Nr.102 - Vedtagelse af dispositionsplan for Den Grønne Slotsby

Sagsnr.: 17/8979

 
Flemming Rømer (O), Hanne Berg (F)

Beslutningstema

Vedtagelse af dispositionsplan for Den Grønne Slotsby.

Sagsfremstilling og økonomi

Dispositionsplan som grundlag for fondsansøgning

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget vedtog den 6. februar 2018 værdiprogram samt indledende projektering af etape 1 og 2 i henhold til Strategisk Helhedsplan for Fredensborg Bymidte 2017-2024. Formålet med den indledende projektering, som også kaldes en dispositionsplan, er at fastlægge anlægsprojektets hovedgeometrier, herunder arealernes specifikke anvendelse og kvalitet. Disse hovedgeometrier bruges til at fastlægge projektets anlægsøkonomi.

 

Der er i februar - marts 2018 blevet udarbejdet et egentligt anlægsprogram og der er foretaget landinspektøropmålinger samt tekniske forundersøgelser med henblik på en kvalificering af anlægsoverslaget. I marts - april er der udarbejdet dispositionsplan inkl. indekseret og opdateret anlægsoverslag. Materialet er udarbejdet som grundlag for fondsansøgning(-er) til projektet som helhed. Dispositionsplanen foreligger til godkendelse som bilag 1.

 

Projektets hovedgreb

Da Byrådet i 2014 udskrev en arkitektkonkurrence for bymidtens udvikling, lød spørgsmålet: ”Forslagene skal komme med et bud på en gentænkning af bymidtens rolle i forhold til detailhandlen ud fra antagelsen om, at det ikke nødvendigvis er detailhandlen der skaber byliv, men snarere byliv der skaber detailhandel.”

Vinderprojektets hovedgreb binder på én gang by og slot sammen ved at fremhæve og styrke byens grønne elementer samt ved en ny trafikstruktur og nye aktivitetsområder for det byliv som ikke er baseret på detailhandel. En central del af projektet, er omdannelse og opdatering af arealerne mellem Fredensborg Slot, Bagerdammen og Dronnings Anlæg som grønne arealer.

Skråprojektion af Det Grønne Strøg, Dr. Ingrids Anlæg og Fr. IVs Bro

 

Arbejdsgrupper

Midtvejs i arbejdet med dispositionsplanen, er foreløbige skitser og principper blevet forelagt de tre nedsatte arbejdsgrupper som på 3 workshops henover vinteren har bidraget til en kvalificering af projektet med afsæt i helhedsplanen. Gruppernes bemærkninger og idéer er samlet i det allerede politisk vedtagne værdiprogram kaldet Beslutningsnotat 1, dette blev vedtaget af Plan- Miljø- og Klimaudvalget d. 6. februar 2018 som afsæt for udarbejdelse af nærværende dispositionsplan. De tre grupper har været bredt sammensat og alle borgere har haft mulighed for at deltage i forløbet.

 

På den afsluttende workshop 4, drøftede grupperne byens form, materialitet og udtryk med afsæt i de forelagte skitser. Gruppernes bemærkninger er samlet i Beslutningsnotat 2 som foreligger til godkendelse som sagens bilag 2. (Beslutningsnotat 1 udgør s. 7-39 i sagens bilag 2, de resterende sider udgør Beslutningsnotat 2).

 

Principskitse for nyt formidlingselement samt illustration af amfiområdet – begge ved Kulturhuset. Herunder principsnit for lege- og formidlingselementer på Byskrænten samt overordnet plan for området som viser en ny stærk sammenhæng mellem Kulturhuset, Langedammen og LilleTorv (Biblioteket).

 

Eksempler på input fra arbejdsgrupperne som er indarbejdet i dispositionsplanen

 

?         Større område med forårsløg ved Dr. Ingrids Anlæg og Bagerdammen

?         Flere siddemuligheder i sol og skygge ved Dr. Ingrids Anlæg

?         Ny sti syd for Dr. Ingrids Anlæg ift. funktionalitet og kulturhistorie

?         Bevare blomstrende buske og mindre træer som afskærmning og skyggegiver

?         Foreslået sø ved kulturhuset er erstattet af et formidlings- og legeelement

?         Aktiviteter ved Langedam er flyttet til ny sø umiddelbart nord for Langedammen og til Bagerdammen

?         Lege- aktivitets og formidlingselementer er samlet på `Byskrænten´ og designet til stedet med afsæt i byens kulturhistorie.

