ergin Özer og Bo Hilsted (A), idet F, Ergin Özer og Bo Hilsted (A) ønsker, at der gives tilladelse til nedrivning og at det ansøgte byggeri imødekommes.

Hanne Berg (F) og Ergin Özer (A) begærer sagen i Byrådet.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 19-03-2018

Sagen drøftet

Beslutning i Byrådet (18-21) den 03-04-2018

Sagen blev sendt til fornyet behandling i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget, da der er kommet nye oplysninger i sagen.

 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 10-04-2018

Den administrative indstilling punkt 1 godkendt.

Den administrative indstilling punkt 2 nedstemt efter afstemning.

For stemmer 2: F og Ergin Özer (A)

Imod stemmer 7: B, C, O, V, Bo Hilsted og Carsten Nielsen (A)

Udvalget stiller dermed overfor Byrådet forslag om, at der nedlægges et forbud efter planlovens § 14 mod opførsel af et enfamilieshus i 1 1/2 plan på ejendommen, idet der lægges vægt på følgende planmæssige begrundelser:

 • at en nedrivning af det gamle hus samt ændret placering af det nye hus på grunden medfører at det nye hus i højere grad skal ses som en del af det bagvedliggende villaområde der er omfattet af lokalplan F28 og som ejendommen oprindeligt har ligget i.
 • at de eksisterende bestemmelser i lokalplan F33 er for vide og ønskes præciseret, således at nyt byggeri i bedre grad understøtter landsbypræget
 • at det ansøgte byggeri, omfang, udformning mv. ikke understøtter intentionerne i den bevarende lokalplan F33.

For stemmer 7: B, O, C, V, Bo Hilsted og Carsten Nielsen (A) 

Imod stemmer 2: F, Ergin Özer (A)

 

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-04-2018

Anbefaler indstillingens punkt 1. Der blev stemt indstillingens punkt 2:

 

For stemte 4: Lars Simonsen (B), Kristian Hegaard (B), Ulla Hardy- Hansen (c), Tinne Borch Jacobsen (V)

 

Imod stemte 6: Thomas Lykke Pedersen (A), Per Frost Henriksen (A), Hans Nissen (A), Louise Mehnke (A), Freja Brabæk Kristensen (O), Hanne Berg (F)

Undlader 1: Lars Søndergaard (V)

 

Forslaget faldt dermed.

Beslutning i Byrådet (18-21) den 30-04-2018

Ejeren af den pågældende matrikel anmoder i henvendelse af den 27. april 2018 om en nærmere dialog med det politiske udvalg om sine ønsker og forslag til byggeri. Byrådet besluttede at sende sagen til fornyet behandling i Plan-, Miljø – og Klimaudvalget.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 29-05-2018

Ejer foreslås at indgå i dialog med naboer, relevante grundejerforeninger, bevaringsforening mv. med henblik på at afsøge mulighederne for et byggeri, der kan etableres inden for lokalplanens rammer og som tager hensyn til væsentlige indsigelser.

Nr.102 - Vedtagelse af dispositionsplan for Den Grønne Slotsby

Sagsnr.: 17/8979

 
Flemming Rømer (O), Hanne Berg (F)

Beslutningstema

Vedtagelse af dispositionsplan for Den Grønne Slotsby.

Sagsfremstilling og økonomi

Dispositionsplan som grundlag for fondsansøgning

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget vedtog den 6. februar 2018 værdiprogram samt indledende projektering af etape 1 og 2 i henhold til Strategisk Helhedsplan for Fredensborg Bymidte 2017-2024. Formålet med den indledende projektering, som også kaldes en dispositionsplan, er at fastlægge anlægsprojektets hovedgeometrier, herunder arealernes specifikke anvendelse og kvalitet. Disse hovedgeometrier bruges til at fastlægge projektets anlægsøkonomi.

 

Der er i februar - marts 2018 blevet udarbejdet et egentligt anlægsprogram og der er foretaget landinspektøropmålinger samt tekniske forundersøgelser med henblik på en kvalificering af anlægsoverslaget. I marts - april er der udarbejdet dispositionsplan inkl. indekseret og opdateret anlægsoverslag. Materialet er udarbejdet som grundlag for fondsansøgning(-er) til projektet som helhed. Dispositionsplanen foreligger til godkendelse som bilag 1.

 

Projektets hovedgreb

Da Byrådet i 2014 udskrev en arkitektkonkurrence for bymidtens udvikling, lød spørgsmålet: ”Forslagene skal komme med et bud på en gentænkning af bymidtens rolle i forhold til detailhandlen ud fra antagelsen om, at det ikke nødvendigvis er detailhandlen der skaber byliv, men snarere byliv der skaber detailhandel.”

Vinderprojektets hovedgreb binder på én gang by og slot sammen ved at fremhæve og styrke byens grønne elementer samt ved en ny trafikstruktur og nye aktivitetsområder for det byliv som ikke er baseret på detailhandel. En central del af projektet, er omdannelse og opdatering af arealerne mellem Fredensborg Slot, Bagerdammen og Dronnings Anlæg som grønne arealer.

Skråprojektion af Det Grønne Strøg, Dr. Ingrids Anlæg og Fr. IVs Bro

 

Arbejdsgrupper

Midtvejs i arbejdet med dispositionsplanen, er foreløbige skitser og principper blevet forelagt de tre nedsatte arbejdsgrupper som på 3 workshops henover vinteren har bidraget til en kvalificering af projektet med afsæt i helhedsplanen. Gruppernes bemærkninger og idéer er samlet i det allerede politisk vedtagne værdiprogram kaldet Beslutningsnotat 1, dette blev vedtaget af Plan- Miljø- og Klimaudvalget d. 6. februar 2018 som afsæt for udarbejdelse af nærværende dispositionsplan. De tre grupper har været bredt sammensat og alle borgere har haft mulighed for at deltage i forløbet.

 

På den afsluttende workshop 4, drøftede grupperne byens form, materialitet og udtryk med afsæt i de forelagte skitser. Gruppernes bemærkninger er samlet i Beslutningsnotat 2 som foreligger til godkendelse som sagens bilag 2. (Beslutningsnotat 1 udgør s. 7-39 i sagens bilag 2, de resterende sider udgør Beslutningsnotat 2).

 

Principskitse for nyt formidlingselement samt illustration af amfiområdet – begge ved Kulturhuset. Herunder principsnit for lege- og formidlingselementer på Byskrænten samt overordnet plan for området som viser en ny stærk sammenhæng mellem Kulturhuset, Langedammen og LilleTorv (Biblioteket).

 

Eksempler på input fra arbejdsgrupperne som er indarbejdet i dispositionsplanen

 

?         Større område med forårsløg ved Dr. Ingrids Anlæg og Bagerdammen

?         Flere siddemuligheder i sol og skygge ved Dr. Ingrids Anlæg

?         Ny sti syd for Dr. Ingrids Anlæg ift. funktionalitet og kulturhistorie

?         Bevare blomstrende buske og mindre træer som afskærmning og skyggegiver

?         Foreslået sø ved kulturhuset er erstattet af et formidlings- og legeelement

?         Aktiviteter ved Langedam er flyttet til ny sø umiddelbart nord for Langedammen og til Bagerdammen

?         Lege- aktivitets og formidlingselementer er samlet på `Byskrænten´ og designet til stedet med afsæt i byens kulturhistorie.

?         LilleTorv er lukket for biltrafik og indrettet som en grøn byhave til ophold

?         Forskelle i belægningstyper og belægningsmønster skaber sikre zoner for bløde trafikanter

 

Eksempler på input som bearbejdes nærmere senere ved færdigprojektering beroende på anlægsøkonomi, tekniske forhold mv.:

?         Omfang af område med forårsløg ved Dr. Ingrids Anlæg og Bagerdammen

?         Bearbejdning og afgrænsning af områder med buske, stauder og mindesten i Dr. Ingrids Anlæg

?         Linjeføring af ny sti syd for Dr. Ingrids Anlæg i forhold til nye parkeringspladser

?         Legeelement på `Byskrænten´ som giver intense legemuligheder

?         Placering af evt. gadetræer og valg af gadetræ

?         Valg af ny gadelampe herunder kvalitetssikring af den valgte lampes belysningsniveau i samarbejde med lysdesigner i henhold til kommunens belysningsplan

?         Valg af nyt inventar til cykelparkering, skiltning mv. i Jernbanegade

 

Beslutningsnotat 2 og Dispositionsplan inkl. anlægsoverslag udgør således samlet afsæt for færdigprojektering, som først igangsættes når resultatet af fondsansøgningen foreligger.

 

Ny trafikstruktur for bymidten

Med vedtagelse af helhedsplanen for Den Grønne Slotsby, blev der vedtaget et nyt trafikflow i bymidten. Overordnet set henvises besøgende til slottet til eksisterende parkeringsmuligheder i bymidten, hvor der findes over 500 parkeringspladser indenfor en radius af 300 m. fra Store Torv. Ved en parkeringsanalyse i 2017 er det registreret, at den gennemsnitlige belægningsgrad er på maksimalt 50 %. Registreringen viser dermed, at der er et parkeringsoverskud i bymidten. Der vil fortsat være mulighed for afsætning af turister nærmere slottet, men egentlig parkering af turistbusser vil ikke være tilladt her. Turistbusser ledes ad Jernbanegade og videre ad Rosingsvej, hvor der indrettes en parkeringsplads, som vil være forbeholdt turistbusser i dagtimerne. Administrationen vurderer, at det udvalgte areal ved Rosingsvej er det bedst egnede af de offentligt ejede arealer i bymidten. Administrationen bemærker, at en ny plan for henvisningsskiltning ift. til ovenævnte trafikstruktur er under udarbejdelse og vil blive forelagt Infrastruktur- og Trafiksikkerhedsudvalget.

 

Driftsmæssig vurdering af dispositionsplan

Nordsjællands Park- og Vej (NSPV) har deltaget i de 4 arbejdsgruppe-workshop med henblik på at bidrage med deres viden om driftsmæssige hensyn ift. projekteringen. NSPV har efterfølgende givet en vurdering af projektets driftsmæssige konsekvenser på baggrund af det foreløbige projekteringsgrundlag i form af anlægsprogram og dispositionsplan set i forhold til den nuværende driftsindsats i bymidten.

