Nr.13 - Godkendelse af revurderede vilkår for Langstrup Flugtskydebane

Sagsnr.: 17/14360

 

Beslutningstema

Godkendelse af revurdering af og tillæg til miljøgodkendelse gældende for Langstrup Flugtskydebane.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet besluttede på dets møde den 24. april 2017 at bemyndige administrationen til at igangsætte revurdering af vilkår i eksisterende miljøgodkendelse for Langstrup Flugtskydebane.


Administrationen har derfor udarbejdet udkast til afgørelse om revurderede vilkår. I forbindelse med revurderingen er godkendelse af ansøgte ændringer og andre godkendelsespligtige ændringer ligeledes behandlet. Afgørelsen består derfor af både en revurderingsafgørelse efter § 41 og en miljøgodkendelsesafgørelse efter § 33 i miljøbeskyttelsesloven. Udkast til afgørelse er vedlagt som bilag 1.


Der er ved vilkårsfastsættelsen taget udgangspunkt dels i standardvilkår for udendørs skydebaner, som sikrer, at miljøgodkendelsen baserer sig på aftalte standardvilkår for branchen, herunder anvendelse af bedst tilgængelige teknologi (BAT) og dels et politisk ønske om at anlægge en tilgang hvor aktivitetsniveauet sænkes, hvad angår skydetid og minimering af støjgener.


Administrationen og Langstrup Flugtskydebane har i processen løbende været i dialog vedr. mulighederne for at reducere aktivitetsniveauet. Drøftelserne med skydebanen er mundet ud i nogle robuste og fremtidssikrede vilkår om skydetider, der ligger tæt på det, der fra politisk hold blev fremsat ønske om gennem drøftelserne i den politiske følgegruppe. Tidsrammen for skydningen er således begrænset ganske betragteligt i forhold til mulighederne i gældende vejledning fra Miljøstyrelsen.


I forhold til den nuværende miljøgodkendelse er der også sket en reduktion af tidsrammen for skydning samtidig med, at skydebanen har givet afkald på en del af fleksibiliteten til placering af medlemsskydning, undervisning, jagtprøver og særlige arrangementer.


Reduktioner i forhold til den eksisterende miljøgodkendelse:

 • 2 sammenhængende uger i juli helt uden skydning
 • Skydning på alm. lørdage stopper kl. 14 i stedet for kl. 16
 • Ingen skydning på bededagslørdag og pinselørdag 
 • Tidsrammen til skydning ved jagtprøver er reduceret til et minimum, idet skydningen her først må starte kl. 9.30, og på alle prøvedage er der indlagt en times pause midt på dagen uden skydning
 • I stedet for 8 årlige weekend-arrangementer med skydning indtil kl. 20 om lørdagen og kl. 18 om søndagen har skydebanen til særlige arrangementer kun tilladelse til 2 søndage med skydning kl. 9-15 i månederne april, maj og juni, samt 10 lørdage, hvor arrangementer må fortsætte fra kl. 14 til kl. 16

Afgivelse af fleksibilitet:

 • Banens faste åbningstider (medlemsskydning) fastholdes uændret
 • Ingen skydning på mandage og fredage. Skydebanen har frivilligt givet afkald på den fleksibilitet, det er at kunne planlægge skydning på alle hverdage. Dette sikrer sammenhængende perioder uden skydning og faste dage uden skydning af hensyn til naboerne
 • Forlængelse af lørdagsskydning til kl. 16 må ikke ske på påskelørdag og i juli måned
 • Søndagsarrangementer må ikke finde sted på bededagssøndag
 • Skydebanen skal inden sæsonstart meddele tilsynsmyndigheden, og samtidigt offentliggøre f.eks. på dens hjemmeside, på hvilke ugedage og tidspunkter, der i løbet af sæsonen er planlagt skydning. Af årsplanen vil de faste åbningstider (medlemsskydning), tidspunkter for undervisning og jagtprøver, de to søndage til særlige arrangementer samt hvilke lørdage, hvor der skydes til kl. 16, fremgå. Ændringer i sæsonplanen skal meddeles tilsynsmyndigheden senest 4 uger forud for ændringen og offentliggøres senest 14 dage forud for ændringen. Herved kan naboer lang tid i forvejen orientere sig om, hvornår der skydes på banen. 

