Nr.105 - Endelig vedtagelse af Vandløbsregulativ for Usserød Å

Sagsnr.: 15/27457

 
Flemming Rømer (O), Hanne Berg (F)

Beslutningstema

Endelig vedtagelse af regulativ for Usserød Å.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Usserød Å regulativ

Administrationen i Fredensborg Kommune har i samarbejde med Hørsholm Kommune og Fredensborg Kommune udarbejdet et nyt vandløbsregulativ for Usserød Å, da Usserød Å løber gennem de tre kommuner.

 

Usserød Å er, som det eneste offentlige vandløb i kommunen, ikke omfattet af bestemmelserne i det nye vandløbsregulativ "Fællesregulativ for de offentlige vandløb i Fredensborg Kommune". Det skyldes at Usserød Å skal administreres i samarbejde med de andre 2 kommuner, mens de andre offentlige vandløb i kommunen alene administreres af Fredensborg Kommune.

 

Regulativet indeholder kommunens pligter i forbindelse med administration og vedligeholdelse af vandløbene samt bredejers pligter og rettigheder. Endvidere angiver regulativet de mere specifikke bestemmelser vedrørende skikkelser og grødeskæring. 

 

Klage over Regulativ for Usserød Å

Regulativet for Usserød Å blev vedtaget af Miljø- og Teknikudvalget i november 2013. Vedtagelsen blev påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet af Ålaugene for Nivå og Donse Å og Grundejerforeningen Jellerødgaard. Klagen indeholdt fem overordnede klagepunkter, hvoraf klagenævnet kun hjemsendte afgørelsen på ét klagepunkt. Klagenævnet fandt således, at det klart og tydeligt skal fremgå, hvornår der udføres kontrolopmåling af vandløbene.

 

Som følge af klagenævnets afgørelse fastsatte administrationen hyppigheden for kontrolopmålingen i det nuværende forslag til regulativ for Usserød Å, således at vandløbet skal kontrolopmåles hver 10. år. Det nye regulativforslag blev godkendt i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget på møde den 6. oktober 2015. Regulativforslaget blev herefter sendt i 8 ugers høring fra den 5. november til den 31. december 2015.

 

Natur- og Miljøklagenævnets genoptagelse af klagesag

Den 23. december 2015 meddelte Natur- og Miljøklagenævnet, at de havde valgt at genoptage behandlingen af klagen over Regulativ for Usserød Å af egen hånd, da det var deres vurdering, at regulativets bestemmelser om krav til vandløbets skikkelse eller vandføringsevne var uklare. Det skyldes at klagenævnet har strammet praksis markant på området de senere år og i flere afgørelser har udtalt, at den tidligere anvendte regulativtype er ulovlig efter vandløbslovens § 12.

 

På baggrund af dette valgte administrationen sammen med det to andre kommuner at udarbejde et nyt forsalg til regulativ for Usserød Å. Udvalget blev orienteret om dette på udvalgsmødet den 20. februar 2016.

 

Den 29. juni 2017 traf det nye klagenævn Miljø- og Fødevareklagenævnet afgørelse, der endnu en gang hjemviste Usserød Å regulativet fra 2013, med den begrundelse at regulativtypen ikke levede op til vandløbslovens bestemmelser om regulativtype. I stedet for regulativtypen ”teoretisk skikkelse” skal regulativtypen være et såkaldt ”vandføringsbestemt skikkelsesregulativ”. I vedlagte bilag er forskellen mellem de to regulativtyper beskrevet. Administrationerne i de tre kommuner havde allerede på det tidspunkt udarbejdet et nyt regulativforslag, der imødekom de to afgørelser i nævnene.

 

Ny høring af forslag til regulativ

Forslaget til vandløbsregulativet blev behandlet på udvalgets møde den 9. maj 2017 og sideløbende vedtaget i de andre kommuner.

 

Det blev vedtaget at sende forslaget i 8 ugers offentlig høring. Den offentlige høring fandt sted i perioden fra den 1. juni 2017 til den 27. juli 2017.

 

Høringssvar

I høringsperioden indkom der høringssvar fra: 

Grundejerforeningen Jellerødgaard

Fredensborg Vandløbslav

Danmarks Naturfredningsforening (DN Rudersdal, DN Hørsholm, DN Fredensborg)

Niels B. Jørgensen

Usserød Ådals Kogræsserforening

 

Høringssvarene omhandlede bl.a.:

-         det er vanskeligt at kontrollere om krav til vandløbets vandføringsevne er overholdt med den nye type regulativ

-         ønske om, at der ikke ændres på aflejringstolerancen, således vandløbet oprenses straks den regulativmæssige bundkoter overskrides

-         krav om hvornår der oprenses i mølledamme

-         ønske om kontrolopmåling af vandløbet 1 gang hvert 3. år samt hvert år ved dobbeltprofilet

-         krav om at vandløbet fremover fører mere vand som følge af klimaforandringer

-         ønske om fjernelse af krav om at vandløbsmyndigheden ikke skal give tilladelse, hvis dræn anbringes mere en 1,25 m under terræn

-         ønsker til ændringer af samt offentliggørelse af antal og tidspunkt for grødeskæringer

-         ønske om uændret strømrende på bestemt strækning

-         ændret krav til strømrendebredde ved netskæring

-         ændret formulering om slåning af vandløbsskråninger

-         øget slåning af dobbeltprofil

-         tilføjelse at vandløbsnære forsinkelsesbassiner i regulativet

-         uændret antal skalapæle

-         afsnit om hegning langs å slettes

 

Høringssvarene fremgår af bilag 4 til regulativet. I samme bilag er de resumeret og enkeltvist kommenteret af administrationen i de 3 kommuner.

