Nr.17 - Ny landzonetilladelse til Autohuset Fredensborg, Kongevejen 86

Sagsnr.: 15/34671

 

Beslutningstema

Udvalget skal beslutte om kommunen skal meddele ny landzonetilladelse til Autohuset Fredensborg til henstilling, udstilling og salg af biler på ejendommen Kongevejen 86.

Sagsfremstilling og økonomi

Autohuset Fredensborg har ansøgt Kommunen om at gøre deres midlertidige landzonetilladelse til henstilling af værkstedskunders biler på ejendommens forplads ud mod Kongevejen permanent. Endvidere søges der om permanent tilladelse til udstilling og brugtbilssalg som en sideaktivitet til autoværkstedet.


Konkret søges om tilladelse til henstilling af biler i forbindelse med reparation, servicering og klargøring samt udstilling af biler, med henblik på videresalg, på forpladsen ud mod Kongevejen.


Baggrund

Kongevejen 86 (matr. nr. 42c, Lønholt By, Grønholt) er en erhvervsejendom med tilhørende bolig beliggende i landzone. Ejer af ejendommen har tidligere drevet virksomheden Shell Service/Søegaard Motor på ejendommen. Ejendommen har efterfølgende huset virksomheden Fredensborg Skov og Have som fraflyttede ejendommen i 2015. Autohuset Fredensborg har siden november 2016 haft til huse i den forreste del af ejendommen ud mod Kongevejen.

 

Autohuset Fredensborg består af et autoværksted med reparation, servicering og klargøring af biler. Derudover er der salg af brugtbiler i begrænset omfang, som en sideaktivitet til værkstedet. Ejer har i ansøgningen oplyst, at det nuværende salg af brugtbiler i gennemsnit udgør 6-7 biler pr. måned og at der løbende tages et tilsvarende antal biler ind med henblik på videresalg.


Tilladelser

Det daværende Frederiksborg Amt meddelte i 1990 landzonetilladelse til virksomheden Shell Service/ Søegaard Motor på ejendommen Kongevejen 86. Landzonetilladelsen blev bl.a. givet på vilkår om, at der ikke måtte finde udendørs oplag sted, herunder udstilling af maskiner mv. på forpladsen ud mod Kongevejen.


Henstilling og udstilling af biler på forpladsen ud mod Kongevejen forudsætter derfor landzonetilladelse. Ligeledes forudsætter brugtbilssalg landzonetilladelse.


Fredensborg Kommune meddelte den 8. nov. 2016 en tidsbegrænset landzonetilladelse til Autohuset Fredensborg til henstilling, udstilling og brugtbilssalg på Kongevejen 86.


Tilladelsen omfattede henstilling af 4-5 biler i forbindelse med reparation, servicering og klargøring samt udstilling af yderligere 4-5 biler, med henblik på videresalg, på forpladsen ud mod Kongevejen. 


Landzonetilladelsen var tidsbegrænset i 1 år regnet fra den 8. nov. 2016. Fortsat henstilling, udstilling og brugtbilssalg på Kongevejen 86 forudsætter derfor meddelelse af ny tilladelse.


Naboorientering

Der er foretaget 14 dages naboorientering jf. planlovens bestemmelser. I perioden indkom der 1 høringssvar til sagen. Af høringssvaret fremgår det, at indsiger ikke har indvendinger mod Autohusets tilstedeværelse, men der gøres opmærksom på, at der næsten permanent står 14-16 biler til videresalg, lige så mange, som der kan stå, og yderligere andre biler, hvor der er plads. Ny landzonetilladelse bør afspejle de faktuelle forhold (se bilag)


Administrationens vurdering

Administrationen var i maj 2017 på besigtigelse på ejendommen. Besigtigelsen var foranlediget af henvendelse fra 2 byrådspolitikere om klager over manglende overholdelse af rammer i landzonetilladelsen i forhold til antal henstillede biler på forpladsen. Administrationen præciserede ved denne lejlighed betingelserne i landzonetilladelsen over for ejer af Autohuset Fredensborg. Ejer forklarede, at han havde fokus på at ejendommen og forpladsen fremstod pæn og ordentlig og at han generelt fulgte landzonetilladelsens anvisning i forhold til antal henstillede biler. I den henseende gjorde ejer opmærksom på, at det måtte tages med i betragtning, at personalets biler også er parkeret på forpladsen, da der ikke er andre parkeringsmuligheder på ejendommen.


Det er administrationens vurdering, at ejendommen generelt fremstår ordentlig og ryddelig uden visuelle gener for omgivelserne og uden at de parkerede biler går ud over oversigtligheden ved ud- og indkørsel til ejendommen.


Det er samtidig administrationens vurdering, at det oplyste faktiske omfang af brugtbilssalg (i gennemsnit 6-7 biler pr. måned) udgør et ubetydeligt omfang, hvor virksomhedens primære aktivitet fortsat vil være autoværksted. Administrationen vurderer derfor, at aktiviteten kan tillades uagtet planlovens detailhandelsbestemmelser.


Salg af brugtvogne regnes i planlovens forstand som detailsalg af pladskrævende varer og skal som udgangspunkt placeres i områder udlagt hertil – typisk i erhvervsområder.


Administrationen anbefaler på denne baggrund, at der meddeles permanent landzonetilladelse til henstilling af biler i forbindelse med reparation, servicering og klargøring (ca. 4-5 biler) samt udstilling af biler, med henblik på videresalg (ca. 6-7 biler), på forpladsen ud mod Kongevejen. Dertil kommer mulighed for personaleparkering, samt kunder til værkstedet og biler tilhørende boligens ejere og gæster. Alt i alt vil der således formentlig samlet kunne ses ca. 15-20 biler på arealet ud mod Kongevejen. 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Planloven

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

Kommunikation

Landzonetilladelsen skal offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Indstilling

  1. At kommunen meddeler permanent landzonetilladelse til henstilling, udstilling og salg af brugtvogne i forbindelse med Autoværksted Fredensborg, jævnfør sagsfremstillingen. Der tillades henstilling af ca. 4-5 biler i forbindelse med reparation, servicering og klargøring samt ca. 6-7 biler til salg. Dertil kommer personaleparkering.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 09-01-2018

Kommunen meddeler midlertidig landzonetilladelse for 1 år til henstilling, udstilling og salg af brugtvogne i forbindelse med Autoværksted Fredensborg, jævnfør sagsfremstillingen. Der tillades henstilling af ca. 4-5 biler i forbindelse med reparation, servicering og klargøring samt ca. 6-7 biler til salg. Dertil kommer personaleparkering. Dette forhold følges der op på.