Endvidere kan det oplyses at:

 • De fastsatte vilkår giver anledning til en maksimal støjbelastning fra Langstrup Flugtskydebane på 69 dB(A)I.
 • Langstrup Flugtskydebane ikke har ønsket at udvide åbningstiden til den faste medlemsskydning, selv om Karlebo Flugtskydebane er lukket.
 • Langstrup Flugtskydebane har ansøgt om at etablere skydehuse, som vil reducere støjen for de fleste omkringboende og folk, der færdes i mosen.
 • Langstrup Flugtskydebane har valgt ikke at udvide skydebanen med en ekstra standplads.
 • Langstrup Flugtskydebane lukker 2 skydepladser på kombinationsbanen  

Med den nye miljøgodkendelse opnår skydebanen ikke en ny 8-årig retsbeskyttelsesperiode, hvilket betyder, at tilsynsmyndigheden kan tage godkendelsen op til fornyet revurdering, hvis Miljøstyrelsen ændrer på grundlaget for beregning af støjen fra flugtskydningsbaner efter afslutning af de igangværende supplerende undersøgelser af støj fra haglvåben.


Høring

Udkast til revurdering af og tillæg til miljøgodkendelse har været i 2 ugers partshøring hos skydebanen i september 2017.


Skydebanen har haft bemærkninger til enkelte vilkår og har ønsket enkelte formuleringer præciseret. Skydebanens bemærkninger har givet anledning til præciseringer og redaktionelle rettelser samt givet anledning til rettelser af vilkår 13, 22 og 23.


Udkast til revurdering af og tillæg til miljøgodkendelse har været i 2 ugers orienterende høring hos 587 omboende naboer, virksomheder og grundejere, 5 foreninger og interesseorganisationer samt Embedslægen i oktober 2017.


Der indkom i alt 16 høringssvar, hvoraf de 14 svar repræsenterede i alt 18 personer. Svaret fra Langstrup Mosens Venner med supplerende bemærkninger fra advokat Charlotte Castenschiold indeholdt støtteerklæringer fra 138 beboere samt andre brugere af Langstrup Mose som f.eks. ornitologer, motionister og naturfolk. Danmarks Naturfredningsforening har erklæret sin støtte til svaret fra Langstrup Mosens Venner.


Høringssvarene fra naboer og foreninger drejer sig for de kritiske bemærkningers vedkommende om forøgelse af støjen de senere år, at den oplevede støj er højere end den beregnede, målinger contra beregninger, Miljøstyrelsens undersøgelse af støj fra haglvåben, vilkår for kontrol af støjkravet, forventning om fordobling af aktiviteten efter lukning af Karlebo Flugtskydebane, forurening af jorden med lerduer og stålhagl, sikkerhedsafstand, øget trafik på mosevejen samt adressaten for afgørelsen.

 

De positive bemærkninger drejer sig om bevarelse af skydebanens nuværende aktivitet, at skydebanen kan høres men ikke generer, vigtigheden af at jægere får den fornødne træning, forslag om opførelse af støjvold mod Oldvejen, kun lokale jægere samt at kritikken kommer fra tilflyttere.


Høringsbemærkninger fra naboer og organisationer har givet anledning til redaktionelle ændringer/tilføjelser i teksten men ikke anledning til at ændre i afgørelsens vilkår. Samtlige høringsbemærkninger er vedlagt som bilag 2.

 

Sagsbehandling siden møde i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 30. november 2017

Der har været en ny forhandling om skydetid med Langstrup Flugtskydebane. Skydebanens repræsentanter accepterede at afgive en del af den tid, som anvendes til undervisning, således at rammen til undervisning maksimalt udnyttes 65%. For kalenderåret 2018 betyder det en reduktion af den maksimale undervisningstid på 113 timer. Et revideret udkast til revurderet miljøgodkendelse er vedlagt som bilag 6.

 

Der blev ved udvalgsmødet bedt om en redegørelse for, hvilke muligheder kommunen har for at lukke Langstrup Flugtskydebane.

 

Administrationen skal henvise til den sag, som blev behandlet på Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets møde den 4. oktober 2016, om Skydebanerne i Langstrup Mose – mulige spor. I denne sag blev der som bilag 5 fremlagt et notat om juridiske forhold omkring lukning af skydebanerne, hvor der er redegjort for dette.