 

NSPV vurderer at der vil være behov for en forøget driftsindsats ift. forhold til flg. elementer i planen:

?         Etablering af nye grusstier ved Bagerdammen kræver vedligehold.

?         Etablering af grøn terræntrappe kræver manuel græsklipning (amfiscene ved Biografen).

?         Etablering af legeplads på Byskrænten kræver legepladsinspektion en gang årligt og vedligeholdelse af udstyr, drift af faldunderlag og mere manuel græsklipning.

?         Etablering af græs/ egentlige plantebede på Lille Torv og StoreTorv kræver ukrudtsbekæmpelse. Derudover beskæring og omplantning.

?         Generelt kræver plantning af nye træer en intensiv pleje (vanding) især i etableringsfasen (de første 3 år). Derudover behov for beskæring, og ved vejtræer behov for saltværn.

?         Generelt kræver nyetablerede og renoverede staudebede og buskbeplantning (Bagerdammen og Dr. Ingrids Anlæg) intensiv ukrudtsbekæmpelse, især de første 3 år.

?         Generelt kræver etablering af ny belysning tilsyn og vedligeholdelse af lamper.

?         Generelt kræver nyt inventar som bænke, motionsredskaber og havehegn vedligeholdelse.

 

Pleje som udgår eller omlægges til en anden driftsindsats:

?         Intensiv hækklipning udgår ved Bagerdammen og i Langedammen.

?         Intensiv græsklipning i Langedammen erstattes delvist af nye søer/vådområder som driftes ekstensivt.

?         Små skraldespande erstattes af større enheder placeret centralt.

Drift på Jernbanegade samt Store- og LilleTorv (belagte arealer) vurderes at være udgiftsneutral.

NSPV vil ligeledes blive inddraget i færdigprojekteringsfasen, således at driftshensyn i størst muligt omfang indarbejdes i projektet. Der er i anlægsbevillingen afsat i alt 1.400.000 kr. i 2021 og herefter 950.000 kr. årligt fra 2022 og frem. Denne del af bevillingen er indtil videre afsat til fremtidig drift. Den konkrete beslutning om bevilling til drift vil ske senere, på baggrund en proces med NSPV hvor der foretages en konkret vurdering af det færdigt projekterede og udførte projekt. Herefter fastlægges det endelige driftsniveau fx for en 3-årig opstartsfase og for en varig aftale for de efterfølgende år. Aftalen vil evt. også kunne omfatte omprioritering indenfor NSPVs budget suppleret med ovennævnte bevillingsramme.

 

Projektøkonomi i forhold til ny indekseret anlægsoverslag

Der er med de nuværende bevillinger ikke fuld finansiering til alle delområder i den strategiske helhedsplan, som det også tidligere er angivet. Dispositionsplanen skal således bruges som afsæt for fondsansøgning om ekstern projektstøtte og hvis dette er med negativt udfald, som afsæt for politisk prioritering af delområder eller alternativt som grundlag for evt. yderligere kommunale anlægsbevillinger i budgetperioden 2019-2024.

 

Anlægsbudgettet som blev forelagt udvalget i marts 2017, er blevet justeret i dispositionsforslagsfasen ud fra følgende forhold:

?     Alle priser er indeksreguleret til gældende dagspriser plus forventet procentmæssig usikkerhed i forhold til forventet anlægstidspunkt.

?     Landinspektør-indmålinger, ledningsplaner samt supplerende forundersøgelser, herunder geotekniske boringer samt prøvegravninger, bidrager til et større kendskab til fysiske forhold forbundet med anlægsprojektet.

?     Funktionskrav og ønsker fra myndigheder og fra brugerproces er indarbejdet.

?     I udmøntning af anlægsbevillingen indgår udgifter til bl.a. kommunal projektledelse, forundersøgelser, kommunikation og proceskonsulent mv.

 

Dispositionsforslag med der til hørende anlægsoverslag danner grundlag for fondsansøgning om medfinansiering. Dispositionsforslaget er inddelt i en række områder under de to overordnede etaper, og det afgøres ved godkendelse af fondsansøgning, hvilke delområder, der indgår i fondsansøgningen.

Anlægsbevilling

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget vedtog i august 2017, at anlægsmidler i 2018 og 2019 såfremt der ikke opnås yderligere ekstern finansiering, skal prioriteres til realisering af:

 1. Det Blågrønne Strøg samt forplads til Kulturhuset (del af etape 1A)
 2. Ny belægning på del af Jernbanegade (del af etape 1A)
 3. Grønne forbindelser og turistbusparkering (del af etape 2A)

Bevilling

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser på dette stade, idet dispositionsplanen vedtages med henblik på fondsansøgning. Sag om evt. bevillingsmæssige konsekvenser/ prioritering af bevilling forventes forelagt når resultatet af fondsansøgningen foreligger, forventeligt tidligst i august 2018.

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (bygherre for anlægsbevilling)

Kommunikation

Beslutningsnotat 2 lægges på projektets hjemmeside www.fredensborg.dk/slotsby og der laves en nyhed på forsiden samt en historie på facebooksiden Mit Fredensborg.

 

Indstilling

 1. At dispositionsplanen godkendes som afsæt for fondsansøgning
 2. At beslutningsnotat 2 godkendes som afsæt for færdigprojektering

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 29-05-2018

Godkender administrationens indstillinger.

Nr.103 - Endelig vedtagelse af lokalplan F117

Sagsnr.: 17/9686

 
Flemming Rømer (O), Hanne Berg (F)

Beslutningstema

Endelig vedtagelse af lokalplan F117 for Fredensborg bymidte samt tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet vedtog den 26. februar 2018 at fremlægge forslag til Lokalplan F117 for Fredensborg Bymidte samt forslag til kommuneplantillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017 i offentlig høring.

Lokalplanens afgrænsning og delområder fremgår af nedenstående kort.

 

 

 

 

Lokalplanens og Kommuneplantillæggets indhold

Det overordnede formål med lokalplanen er at skabe et opdateret plangrundlag der muliggør og understøtter helhedsplanen for Den Grønne Slotsby. I helhedsplanen er der fokus på bymidtens grønne områder samt vejarealer, men der har i arbejdsgrupperne tilknyttet helhedsplanen eksempelvis også været et fokus på, hvordan stueetagerne i bymidten kan sættes bedre i spil, ved at åbne op for andre funktioner end detailhandel i stueetagerne langs Jernbanegade.

 

Ved indstillingen af forslaget til lokalplanen og kommuneplantillægget i februar, blev der givet en omfattende gennemgang af planernes indhold. Denne indstilling er vedlagt dagsordenen som bilag 1. Forslaget til Lokalplan F117 med kommuneplantillæg 1, som blev sendt i offentlig høring er vedlagt som bilag 2.

 

Borgermøde

Den 9. april 2018 blev der afholdt borgermøde, i forbindelse med den offentlige høring af forslaget til lokalplan F117.

Da lokalplanforslaget bl.a. har til formål at muligøre helhedsplanen for Den Grønne Slotsby, blev det seneste arbejde med helhedsplanen også præsenteret - herunder det foreløbige resultat af arbejdsgruppernes indsats i form af et værdiprogram for den indledende projektering (beslutningsnotat 1 som blev vedtaget af Plan-, Miljø- og Klimaudvalget samtidig med forslag til lokalplan F117).

Derudover blev de væsentligste elementer af lokalplanforslaget gennemgået. Her var der særligt fokus på delområdernes anvendelsesmuligheder.

De kommentarer og spørgsmål der blev rejst på borgermødet er i hovedtræk de samme der er kommet frem i de indkomne høringssvar (se neden for).

 

Offentlig høring af forslag til lokalplan F117 og kommuneplantillæg 1

Lokalplanforslaget og kommuneplantillægget var i offentlig høring i 8 uger som A-lokalplan, fra den 2. marts til den 4. maj 2018. I høringsperioden indkom 21 høringssvar.

13 høringssvar blev indsendt af borgere (enkelte høringssvar repræsenterer flere borgere)

8 høringssvar blev indsendt af følgende organisationer:

-         Museum Nordsjælland

-         Vejdirektoratet

-         Slots- og Kulturstyrelsen

-         Agenda 21, Fredensborg

-         Ejerforeningen Slotsparken

-         Cyklistforbundet, Fredensborg

-         Teaterforeningen Madam Mangor

-         Bevaringsforeningen Fredensborg

Høringssvarene omfatter spørgsmål, synspunkter samt en række forslag til ændringer. De fleste af høringssvarene bevæger sig over flere forskellige, temaer der spænder meget bredt.

 

De toneangivende temaer som er nævnt i flere af høringssvarene er listet op neden for, efterfulgt af antallet af høringssvar der har berørt temaet.

 

Toneangivende temaer i høringssvarene:

 • Spørgsmål vedr. lokalplanens indhold for parkering af turistbusser og personbiler.

(9 høringssvar omhandler dette emne)

 

 • Ændringsforslag og bemærkninger vedr. Dr. Ingrids Anlæg.

(6 høringssvar omhandler dette emne)

 

 • Positive tilkendegivelser over for hele planforslaget eller enkeltelementer

(4 høringssvar omhandler dette emne)

 

 • Tilkendegivelser og ændringsforslag vedrørende flytning af iskiosken Vaffelhuset

(4 høringssvar omhandler dette emne)

 

 • Bemærkninger vedr. udfordringer ved trafiksikkerhed

(3 høringssvar omhandler dette emne)

 

 • Bemærkninger vedr. borgerinddragelse

(2 høringssvar omhandler dette emne)

 

Behandling af høringssvar og indstilling til ændringer

For de fleste af høringssvarene gælder, at de både omhandler forslaget til lokalplan F117 og helhedsplanen for Den Grønne Slotsby. De to planer er på flere punkter forbundne, hvilket også kom til udtryk i præsentationen på borgermødet den 9. april 2018. Men i nogle tilfælde spørges eller kommenteres på elementer der kun vedrører helhedsplanen for Den Grønne Slotsby, som ikke reguleres af lokalplanen.

Derudover indeholder flere høringssvar bemærkninger til arealer der ligger uden for lokalplanens afgrænsning og dermed ikke kan reguleres af Lokalplan F117. Denne skelnen er der flere gange gjort opmærksom på, i administrationens besvarelse af høringssvarene.

 

Resumeer af høringssvar med administrationens kommentarer og administrationens indstillinger til ændringer, fremgår af et skema i bilag 3

De rent administrative ændringsforslag fremgår af bilag 4.

