Nr.16 - Landzonetilladelse, skydehuse Langstrup Flugtskydebane

Sagsnr.: 16/31204

 

Beslutningstema

Stillingtagen til landzonetilladelse til skydehuse på Langstrup Flugtskydebane.

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Kommune har modtaget en ansøgning fra Langstrup Flugtskydebane om landzonetilladelse til at opføre et til fire skydehuse i landzonen, jf. planlovens § 35, stk. 1.


Opførelsen af et eller flere skydehuse har til formål at reducere udbredelsen af skudstøj og dermed støjpåvirkningen af omkringboende.


Sagen har tidligere været behandlet af Plan-, Miljø- og Klimaudvalget og Byrådet, senest den 27-03-2017 hvor et flertal i Byrådet var principielt positive til opstilling af skydehuse.


Skydebanen

Skydebanen er beliggende i Langstrup Mose. Området er i kommuneplanen udpeget som regionalt og lokalt friluftsområde. Kommuneplanen opdeler landområdet i 3 lokaliseringszoner for friluftsanlæg. Området er beliggende i forbudszonen, som blandt andet indebærer at eksisterende anlæg ikke kan udvides. Der foreligger dog en overordnet landzonetilladelse til skydebaneanvendelse af arealet fra 2003.


Området er omfattet af kommuneplanens bestemmelser om støjende friluftsanlæg, og Langstrup Flugtskydningsbane er indskrevet i kommuneplanen som eksisterende støjende friluftsanlæg.


Området er i kommuneplanen desuden udpeget som beskyttelsesområde for landskabsværdier og et værdifuldt landskabsstrøg.


Der er et beskyttelsesområde for naturværdier, og den ansøgte placering for 3 skydehuse er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Kommunen træffer en selvstændig afgørelse herom.


Området ligger tæt på beskyttelsesområde for kulturhistoriske værdier.


Ejendommen (nr. 2166) består af 3 matrikler (18 g, 18 i og 9 f) på i alt 81.116 m². Ejendommen ligger i landzone og matr. nr. 18 g anvendes i dag til skydebane.


Høring

Ansøgningen har i henhold til planlovens § 35, stk. 4 været udsendt i naboorientering samt til Danmarks Naturfredningsforening (DN) lokalafdeling i Fredensborg.


Vedlagte udkast til landzonetilladelse blev udsendt med høringen. (Se bilag 1).


Ved naboorienteringen har kommunen modtaget 19 bemærkninger til landzonesagen, se den parallelle sag om revurderede miljøvilkår for Langstrup Flugtskydebane.  De væsentligste bemærkninger i forhold til landzonetilladelse refereres kort her:

1.    Indsigelser imod at skydehusene medfører spredt bebyggelse.

2.    Indsigelser imod at skydehusene er en reel udvidelse af skydebanen.

3.    Indsigelser imod at der mangler dokumentation af effekten.

4.    Indsigelser imod forøget trafik.

5.    Støtte til friluftslivet ved skydebanen.


Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at etablering af støjreducerende tiltag er i overensstemmelse med kommuneplanens bestemmelser, og at der er tale om et positivt initiativ, som tager hensyn til naboer og omgivelser.


Administrationen vurderer, at opførelse af op til 4 skydehuse kan accepteres i området, uanset at der er tale om en række beskyttelseshensyn. Administrationen lægger i den forbindelse vægt på, at der er tale om relativt små bygninger, som er udformet på en sådan måde, at de visuelt påvirker omgivelserne mindst muligt. Administrationen lægger også vægt på, at der er tale om en midlertidig foranstaltning mens der arbejdes på at finde en løsning for etablering af et nyt skydebaneanlæg.


Administrationen tillægger det betydning, at der foreligger en overordnet landzonetilladelse til skydebaneanvendelse.


Med hensyn til de indsendte bemærkninger ved naboorienteringen præciserer administrationen følgende:

  1. Administrationen anerkender, at skydehusene medfører spredt bebyggelse, og at de medfører en udvidelse af bebyggelsen på stedet.
  2. Administrationen anerkender også, at effekten af skydehusene er ukendt, og at effekten ikke er mest effektiv i skyderetningen.
  3. Administrationen er af den opfattelse, at skydehusene i sig selv ikke medfører væsentlig øget anvendelse af stedet eller øget trafik.

På denne baggrund vurderer administrationen, at kommunen kan meddele en tidsbegrænset landzonetilladelse til 31-12-2020 til opførelse af op til 4 skydehuse på ca. 15 m², med en højde på ca. 3,15 m, med vægge beklædt med mørkt malede brædder, og et tag dækket af mørk grå tagpap. Der må ikke etableres traditionelle gulve i husene, men kun anvendes et blødt underlag fx træflis i stedet for en flise eller lignende, som i dag markerer standpladsen. Skydehusenes fundament skal bestå af træstolper direkte i jorden uden anvendelse af beton eller cement.


Landzonetilladelsen bør være betinget af, at ejer – forinden der meddeles byggetilladelse – skal tinglyse en deklaration, som angiver at skydehusene, fundament af træstolper og underlag skal være fjernet senest den 31-12-2020.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Planlovens landzonebestemmelser.

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

Indstilling

  1. At kommunen meddeler en tidsbegrænset landzonetilladelse til 31-12-2020 til opstilling af 4 skydehuse som beskrevet i sagsfremstillingen.
  2. At tilladelsen er betinget af, at der tinglyses et fjernelsesvilkår som beskrevet i sagsfremstillingen.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 30-11-2017


Sagen udsættes.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 09-01-2018

Den administrative indstilling vedtaget efter afstemning.

For stemmer 6: A, V og O

Imod stemmer 3: C, F og B