06-02-2018 kl. 17:00
Lilletrommen

Medlemmer

Lars Simonsen (B)

Ergin Øzer (A)

Carsten Nielsen (A)

Bo Hilsted (A)

Thomas von Jessen (C)

Hanne Berg (F)

Flemming Rømer (O)

Mie Stattau (V)

Carsten Bo Nielsen (V)

Afbud

Ingen

Nr.28 - Godkendelse af dagsordenen

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 06-02-2018

Dagsordenen godkendt. Sag 32 § 14 forbud til lokalplan L4 blev udsat.

Nr.29 - Træffetid

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 06-02-2018

Kl. 17.00 havde Carsten Salling og Pernille Petri foretræde i forbindelse med sag nr. 38 ”Genoptagelse – Kong Christians Alle 7, Fredensborg. Dispensation. Følgende bilag blev omdelt og tilknyttet sagen:

Bilag 1, Måleblad

Bilag 2, Kort over slotsbyen

Bilag 3, Luftfoto

Bilag 4, Matrikelkort

Nr.30 - Introduktion til Plan-, Miljø- og Klimaudvalget 2018-2021

Sagsnr.: 18/2122

 

Beslutningstema

Overordnet introduktion til udvalgets fagområder og økonomi.

Sagsfremstilling og økonomi

Som det fremgik på seneste udvalgsmøde, så vil administrationen på mødet præsentere udvalget for fagområder og økonomi under udvalgets ansvar. Der vil i præsentationen blive lagt vægt på en generel indføring i udvalgets sagsområder, herunder større igangværende sager og perspektiverne for byrådsperioden.

 

Præsentationen tilrettelægges med afsæt i at præsentation og debat/spørgsmål vil tage op til ca. 1 time.

 

Afsættet for introduktionen er opgaveafgrænsningen i forslaget til ny styrelsesvedtægt behandlet første gang på byrådets møde 29. januar.

 

For udvalget er det:

 

Stk.2. Udvalget varetager med særlig fokus på en bæredygtig udvikling den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på bygge-, miljø-, plan- og klimaområdet, herunder opgaver vedrørende

- administration af planlovgivningen

- bygge- og boligforhold

- bygge- og anlægsarbejder

- navngivning af bygningskomplekser, skoler m.v.

- cirkulær økonomi og deleøkonomiske muligheder

- Agenda 21

- lokalplaner

- servitutter og deklarationer

- helhedsorienteret områdeplanlægning

- miljøbeskyttelse, godkendelse og tilsyn, bortset fra spildevandsområdet, affaldsområdet, varmeområdet og vandforsyningsområdet

- klimatilpasningsindsatsen

- jordforurening

- naturbeskyttelse og vandløb

- kystsikring

- projektforslag, myndighedsprojekt og hovedprojekt samt udførelse af kommunale bygge- og anlægsarbejder, efter at samlet godkendelse af projektet og dets økonomi har fundet sted i Byrådet

- drift, energioptimering og udvendig vedligeholdelse af klimaskærm og tekniske anlæg i samtlige kommunale bygninger med tilhørende arealer og anlæg, som ikke ved denne vedtægt eller Byrådets beslutning er henlagt under  et andet udvalg.

 

Stk.3. Udvalget har den koordinerende funktion i kommunens klimaindsats, herunder vedrørende en reduktion i kommunens CO2 udledning. Udvalget skal indsamle, udvikle og videregive ideer om mere energivenlige løsninger til de øvrige udvalg.

 

Stk.4. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om

- miljøplaner, vandplaner, natur- og friluftsplan, kommuneplaner, lokalplaner, samt politikker og handleplaner for de i stk.2 og 3 omtalte og eventuelle andre områder omfattet af udvalgets virksomhed i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 10

- takster for ydelser inden for udvalgets område

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

Kommunikation

Præsentationen offentliggøres med referatet fra udvalgets møde.

Indstilling

 1. At introduktionen tages til efterretning.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 06-02-2018

Orienteringen taget til efterretning.

Nr.31 - Fælles indsamlingssystem for husholdningsaffald i Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal

Sagsnr.: 11/46843

 

Beslutningstema

Stillingtagen til fælles indsamlingssystem for husholdningsaffald for 4 interessentkommuner, samt undersøgelse af fordele og ulemper ved et fællesudbud af opgaven.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Byrådet besluttede den 26. september 2016, at igangsætte et affaldssorteringsprojekt sammen med de 4 interessentkommuner i Norfors: Allerød, Hørsholm, Rudersdal og Fredensborg Kommuner.

 

Formålet med projektet var at udarbejde et forslag til et fælles indsamlingssystem for husholdningsaffald. Desuden skulle projektet undersøge fordele og ulemper ved et fællesudbud af opgaven samt et samarbejde på affaldsområdet, som kan medvirke til at begrænse merudgifterne ved implementering af nye indsamlingssystemer og udsortering af flere affaldsfraktioner.

 

Udgangspunktet for samarbejdet er den fælles affaldsplan 2014 samt det nationale mål i ”Ressourcestrategi 2013” på 50 % genanvendelse af husholdningsaffald i 2022.

 

Som en del af det fælles projekt, er der gennemført 14 forskellige forsøg med udsortering af genanvendeligt affald (papir, pap, plast, metal og glas) i de 4 kommuner.

 

Forsøgene afdækker sortering gennem 2- og 4-kammerbeholdere i enfamilieboliger samt fælles beholdere (ø-drift) i etage- og samlede bebyggelser. Endvidere er en udvidet storskraldsordning i enfamilieboliger afprøvet.