Høringssvarene i deres fulde længde fremgår af bilag 5.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

 

Retsgrundlag

Planloven

 

Kompetence

Byrådet.

 

Elektroniske bilag

Indstilling

 1. At de indstillede ændringsforslag til lokalplan F117 og kommuneplantillæg nr. 1 vedtages.
 2. At lokalplan F117 og kommuneplantillæg nr. 1 vedtages endeligt med ovenstående ændringer.
 3.  

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 29-05-2018

Sagen udsættes, idet udvalget skønner ar der er behov for et tematiseret borgermøde, hvor særlige emner udvælges til debat.

 

Nr.104 - Endelig vedtagelse af Fællesregulativ for offentlige vandløb i kommunen

Sagsnr.: 17/9088

 
Flemming Rømer (O), Hanne Berg (F)

Beslutningstema

Endelig vedtagelse af Fællesregulativ for de offentlige vandløb i Fredensborg Kommune.

Sagsfremstilling og økonomi

Fællesregulativ for de offentlige vandløb

Administrationen har udarbejdet et nyt regulativ for de offentlige vandløb i Fredensborg Kommune. Undtaget er dog Usserød Å, hvor der er udarbejdet et regulativ i samarbejde med Hørsholm og Rudersdal Kommune.

 

Regulativet indeholder de overordnede bestemmelser for kommunens pligter i forbindelse med administration og vedligeholdelse af vandløbene samt bredejers pligter og rettigheder langs de offentlige vandløb. De mere specifikke bestemmelser vedrørende skikkelser og grødeskæring er fastlagt i regulativerne for de enkelte vandløb. 

 

Klage over Fællesregulativ

Fællesregulativet blev vedtaget af Miljø- og Teknikudvalget den 11. juni 2013. Vedtagelsen blev dog påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet af Ålaugene for Nivå og Donse Å og Grundejerforeningen Jellerødgaard. Klagen indeholdt fem overordnede klagepunkter, hvoraf klagenævnet kun hjemsendte afgørelsen på ét klagepunkt. Klagenævnet fandt således, at det klart og tydeligt skal fremgå, hvornår der udføres kontrolopmåling af vandløbene.

 

Som følge af klagenævnets afgørelse fastsatte administrationen hyppigheden for kontrolopmålingen i det nuværende forslag til Fællesregulativ, således at vandløbet skal kontrolopmåles hver 9. år. Det nye regulativforslag blev godkendt i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget på møde den 6. oktober 2015. Regulativforslaget blev herefter sendt i 8 ugers høring fra den 9. november til den 4. januar 2016.

 

Natur- og Miljøklagenævnets genoptagelse af klagesag

Den 23. december 2015 meddelte Natur- og Miljøklagenævnet, at de havde valgt at genoptage behandlingen af klagen over Regulativ for Usserød Å af egen hånd, da det var deres vurdering, at regulativets bestemmelser om krav til vandløbets skikkelse eller vandføringsevne var uklare. Det skyldes at klagenævnet har strammet praksis markant på området de senere år og i flere afgørelser har udtalt, at den tidligere anvendte regulativtype er ulovlig efter vandløbslovens § 12.

 

Da Fællesregulativet er samme type som Usserød Å regulativet, valgte administrationen at udarbejde et nyt forslag til regulativ for de fælles bestemmelser for de offentlige vandløb i Fredensborg Kommune (Fællesregulativet). Udvalget blev orienteret om dette på udvalgsmødet den 2. februar 2016.

 

Den 29. juni 2017 traf det nye klagenævn Miljø- og Fødevareklagenævnet afgørelse, der endnu en gang hjemviste Usserød Å regulativet fra 2013, med den begrundelse at regulativtypen ikke levede op til vandløbslovens bestemmelser om regulativtype. I stedet for regulativtypen ”teoretisk skikkelse” skal regulativtypen være et såkaldt ”vandføringsbestemt skikkelsesregulativ”. I vedlagte bilag er forskellen mellem de to regulativtyper beskrevet.

 

Da administrationen vurderer, at man med dette regulativ allerede har efterlevet den afgørelse som klagenævnet har truffet den 29. juni 2017, har afgørelsen ingen betydning for vedtagelse af dette regulativ.

 

Høring

Regulativforslaget har været behandlet på udvalgsmøde den 9. maj 2017, hvor det blev besluttet at sende forslaget i 8 ugers offentlig høring.

 

Den offentlige høring fandt sted i perioden fra den 1. juni 2017 til den 27. juli 2017.

 

Der er ikke indkommet høringssvar i høringsperioden.

 

Ændringer

Der er udført mindre forståelsesmæssige rettelser, der dog ikke ændrer på bestemmelserne i regulativet.

 

Det endelige regulativ er vedlagt som bilag.

 

Godkendelse af regulativet

Efter vedtagelsen af regulativet er der en 4 ugers klagefrist.

 

Afgørelse om vedtagelse af regulativet offentliggøres på kommunens hjemmeside. Hvis der ikke indkommer klager i denne forbindelse, er regulativet endeligt vedtaget og skal underskrives af udvalgsformanden Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

 

Regulativet forventes herefter at træde i kraft den 1. december 2018.

 

Sagsbehandlingen siden den 3. oktober 2017

Den 3. oktober 2017 udsatte Plan-, Miljø- og Klimaudvalget sagen med henblik på et opklarende mødeforløb med vandløbsinteressenterne og deltagelse af udvalgsmedlemmer.

Den 9. maj 2018 blev der afholdt dialogmøde med Dialogforum for Vandløb og Plan-, Klima- og Miljøudvalget.

 

På mødet udtalte Fredensborg Vandløbslav, at de ikke kan tilslutte sig, at oprensningsdybden i de gamle amtsregulativer for Donse Å, Usserød Å og Nivå ændres fra 0 cm - 20 cm overdybde til + 10 cm. De er bekymrede for konsekvensen for afvandingen af landbrugsarealer. Det blev aftalt, at vandløbslavet præciserer, de nærmere lokaliteter hvor de oplever de påtænkte ændringer forventes at kunne påvirke landbrugsinteresserne i kommunen, samt i hvilket omfang.

 

Administrationen skal til ovenstående bemærke, at en ændring af de angivne oprensningsdybder til 10 cm under regulativmæssig bund ikke vil medføre væsentlige ændringer i praksis. Det skyldes, at kommunen ikke tidligere har oprenset til de mulige oprensningsdybder på 20 cm (Usserød Å) og 30 cm (Donse Å og Nivå), men kun til den regulativmæssige bund på 0 cm. Disse oprensningsdybder - som kun vedrører de gamle amtsvandløb - har været amtets fælles standard for usikkerhed i gravedybden. Med ændringen vil usikkerheden på gravedybden på alle offentlige vandløb blive ensartet til 10 cm.

 

Ift. ændring af aflejringstolerancer inden oprensning på 10 cm over regulativmæssig bund for de gamle amtsvandløb i stedet for 0 cm, er der også her tale om en ensretning af vilkårene for alle offentlige vandløb i kommunen. Det er ikke praktisk muligt at oprense aflejringer på under 10 cm, da man ikke kan grave så præcist med gravemaskinerne og kun graver til den regulativmæssige bund (0 cm). Den foreslåede aflejringstolerance på 10 cm vil muligvis medføre færre oprensninger i vandløbene, og dermed større mulighed for at opnå miljømålene for vandløbene. Oversvømmelsesrisikoen for landbrugsarealer ved den ændrede aflejringstolerance vurderes minimal på de tre vandløb. Når landbruget vender tilbage med et overblik over problemer og omfang i de 3 vandløb, kan det overvejes, om der er grundlag for at lave særbestemmelser for udvalgte strækninger i regulativer for de enkelte vandløb.

 

Det skal i øvrigt påpeges, at administrationen altid reagerer på henvendelser fra borgerne, når der er mistanke om aflejringer. Ved tvivl kontrolleres vandløbene gennem opmålinger og beregninger, og der iværksættes oprensning af aflejringer iht. regulativernes bestemmelser.

Bevilling

 

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Vandløbsloven og bekendtgørelse om regulativer for offentlige vandløb.

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

Kommunikation

Når regulativet er vedtaget annonceres vedtagelsen på kommunens hjemmeside.

Indstilling

 1. At Fællesregulativ for de offentlige vandløb i Fredensborg Kommune vedtages endeligt.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 03-10-2017

Sagen blev udsat med henblik på et opklarende mødeforløb med vandløbsinteressenterne og deltagelse af udvalgsmedlemmer.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 29-05-2018

Godkender administrationens indstilling med den tilføjelse, at der i forbindelse med udarbejdelse af specifikke regulativer for Donse Å og Niveåen skal etableres dialog med lodsejere og vandløbslauget. Indtil disse særregulativer er udarbejdet skal der ske en skærpet overvågning af nævnte to vandløb. De to vandløb prioriteres først i rækkefølgen.

Nr.105 - Endelig vedtagelse af Vandløbsregulativ for Usserød Å

Sagsnr.: 15/27457

 
Flemming Rømer (O), Hanne Berg (F)

Beslutningstema

Endelig vedtagelse af regulativ for Usserød Å.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Usserød Å regulativ

Administrationen i Fredensborg Kommune har i samarbejde med Hørsholm Kommune og Fredensborg Kommune udarbejdet et nyt vandløbsregulativ for Usserød Å, da Usserød Å løber gennem de tre kommuner.

 

Usserød Å er, som det eneste offentlige vandløb i kommunen, ikke omfattet af bestemmelserne i det nye vandløbsregulativ "Fællesregulativ for de offentlige vandløb i Fredensborg Kommune". Det skyldes at Usserød Å skal administreres i samarbejde med de andre 2 kommuner, mens de andre offentlige vandløb i kommunen alene administreres af Fredensborg Kommune.

 

Regulativet indeholder kommunens pligter i forbindelse med administration og vedligeholdelse af vandløbene samt bredejers pligter og rettigheder. Endvidere angiver regulativet de mere specifikke bestemmelser vedrørende skikkelser og grødeskæring. 

 

Klage over Regulativ for Usserød Å

Regulativet for Usserød Å blev vedtaget af Miljø- og Teknikudvalget i november 2013. Vedtagelsen blev påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet af Ålaugene for Nivå og Donse Å og Grundejerforeningen Jellerødgaard. Klagen indeholdt fem overordnede klagepunkter, hvoraf klagenævnet kun hjemsendte afgørelsen på ét klagepunkt. Klagenævnet fandt således, at det klart og tydeligt skal fremgå, hvornår der udføres kontrolopmåling af vandløbene.