?         LilleTorv er lukket for biltrafik og indrettet som en grøn byhave til ophold

?         Forskelle i belægningstyper og belægningsmønster skaber sikre zoner for bløde trafikanter

 

Eksempler på input som bearbejdes nærmere senere ved færdigprojektering beroende på anlægsøkonomi, tekniske forhold mv.:

?         Omfang af område med forårsløg ved Dr. Ingrids Anlæg og Bagerdammen

?         Bearbejdning og afgrænsning af områder med buske, stauder og mindesten i Dr. Ingrids Anlæg

?         Linjeføring af ny sti syd for Dr. Ingrids Anlæg i forhold til nye parkeringspladser

?         Legeelement på `Byskrænten´ som giver intense legemuligheder

?         Placering af evt. gadetræer og valg af gadetræ

?         Valg af ny gadelampe herunder kvalitetssikring af den valgte lampes belysningsniveau i samarbejde med lysdesigner i henhold til kommunens belysningsplan

?         Valg af nyt inventar til cykelparkering, skiltning mv. i Jernbanegade

 

Beslutningsnotat 2 og Dispositionsplan inkl. anlægsoverslag udgør således samlet afsæt for færdigprojektering, som først igangsættes når resultatet af fondsansøgningen foreligger.

 

Ny trafikstruktur for bymidten

Med vedtagelse af helhedsplanen for Den Grønne Slotsby, blev der vedtaget et nyt trafikflow i bymidten. Overordnet set henvises besøgende til slottet til eksisterende parkeringsmuligheder i bymidten, hvor der findes over 500 parkeringspladser indenfor en radius af 300 m. fra Store Torv. Ved en parkeringsanalyse i 2017 er det registreret, at den gennemsnitlige belægningsgrad er på maksimalt 50 %. Registreringen viser dermed, at der er et parkeringsoverskud i bymidten. Der vil fortsat være mulighed for afsætning af turister nærmere slottet, men egentlig parkering af turistbusser vil ikke være tilladt her. Turistbusser ledes ad Jernbanegade og videre ad Rosingsvej, hvor der indrettes en parkeringsplads, som vil være forbeholdt turistbusser i dagtimerne. Administrationen vurderer, at det udvalgte areal ved Rosingsvej er det bedst egnede af de offentligt ejede arealer i bymidten. Administrationen bemærker, at en ny plan for henvisningsskiltning ift. til ovenævnte trafikstruktur er under udarbejdelse og vil blive forelagt Infrastruktur- og Trafiksikkerhedsudvalget.

 

Driftsmæssig vurdering af dispositionsplan

Nordsjællands Park- og Vej (NSPV) har deltaget i de 4 arbejdsgruppe-workshop med henblik på at bidrage med deres viden om driftsmæssige hensyn ift. projekteringen. NSPV har efterfølgende givet en vurdering af projektets driftsmæssige konsekvenser på baggrund af det foreløbige projekteringsgrundlag i form af anlægsprogram og dispositionsplan set i forhold til den nuværende driftsindsats i bymidten.

 

NSPV vurderer at der vil være behov for en forøget driftsindsats ift. forhold til flg. elementer i planen:

?         Etablering af nye grusstier ved Bagerdammen kræver vedligehold.

?         Etablering af grøn terræntrappe kræver manuel græsklipning (amfiscene ved Biografen).

?         Etablering af legeplads på Byskrænten kræver legepladsinspektion en gang årligt og vedligeholdelse af udstyr, drift af faldunderlag og mere manuel græsklipning.

?         Etablering af græs/ egentlige plantebede på Lille Torv og StoreTorv kræver ukrudtsbekæmpelse. Derudover beskæring og omplantning.

?         Generelt kræver plantning af nye træer en intensiv pleje (vanding) især i etableringsfasen (de første 3 år). Derudover behov for beskæring, og ved vejtræer behov for saltværn.

?         Generelt kræver nyetablerede og renoverede staudebede og buskbeplantning (Bagerdammen og Dr. Ingrids Anlæg) intensiv ukrudtsbekæmpelse, især de første 3 år.

