Nr.23 - Prioritering af større planopgaver

Sagsnr.: 15/27416

 

Beslutningstema

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget skal tage stilling til prioritering af større planopgaver, herunder større lokalplaner.

Sagsfremstilling og økonomi

Prioritering af planopgaver blev senest drøftet i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 5. december 2016. I daværende sagsfremstilling blev det påpeget, at efterspørgslen på udarbejdelse af lokalplaner havde været stigende, grundet øget et øget aktivitets- og ambitionsniveau i kommunale såvel som privat initierede bygge- og byudviklingsprojekter. Dette er fortsat tilfældet.

 

Status for 2017

Ved Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets seneste prioritering af planopgaver i december 2016 besluttede udvalget at give 13 ud af dengang 34 aktuelle opgaver høj prioritet i 2017. Ved udgangen af 2017 er status for de 13 prioriterede opgaver således:

 • 6 opgaver er færdige
 • 1 opgave er ikke længere aktuel
 • 6 opgaver pågår

 

Derudover er der i 2017 færdiggjort yderligere 2 opgaver, som ikke indgik i prioriteringen. Status for færdige opgaver er således, at i alt 8 af 34 opgaver blev færdiggjort i 2017.

 

Blandt de prioriterede opgaver som stadig pågår, er store og komplekse opgaver som Nivå Bymidte, Humlebæk Bymidte og ny skydebane. Sådanne planlægningsopgaver vil typisk strække sig over flere år.

 

Status for større planopgaver ses i skemaet i bilag 1.

 

Kategorisering af lokalplaner

Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets prioritering af planopgaver har hidtil drejet sig næsten udelukkende om lokalplanopgaver. Som tidligere oplyst kan der med de nuværende ressourcer løses max. 10 lokalplanopgaver årligt i perioden 2016-2018, hvor der er ansat en ekstra medarbejder finansieret af grundsalg.

 

Udenfor prioriteringen har hidtil ligget lovfæstede store planopgaver som planstrategi og kommuneplan, samt store anlægs- og udviklingsprojekter som Den Grønne Slotsby, Liv i Lergravene, Arkitekturpolitik, Beplantningsstrategi.

 

Udenfor prioriteringen har ligeledes ligget mindre planopgaver som generelle dispensationer og byzonetilladelser (da det fungerede som frikommuneforsøg) samt store byggesager og landzonetilladelser.

 

Den nye planlov som trådte i kraft i juni 2017 indeholder mulighed for differentierede høringsperioder for lokalplaner og planloven har i flere år indeholdt mulighed for at delegere beslutningskompetencen i forbindelse med lokalplaner. Byrådet besluttede den 27. november 2017 at inddele lokalplaner i tre kategorier, bestemt af høringsperiode og delegationsniveau.

 

 • A-lokalplanerne: ”store” lokalplaner der sendes i 8 ugers offentlig høring
 • B-lokalplanerne: ”mellem” lokalplaner der sendes i 4 ugers offentlig høring
 • C-lokalplaner: ”små” lokalplaner der kan sammenlignes med en byzonetilladelse, og sendes i 2 ugers offentlig høring.

 

Administrationen anbefaler, at kategoriseringen af lokalplaner afspejles i forhold til prioritering af planopgaver. Administrationen anbefaler, at Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets prioritering fremover omfatter alle større planopgaver, hvilket vil sige:

 • Planstrategi
 • Kommuneplan
 • Sektorstrategier og -politikker
 • Større kommunale anlægs-udviklingsprojekter
 • Større lokalplaner (i princippet kategori A og B)

 

De obligatorisk blandt opgaverne (planstrategi, kommuneplan, realisering af kommunens anlægsbudget) vil i realiteten ikke kunne nedprioriteres af Plan-, Miljø- og Klimaudvalget, men ved at inddrage opgaverne i prioriteringen kan der skabes bedre overblik og indsigt i den samlede opgaveportefølje for så vidt angår større planopgaver.

 

Administrationen anbefaler, at prioritering af små lokalplaner (i princippet kategori C) sker løbende i administrationen. Plan-, Miljø- og Klimaudvalget kan eventuelt udpege, efter hvilke faktorer administrationen skal foretage prioriteringen. Udvalget kan eksempelvis beslutte at prioritere følgende faktorer:

 • Lokalplaner for erhverv
 • Lokalplaner der understøtter kommunens store anlægs-udviklingsprojekter
 • Lokalplaner for omdannelse (ny anvendelse af eksisterende bygninger)

 

Prioritering for 2018

Bygge- og byudviklingsaktiviteten er som nævnt fortsat på et højt niveau. Ambitionerne i byudviklingsprojekterne er ligeledes høje, hvilket også ofte giver sig udslag i en øget kompleksitet, med flere forskellige ejere, parter og interessenter.

 

Som tidligere nævnt var Nivå Bymidte, Humlebæk Bymidte og ny skydebane blandt opgaver der i 2016 fik 1 prioritet, og administrationen anbefaler at disse opgaver fortsat får 1. prioritet ligesom de igangværende og betydende kommunale grundsalg.

 

Derudover anbefales det at give 1. prioritet til Nivå Havn, Karlebo landsby, Fredensborg Bymidte (Den Grønne Slotsby), Planstrategi 2019, aflastningscentre i Kokkedal, samt udvidelse af SuperBrugsen i Fredensborg.

 

Forslag til tildeling af 1. prioritet ses i skemaet i bilag 1.

For privat initierede projekter har det hidtil været en udbredt praksis, at grundejer/investor tilbyder at udarbejde lokalplanen, for derved at fremme projektet. Denne fremgangsmåde har i visse tilfælde givet en vis aflastning af administrationen. Men det skal bemærkes, at Fredensborg Kommune har ansvaret for lokalplanernes kvalitet og tilvejebringelse (høringer, politisk behandling mv), samt at lokalplanudarbejdelse udover plan-kompetencer også fordrer betydelige indsatser fra flere andre faggrupper i administrationen (vej, spildevand, miljø, byggeri mv). Endvidere skal det bemærkes, at øgede krav til nationale plandata fremover vil fordre et øget omfang og en øget kvalitet af kommunens indberetninger af lokalplaner. Alt i alt er aflastningen i praksis således begrænset, og det anbefales derfor, at det fremover ikke giver forrang at investor udarbejder lokalplan.

 

Det skal dog også bemærkes, at i tilfælde hvor et privat udviklingsønske er i overensstemmelse med kommuneplanens ramme- og rækkefølgebestemmelser er kommunen forpligtet til inden for en overskuelig tidshorisont at fremlægge et lokalplanforslag.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

Indstilling

 1. At planopgaver prioriteres i 2018 som angivet i bilag til sagen.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 09-01-2018

Sagen udsættes.