 

Som følge af klagenævnets afgørelse fastsatte administrationen hyppigheden for kontrolopmålingen i det nuværende forslag til regulativ for Usserød Å, således at vandløbet skal kontrolopmåles hver 10. år. Det nye regulativforslag blev godkendt i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget på møde den 6. oktober 2015. Regulativforslaget blev herefter sendt i 8 ugers høring fra den 5. november til den 31. december 2015.

 

Natur- og Miljøklagenævnets genoptagelse af klagesag

Den 23. december 2015 meddelte Natur- og Miljøklagenævnet, at de havde valgt at genoptage behandlingen af klagen over Regulativ for Usserød Å af egen hånd, da det var deres vurdering, at regulativets bestemmelser om krav til vandløbets skikkelse eller vandføringsevne var uklare. Det skyldes at klagenævnet har strammet praksis markant på området de senere år og i flere afgørelser har udtalt, at den tidligere anvendte regulativtype er ulovlig efter vandløbslovens § 12.

 

På baggrund af dette valgte administrationen sammen med det to andre kommuner at udarbejde et nyt forsalg til regulativ for Usserød Å. Udvalget blev orienteret om dette på udvalgsmødet den 20. februar 2016.

 

Den 29. juni 2017 traf det nye klagenævn Miljø- og Fødevareklagenævnet afgørelse, der endnu en gang hjemviste Usserød Å regulativet fra 2013, med den begrundelse at regulativtypen ikke levede op til vandløbslovens bestemmelser om regulativtype. I stedet for regulativtypen ”teoretisk skikkelse” skal regulativtypen være et såkaldt ”vandføringsbestemt skikkelsesregulativ”. I vedlagte bilag er forskellen mellem de to regulativtyper beskrevet. Administrationerne i de tre kommuner havde allerede på det tidspunkt udarbejdet et nyt regulativforslag, der imødekom de to afgørelser i nævnene.

 

Ny høring af forslag til regulativ

Forslaget til vandløbsregulativet blev behandlet på udvalgets møde den 9. maj 2017 og sideløbende vedtaget i de andre kommuner.

 

Det blev vedtaget at sende forslaget i 8 ugers offentlig høring. Den offentlige høring fandt sted i perioden fra den 1. juni 2017 til den 27. juli 2017.

 

Høringssvar

I høringsperioden indkom der høringssvar fra: 

Grundejerforeningen Jellerødgaard

Fredensborg Vandløbslav

Danmarks Naturfredningsforening (DN Rudersdal, DN Hørsholm, DN Fredensborg)

Niels B. Jørgensen

Usserød Ådals Kogræsserforening

 

Høringssvarene omhandlede bl.a.:

-         det er vanskeligt at kontrollere om krav til vandløbets vandføringsevne er overholdt med den nye type regulativ

-         ønske om, at der ikke ændres på aflejringstolerancen, således vandløbet oprenses straks den regulativmæssige bundkoter overskrides

-         krav om hvornår der oprenses i mølledamme

-         ønske om kontrolopmåling af vandløbet 1 gang hvert 3. år samt hvert år ved dobbeltprofilet

-         krav om at vandløbet fremover fører mere vand som følge af klimaforandringer

-         ønske om fjernelse af krav om at vandløbsmyndigheden ikke skal give tilladelse, hvis dræn anbringes mere en 1,25 m under terræn

-         ønsker til ændringer af samt offentliggørelse af antal og tidspunkt for grødeskæringer

-         ønske om uændret strømrende på bestemt strækning

-         ændret krav til strømrendebredde ved netskæring

-         ændret formulering om slåning af vandløbsskråninger

-         øget slåning af dobbeltprofil

-         tilføjelse at vandløbsnære forsinkelsesbassiner i regulativet

-         uændret antal skalapæle

-         afsnit om hegning langs å slettes

 

Høringssvarene fremgår af bilag 4 til regulativet. I samme bilag er de resumeret og enkeltvist kommenteret af administrationen i de 3 kommuner.

 

Ændringer

Som det fremgår af bilaget, vurderer administrationen ikke, at høringssvarene bør give anledning til ændringer i de nuværende bestemmelser i regulativet. Dog er der foretaget rettelser af regulativteksten flere steder for at gøre den mere læsevenlig.

 

Godkendelse af regulativet

De andre 2 kommuner forventes at vedtage regulativet i oktober 2017.

 

Efter vedtagelsen af regulativet er der en 4 ugers klagefrist.

 

Kommunerne koordinerer offentliggørelsen af det vedtagne regulativ, således at klageperioden er den samme i alle 3 kommuner. Hvis der ikke indkommer klager i denne forbindelse er regulativet endeligt vedtaget og skal underskrives af udvalgsformanden Plan-, Miljø- og Klimaudvalget i Fredensborg Kommune og borgmestrene i de andre 2 kommuner.

 

Regulativet forventes herefter at træde i kraft den 1. februar 2018.

 

Sagsbehandlingen siden den 3. oktober 2017

Den 9. maj 2018 blev der afholdt dialogmøde med Dialogforum for Vandløb og Plan-, Klima- og Miljøudvalget.

 

På mødet gennemgik Grundejerforeningen Jellerødgaard deres bemærkninger til Usserød Å regulativet dateret den 1. oktober 2017. Som det fremgår af deres høringssvar, ønsker de fortsat ikke følgende ændringer:

 

-         Ændring fra, at dobbeltprofilet slås 3 gange til ”efter behov”

-         Aflejringstolerance ændres fra 0 til 20 cm overdybde til + 10 cm

-         Opmålingshyppighed ændres fra hvert 3. år til 10 år

-         Faktuelle fejl

 

Administrationen har kommenteret deres bemærkninger i notat af 2. oktober 2017 (bilag) og ikke fundet faglige begrundelser for at ændre på de foreslåede justeringer. Der er heller ikke fundet faktuelle fejl. Der henvises i øvrigt til administrationens bemærkninger i punkt om Endelig vedtagelse af Fællesregulativ ift. aflejringstolerancer, gravedybder og opmålinger efter behov.

 

Administrationen har stor forståelse for de bekymringer, som grundejerforeningen udtrykker ift. risiko for oversvømmelser. Både administration og kommunens rådgiver vurderer dog, at de foreslåede ændringer vil have ingen eller minimale afvandingsmæssige konsekvenser i området.

 

Formuleringer omkring oprensning og slåning i de nuværende regulativer kan have negative konsekvenser for vandløbsnaturen og medføre en uhensigtsmæssig og ufleksibel brug af kommunens midler til vandløbsvedligeholdelse. Derfor foreslås de ændret.

 

Kommunerne har brugt og bruger fortsat mange ressourcer på at sikre Usserød Å mod oversvømmelser, og det er på ingen måde i kommunernes interesse at skabe nye risici for oversvømmelser i forbindelse med revision af regulativet. To store klimatilpasningsprojekter i området samt en række yderligere tiltag har gjort, at der er opnået en sikring mod oversvømmelser, der har et væsentligt højere niveau end tidligere.

 

Hørsholm og Rudersdal Kommune har allerede vedtaget regulativet og afventer Fredensborg Kommunes beslutning.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Vandløbsloven og Bekendtgørelse om regulativer for offentlige vandløb.

 

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

 

Kommunikation

Når regulativet er vedtaget i alle 3 kommuner annonceres vedtagelsen på kommunens hjemmeside samtidigt med at der annonceres i Hørsholm og Rudersdal Kommuner.

 

Indstilling

 1. At regulativ for Usserød Å vedtages endeligt.

 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 03-10-2017

Sagen blev udsat med henblik på et opklarende mødeforløb med vandløbsinteressenterne og deltagelse af udvalgsmedlemmer.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 29-05-2018

Godkender administrationens indstilling. Udvalget lægger vægt på at der informeres bredt om tiltag og indsatser, herunder om de strækninger der er omfattet af en skærpet overvågning (Ullerødvej nedstrøms) og det høje sikringsniveau, der er etableret i forbindelse med klimaprojektet.

 

Udvalget bemærker, at de af grundejerforeningen påpegede fejl er korrigeret i det af alle kommuner godkendte fællesregulativ.

Nr.106 - Dispensation til udstykning til fortætning - Gl. Strandvej 60, Humlebæk

Sagsnr.: 17/28895

 
Flemming Rømer (O), Hanne Berg (F)

Beslutningstema

Udvalget skal tage stilling til ansøgning om dispensation fra byplanvedtægt I-II til fortætning jf. Kommuneplan 2017.

Sagsfremstilling og økonomi

Landinspektørkontoret har på vegne arvingerne til ejendommen, søgt om dispensation fra Byplanvedtægt I-II til udstykning af ejendommen Gl Strandvej 60 i 2 selvstændige grunde.

 

Der søges om dispensation fra Byplanvedtægt I-II, således at ejendommen kan udstykkes i 2 selvstændige grunde på 562 m² pr. stk., eksisterende hus nedrives, og der påtænkes opført 2 nye enfamiliehuse.

Udstykningen kræver dispensation fra byplanvedtægten, der indeholder bestemmelser om mindstegrundstørrelse på 700 m²

 

Ejendommen

Ejendommen er beliggende i umiddelbar nærhed af Louisiana, og er 1123 m², og bebygget med et enfamiliehus fra 1870, med et bruttoetageareal på 208 m², samt en garage på 25 m².

Bygningerne er ikke udpeget som bevaringsværdige.

 

Der er i udstykningsforslaget der er fremsendt indtegnet 2 mulige byggefelter. (se bilag 1)

 

Kommuneplan og byplanvedtægt

Ejendommen er i Kommuneplan 2017 beliggende i rammeområde HB04, og er udlagt til åben lav bebyggelse med en max. bebyggelsesprocent på 30.

Ejendommen er endvidere omfattet af retningslinjer for fortætning af udpegede boligområder:

”7.1.5 Der udpeges stationsnære boligområder i Kokkedal, Nivå og Humlebæk til fortætning, jf. retningslinjekort 7.1.A, 7.1.B, 7.1.C.

