Nr.11 - Orientering om ny lovgivning på landbrugsområdet og afledte konsekvenser

Sagsnr.: 17/27961

 

Beslutningstema

Orientering om lovgivning vedr. tilsyn med landbrug med dyrehold og konsekvenser for kommunen.

Sagsfremstilling og økonomi

Den 1. august 2017 trådte en lang række nye regler om regulering af landbrug med dyrehold i kraft, som følge af regeringens ”landbrugspakke”.


Med disse ændringer bliver reguleringen af landbrug med dyrehold fuldstændig ændret. Hvor der tidligere blev fokuseret på antal dyr og gødningsproduktion, er der nu tale om en regulering ud fra staldens areal, det såkaldte produktionsareal. Dette er indført bl.a. for at give landmændene større fleksibilitet i forhold til skift i produktion.


Der er samtidig indført et lavere loft for, hvornår et landbrug med dyrehold skal have en tilladelse til produktionen og hvornår der skal gennemføres tilsyn.


Regelændringerne medfører en øget administration i de nordsjællandske kommuner pga. den helt særlige tæthed af mindre hestehold i forhold til resten af landet. Omvendt vil andre kommuner i landet med store produktionsbedrifter opleve en administrativ lettelse på tilsynsområdet.


Konsekvenserne af den nye lovgivning for Fredensborg Kommune

Konsekvenserne af den nye lovgivning kan opsummeres som følger:


  • Fordobling af antallet af tilsyn: Indtil 1. august 2017 havde kommunen tilsynsforpligtelsen med ca. 75 dyrehold. Nu skal der føres regelmæssigt tilsyn på anslået 165 ejendomme.

  • Omfanget af tilsynsopgaven er ændret: For de nye 90 ejendomme, der nu skal have regelmæssigt tilsyn, er tilsynsopgaven blevet mindre, idet der kun skal føres tilsyn med gødningsopbevaringen. For de resterende 75 større husdyrbrug er tilsynsopgaven uændret. Forberedelsen og opfølgningen af tilsynene er den samme uanset omfanget af tilsynsopgaven på ejendommene.

  • 6-dobling af ejendomme, der skal have miljøtilladelser: Tidligere skulle der udarbejdes tilladelser, hvis dyreholdet oversteg ca. 45 heste – svarende til 4 tilladelser i kommunen. Nu skal der udarbejdes tilladelser, hvis produktionsarealet (stalde og læskure) er over 200 m2 svarende til 15-18 heste. Dette medrører en anslået stigning til ca. 25 ejendomme.

  • Øget behov for vejledning i elektronisk ansøgning: Som noget nyt skal ansøgerne søge tilladelser gennem godkendelsessystemet husdyrgodkendelse.dk. Systemet er udarbejdet til fagfolk som landbrugskonsulenter og ikke til små hesteejendomme, hvortil der ikke er knyttet konsulenter. Erfaringerne viser allerede nu, at det er overordentligt vanskeligt for borgerne at bruge husdyrgodkendelse.dk, også selvom de får vejledning fra administrationen.

En mere detaljeret gennemgang af ændringerne i lovgivningen og konsekvenserne heraf fremgår af vedlagte notat.


Konsekvenser af regelændringerne for årets tilsyn

I princippet skulle den forøgede tilsynsmængde allerede implementeres fra 1. august 2017, dvs. at der skulle føres ca. 15 ekstra tilsyn med de mindre dyrehold i indeværende år. Dette er ikke realistisk med den nuværende normering til administration af lovgivningen.


Som nævnt er lovændringerne meget betydelige, og det har derfor krævet en stor indsats for administrationen, at sætte sig ind i dem og vejlede borgerne. Det betyder derfor også, at administrationen kun når at gennemføre de lovpligtige tilsyn på 2/3 af ejendommene i 2017 og derfor må forvente en anmærkning fra Miljøstyrelsen.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Husdyrbrugloven med tilhørende bekendtgørelser.

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

Kommunikation

Administrationen har udsendt en pressemeddelelse, som i kort form beskriver ændringerne.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 09-01-2018

Orienteringen tages til efterretning med tilføjelse af, at det skal vurderes, hvorledes den øgede indsats kompenseres.