Nr.107 - Prioritering af større planopgaver

Sagsnr.: 15/27416

 
Flemming Rømer (O), Hanne Berg (F)

Beslutningstema

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget skal tage stilling til prioritering af større planopgaver i 2018/19, herunder større lokalplaner.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Prioritering af større planopgaver blev senest behandlet i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 6. februar 2018. Forudsætningerne for sagen baserede sig på situationen i slutningen af 2017. I de seneste måneder har forudsætningerne imidlertid ændret sig betydeligt, og der er derfor behov for en fornyet prioritering. Prioriteringen i denne sag rækker ind i 2019 hvor der er betydeligt nedgang i ressourcer til området. De opgaver der foreslås prioriteret er markeret med kursiv.

 

 

Udvalgets prioritering fra februar 2018

Udvalget besluttede i februar 2018 at prioritere byudviklingsprojekterne i Nivå Bymidte, Humlebæk Bymidte, Fredensborg Bymidte (Den Grønne Slotsby), Planstrategi 2019, aflastningscentre i Kokkedal, ny skydebane, de igangværende og betydende kommunale grundsalg, Nivå Havn, Karlebo landsby, samt udvidelse af SuperBrugsen i Fredensborg. Derudover besluttede udvalget at også parkering til Louisiana bliver højt prioriteret.

 

Efterfølgende har udvalget tillige ønsket at lokalplan for det tidligere Prøvelyst teglværk ved Karlebo prioriteres højt og foran lokalplan for Karlebo landsby.

 

Udvalget godkendte i februar 2018, at kategoriseringen af A, B, og C-lokalplaner afspejles i forhold til prioritering af planopgaver, således at Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets prioritering omfatter alle større planopgaver, hvilket vil sige:

 • Planstrategi
 • Kommuneplan
 • Sektorstrategier og -politikker
 • Større kommunale anlægs- og udviklingsprojekter
 • Større lokalplaner (i princippet kategori A og B)

 

En række af disse opgaver er lovbestemte og obligatoriske (planstrategi, kommuneplan, realisering af kommunens anlægsbudget) og vil derfor ikke kunne nedprioriteres af Plan-, Miljø- og Klimaudvalget, men ved at inddrage opgaverne i prioriteringen kan der skabes bedre overblik og indsigt i den samlede opgaveportefølje for så vidt angår større planopgaver.

 

Prioritering af små lokalplaner (C-lokalplaner) sker løbende i administrationen. Plan-, Miljø- og Klimaudvalget kan eventuelt udpege, efter hvilke faktorer administrationen skal foretage prioriteringen efter. Der er i øjeblikket 9 C-lokalplaner på ventelisten, hvoraf ca halvdelen forventes at kunne gennemføres i 2018.

 

 

Revideret prioritering for 2018/19

 

Den samlede oversigt over aktuelle ønsker til større planopgaver og administrationens samlede forslag til ny prioritering ses i skemaet i bilag 1 og gennemgås herunder. Der er samlet 38 større planopgaver på listen og der forventes med at kunne udføres ca. 14 i 2018 og 2019.

 

 

Strategisk Byudvikling under Fremtidens Fredensborg Kommune

 

Kommunens omfattende initiativer på strategisk byudvikling i alle fire bysamfund prioriteres højt og iht. vedtagne planer og budgetter. Projekterne trækker mange ressourcer i administrationen, såvel på planområdet som på andre fagområder.

 

I drøftelserne om prioritering af opgaver i februar fremgik byudviklingsprojekterne i de fire større bysamfund som 1 opgave pr. by. Erfaringerne fra projektet Fredensborg – Den Grønne Slotsby har imidlertid vist, at projekterne i realiteten indeholder flere større planlægningsopgaver. Dels den tværgående opgave med projektledelse af udviklingsprojektet og dels opgaven med den konkrete udarbejdelse af en eller flere lokalplaner.

 

På den baggrund er Fredensborg – den grønne slotsby udspecificeret som to opgaver (hvoraf lokalplanen nærmer sig færdiggørelse), Humlebæk Bymidte som to opgaver, Nivå Bymidte som tre opgaver (pga ønsket om to lokalplaner) og Format-projektet i Kokkedal som to opgaver. Klimatilpasning Kokkedal er under afslutning og projektet forventes afsluttet primo 2019.

 

Derudover er også prioriteret lokalplan i forlængelse af udviklingsplan for Nivå havn

 

 

Kommunale grundsalg

 

Økonomiudvalget behandlede i oktober 2015 sag om salg af kommunale ejendomme.