7.1.6 Mindste grundstørrelsen for enfamiliehuse og tofamilie-/dobbelthuse fastsættes til følgende:

- grundstørrelser for enfamiliehuse må ikke blive mindre end 500 m²

- grundstørrelse for hver boligenhed i et tofamilie-/dobbelthus må ikke blive mindre end 350 m²

Eksisterende grundstørrelser fremgår af retningskortene.”

 

Naboorientering

Sagen har været sendt til høring hos de omkringliggende ejendomme. Der er indkommet 4 bemærkninger. (se bilag 2), i bemærkningerne nævnes forhold som præcedens i området, værdiforringelse, trafikforhold og generelle bekymringer ift. bebyggelse af ejendommene.

Der foreligger også svar på bemærkningerne fra landinspektøren (se bilag 3).

Det kan oplyses, at naboejendommen, Gl. Strandvej 58A-B er bebygget med 2 boliger, der dog ikke er udstykket.

 

Sagsbehandling siden den 8. maj 2018

På mødet den 8. maj 2018, blev sagen udsat med henblik på undersøgelse af mulig krav om parkeringsforhold for 2 biler pr. grund

 

Kommuneplan 2017 kapitel 4.1.20 indeholder retningslinjer for parkering

”Der skal ved nybyggerier og udvidelser som minimum anlægges:

 1. 2 p-pladser pr. åben-lav bolig
 2. 1,5 p-plader pr. tæt-lav eller etagebolig.”

 

Landinspektøren har efterfølgende indsendt revideret udstykningsforslag med angivelse af 2 parkeringspladser pr. grund.

 

Ejendommen kan i dag udnyttes til opførelse af én beboelsesejendom til højest 2 familier jf. Byplanvedtægt I-II § 4, og bebygges med 275 m² jf. beregningsreglerne.

Hvis de 2 nye ejendommen bebygges som ansøgt, vil der på hver ejendom kunne opføres 1 bolig på ca. 169 m².

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Planloven (LBK nr. 50 af 19.01.2018)

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

Kommunikation

Udvalgets beslutning skal meddeles skriftligt til ejer og naboer.

Indstilling

Ny indstilling efter beslutningen den 8. maj 2018 i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

 1. At der meddeles dispensation fra Byplanvedtægtens bestemmelser om minimumgrundstørrelser, til udstykning i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer for fortætning ved boligområder i Humlebæk, samt stilles vilkår om at der etableres 2 parkeringsplader pr. grund.

 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 08-05-2018

Sagen udsættes med henblik undersøgelse af mulige krav om parkeringsforhold for 2 biler pr. grund.

 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 29-05-2018

Sagen udsættes.

 

Nr.107 - Prioritering af større planopgaver

Sagsnr.: 15/27416

 
Flemming Rømer (O), Hanne Berg (F)

Beslutningstema

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget skal tage stilling til prioritering af større planopgaver i 2018/19, herunder større lokalplaner.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Prioritering af større planopgaver blev senest behandlet i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 6. februar 2018. Forudsætningerne for sagen baserede sig på situationen i slutningen af 2017. I de seneste måneder har forudsætningerne imidlertid ændret sig betydeligt, og der er derfor behov for en fornyet prioritering. Prioriteringen i denne sag rækker ind i 2019 hvor der er betydeligt nedgang i ressourcer til området. De opgaver der foreslås prioriteret er markeret med kursiv.

 

 

Udvalgets prioritering fra februar 2018

Udvalget besluttede i februar 2018 at prioritere byudviklingsprojekterne i Nivå Bymidte, Humlebæk Bymidte, Fredensborg Bymidte (Den Grønne Slotsby), Planstrategi 2019, aflastningscentre i Kokkedal, ny skydebane, de igangværende og betydende kommunale grundsalg, Nivå Havn, Karlebo landsby, samt udvidelse af SuperBrugsen i Fredensborg. Derudover besluttede udvalget at også parkering til Louisiana bliver højt prioriteret.

 

Efterfølgende har udvalget tillige ønsket at lokalplan for det tidligere Prøvelyst teglværk ved Karlebo prioriteres højt og foran lokalplan for Karlebo landsby.

 

Udvalget godkendte i februar 2018, at kategoriseringen af A, B, og C-lokalplaner afspejles i forhold til prioritering af planopgaver, således at Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets prioritering omfatter alle større planopgaver, hvilket vil sige:

 • Planstrategi
 • Kommuneplan
 • Sektorstrategier og -politikker
 • Større kommunale anlægs- og udviklingsprojekter
 • Større lokalplaner (i princippet kategori A og B)

 

En række af disse opgaver er lovbestemte og obligatoriske (planstrategi, kommuneplan, realisering af kommunens anlægsbudget) og vil derfor ikke kunne nedprioriteres af Plan-, Miljø- og Klimaudvalget, men ved at inddrage opgaverne i prioriteringen kan der skabes bedre overblik og indsigt i den samlede opgaveportefølje for så vidt angår større planopgaver.

 

Prioritering af små lokalplaner (C-lokalplaner) sker løbende i administrationen. Plan-, Miljø- og Klimaudvalget kan eventuelt udpege, efter hvilke faktorer administrationen skal foretage prioriteringen efter. Der er i øjeblikket 9 C-lokalplaner på ventelisten, hvoraf ca halvdelen forventes at kunne gennemføres i 2018.

 

 

Revideret prioritering for 2018/19

 

Den samlede oversigt over aktuelle ønsker til større planopgaver og administrationens samlede forslag til ny prioritering ses i skemaet i bilag 1 og gennemgås herunder. Der er samlet 38 større planopgaver på listen og der forventes med at kunne udføres ca. 14 i 2018 og 2019.

 

 

Strategisk Byudvikling under Fremtidens Fredensborg Kommune

 

Kommunens omfattende initiativer på strategisk byudvikling i alle fire bysamfund prioriteres højt og iht. vedtagne planer og budgetter. Projekterne trækker mange ressourcer i administrationen, såvel på planområdet som på andre fagområder.

 

I drøftelserne om prioritering af opgaver i februar fremgik byudviklingsprojekterne i de fire større bysamfund som 1 opgave pr. by. Erfaringerne fra projektet Fredensborg – Den Grønne Slotsby har imidlertid vist, at projekterne i realiteten indeholder flere større planlægningsopgaver. Dels den tværgående opgave med projektledelse af udviklingsprojektet og dels opgaven med den konkrete udarbejdelse af en eller flere lokalplaner.

 

På den baggrund er Fredensborg – den grønne slotsby udspecificeret som to opgaver (hvoraf lokalplanen nærmer sig færdiggørelse), Humlebæk Bymidte som to opgaver, Nivå Bymidte som tre opgaver (pga ønsket om to lokalplaner) og Format-projektet i Kokkedal som to opgaver. Klimatilpasning Kokkedal er under afslutning og projektet forventes afsluttet primo 2019.

 

Derudover er også prioriteret lokalplan i forlængelse af udviklingsplan for Nivå havn

 

 

Kommunale grundsalg

 

Økonomiudvalget behandlede i oktober 2015 sag om salg af kommunale ejendomme.

 

Kommunen igangsatte i 2015 en plan for salg af kommunale ejendomme. I den forbindelse blev det besluttet af Økonomiudvalget i august 2015 at tilføre administrationen et 3-årigt årsværk i perioden 2016-2018 til opprioritering af planarbejdet ved kommunale grundsalg, og at udgiften til den ekstra ressource afholdes af grundsalgsprovenuet (i alt 1,8 mio kr). I årene før denne bevilling blev der udarbejdet i gns. 3 lokalplaner årligt. Der blev for den treårige periode sat mål om at udarbejde op til 10 lokalplaner årligt.

 

Kommunen har siden 2014 solgt kommunale ejendomme for 55 mio. kr.

 

Den 3-årige stilling udløber med udgangen af 2018 hvorefter der ikke er afsat planressourcer til grundsalgsopgaver.

 

Administrationen arbejder dog fortsat med grundsalg og Økonomiudvalget har senest i februar 2018 besluttet at administrationen skal fortsætte med salgsundersøgelser af større og mindre arealer i Kokkedal, Nivå, Humlebæk og Fredensborg.

 

 

De af Økonomiudvalget udvalgte ejendomme der skal udføres planopgaver for i den kommende periode er følgende  i prioriteret rækkefølge:

 • Teglgårdsvej 155 (lokalplan er pt. i høring)
 • Gunderødvej 46 (lokalplanlægning igangsættes snarest)
 • Lindelyvej (der forventes efterspurgt lokalplanlægning)
 • Dageløkkevej 56 (igangsætning af lokalplanlægning afventer analyse af fauna)
 • Høje Lønholt 2
 • Karlebovej 23
 • Ullerødvej/Holmegårdsvej (lokalplanlægning for én villa)
 • Hasselhøj (lokalplan for 2 dobbelthuse)
 • Cirkuspladsen (lokalplanlægning for rækkehusbebyggelse)
 • Højvangen (dialog med miljø- og fødevarestyrelsen skal afgøre om ejendommen er omfattet af fredskovspligt)
 • Nederst Torp (pt. udsat, da der umiddelbart ikke kan findes anden placering til den eksisterende anvendelse)

 

Der er prioriteret lokalplan Teglgårdsvej,Gunderødvej og Lindelyvej. Der udestår afklaring af ressourcer til øvrige opgaver. 

 

 

Øvrige Kommunale initiativer

 

Som følge af en samlet prioritering er følgende øvrige kommunale initiativer pt. ikke på prioriteringslisten for 2018/19:

 

Ny skydebane: Siden februar har udvalget på møde i marts behandlet sag om placering af ny skydebane. Udvalget besluttede, at administrationen skulle udarbejde en fornyet liste med sekundært mulige løsninger udsøgt efter færre konfliktkriterier end tidligere. En sådan sag vil kunne forelægges. Det er dog administrationens vurdering at det vil blive vanskeligt, selv ved en ny søgning, at finde placeringsmuligheder. Såfremt en ny placering findes vil dette medføre en stor planopgave der pt. ikke er prioriteringslisten for 2018/19.  

 

 

Ny parkering i Humlebæk: Som følge af tidligere beslutninger i udvalget arbejder administrationen på at afsøge mulige langsigtede parkeringsløsninger ved Louisiana, herunder etablering af ny parkeringsplads på fredede arealer. Sidstnævnte indebærer analyser og dialog med Naturstyrelsen Nordsjælland i forhold til hvilke (fredede) arealer, der eventuelt vil kunne anvendes til fremtidig parkeringsplads. Eventuelt anlæg af ny parkeringsplads vil forudsætte tilvejebringelse af nyt plangrundlæg.

