Nr.104 - Endelig vedtagelse af Fællesregulativ for offentlige vandløb i kommunen

Sagsnr.: 17/9088

 
Flemming Rømer (O), Hanne Berg (F)

Beslutningstema

Endelig vedtagelse af Fællesregulativ for de offentlige vandløb i Fredensborg Kommune.

Sagsfremstilling og økonomi

Fællesregulativ for de offentlige vandløb

Administrationen har udarbejdet et nyt regulativ for de offentlige vandløb i Fredensborg Kommune. Undtaget er dog Usserød Å, hvor der er udarbejdet et regulativ i samarbejde med Hørsholm og Rudersdal Kommune.

 

Regulativet indeholder de overordnede bestemmelser for kommunens pligter i forbindelse med administration og vedligeholdelse af vandløbene samt bredejers pligter og rettigheder langs de offentlige vandløb. De mere specifikke bestemmelser vedrørende skikkelser og grødeskæring er fastlagt i regulativerne for de enkelte vandløb. 

 

Klage over Fællesregulativ

Fællesregulativet blev vedtaget af Miljø- og Teknikudvalget den 11. juni 2013. Vedtagelsen blev dog påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet af Ålaugene for Nivå og Donse Å og Grundejerforeningen Jellerødgaard. Klagen indeholdt fem overordnede klagepunkter, hvoraf klagenævnet kun hjemsendte afgørelsen på ét klagepunkt. Klagenævnet fandt således, at det klart og tydeligt skal fremgå, hvornår der udføres kontrolopmåling af vandløbene.

 

Som følge af klagenævnets afgørelse fastsatte administrationen hyppigheden for kontrolopmålingen i det nuværende forslag til Fællesregulativ, således at vandløbet skal kontrolopmåles hver 9. år. Det nye regulativforslag blev godkendt i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget på møde den 6. oktober 2015. Regulativforslaget blev herefter sendt i 8 ugers høring fra den 9. november til den 4. januar 2016.

 

Natur- og Miljøklagenævnets genoptagelse af klagesag

Den 23. december 2015 meddelte Natur- og Miljøklagenævnet, at de havde valgt at genoptage behandlingen af klagen over Regulativ for Usserød Å af egen hånd, da det var deres vurdering, at regulativets bestemmelser om krav til vandløbets skikkelse eller vandføringsevne var uklare. Det skyldes at klagenævnet har strammet praksis markant på området de senere år og i flere afgørelser har udtalt, at den tidligere anvendte regulativtype er ulovlig efter vandløbslovens § 12.

 

Da Fællesregulativet er samme type som Usserød Å regulativet, valgte administrationen at udarbejde et nyt forslag til regulativ for de fælles bestemmelser for de offentlige vandløb i Fredensborg Kommune (Fællesregulativet). Udvalget blev orienteret om dette på udvalgsmødet den 2. februar 2016.

 

Den 29. juni 2017 traf det nye klagenævn Miljø- og Fødevareklagenævnet afgørelse, der endnu en gang hjemviste Usserød Å regulativet fra 2013, med den begrundelse at regulativtypen ikke levede op til vandløbslovens bestemmelser om regulativtype. I stedet for regulativtypen ”teoretisk skikkelse” skal regulativtypen være et såkaldt ”vandføringsbestemt skikkelsesregulativ”. I vedlagte bilag er forskellen mellem de to regulativtyper beskrevet.

 

Da administrationen vurderer, at man med dette regulativ allerede har efterlevet den afgørelse som klagenævnet har truffet den 29. juni 2017, har afgørelsen ingen betydning for vedtagelse af dette regulativ.

 

Høring

Regulativforslaget har været behandlet på udvalgsmøde den 9. maj 2017, hvor det blev besluttet at sende forslaget i 8 ugers offentlig høring.

 

Den offentlige høring fandt sted i perioden fra den 1. juni 2017 til den 27. juli 2017.

 

Der er ikke indkommet høringssvar i høringsperioden.

 

Ændringer

Der er udført mindre forståelsesmæssige rettelser, der dog ikke ændrer på bestemmelserne i regulativet.

 

Det endelige regulativ er vedlagt som bilag.