 

Ændringer

Som det fremgår af bilaget, vurderer administrationen ikke, at høringssvarene bør give anledning til ændringer i de nuværende bestemmelser i regulativet. Dog er der foretaget rettelser af regulativteksten flere steder for at gøre den mere læsevenlig.

 

Godkendelse af regulativet

De andre 2 kommuner forventes at vedtage regulativet i oktober 2017.

 

Efter vedtagelsen af regulativet er der en 4 ugers klagefrist.

 

Kommunerne koordinerer offentliggørelsen af det vedtagne regulativ, således at klageperioden er den samme i alle 3 kommuner. Hvis der ikke indkommer klager i denne forbindelse er regulativet endeligt vedtaget og skal underskrives af udvalgsformanden Plan-, Miljø- og Klimaudvalget i Fredensborg Kommune og borgmestrene i de andre 2 kommuner.

 

Regulativet forventes herefter at træde i kraft den 1. februar 2018.

 

Sagsbehandlingen siden den 3. oktober 2017

Den 9. maj 2018 blev der afholdt dialogmøde med Dialogforum for Vandløb og Plan-, Klima- og Miljøudvalget.

 

På mødet gennemgik Grundejerforeningen Jellerødgaard deres bemærkninger til Usserød Å regulativet dateret den 1. oktober 2017. Som det fremgår af deres høringssvar, ønsker de fortsat ikke følgende ændringer:

 

-         Ændring fra, at dobbeltprofilet slås 3 gange til ”efter behov”

-         Aflejringstolerance ændres fra 0 til 20 cm overdybde til + 10 cm

-         Opmålingshyppighed ændres fra hvert 3. år til 10 år

-         Faktuelle fejl

 

Administrationen har kommenteret deres bemærkninger i notat af 2. oktober 2017 (bilag) og ikke fundet faglige begrundelser for at ændre på de foreslåede justeringer. Der er heller ikke fundet faktuelle fejl. Der henvises i øvrigt til administrationens bemærkninger i punkt om Endelig vedtagelse af Fællesregulativ ift. aflejringstolerancer, gravedybder og opmålinger efter behov.

 

Administrationen har stor forståelse for de bekymringer, som grundejerforeningen udtrykker ift. risiko for oversvømmelser. Både administration og kommunens rådgiver vurderer dog, at de foreslåede ændringer vil have ingen eller minimale afvandingsmæssige konsekvenser i området.

 

Formuleringer omkring oprensning og slåning i de nuværende regulativer kan have negative konsekvenser for vandløbsnaturen og medføre en uhensigtsmæssig og ufleksibel brug af kommunens midler til vandløbsvedligeholdelse. Derfor foreslås de ændret.

 

Kommunerne har brugt og bruger fortsat mange ressourcer på at sikre Usserød Å mod oversvømmelser, og det er på ingen måde i kommunernes interesse at skabe nye risici for oversvømmelser i forbindelse med revision af regulativet. To store klimatilpasningsprojekter i området samt en række yderligere tiltag har gjort, at der er opnået en sikring mod oversvømmelser, der har et væsentligt højere niveau end tidligere.

 

Hørsholm og Rudersdal Kommune har allerede vedtaget regulativet og afventer Fredensborg Kommunes beslutning.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Vandløbsloven og Bekendtgørelse om regulativer for offentlige vandløb.

 

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

 

Kommunikation

Når regulativet er vedtaget i alle 3 kommuner annonceres vedtagelsen på kommunens hjemmeside samtidigt med at der annonceres i Hørsholm og Rudersdal Kommuner.

 

Indstilling

  1. At regulativ for Usserød Å vedtages endeligt.

 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 03-10-2017

Sagen blev udsat med henblik på et opklarende mødeforløb med vandløbsinteressenterne og deltagelse af udvalgsmedlemmer.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 29-05-2018

Godkender administrationens indstilling. Udvalget lægger vægt på at der informeres bredt om tiltag og indsatser, herunder om de strækninger der er omfattet af en skærpet overvågning (Ullerødvej nedstrøms) og det høje sikringsniveau, der er etableret i forbindelse med klimaprojektet.

 

Udvalget bemærker, at de af grundejerforeningen påpegede fejl er korrigeret i det af alle kommuner godkendte fællesregulativ.