 

 

Sørupvej 41: Udvalget har i marts behandlet en sag vedrørende opførelse af nyt enfamiliehus på Sørupvej 41. Sagen er sendt til fornyet behandling da det drøftes om der skal nedlægges §14 forbud. Forbud efter § 14 i planloven kan nedlægges i sager, hvor kommunen ønsker at modsætte sig etablering af forhold/byggeri på en ejendom, som ellers ville være lovligt, f. eks efter en gældende lokalplan. Nedlægges et § 14 forbud medfører det, at kommunen efterfølgende er forpligtet til at udarbejde et forslag til ny lokalplan indenfor 1 år. Denne planopgave er pt. ikke er prioriteringslisten for 2018/19.

 

 

Karlebo Landsby: Udvalget har tidligere besluttet at prioritere udvikling af Karlebo Landsby ved revision af nuværende lokalplan. Dette arbejde foreslås udskudt som følge af en samlet prioritering indenfor de nuværende ressourcer.

 

 

Privat initierede lokalplaner

 

I tilfælde hvor et privat udviklingsønske er i overensstemmelse med kommuneplanens ramme- og rækkefølgebestemmelser er kommunen forpligtet til inden for en overskuelig tidshorisont at fremlægge et lokalplanforslag. De store kommunalt initierede projekter medfører dog at planopgaver vedr. privat udvikling i kommunen pt. nedprioriteres.

 

Siden februar er tilføjet en prioriteret privat opgave på arealet hvor det tidligere Prøvelyst Teglværk lå på Karlebovej. Udvalget besluttede at prioritere sagen på mødet i april.

 

Derudover prioriteres ikke andre private ønsker om udvikling i 2018 og 2019.

 

 

Siden februar er der ændret på forudsætningerne for at planlægge for udvidelse af SuperBrugsen samt aflastningscenter på Kokkedal Industripark. På baggrund af udmeldinger fra Erhvervsstyrelsen forekommer det på nuværende tidspunkt usandsynligt at gennemføre den tænkte planlægning.

 

 

For privat initierede projekter har det været en udbredt praksis, at grundejer/investor tilbyder at udarbejde lokalplanen, for derved at fremme projektet. Denne fremgangsmåde har i visse tilfælde givet en begrænset aflastning af administrationen. Men det skal bemærkes, at Fredensborg Kommune har ansvaret for lokalplanernes kvalitet og tilvejebringelse (høringer, politisk behandling mv), samt at lokalplanudarbejdelse udover plankompetencer også fordrer betydelige indsatser fra flere andre faggrupper i administrationen.

 

Endvidere skal det bemærkes, at øgede krav til nationale plandata fremover vil fordre et øget omfang og en øget kvalitet af kommunens indberetninger af lokalplaner. Alt i alt er aflastningen i praksis således begrænset, og det anbefales derfor, at det ikke giver forrang at investor udarbejder lokalplan.

 

 

Ressourcer og lønbudget

Der er i disse år et usædvanligt højt aktivitetsniveau på plan og byggeområdet. Dette skyldes kommunens ambitiøse byudviklingsplaner samtidig med at der er høj aktivitet i virksomheders udvikling og privat byggeri. Dette afspejles bl.a. i at antallet af byggesager på to år er steget med 20%. Denne positive udvikling forventes også de kommende år at kræve mange ressourcer på kommunens plan- og byggeområde.

 

Udviklingen i bemanding på plan og byggeområdet har ikke fulgt udviklingen i antallet af opgaver. Der er i 2018 4 ÅV til byudviklingsprojekter i de fire byer, 1 ÅV til planopgaver vedr. grundsalg, 1 ÅV til større planopgaver samt 2 ÅV til mindre plansager, borgerhenvendelser mv.  Fra 2019 og frem falder bevillinger til området.

 

Nedgangen skyldes bl.a. bortfald af en række bevillinger: 3-årig stilling til grundsalgs-planopgaver, 2x2 årige stillinger til opgaver knyttet til kommunens udviklingsaktiviteter under Fremtidens Fredensborg Kommune, DUT-midler til bl.a. opgaver vedr. statslige ændringer på området samt tidligere politisk vedtagne besparelser.

 

De større planopgaver fordrer også betydelige indsatser fra flere andre faggrupper (vej, spildevand, miljø, byggeri mv). Disse faggrupper er lønnet af hhv. politikområde 1 og 3 hvor det har været muligt at disponere indenfor rammerne af de nuværende bevillinger.

 

 

Prioritering af større planopgaver i nærværende sag for 2018 og 2019 tager højde for den nuværende økonomi. Der vil derfor indenfor de nuværende rammer fortsat være kø på løsning af planopgaver de kommende år.

 

Anbefaling

Samlet set foreslår administrationen en prioritering af 14 større planopgaver i 2018 og 2019, der tager højde for at sikre ressourcer til at arbejde med og gennemføre de ambitiøse byudviklingsprojekter, der er i gang i de fire bysamfund på samme tid.

 

Forslaget til prioritering tager derudover højde for at der i administrationen løbende skal reserveres en vis ressource til også at håndtere mindre sager, borgerhenvendelser samt at gennemføre nogle af de mindre C-lokalplaner, der ligger udenfor denne prioritering.

 

Bevilling

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser

Kompetence

Plan-, Miljø, og Klimaudvalget

Indstilling

 1. At planopgaver prioriteres i 2018/19 som angivet i sagen med bilag.

 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 29-05-2018

Godkender den administrative indstilling med den tilføjelse, at ny skydebane og Karlebo Landsby forbliver på prioriteringslisten.

 

Nr.108 - Kystbeskyttelse, Status og fremdrift

Sagsnr.: 17/23477

 
Ergin Øzer (A), Hanne Berg (F), Flemming Rømer (O)

Beslutningstema

Status for kystbeskyttelsesopgaver langs Øresundskysten og fremdriften af disse samt beslutning om at gennemføre kystbeskyttelse på 4 strækninger langs Strandvejen nord og syd for Tangen

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund og økonomi

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget blev den 11-08-2015 forelagt en sag om efterslæb vurderet til 3,6 mio. kr. på kystbeskyttelsen langs Øresundskysten, se her. Dette var på baggrund af administrationens tilstandsvurdering, hvor genopretningen blev foreslået inddelt i flg. etaper:

 

 • A – kyster og høfder i kritisk dårlig stand, behov for beskyttelse er akut
 • B – kyster og høfder i dårlig tilstand, behov for beskyttelse inden 1-2 år
 • C – beskyttelse er i forfald, behov for renovering indenfor 2-3 år

 

Efterfølgende blev der i 2016 i forbindelse med gennemførelse af Fredensborg Kommunes Klimatilpasningsplan foretaget en gennemgang af kommunens Øresundskyst, i alt 7,5 km, og en detaljering af beskyttelsesbehovet. Gennemgangen beskrev tilstanden af den eksisterende kystbeskyttelse, herunder vurdering af levetid og renoveringsbehov. Desuden blev vurderet den eksisterende kystlinjes robusthed overfor højvande og bølgepåvirkning.

 

Byrådet godkendte den 24-04-2017 en anlægsbevilling således, at der i 2017 blev afsat 2,5 mio. kr. til renovering af eksisterende kystbeskyttelse samt et øget driftsbudget. I 2018 er der afsat yderligere kr. 3,395 mio. kr. til kystbeskyttelse langs Øresundskysten, altså i alt 5,895 mio. kr. Desuden er årlige driftsbudget i Nordsjællands Park og Vej til kystbeskyttelse øget fra 100.000 til 150.000 kr. med virkning fra 2018, se her.

 

Ved tidligere udvalgsbehandling blev dog - ud af den afsatte bevilling til kystsikring -omdisponeret 0,482 mio kr. til dækning af merudgifter til dige ved Nivå havn.

 

Opfølgning på analyser af kystbeskyttelse

Ved gennemgangen af kysterne i 2016 blev 4 kyststrækninger udpeget, der hvor den nuværende kystbeskyttelse er utilstrækkelig. Her ud over blev 5 strækninger udpeget, hvor kystbeskyttelsesanlæg umiddelbart krævede vedligehold. Strækningerne kan ses af oversigten i bilag 1. Alle disse strækninger er i kritisk dårlig stand, med akut behov for beskyttelse.

 

Vedligehold af eksisterende kystbeskyttelse kan foretages uden forudgående godkendelse hos Kystdirektoratet, mens nye anlæg kræver en tilladelse fra Kystdirektoratet.

 

Kystbeskyttelse udført i 2017

I 2017 er der udført renoveringsarbejder på de 5 strækninger med eksisterende kystbeskyttelse, som ikke kræver tilladelse fra Kystdirektoratet.

Der er således sket renovering af kystbeskyttelse på følgende strækninger:

 • 1 strækning på Babylone Strand, nord for Humlebæk Havn
 • 1 strækning syd for Louisiana
 • 1 strækning på Bjerre Strand
 • 1 strækning ved Nivå Havn
 • Foreløbig sikring af 1 strækning på Gl Strandvej ved Gl Strandvej 169.

 

Placering samt en kort beskrivelse af det udførte arbejde kan ses af oversigten i bilag 1.

 

Der er i alt kystrenoveret for 1,6 mio. kr. i 2017 på de 5 strækninger.

 

Status og plan for kystbeskyttelse i 2018/2019

I 2018 arbejdes der med de resterende strækninger fra kystgennemgangen, hvor kystbeskyttelsen er utilstrækkelig. Disse strækninger kræver forudgående tilladelse fra Kystdirektoratet til at udføre nye anlæg.

 

Kystdirektoratet søges i 2018 om tilladelse til i alt 3 strækninger. Det drejer sig om nedenstående:

 

1 strækning på Gl Strandvej mellem Peder Mads Strand og Nivå Havn

Projektet har været behandlet i Plan-, Miljø og Klimaudvalget den 03-06-2014. Kommunen pålagde i den forbindelse alle grundejere på Gl Strandvej på strækningen Sletten Havn til Nivå Havn, eksklusiv Laveskov Villaby, at bidrage til finansiering af kystbeskyttelsen. Kommunens egen andel af finansieringen udgør 30 %.