 

Kommunen igangsatte i 2015 en plan for salg af kommunale ejendomme. I den forbindelse blev det besluttet af Økonomiudvalget i august 2015 at tilføre administrationen et 3-årigt årsværk i perioden 2016-2018 til opprioritering af planarbejdet ved kommunale grundsalg, og at udgiften til den ekstra ressource afholdes af grundsalgsprovenuet (i alt 1,8 mio kr). I årene før denne bevilling blev der udarbejdet i gns. 3 lokalplaner årligt. Der blev for den treårige periode sat mål om at udarbejde op til 10 lokalplaner årligt.

 

Kommunen har siden 2014 solgt kommunale ejendomme for 55 mio. kr.

 

Den 3-årige stilling udløber med udgangen af 2018 hvorefter der ikke er afsat planressourcer til grundsalgsopgaver.

 

Administrationen arbejder dog fortsat med grundsalg og Økonomiudvalget har senest i februar 2018 besluttet at administrationen skal fortsætte med salgsundersøgelser af større og mindre arealer i Kokkedal, Nivå, Humlebæk og Fredensborg.

 

 

De af Økonomiudvalget udvalgte ejendomme der skal udføres planopgaver for i den kommende periode er følgende  i prioriteret rækkefølge:

 • Teglgårdsvej 155 (lokalplan er pt. i høring)
 • Gunderødvej 46 (lokalplanlægning igangsættes snarest)
 • Lindelyvej (der forventes efterspurgt lokalplanlægning)
 • Dageløkkevej 56 (igangsætning af lokalplanlægning afventer analyse af fauna)
 • Høje Lønholt 2
 • Karlebovej 23
 • Ullerødvej/Holmegårdsvej (lokalplanlægning for én villa)
 • Hasselhøj (lokalplan for 2 dobbelthuse)
 • Cirkuspladsen (lokalplanlægning for rækkehusbebyggelse)
 • Højvangen (dialog med miljø- og fødevarestyrelsen skal afgøre om ejendommen er omfattet af fredskovspligt)
 • Nederst Torp (pt. udsat, da der umiddelbart ikke kan findes anden placering til den eksisterende anvendelse)

 

Der er prioriteret lokalplan Teglgårdsvej,Gunderødvej og Lindelyvej. Der udestår afklaring af ressourcer til øvrige opgaver. 

 

 

Øvrige Kommunale initiativer

 

Som følge af en samlet prioritering er følgende øvrige kommunale initiativer pt. ikke på prioriteringslisten for 2018/19:

 

Ny skydebane: Siden februar har udvalget på møde i marts behandlet sag om placering af ny skydebane. Udvalget besluttede, at administrationen skulle udarbejde en fornyet liste med sekundært mulige løsninger udsøgt efter færre konfliktkriterier end tidligere. En sådan sag vil kunne forelægges. Det er dog administrationens vurdering at det vil blive vanskeligt, selv ved en ny søgning, at finde placeringsmuligheder. Såfremt en ny placering findes vil dette medføre en stor planopgave der pt. ikke er prioriteringslisten for 2018/19.  

 

 

Ny parkering i Humlebæk: Som følge af tidligere beslutninger i udvalget arbejder administrationen på at afsøge mulige langsigtede parkeringsløsninger ved Louisiana, herunder etablering af ny parkeringsplads på fredede arealer. Sidstnævnte indebærer analyser og dialog med Naturstyrelsen Nordsjælland i forhold til hvilke (fredede) arealer, der eventuelt vil kunne anvendes til fremtidig parkeringsplads. Eventuelt anlæg af ny parkeringsplads vil forudsætte tilvejebringelse af nyt plangrundlæg.

 

 

Sørupvej 41: Udvalget har i marts behandlet en sag vedrørende opførelse af nyt enfamiliehus på Sørupvej 41. Sagen er sendt til fornyet behandling da det drøftes om der skal nedlægges §14 forbud. Forbud efter § 14 i planloven kan nedlægges i sager, hvor kommunen ønsker at modsætte sig etablering af forhold/byggeri på en ejendom, som ellers ville være lovligt, f. eks efter en gældende lokalplan. Nedlægges et § 14 forbud medfører det, at kommunen efterfølgende er forpligtet til at udarbejde et forslag til ny lokalplan indenfor 1 år. Denne planopgave er pt. ikke er prioriteringslisten for 2018/19.

 

 

Karlebo Landsby: Udvalget har tidligere besluttet at prioritere udvikling af Karlebo Landsby ved revision af nuværende lokalplan. Dette arbejde foreslås udskudt som følge af en samlet prioritering indenfor de nuværende ressourcer.

