Nr.106 - Dispensation til udstykning til fortætning - Gl. Strandvej 60, Humlebæk

Sagsnr.: 17/28895

 
Flemming Rømer (O), Hanne Berg (F)

Beslutningstema

Udvalget skal tage stilling til ansøgning om dispensation fra byplanvedtægt I-II til fortætning jf. Kommuneplan 2017.

Sagsfremstilling og økonomi

Landinspektørkontoret har på vegne arvingerne til ejendommen, søgt om dispensation fra Byplanvedtægt I-II til udstykning af ejendommen Gl Strandvej 60 i 2 selvstændige grunde.

 

Der søges om dispensation fra Byplanvedtægt I-II, således at ejendommen kan udstykkes i 2 selvstændige grunde på 562 m² pr. stk., eksisterende hus nedrives, og der påtænkes opført 2 nye enfamiliehuse.

Udstykningen kræver dispensation fra byplanvedtægten, der indeholder bestemmelser om mindstegrundstørrelse på 700 m²

 

Ejendommen

Ejendommen er beliggende i umiddelbar nærhed af Louisiana, og er 1123 m², og bebygget med et enfamiliehus fra 1870, med et bruttoetageareal på 208 m², samt en garage på 25 m².

Bygningerne er ikke udpeget som bevaringsværdige.

 

Der er i udstykningsforslaget der er fremsendt indtegnet 2 mulige byggefelter. (se bilag 1)

 

Kommuneplan og byplanvedtægt

Ejendommen er i Kommuneplan 2017 beliggende i rammeområde HB04, og er udlagt til åben lav bebyggelse med en max. bebyggelsesprocent på 30.

Ejendommen er endvidere omfattet af retningslinjer for fortætning af udpegede boligområder:

”7.1.5 Der udpeges stationsnære boligområder i Kokkedal, Nivå og Humlebæk til fortætning, jf. retningslinjekort 7.1.A, 7.1.B, 7.1.C.

7.1.6 Mindste grundstørrelsen for enfamiliehuse og tofamilie-/dobbelthuse fastsættes til følgende:

- grundstørrelser for enfamiliehuse må ikke blive mindre end 500 m²

- grundstørrelse for hver boligenhed i et tofamilie-/dobbelthus må ikke blive mindre end 350 m²

Eksisterende grundstørrelser fremgår af retningskortene.”

 

Naboorientering

Sagen har været sendt til høring hos de omkringliggende ejendomme. Der er indkommet 4 bemærkninger. (se bilag 2), i bemærkningerne nævnes forhold som præcedens i området, værdiforringelse, trafikforhold og generelle bekymringer ift. bebyggelse af ejendommene.

Der foreligger også svar på bemærkningerne fra landinspektøren (se bilag 3).

Det kan oplyses, at naboejendommen, Gl. Strandvej 58A-B er bebygget med 2 boliger, der dog ikke er udstykket.

 

Sagsbehandling siden den 8. maj 2018

På mødet den 8. maj 2018, blev sagen udsat med henblik på undersøgelse af mulig krav om parkeringsforhold for 2 biler pr. grund

 

Kommuneplan 2017 kapitel 4.1.20 indeholder retningslinjer for parkering

”Der skal ved nybyggerier og udvidelser som minimum anlægges:

  1. 2 p-pladser pr. åben-lav bolig
  2. 1,5 p-plader pr. tæt-lav eller etagebolig.”

 

Landinspektøren har efterfølgende indsendt revideret udstykningsforslag med angivelse af 2 parkeringspladser pr. grund.

 

Ejendommen kan i dag udnyttes til opførelse af én beboelsesejendom til højest 2 familier jf. Byplanvedtægt I-II § 4, og bebygges med 275 m² jf. beregningsreglerne.

Hvis de 2 nye ejendommen bebygges som ansøgt, vil der på hver ejendom kunne opføres 1 bolig på ca. 169 m².

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Planloven (LBK nr. 50 af 19.01.2018)

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

Kommunikation

Udvalgets beslutning skal meddeles skriftligt til ejer og naboer.

Indstilling

Ny indstilling efter beslutningen den 8. maj 2018 i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

  1. At der meddeles dispensation fra Byplanvedtægtens bestemmelser om minimumgrundstørrelser, til udstykning i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer for fortætning ved boligområder i Humlebæk, samt stilles vilkår om at der etableres 2 parkeringsplader pr. grund.

 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 08-05-2018

Sagen udsættes med henblik undersøgelse af mulige krav om parkeringsforhold for 2 biler pr. grund.

 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 29-05-2018

Sagen udsættes.