 

Kommunens afgørelse om partsfordeling af udgifter til kystbeskyttelse blev påklaget. Miljø- og Fødevareklagenævnet afgjorde i juni 2017 sagen og hjemviste afgørelsen om partsfordeling af udgifterne til fornyet behandling i kommunen. Kommunen er herefter gået i fornyet dialog med grundejerne om en løsning af kystbeskyttelsesprojektet på Gl Strandvej. Et forslag til ny partsfordeling forventes fremlagt for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget på et senere møde.

 

Et foreløbigt skøn over kommunens anlægsomkostninger til kystsikring på strækningen ved et bidrag på 30 % er ca. 1 mio. kr. Der er afsat 0,3 mio kr til projektledelse.

 

2 strækninger på Strandvejen syd for Nivå Havn

Projektet har ikke tidligere været behandlet af Plan-, Miljø- og Klimaudvalget og forelægges derfor til beslutning om gennemførelse.

 

Projektet omfatter erosionsbeskyttelse af i alt 4 delstrækninger nord og syd for Tangen langs Strandvejen. Syd for Tangen i delområde A og B beskyttes Strandvejen med en skråningsbeskyttelse, som vil tage energien ud af bølgerne. Nord for Tangen i delområde A og B beskyttes Strandvejen mod akut erosion. Den beskrevne kystsikring af de 4 delstrækninger omfatter i alt 370 m og sikrer Strandvejen som vejanlæg samt opretholder vejens funktion som dæmning ift. bagvedliggende ejendomme. Budgettet er i alt 3,44 mio. kr. incl. løn til projektledelse. Projektet er nærmere beskrevet i bilag 2.

 

Når tilladelse fra Kystdirektoratet foreligger, udføres de 3 strækninger forventeligt i 2018 eller 2019.

 

Økonomi

Ud af de afsatte 5,895 mio. kr. til kystsikring er der omdisponeret 0,482 mio kr til dige ved Nivå havn og anvendt 1,6 mio. kr. til kystsikring i 2017. Det skønnes derudover at der skal anvendes i alt 4,74 mio. kr. i 2018/19. Beløb er incl. løn til projektledelse.

Såfremt der skal gennemføres den anførte kystsikring på strækninger der er i kritisk dårlig stand med behov for akut beskyttelse, mangler der bevilling på 0,7 mio kr.

Det skal bemærkes at der er en vis usikkerhed i de skønnede anlægsomkostninger i 2018/19 først og fremmest på grund af aktuelt stigende råstofpriser.

Handlemuligheder er 1) at der ikke udføres kritisk kystsikring af visse strækninger, 2) at sagen oversendes til budgetforhandlinger med henblik på bevilling eller 3) at udvalget peger på alternativ finansiering.

Mulige finansieringskilder fra andre anlægsbevillinger kunne være: 

 • Bevilling på 0,5 mio kr til ny skydebane der endnu ikke disponeret, da det har vist sig vanskeligt at finde et egnet areal
 • Bevilling til stiplan for rekreative stier hvor der er afsat 1,04 mio i 2018 og 0,1 mio i årene herefter. Tages midlerne herfra vil konsekvensen være, at der kan udarbejdes en stiplan, men ikke kan udføres anlægsarbejder.  

 

Klimatilpasning af kystsikring

Administrationen arbejder sideløbende med et forslag til et ensartet niveau for klimasikring og beredskab mod oversvømmelse bl.a. i kystområderne, som en del af klimatilpasningsindsatsen. Udvalget vil blive orienteret herom i andet halvår 2018.

 

Ny Kystbeskyttelseslov

Myndigheden på kystbeskyttelsesopgaver forventes overdraget til kommunerne fra Kystdirektoratet jf. Kystbeskyttelsesloven den 1. september 2018. I den forbindelse sker der en større revision af loven, herunder en udvidelse af beføjelser som kystsikringsmyndighed. Udvalget vil blive orienteret om dette, når lovforslaget er vedtaget.

Bevilling

Administrationen vurderer et behov for at anvende 4,74 mio kr. i 2018/19 til kystsikring af på strækninger der er i kritisk dårlig stand med behov for akut beskyttelse. Der mangler derfor bevilling på 0,7 mio kr.

 

Retsgrundlag

Kystbeskyttelsesloven

 

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget

Økonomiudvalget såfremt der skal træffes beslutning om bevilling herunder evt. ændret anvendelse af afsatte anlægsbevillinger.

 

Indstilling

 1. At orienteringen om status og fremdrift af kystbeskyttelsen tages til efterretning.
 2. At kritisk kystsikring gennemføres som beskrevet i 2018/2019, samt at der tages stilling til bevilling eller alternativ finansiering på 0,7 mio kr.

 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 29-05-2018

Anbefaler administrationens indstillinger, idet den manglende finansiering på kr. 0,7 mio. kr. dog foreslås finansieret af anlægsreserven.

 

Nr.109 - Udkast til delegationsplan 2018 - 2021

Sagsnr.: 18/5666

 
Ergin Øzer (A), Hanne Berg (F), Flemming Rømer (O)

Beslutningstema

Forslag til opdateret delegationsplan forelægges til godkendelse.

Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 22. maj 2018, at sagen sendes til de relevante fagudvalg for bemærkninger i forhold til eget udvalg.

De foreslåede ændringer er markeret med rødt i det vedhæftede bilag.

Det indstilles, at fagudvalgene drøfter og anbefaler administrationens indstilling.

Sagen forelægges herefter for Økonomiudvalget og Byrådet.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Administrationen har udarbejdet et forslag til en opdateret delegationsplan på baggrund af den nye styrelsesvedtægt. Delegationsplanen angiver fordelingen af beslutningskompetence mellem administrationen, de stående udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet.

 

Som udgangspunkt er der tale om en videreførelse af delegationsplanen for 2014 – 2017 og forslaget følger de tidligere principper og praksis. En del sager skal behandles i Byrådet, men hovedprincippet er, at der så vidt muligt er delegeret kompetence til administrationen, de stående udvalg og Økonomiudvalget. Hvor lovgivningen skaber et meget lille råderum for at foretage et politisk skøn, er beslutningskompetencen oftest delegeret til administrationen for en hurtig og smidig sagsbehandling af hensyn til borgerne og erhvervslivet.

 

Delegationsplanen er ikke udtømmende for alle beslutninger og afgørelser, som besluttes i kommunen. Det ville være for omfattende, hvis alle områder skulle medtages, men beslutningsniveauet inden for de mest centrale kerneopgaver er taget med.

 

I vedhæftede forslag til en opdateret delegationsplan er de foreslåede ændringer markeret med rødt. I indledningen er også det vedtagne Kodeks for Byrådets samspil og Retningslinjer og principper for underskrift af dokumenter medtaget.

 

Vedrørende Økonomiudvalget:

I midten af juni 2017 trådte en ændring af planloven i kraft, som muliggør differentierede høringsperioder og delegationsniveau for store, mellem og små lokalplaner. På Byrådsmødet den 27. november 2017 besluttede man følgende høringsperioder og delegationsniveau:

 

Igangsættelse af plan

Vedtagelse af forslag til plan

Offentlig høring

Vedtagelse af endelig plan

A-lokalplan

PMK

Byrådet

8 uger

Byrådet

B-lokalplan

PMK

PMK

4 uger

PMK eller Administrationen

C-lokalplan

PMK

Administrationen

2 uger

Administrationen

 

I forhold til B-lokalplaner vedtages disse af Plan-, Miljø- og Klimaudvalget eller administrationen. Administrationen vedtager B-lokalplaner, hvis der ikke kommer nogen kritiske høringssvar under den offentlige høring. Indkommer der ét eller flere kritiske høringssvar forelægges sagen for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

 

Byrådets beslutning på mødet den 27. november 2017 indebærer, at A-lokalplaner nævnes under Økonomiudvalgets område, medens B- og C-lokalplaner nævnes i delegationsplanen under Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

 

Der er også indføjet bestemmelser vedrørende beredskabsloven og persondataloven, idet Økonomiudvalget varetager kommunens interesser i Nordsjællands Brandvæsen, ligesom Økonomiudvalget har den umiddelbare forvaltning af kommunens egne interne IT-forhold, herunder IT-sikkerhedspolitikken.

 

Der er oprettet to tekniske udvalg og følgende områder er lagt i Infrastruktur- og Teknikudvalget: trafik, veje, havne (bortset fra Nivå havn), mobildækning og digital infrastruktur og kommunens tilsyns-, myndigheds- og planlægningsopgaver vedrørende spildevand, affald, varme og vandforsyningsområdet.

 

Vedrørende Plan-, Miljø- og Klimaudvalget:

Under Plan-, Miljø- og Klimaudvalget er lagt den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på bygge-, miljø-, plan-, klima- og naturområdet. Der er indføjet et afsnit om B- og C-lokalplaner, jf. omtale ovenfor, ligesom der er foretaget en lang rette tilføjelser/sletninger som følge af ændret lovgivning, f.eks. et nyt bygningsreglement 2018, ligesom Regionen har overtaget myndighedsbehandlingen af råstoftilladelser, jf. råstofloven.

 

Det foreslås endvidere, at beslutninger om at forbyde fortsat drift eller forlange en virksomhed fjernet i forbindelse med krav om ophør af ulovlige forhold, fremover skal forelægges udvalget til afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens § 69, og ikke som nu besluttes af administrationen.

 

Vedrørende Infrastruktur og Teknikudvalget:

Efter styrelsesvedtægten varetager Infrastruktur og Teknikudvalget kommunens tilsyns-, myndigheds- og planlægningsopgaver vedrørende spildevands-, affalds-, varme- og vandforsyningsområdet. Endvidere varetager udvalget kommunens interesser i Fredensborg Forsyning og andre forsyningsselskaber, ligesom udvalget varetager kommunens interesser i Nordsjællands Park og Vej.

 

Der er indsat afsnit under udvalget vedrørende beslutninger på Nordsjællands Park og Vejs område og forsyningsområdet vedrørende kommunens interesser i selskaberne.

Hidtil har BBR – Bygnings- og Boligregistret været det officielle adresseregister. Adressedelen er imidlertid nu udskilt og lagt over i et nyt selvstændigt register DAR (Danmarks Adresse Register), jf. ny adresselov.

