Nr.9 - Status på Lånefinansiering af energiprojekter 2017

Sagsnr.: 16/35341

 

Beslutningstema

Orientering om status på anvendelsen af lånefinansierede energiinvesteringer i 2017.

Sagsfremstilling og økonomi

Der har i 2017 været bevilliget 10 mio. kr. til lånefinansierede energiinvesteringer i kommunens bygninger - herudover er der overført 4 mio. kr. fra 2016 ifm. ikke afsluttede projekter.

 

Der har således været et samlet budget på op til 14,0 mio. kr. til lånefinan­si­e­rede energiinvesteringer i 2017. Der er igangsat 16 nye energiprojekter i 2017, hvoraf 5 projekter er afsluttet, 5 projekter pågår, 5 projekter er udsat og 1 projekt udgår.

 

Pr. 12. december var forbruget 6,1 mio. kr.. Der forventes fortsat bogført ca. 600.000 kr. i 2017.

 

Projekter der blev opstartet i 2016 er alle blevet afsluttet i 2017, projekterne er flg.:

Humlebæk Skole Ind – Træpillefyr

Humlebæk Skole Ud – Rest belysning på Humlebæk Skole Ud

Langebjergskolen – Fjernvarmeoptimering

Rådhuset – Udskiftning af vinduer

Øresundshjemmet – Belysning

Beredskabsstationen – Træpille, strålevarme, klimaskærm, belysning, pumper

 

Kommentarer til projekt der udgår:

Egedal – Isolering af kælder ifm. omfangsdræn – idet projektdelen med nedgravet omfangsdræn er ændret til elektronisk osmose anlæg, er det ikke muligt at isolere kældervægge udvendigt på rentabel vis.

 

Kommentar til projekter der pågår:

Endrupskolen – Træpillefyr – aht. rentabiliteten forventes de nuværende 12 gasfyr erstattet med 2 – 3 varmecentraler og ikke som først antaget en stor varmecentral.

 

Rådhuset – Udskiftning af vinduer – etape 2 – alternative løsninger undersøges, f.eks. udskiftning af eksisterende ruder til energioptimerede ruder m. solfilm i stedet for at udskifte komplette vinduer.

 

Kommentarer til projekter der er udsat:

Børnehusene Lystholm – Træpiller, ventilation – projektet afventer afslutning af opgradering af produktionskøkken. Forventes igangsat primo 2018.

 

Fredensborg Skole Benediktevej – Klimaskærm og Træpillefyr – egnet placering af varmecentral skal undersøges nærmere.

 

Nivå Havn – Fælles Varmeforsyning: Spørgsmålet omkring varmecentralens placering er fortsat uafklaret

 

Sletten Fritidsakademi (5A-C) – Udskift gasfyr med pillefyr – løsning skal undersøges nærmere aht. rentabilitet.


Sletten Legeakademi (5A&B) – Udskift gasfyr med pillefyr – løsning skal undersøges nærmere aht. rentabilitet.

 

Energiprojekterne planlagt i 2017 har en samlet vægtet gennemsnitlig renta­bilitet på 1,68. Dvs. at investeringen gennemsnitligt set tjener sig selv hjem næsten 1,5 gange, og er tilbagebetalt godt halvvejs inde i investeringens levetid. Det viser, at der også i 2017 kunne identificeres og gennemføres energiprojekter i kommunens bygninger med en rentabilitet over kravene.

 

En målsætning er, at bygningernes klimaskærm og installationer energi­mæssigt opdateres hele vejen rundt, så vidt som rentabilitetskravet tillader det. Fortsat flere tiltag sker i samspil og synergi med andre drift- eller anlægs­projekter i bygningerne, herunder den generelle vedligeholdelse. Brugerne af bygningerne er tilfredse med de nye energiløsninger og oplever generelt bedre indeklima og komfort som følge af projekterne.

 

Styringsmodel og decentral energimodel som grundlag

Investeringerne i nye energitiltag og den medfølgende lånefinansiering tager afsæt i Fredensborg Kommunes ”Styringsmodel for låne­finan­sierede energitiltag”, der er det politisk vedtagne grundlag herfor.

 

Styringsmodellen tilsiger, at de opnåede energibesparelser skal kunne betale renter og afdrag på de lån, der finansierer energiinvesteringerne, således at systemet hviler i sig selv og ikke påvirker kommunens likviditet.

 

Styringsmodellen bygger ovenpå den decentrale energimodel, som sikrer, at budget og ansvar for energiforbruget ligger så tæt som muligt på ­bru­­ger­ne af bygninger­ne. Dvs. den enkelte skole, institution mv. får tildelt et budget til el og varme, hvilket sikrer at institutionen har et incitament til energirigtig adfærd.


  

Rentabilitet

Rentabiliteten R fortæller, hvor mange gange en investering tjenes hjem. R =1,5 betyder, at man får pengene halvanden gang igen i løbet af investeringens levetid.

 

Bygningsreglementets definition af et rentabelt energiprojekt er, at investeringen som minimum tjenes hjem 1,33 gang. Dvs. investeringen tilbagebetales på maksimalt 75 pct. af investeringens levetid.

 

R beregnes således:

R = Årlig bespar X levetid

            Merinvestering

 

Når energi­bespa­rel­ser­ tje­ner in­vesteringen ind på 75 pct. af investeringens levetid, er der stadig 25 pct. levetid på investeringen, hvor energi­bespa­rel­serne er rent overskud.

 

Eksempel: Der lånes 1 mio. kr. til et nyt ventilationsanlæg. Det nye anlæg forventes at holde i 30 år og beregninger viser anlægget vil spare 44.444 kr. i el om året. Dvs. efter 22,5 år har anlægget tjent sig selv hjem. De resterende år ventilationsanlægget kører, tjener det penge hjem, iht. hvis det gamle mere energiforbrugende anlæg havde kørt.

 

44.444 kr. X 30 år / 1.000.000 = rentabiliteten er 1,33

 

Rentabilitetskravet skal sikre, at hvert energiprojekt skaber tilstrækkeligt med energibesparelser til at lånet kan tilbagebetales over den aftalte år­række. Generelt vil styringsmodellen sikre, at det løbende vurderes hvor stort et beløb, der kan lånes til energiinvesteringer, uden yderligere påvirkning af kommunens samlede likviditet. Dermed er målet, at de politiske målsætninger for klimaet kan forfølges med skarpt fokus på økonomien.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Mindreforbruget i 2017 medtages ved budgetrevisionen 30/4-2018, hvor de uforbrugte midler overføres til 2018.

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 09-01-2018

Orienteringen tages til efterretning.