Nr.21 - Orientering om status for byudviklingsprojektet Den Grønne Slotsby

Sagsnr.: 17/8979

 

Beslutningstema

Orientering om byudviklingsprojektet Den Grønne Slotsby.

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg by skal være en levende, sammenhængende og grøn slotsby. Det er Byrådets vision for Fredensborg By. Bymidten skal udgøre en attraktiv, moderne ramme om borgernes hverdags-, handels- og fritidsliv. Og byens og slottets historie skal forbindes, fremhæves og formidles i byens rum. En stærkere kobling af slot og by skal gøre bymidten til et endnu mere attraktivt sted at besøge og opholde sig for både borgere og turister.


Historik

I 2013-2014 havde alle borgere i Fredensborg by mulighed for at byde ind med viden og idéer - fx i forbindelse med borgermøder og events eller ved at deltage som byambassadører. Disse input førte til planstrategien Fremtidens Fredensborg Kommune.

I 2014-15 blev en arkitektkonkurrence om en ny helhedsplan for bymidten gennemført. Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue vandt konkurrencen, og den ny helhedsplan blev politisk vedtaget i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget i marts 2017. Helhedsplanen sætter de overordnede, strategiske retningslinjer for udviklingen af Fredensborg bymidte og udpeger en række konkrete delprojekter.

Et af helhedsplanens delprojekter er allerede konkretiseret med input fra Fredensborgs borgere og indvies i 2018. Det gælder de nye oplevelsesruter, som følger centrale historiske gader og formidler historien om byen og slotshaven.


Delprojekter og arbejdsgrupper

Fra november 2017 til marts 2018 udformes yderligere tre af helhedsplanens delprojekter i samarbejde med tre borgergrupper, som mødes fire gange til workshops i perioden. Målet med arbejdsgrupperne er at få flest mulige input og ønsker til funktioner, aktiviteter og udseende for hvert område, så de input kan indgå i den videre, konkrete udformning af delprojekterne. Det materiale der udarbejdes, vil samtidig være grundlag for fondsansøgning(-er) i foråret 2018.


Alle borgere i Fredensborg er blevet inviteret til at deltage i de tre arbejdsgrupper, som hver arbejder med ét af de tre delprojekter.


Delprojekterne er:


Langedammen

Styrkelsen af det blå-grønne strøg ned gennem Langedammen og Bagerdammen. Fokus er på nye, legende aktivitetsmuligheder for børn og voksne.


Aksen

Jernbanegade som ny, sammenhængende strækning fra Helsingørsvej til den ny Frederik IV"s Bro ved slottet, herunder lukning af Jernbanegade syd om Dronning Ingrids Anlæg. Fokus er på at løfte gaden gennem ny indretning og nye funktioner og få skabt en attraktiv og sammenhængende byrumsoplevelse i Jernbanegade.


Haven

Nyt udeareal foran Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio. Det nye udeareal forbindes med Dronning Ingrids Anlæg i forbindelse med lukningen af Jernbanegade syd om anlægget. Fokus er på at skabe mulighed for udendørs kulturaktiviteter og ophold, samtidig med at de kulturhistoriske og landskabelige kvaliteter og værdier ved Dronning Ingrids Anlæg bevares.


Processen i arbejdsgrupperne

Workshop 1 blev afholdt tirsdag den 28. november 2017. Workshoppen drejede sig om en præsentation af helhedsplan og indledende drøftelser i arbejdsgrupperne.


Workshop 2 blev afholdt tirsdag den 5. december 2017. På workshoppen arbejdede de tre arbejdsgrupper arbejder videre med formulering af ønsker til de tre delprojekters konkrete udformning.


Workshop 3 afholdes primo januar 2018. Kristine Jensens Tegnestue har på baggrund af workshop 1 og 2 udarbejdet nye skitser, som præsenteres og drøftes i arbejdsgrupperne.


Resultaterne fra de tre workshops bruges som input i nyt lokalplanforslag for Fredensborg bymidte, der skal vedtages i februar 2018. Lokalplanen forventes fremlagt politisk til endelig vedtagelse i maj 2018.


Workshop 4 afholdes i marts 2018. Her præsenterer arkitekterne et forslag til den endelige, konkrete udformning af de tre delprojekter, udarbejdet på baggrund af lokalplanforslag og input fra de forudgående workshops. Forslaget drøftes i arbejdsgrupperne.


Åbent borgermøde

I slutningen af marts 2018 inviterer Fredensborg Kommune til et åbent borgermøde, hvor plan og tegninger for den endelige, konkrete udformning af de tre delprojekter samt lokalplanforslag præsenteres. Her kan alle borgere i Fredensborg give deres besyv med.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

I henhold til planloven udarbejdes der et lokalplanforslag for hele projektområdet. Forsalget fremlægges politisk i februar 2018.

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

Kommunikation

Der planlægges p.t. en brandingkampagne med en miniudstilling på biblioteket og på tomme butiksfacader, annoncer og artikler i lokalpressen og opslag fra processen på kommunens facebook-side samt en forenkling og opdatering af projektomtalen på kommunens underside.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 09-01-2018

Orienteringen tages til efterretning.