 

Byrådet er adressemyndighed og fastsætter alle vejnavne og adresser. Adresseloven er i delegationsplanudkastet foreslået placeret under Infrastruktur og Teknikudvalget, hvor blandt andet fastsættelse af vejnavne besluttes af udvalget.  Loven om registrering af ejendomsoplysninger ligger fortsat under Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

 

Efter styrelsesvedtægten har Økonomiudvalget den umiddelbare forvaltning af ”bortforpagtning af grundarealer og udlejning af kommunens faste ejendomme, dog bortset fra boliger til ældre”. Efter styrelsesvedtægten har Infrastruktur og Teknikudvalget fået den umiddelbare forvaltning af drift, vedligeholdelse og udlejning af kommunensgrønne områder, bortset fra de opgaver, der ved denne vedtægt er henlagt under et andet udvalg eller de drifts- og vedligeholdelsesarbejder, som er overdraget til NSPV.

 

Infrastruktur og Teknikudvalget har således kompetencen til at udleje grønne arealer, i det omfang Økonomiudvalget eller andre udvalg ikke har kompetencen.

 

Administrationen foreslår, at ansvarsfordelingen mellem Økonomiudvalget og Infrastruktur og Teknikudvalget vedrørende udlejning af kommunens grønne arealer tager udgangspunkt i, at lejlighedsudlejninger af grønne arealer (engangsudlejninger eller udlejninger over kort tid) f.eks. til arrangementer på Fredtoften eller Bjerre Strand, eller udleje af arealer som har status af vejarealer, henhører under Infrastruktur og Teknikudvalget. Derimod har Økonomiudvalget ansvaret for udlejning af arealer på lejekontrakter af længere varighed, eller hvor brugen af arealet har en særlig politisk interesse.

 

I den forbindelse foreslås det også, at administrationen får kompetencen til at tage stilling til udlån og udlejning af grønne arealer (som ikke har status af vejarealer), når lejestørrelsen er under 25.000 kr. pr. udlejning/arrangement.

 

Vedrørende Børn og Skoleudvalget:

Det er foreslået, at kompetencen til at indgå aftaler om drift af private fritidshjem, drift af selvejende fritidshjem og drift af selvejende klubtilbud fremadrettet lægges i Børn- og Skoleudvalget. Endvidere at udvalget også fremadrettet får kompetencen til at beslutte revision af eksisterende driftsoverenskomster med selvejende institutioner.

 

Endvidere er der indsat en bestemmelse om, at administrationen behandler klager over skolens håndtering af konkrete klager over mobning.

 

Endelig er det præciseret, at udpegning til ungdomsskolebestyrelsen foretages af Byrådet, jf. udpegningen på Byrådets konstituerende møde.

 

Vedrørende Fritids- og Idrætsudvalget:

Det foreslås, at kompetencen til at inddrage tilladelser til at benytte kommunale lokaler delegeres til administrationen. Omvendt foreslås det, at beslutninger om at undlade at imødekomme nye ansøgninger om lokaletilskud, hvis der kan anvises et egnet offentligt lokale, træffes i Fritids- og Idrætsudvalget.

 

Det foreslås også, at bestemmelsen om leje af idrætsfaciliteter slettes og i stedet medtages i et særskilt fastsat regelsæt vedrørende dette.

 

Henvisningerne til pensionisttilskud udgår, at de ikke eksisterer længere. 

 

Vedrørende Kulturudvalget

Der er indsat bestemmelser om, at Kunstrådet foretager indstillinger vedrørende indkøb og placering af kunst i det offentlige rum.

 

Det foreslås, at fastsættelse af standardtakster for rejsetilskud til venskabsbysamarbejdet fremadrettet besluttes i Kulturudvalget.

 

Vedrørende Social- og Seniorudvalget:

Området med særlig støtte til børn og unge, og herunder også PPR, er flyttet til Social- og Seniorudvalget, der i forvejen har det øvrige specialområde.

 

Herudover er det præciseret i en ny bestemmelse, at udvalget fastsætter regler for tilskud efter puljen for frivilligt, sociale arbejde (§ 18-midler).

 

Det foreslås endelig, at Kommunale anvisnings- og godkendelsesordninger fortsat besluttes i Byrådet, men at administrationen får kompetencen til at forlænge sådanne kommunale anvisnings- og godkendelsesordninger.

 

Vedrørende Udvalget for Borgerservice, Arbejdsmarked og Erhverv:

Sociale ydelser til enkeltpersoner er flyttet fra Social- og Seniorudvalget til Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget. Udvalget fastsætter rådighedsbeløb i forbindelse med udbetaling af enkeltydelser, men administrationen tillægges kompetencen vedrørende betalingen af de enkelte ydelser til borgerne.

 

Udvalget har fået den umiddelbare forvaltning af den borgerrettede digitalisering, herunder selvbetjeningsløsninger, ligesom udvalget har ansvaret for indsatsen vedrørende socialt bedrageri og kontrol med udbetaling af rette ydelser. Der er derfor i delegationsplanen under udvalget givet administrationen en kompetence til at fritage borgere fra digital post og undtagelse for digital selvbetjening.

 

Det foreslås, at beslutning om at indgå i et fælleskommunalt callcenter træffes i udvalget.

 

Generelt:

Som udgangspunkt skal alle ændringer i delegationsplanen godkendes af Byrådet. Det er imidlertid uhensigtsmæssigt, hvis allerede besluttede delegationer og lovændringer m.v. skal afvente en byrådsbehandling, før delegationsplanen kan ajourføres hermed. Det foreslås derfor, at administrationen igen bemyndiges til at foretage mindre redaktionelle ændringer, som ikke medfører ændringer i Byrådets og udvalgenes kompetenceområder.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Styrelsesloven, styrelsesvedtægten, særlovgivning og almindelige kommunalretlige retsgrundsætninger.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Delegationsplanen 2018 – 2021 vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Indstilling

 1. At Byrådet godkender forslag til delegationsplan
 2. At Byrådet bemyndiger administrationen til at foretage mindre redaktionelle ændringer i delegationsplanen, forudsat at rettelserne ikke medfører ændringer i Byrådets og udvalgenes kompetenceområder

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 22-05-2018

Økonomiudvalget besluttede, at sagen sendes til behandling i fagudvalgene.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 29-05-2018

 

Anbefaler administrationens indstilling med følgende ændringer:

 • side 20 (planloven kapitel 6 - planers tilvejebringelse): A-lokalplaner bør medtages, så det kan ses, at BR træffer beslutning om dem (på samme måde som det fremgår at byrådet træffer afgørelse efter lovens kap. 6a)
 • side 22 (naturbeskyttelsesloven kapitel 6 Fredninger): indsigelser mod fredningsforslag bør besluttes i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (som næsten alt andet om fredninger) 
 • side 29 (vandløbsloven kapitel 2) større eller principielle sager om ændring af vands naturlige afløb bør besluttesi Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (som næsten alle andre større eller principielle sager efter vandløbsloven).
 • side 33 Plan for bekæmpelse af bjørneklo flyttes fra udvalg til administration.

Nr.110 - Sager behandlet på lukket møde den 29. maj 2018

Sagsnr.: 17/28299

 
Ergin Øzer (A), Hanne Berg (F), Flemming Rømer (O)

Sagsfremstilling og økonomi

Sag nr. 113 ”Godkendelse af fondsansøgning til Den Grønne Slotsby”.

 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 29-05-2018

Sag nr. 113 ”Godkendelse af fondsansøgning til Den Grønne Slotsby”.

Anbefaler administrationens indstilling.

 

Sag nr. 114 ”Salg af areal på Kronprinsensvej”.

Et flertal anbefaler at arealet ikke sælges medmindre det kan sikres, at der ikke etableres størrebyggemulighed.

 

Nr.111 - Orientering per 29. maj 2018

Sagsnr.: 17/8120

 
Ergin Øzer (A), Hanne Berg (F), Flemming Rømer (O)

Sagsfremstilling og økonomi

Usserød Å projektet

Usserød Å projektet er blevet optaget i publikationen Klima100. Klima100 er et initiativ der har til formål at bidrage til større videndeling og inspiration kommunerne imellem. Og ikke mindst skal det give et solidt skulderklap til de kommuner, der går forrest og for alvor skubber på den grønne omstilling. (Se https://realdania.dk/projekter/klima100)

I alt 162 løsninger fra 81 danske kommuner er nomineret til Klima100-kampagnen. Alle indsendte ansøgninger bliver vurderet af en række eksperter på baggrund af en indledende screening fra Sustainia, og 100 udvalgte løsninger vil blive samlet i en publikation.

Publikationen bliver lanceret den 23. maj 2018 under Nordic Clean Energy Week, efterfulgt af et stort event den 24. maj i BLOX i København, hvor repræsentanter fra landets kommuner får mulighed for at dele viden og erfaringer om klimaløsninger. 

Usserød Å samarbejdet mellem Fredensborg, Hørsholm og Rudserdal kommuner samt de tilhørende forsyninger bygger på et EU-finansieret projekt. Samarbejdet koordineres af Fredensborg Kommune.

 

Lokalplan F120 og kommuneplantillæg 2

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget vedtog den 10. april 2018 at sende planerne i offentlig høring. Planerne var i offentlig høring fra den 17. april til den 15. maj 2018. Der indkom ingen høringssvar i perioden. Da planerne er kategoriseret som B-lokalplan betyder dette, at administrationen vedtager planerne endeligt. Administrationen forventer at planerne bliver vedtaget i uge 21.

 

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

 

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 29-05-2018

Orienteringen tages til efterretning.

 

Nr.112 - Sager på vej per 29. maj 2018

Sagsnr.: 17/28298

 
Ergin Øzer (A), Hanne Berg (F), Flemming Rømer (O)

Beslutningstema

Udvalget orienteres om sager der er planlagt til behandling.

Sagsfremstilling og økonomi

Listen over sager på vej er et planlægningsredskab for kommende møder.

Sager opført på listen kan flytte dato, nye sager kan komme til, og varslede sager kan blive uaktuelle og udgå. 

  

 

August

 • Endelig vedtagelse af lokalplan H111 for rækkehusbebyggelse ved Teglgårdsvej
 • Ansøgning om landzonetilladelse til ny gård, Fredtoftevej 3
 • Orientering om Bygningsreglement 2018

 

Senere

 • Placering af nyt skydecenter
 • Initiativer på hesteområdet
 • Støj fra motorvej
 • Afblænding af olietanke
 • Kommissorium Dialogforum for Vandløb
 • Miljøtilsyn 2018/2019
 • Energiforsyning i kommunale bygninger – det kloge valg

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 29-05-2018

Orienteringen tages til efterretning.