 

Det fremgår blandt andet af notatet, at Langstrup Flugtskydebane er beliggende på en privat ejendom, og kommunen kan således ikke forbyde, at ejendommen anvendes til skydebane forudsat, at skydebanen kan overholde de tilladelser og godkendelser som denne aktivitet kræver. Kan skydebanen ikke dette, betyder det i praksis at skydebanen må lukke. De vilkår, der stilles for aktiviteten, kan være restriktive, men de skal være saglige og lovlige.

 

Langstrup Flugtskydebane kræver ikke landzonetilladelse, da skydebanen er etableret før planloven stillede krav om landzonetilladelse til skydebaner. Etablering af støjdæmpning kræver landzonetilladelse, jf. sag nr. 231 fra PMK den 30. november 2017 om landzonetilladelse til skydehuse.  

 

Kommunen fører efter miljøbeskyttelsesloven tilsyn med Langstrup Flugtskydebane med henblik på at sikre, at loven og de regler, der er fastsat i medfør af loven, bliver overholdt. Såfremt kommunen under et tilsyn konstaterer, at skydebanen ikke overholder vilkår i miljøgodkendelsen, kan den på forskellig måde gribe ind overfor dette med indskærpelser, påbud og evt. i sidste ende forbud mod fortsat drift, såfremt det ikke er lykkedes at få skydebanen til at overholde miljøgodkendelsen. Herom henvises til det ovenfor nævnte notat. Kommunen har ikke ved miljøtilsyn med skydebanen konstateret overtrædelser af den nugældende miljøgodkendelse, som var af en karakter, der kunne begrunde et forbud mod den fortsatte drift af banen.


Miljøbeskyttelseslovens § 41 giver en kommune hjemmel til at meddele påbud til en virksomhed, der medfører væsentlig forurening, om at nedbringe forureningen, og hvis dette ikke er muligt nedlægge forbud mod fortsat drift. Bestemmelsen kan ikke bruges til at håndhæve vilkår i en miljøgodkendelse. Bestemmelsen kræver, at kommunen kan dokumentere, at skydebanen medfører væsentlig forurening. Det følger endvidere af almindelige forvaltningsretlige principper, herunder proportionalitet, at der først kan nedlægges forbud mod fortsat drift såfremt der er overhængende fare for forurening, andre midler vil være uden effekt og den, der er ansvarlig for driften ikke viser vilje og evne til at rette op på forholdene. Det er administrationens vurdering, at der ikke er tilstrækkeligt grundlag for, i medfør af § 41 i Miljøbeskyttelsesloven at forbyde fortsat drift af banen.

 

Det er således administrationens vurdering, at kommunen ikke kan beslutte at lukke Langstrup Flugtskydebane, men der kan i en revurdering af miljøgodkendelsen anlægges en saglig, miljømæssigt begrundet, restriktiv linje overfor Langstrup Flugtskydebane.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven.

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

Indstilling

 1. At udvalget godkender revurdering af og tillæg til miljøgodkendelse for Langstrup Flugtskydebane.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 30-11-2017


Udvalget ønsker principielt skydeaktiviteterne bragt til ophør, og konstaterer, at der arbejdes på at finde en alternativ placering.


Et flertal i udvalget finder, at der i miljøgodkendelsen gives mulighed for for mange timer til skydning, og ønsker en yderligere forhandling med ansøger herom inden sagen genoptages.


Sagen blev herefter udsat.


For stemmer 7: A, B, C, F, O og Lars Søndergaard (V).

Imod stemmer Thomas Bak (V), idet indstillingen rummer en skærpelse i forhold til de i vejledningen mulige 2840 timer.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 09-01-2018

Udvalget konstaterer, at såvel administrationen som gældende vejledning og kommunens advokat opererer med støjberegninger, og at det derfor er beregninger der lægges til grund for beslutningen.

Udvalget konstaterer, at der arbejdes for lokaliseringsmuligheder for en alternativ placering af skydeaktiviteterne og at dette dagsordenssættes på kommende møde, idet man gerne ser aktiviteterne flyttet.


Den administrative indstilling blev herefter godkendt.


F stemmer imod selve revurderingen, idet man finder det rigtigst at der var blevet meddelt driftsforbud på grundlag af en støjmåling.