 

Godkendelse af regulativet

Efter vedtagelsen af regulativet er der en 4 ugers klagefrist.

 

Afgørelse om vedtagelse af regulativet offentliggøres på kommunens hjemmeside. Hvis der ikke indkommer klager i denne forbindelse, er regulativet endeligt vedtaget og skal underskrives af udvalgsformanden Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

 

Regulativet forventes herefter at træde i kraft den 1. december 2018.

 

Sagsbehandlingen siden den 3. oktober 2017

Den 3. oktober 2017 udsatte Plan-, Miljø- og Klimaudvalget sagen med henblik på et opklarende mødeforløb med vandløbsinteressenterne og deltagelse af udvalgsmedlemmer.

Den 9. maj 2018 blev der afholdt dialogmøde med Dialogforum for Vandløb og Plan-, Klima- og Miljøudvalget.

 

På mødet udtalte Fredensborg Vandløbslav, at de ikke kan tilslutte sig, at oprensningsdybden i de gamle amtsregulativer for Donse Å, Usserød Å og Nivå ændres fra 0 cm - 20 cm overdybde til + 10 cm. De er bekymrede for konsekvensen for afvandingen af landbrugsarealer. Det blev aftalt, at vandløbslavet præciserer, de nærmere lokaliteter hvor de oplever de påtænkte ændringer forventes at kunne påvirke landbrugsinteresserne i kommunen, samt i hvilket omfang.

 

Administrationen skal til ovenstående bemærke, at en ændring af de angivne oprensningsdybder til 10 cm under regulativmæssig bund ikke vil medføre væsentlige ændringer i praksis. Det skyldes, at kommunen ikke tidligere har oprenset til de mulige oprensningsdybder på 20 cm (Usserød Å) og 30 cm (Donse Å og Nivå), men kun til den regulativmæssige bund på 0 cm. Disse oprensningsdybder - som kun vedrører de gamle amtsvandløb - har været amtets fælles standard for usikkerhed i gravedybden. Med ændringen vil usikkerheden på gravedybden på alle offentlige vandløb blive ensartet til 10 cm.

 

Ift. ændring af aflejringstolerancer inden oprensning på 10 cm over regulativmæssig bund for de gamle amtsvandløb i stedet for 0 cm, er der også her tale om en ensretning af vilkårene for alle offentlige vandløb i kommunen. Det er ikke praktisk muligt at oprense aflejringer på under 10 cm, da man ikke kan grave så præcist med gravemaskinerne og kun graver til den regulativmæssige bund (0 cm). Den foreslåede aflejringstolerance på 10 cm vil muligvis medføre færre oprensninger i vandløbene, og dermed større mulighed for at opnå miljømålene for vandløbene. Oversvømmelsesrisikoen for landbrugsarealer ved den ændrede aflejringstolerance vurderes minimal på de tre vandløb. Når landbruget vender tilbage med et overblik over problemer og omfang i de 3 vandløb, kan det overvejes, om der er grundlag for at lave særbestemmelser for udvalgte strækninger i regulativer for de enkelte vandløb.

 

Det skal i øvrigt påpeges, at administrationen altid reagerer på henvendelser fra borgerne, når der er mistanke om aflejringer. Ved tvivl kontrolleres vandløbene gennem opmålinger og beregninger, og der iværksættes oprensning af aflejringer iht. regulativernes bestemmelser.

Bevilling

 

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Vandløbsloven og bekendtgørelse om regulativer for offentlige vandløb.

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

Kommunikation

Når regulativet er vedtaget annonceres vedtagelsen på kommunens hjemmeside.

Indstilling

  1. At Fællesregulativ for de offentlige vandløb i Fredensborg Kommune vedtages endeligt.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 03-10-2017

Sagen blev udsat med henblik på et opklarende mødeforløb med vandløbsinteressenterne og deltagelse af udvalgsmedlemmer.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 29-05-2018

Godkender administrationens indstilling med den tilføjelse, at der i forbindelse med udarbejdelse af specifikke regulativer for Donse Å og Niveåen skal etableres dialog med lodsejere og vandløbslauget. Indtil disse særregulativer er udarbejdet skal der ske en skærpet overvågning af nævnte to vandløb. De to vandløb prioriteres først i rækkefølgen.