 

 

Privat initierede lokalplaner

 

I tilfælde hvor et privat udviklingsønske er i overensstemmelse med kommuneplanens ramme- og rækkefølgebestemmelser er kommunen forpligtet til inden for en overskuelig tidshorisont at fremlægge et lokalplanforslag. De store kommunalt initierede projekter medfører dog at planopgaver vedr. privat udvikling i kommunen pt. nedprioriteres.

 

Siden februar er tilføjet en prioriteret privat opgave på arealet hvor det tidligere Prøvelyst Teglværk lå på Karlebovej. Udvalget besluttede at prioritere sagen på mødet i april.

 

Derudover prioriteres ikke andre private ønsker om udvikling i 2018 og 2019.

 

 

Siden februar er der ændret på forudsætningerne for at planlægge for udvidelse af SuperBrugsen samt aflastningscenter på Kokkedal Industripark. På baggrund af udmeldinger fra Erhvervsstyrelsen forekommer det på nuværende tidspunkt usandsynligt at gennemføre den tænkte planlægning.

 

 

For privat initierede projekter har det været en udbredt praksis, at grundejer/investor tilbyder at udarbejde lokalplanen, for derved at fremme projektet. Denne fremgangsmåde har i visse tilfælde givet en begrænset aflastning af administrationen. Men det skal bemærkes, at Fredensborg Kommune har ansvaret for lokalplanernes kvalitet og tilvejebringelse (høringer, politisk behandling mv), samt at lokalplanudarbejdelse udover plankompetencer også fordrer betydelige indsatser fra flere andre faggrupper i administrationen.

 

Endvidere skal det bemærkes, at øgede krav til nationale plandata fremover vil fordre et øget omfang og en øget kvalitet af kommunens indberetninger af lokalplaner. Alt i alt er aflastningen i praksis således begrænset, og det anbefales derfor, at det ikke giver forrang at investor udarbejder lokalplan.

 

 

Ressourcer og lønbudget

Der er i disse år et usædvanligt højt aktivitetsniveau på plan og byggeområdet. Dette skyldes kommunens ambitiøse byudviklingsplaner samtidig med at der er høj aktivitet i virksomheders udvikling og privat byggeri. Dette afspejles bl.a. i at antallet af byggesager på to år er steget med 20%. Denne positive udvikling forventes også de kommende år at kræve mange ressourcer på kommunens plan- og byggeområde.

 

Udviklingen i bemanding på plan og byggeområdet har ikke fulgt udviklingen i antallet af opgaver. Der er i 2018 4 ÅV til byudviklingsprojekter i de fire byer, 1 ÅV til planopgaver vedr. grundsalg, 1 ÅV til større planopgaver samt 2 ÅV til mindre plansager, borgerhenvendelser mv.  Fra 2019 og frem falder bevillinger til området.

 

Nedgangen skyldes bl.a. bortfald af en række bevillinger: 3-årig stilling til grundsalgs-planopgaver, 2x2 årige stillinger til opgaver knyttet til kommunens udviklingsaktiviteter under Fremtidens Fredensborg Kommune, DUT-midler til bl.a. opgaver vedr. statslige ændringer på området samt tidligere politisk vedtagne besparelser.

 

De større planopgaver fordrer også betydelige indsatser fra flere andre faggrupper (vej, spildevand, miljø, byggeri mv). Disse faggrupper er lønnet af hhv. politikområde 1 og 3 hvor det har været muligt at disponere indenfor rammerne af de nuværende bevillinger.

 

 

Prioritering af større planopgaver i nærværende sag for 2018 og 2019 tager højde for den nuværende økonomi. Der vil derfor indenfor de nuværende rammer fortsat være kø på løsning af planopgaver de kommende år.

 

Anbefaling

Samlet set foreslår administrationen en prioritering af 14 større planopgaver i 2018 og 2019, der tager højde for at sikre ressourcer til at arbejde med og gennemføre de ambitiøse byudviklingsprojekter, der er i gang i de fire bysamfund på samme tid.

 

Forslaget til prioritering tager derudover højde for at der i administrationen løbende skal reserveres en vis ressource til også at håndtere mindre sager, borgerhenvendelser samt at gennemføre nogle af de mindre C-lokalplaner, der ligger udenfor denne prioritering.

 

Bevilling

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser

Kompetence

Plan-, Miljø, og Klimaudvalget

Indstilling

 1. At planopgaver prioriteres i 2018/19 som angivet i sagen med bilag.

 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 29-05-2018

Godkender den administrative indstilling med den tilføjelse, at ny skydebane og Karlebo Landsby forbliver på prioriteringslisten.