Nr.8 - Anvendelse af anlægsbevilling til kommunale bygninger 2017 og 2018

Sagsnr.: 16/35337

 

Beslutningstema

Orientering om igangsatte arbejder indenfor anlægsbevilling 2017 (ekstraordinær vedligeholdelse og genopretning af bygninger og legepladser) fremlægges til udvalgets efterretning.

 

Beslutning om, at anvende midler (100.000 kr.) fra projekt Jellerød Børnegård, Tagrenovering, til projekt Plejecenter Lystholm, Opbryd asfaltbelægning langs bygning.

 

Godkende udmøntning af anlægsbevilling til vedligeholdelse af de kommunale bygninger og legepladser 2018.

Sagsfremstilling og økonomi

Indledning

På baggrund af Byrådets beslutning om genopretning af de kommunale bygninger, gives som vanligt, ved årets begyndelse, en overordnet orientering om, dels hvilke projekter der er udført for anlægsbevilling til genopretning af bygninger og legepladser i det foregående, dels orienteres om hvilke projekter, der forventes udført i det kommende år.

 

 

Status på anlægsbevilling 2017

 

Der har i 2017 været afsat en bevilling på 17,6 mio. kr. til genopretning af bygninger og legepladser.

Sideløbende med anlægsarbejder er der udført drifts- og vedligeholdelsesarbejder på de kommunale ejendomme samt investering i energioptimering af bygningerne.

 

I vedhæftede bilag gives en kort status på hvilke genopretningsarbejder, der er udført for bevillingen på 17,6 mio. kr. i henhold til den politiske beslutning af d. 10. januar 2017. Status er opgjort pr. primo december 2017.

 

Som det fremgår af vedlagte bilag, er der i alt 37 projekter hvoraf 17 er afsluttet, 14 pågår mens 5 er udsat enten pga. vejret, eller yderligere nødvendige undersøgelser/sikkerhedsgennemgange. Et projekt udgår helt.

 

Kommentar til projekt der udgår:

Jellerød Børnegård, Renover Tag – ejendommen er solgt i 2017 og som sådan gennemføres projektet ikke. De afsatte midler (100.000 kr.) ønskes overført til anvendelse til projekt ”Plejecenter Lystholm – Opbryd asfaltbelægning langs bygning”. Asfalteringen langs bygningen forårsager opfugtning af murværket og hermed øget risiko for skimmel. En fjernelse af asfalten langs bygningen vil minimere denne risiko.

 

Kommentarer til projekter der pågår:

Egedal – Etabler Omfangsdræn, Renover Toiletter – projektandelen med traditionelt nedgravet omfangsdræn er ændret til et moderne elektronisk osmose anlæg til reduktion af kælderfugt.

 

Rådhuset – Udskift Vinduer, Etape 2 – det undersøges om der kan findes alternative løsninger hvor f.eks. kun vinduesglassene udskiftes.

 

Kommentarer til projekter der udsat:

Langebjergskolen – Rep. af Legeredskaber, Borg, Sandkasser – denne opgave kombineres med indsats ifm. opskrivninger i den lovpligtige sikkerhedsgennemgang der fandt sted i juli.

 

Nivå Skole Nord – Renover Gavlpartier – Etape 2 – grundet årets ustadige vejr med megen regn er projektet udsat til 2018.

 

Troldeengen, Broengen 4 – Renover Legeplads – denne opgave kombineres med indsats ifm. opskrivninger i den lovpligtige sikkerhedsgennemgang der fandt sted i juli.

 

Spejderhytterne/Skovbørnehave – Renover Tag: opgaven afventer resultatet af undersøgelser af ejendommens fremtidige anvendelse.

 

Ældreboliger Byvejen – Renover Fjernvarmeledninger – grundet årets ustadige vejr med megen regn er projektet udsat til 2018.

 

 

Anvendelse af anlægsbevilling for 2018:

 

I tråd med Byrådets beslutning om en målrettet indsats for at genoprette vedligeholdelsen af de kommunale bygninger, er der i budgetforliget 2018-2021 afsat 2.6 mio. kr. Herudover kommer, at Byrådet d. 29. september 2014 besluttede varigt, at flytte 10 mio. kr. af de afsatte anlægsmidler til drift, men med en fortsat anvendelse af budgettet til ekstraordinær vedligeholdelse og genopretning af de kommunale bygninger.

 

I 2018 er der således budgetteret med i alt 12,6 mio. kr. til ekstraordinær vedligeholdelse.

 

I fortsættelse af indsatsen i 2017 videreføres de målrettede bygnings- / anlægssyn – således at der over årene opbygges et solidt og validt datagrundlag, der dels kan medvirke til en prioriteret indsats dels til afdækning af det økonomiske behov for fremadrettet opretning.

 

I databasen for ejendommene CareTaker (Facilities Management System) er der målrettet implementeret et prioriteringssystem hvor enhver ventende opgave tildeles en prioritet såsom:

 

1-    Personrisiko og/eller Myndighedskrav

2-    Væsentlige følgevirkninger

3-    Funktionskrav og/eller forebyggende

4-    Visuelle indtryk og/eller æstetik

A-   Service

B-   Politisk/Ledelses bestemt opgave

 

Hermed kan konsekvensen, af en evt. udskydelse af en opgave indikeres – således, at der på længere sigt kan foretages strategisk vedligehold af de kommunale ejendomme.

 

En oversigt over prioriterede anlægsopgaver er vist i vedhæftede bilag. De bevilligede midler 12,6 mio. kr. er alle udmøntet, med undtagelse af 750.000 kr. afsat til uforudsete omkostninger ifm. gennemførelse af projekterne.

Bevilling

Anlægsbevilling på 2,6 mio. kr. til vedligeholdelse af de kommunale bygninger er søgt frigivet ved budgetrevision 30/11-17.

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

Kommunikation

Brugerne af bygningerne inddrages og informeres løbende om igangsætning af aktiviteter.

Indstilling

  1. At orientering om igangsatte projekter indenfor bevillingen på 17,6 mio. kr. i 2017 (genopretning af bygninger og legepladser) tages til efterretning.
  2. At det besluttes at anvende midler (100.000 kr.) fra ”Jellerød Børnegård – Renover Tag” til ”Plejecenter Lystholm – Opbryd asfaltbelægning langs bygning”.
  3. At udvalget godkender anvendelse af anlægsbevilling 2018 til vedligeholdelse af kommunale bygninger til de forelagte projekter i bilag 1.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 09-01-2018

Den administrative indstilling godkendt.