?         Generelt kræver etablering af ny belysning tilsyn og vedligeholdelse af lamper.

?         Generelt kræver nyt inventar som bænke, motionsredskaber og havehegn vedligeholdelse.

 

Pleje som udgår eller omlægges til en anden driftsindsats:

?         Intensiv hækklipning udgår ved Bagerdammen og i Langedammen.

?         Intensiv græsklipning i Langedammen erstattes delvist af nye søer/vådområder som driftes ekstensivt.

?         Små skraldespande erstattes af større enheder placeret centralt.

Drift på Jernbanegade samt Store- og LilleTorv (belagte arealer) vurderes at være udgiftsneutral.

NSPV vil ligeledes blive inddraget i færdigprojekteringsfasen, således at driftshensyn i størst muligt omfang indarbejdes i projektet. Der er i anlægsbevillingen afsat i alt 1.400.000 kr. i 2021 og herefter 950.000 kr. årligt fra 2022 og frem. Denne del af bevillingen er indtil videre afsat til fremtidig drift. Den konkrete beslutning om bevilling til drift vil ske senere, på baggrund en proces med NSPV hvor der foretages en konkret vurdering af det færdigt projekterede og udførte projekt. Herefter fastlægges det endelige driftsniveau fx for en 3-årig opstartsfase og for en varig aftale for de efterfølgende år. Aftalen vil evt. også kunne omfatte omprioritering indenfor NSPVs budget suppleret med ovennævnte bevillingsramme.

 

Projektøkonomi i forhold til ny indekseret anlægsoverslag

Der er med de nuværende bevillinger ikke fuld finansiering til alle delområder i den strategiske helhedsplan, som det også tidligere er angivet. Dispositionsplanen skal således bruges som afsæt for fondsansøgning om ekstern projektstøtte og hvis dette er med negativt udfald, som afsæt for politisk prioritering af delområder eller alternativt som grundlag for evt. yderligere kommunale anlægsbevillinger i budgetperioden 2019-2024.

 

Anlægsbudgettet som blev forelagt udvalget i marts 2017, er blevet justeret i dispositionsforslagsfasen ud fra følgende forhold:

?     Alle priser er indeksreguleret til gældende dagspriser plus forventet procentmæssig usikkerhed i forhold til forventet anlægstidspunkt.

?     Landinspektør-indmålinger, ledningsplaner samt supplerende forundersøgelser, herunder geotekniske boringer samt prøvegravninger, bidrager til et større kendskab til fysiske forhold forbundet med anlægsprojektet.

?     Funktionskrav og ønsker fra myndigheder og fra brugerproces er indarbejdet.

?     I udmøntning af anlægsbevillingen indgår udgifter til bl.a. kommunal projektledelse, forundersøgelser, kommunikation og proceskonsulent mv.

 

Dispositionsforslag med der til hørende anlægsoverslag danner grundlag for fondsansøgning om medfinansiering. Dispositionsforslaget er inddelt i en række områder under de to overordnede etaper, og det afgøres ved godkendelse af fondsansøgning, hvilke delområder, der indgår i fondsansøgningen.

Anlægsbevilling

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget vedtog i august 2017, at anlægsmidler i 2018 og 2019 såfremt der ikke opnås yderligere ekstern finansiering, skal prioriteres til realisering af:

  1. Det Blågrønne Strøg samt forplads til Kulturhuset (del af etape 1A)
  2. Ny belægning på del af Jernbanegade (del af etape 1A)
  3. Grønne forbindelser og turistbusparkering (del af etape 2A)

Bevilling

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser på dette stade, idet dispositionsplanen vedtages med henblik på fondsansøgning. Sag om evt. bevillingsmæssige konsekvenser/ prioritering af bevilling forventes forelagt når resultatet af fondsansøgningen foreligger, forventeligt tidligst i august 2018.

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (bygherre for anlægsbevilling)

Kommunikation

Beslutningsnotat 2 lægges på projektets hjemmeside www.fredensborg.dk/slotsby og der laves en nyhed på forsiden samt en historie på facebooksiden Mit Fredensborg.

 

Indstilling

  1. At dispositionsplanen godkendes som afsæt for fondsansøgning
  2. At beslutningsnotat 2 godkendes som afsæt for færdigprojektering

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 29-05-2018

Godkender administrationens indstillinger.