 

Evaluering af forsøgene viser, at 90 % af de borgere, der har deltaget i evalueringen, motiveres af de positive effekter affaldssortering har på miljøet. 80 % synes det har været let at sortere, og 70 % har været tilfredse eller meget tilfredse med den ordning de har afprøvet. Se bilag 1.

 

Evalueringen blev præsenteret i alle kommuner og Plan-, Miljø- og Klimaudvalget tog på mødet den 4. april 2017 sagen til efterretning.

 

Forsøgsresultaterne og evalueringen samt de 4 kommuners planer med den fremtidige affaldshåndtering blev ligeledes præsenteret for Agenda 21 foreningen for Fredensborg på et møde med administrationen d. 13. juni 2017.

 

Agenda 21 foreningen har med et notat af den 8. juli 2017 henvendt sig til borgmestre og fagudvalg i Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal Kommuner. Henvendelsen handler om skepsis / tvivl vedr. etablering af forskellige husholdningsaffaldsordninger, som fagudvalg og byråd i de 4 kommuner skal tage stilling til i løbet af august / september 2017.

 

Det skal nævnes, at en række af de stillede spørgsmål allerede besvares i administrationens sagsfremstilling og er en del af beslutningsgrundlaget for implementering af nye affaldsordninger.

 

Anbefalinger

Med baggrund i resultater fra de udførte forsøg, anbefaler den tværkommunale styregruppe for projektet et 2 x 2-kammersystem hos enfamilieboliger og et fælles containersystem (ø-drift) hos etageboliger. For områder med rækkehuse vil det være nødvendigt med en individuel vurdering vedrørende systemvalg (2x2 eller ødrift).

 

Det anbefales, at der i samtlige boligområder indsamles glas, papir, pap, metal og blandet plast (blød og hård plast).

 

Forslaget blev præsenteret og diskuteret på det fælles politiske temamøde den 6. juni 2017.

 

Anbefalingen tager udgangspunkt i, at enfamilieboliger får udleveret 2 stk. 2-kammer beholdere til indsamling af hhv. papir og glas samt plast og metal. Begge beholdere skal som udgangspunkt tømmes hver 4. uge. Endvidere foreslås det, at den nuværende papirbeholder, som enfamilieboliger har i Fredensborg Kommune, konverteres til at fungere som en beholder til indsamling af pap. Se bilag 2. 

 

2 x 2-kammersystemet er et relativt robust og afprøvet system, ligesom systemet giver gode muligheder for kørselsoptimeringer i kraft af dens ruminddeling, hvor kun to affaldsfraktioner er afhængige af hinanden. Tilmed er 2 x 2-kammersystemet billigere i både drifts- og anlægsomkostninger sammenlignet med det alternative 4-kammersystem. Se bilag 3.

 

Desuden anbefaler styregruppen, at interessentkommunerne udarbejder en fælles kravspecifikation og efterfølgende fælles udbud af både de nye ordninger og de allerede eksisterende ordninger for husholdningsaffald.

 

Anbefalingerne om at udsortere de nævnte 5 fraktioner tager afsæt i kommunernes fælles affaldsplan, hvor man vedtog en fælles målsætning om:

 

      At øge genanvendelsen af affald

      At forebygge tab af ressourcer

      At minimere miljø- og klimabelastningen i affaldshåndteringen

 

For at sikre den bedste kvalitet og de største mængder af sorteret affald anbefales det, at implementeringen af ordningerne hviler på en række fælles principper:

 

 • Alle borgere tilbydes mulighed for sortering så tæt på bopæl som muligt
 • Det skal være let at sortere og opleves som en forbedret service for borgerne
 • Det er frivilligt for enfamilieboliger (og rækkehuse) om man vil deltage i den øgede sortering ved husstanden
 • Øget genanvendelse er et fælles ansvar, hvorfor alle husstande betaler til ordningerne

 

I enfamilieboliger, herunder rækkehuse betyder ovenstående principper, at borgere tilmeldes ordningen fra start, men har mulighed for at afmelde 1-3 beholdere, såfremt de ønsker dette. Samme frivillighedsprincip har Gentofte Kommune med succes anvendt i implementeringen af deres 2 x 2-kammersystem, hvor mere end 90 % af borgerne fastholdt deres tilmelding til ordningen. Beholderne bliver afhentet ved standplads på grunden, og borgerne tilbydes en sms-løsning, så beholderne mellem tømningerne kan stå, hvor borgerne finder det bedst.

 

I rækkehusområder skal det vurderes områdevis, hvorvidt et fælles containersystem, et 2 x 2-kammersystem plus eksisterende beholder til pap eller evt. kun én 2-kammerspand plus eksisterende beholder til pap er det optimale system. De enkelte områder vil blive inddraget i denne vurderingsproces.

 

I etageboliger skal det ligeledes vurderes områdevis, hvordan et fælles containersystem på bedste vis kan implementeres. Vurderingen kan med fordel ske i dialog med repræsentanter fra det aktuelle område.

 

Miljø- og genanvendelsesmål. Danmark har et nationalt mål om samlet genanvendelse af 50 % af husholdningsaffaldet i 2022. I denne målsætning fokuseres på 7 genanvendelige fraktioner: papir, pap, plast, glas, træ, metal og organisk affald. 

 

Fredensborg Kommune genanvender i dag ca. 23 % af husholdningsaffaldet. Det er vurderingen, at det nye indsamlingssystem kan løfte genanvendelsesprocenten til ca. 29 %, svarende til en stigning på ca. 26 %.

 

Yderligere separat indsamling af organisk affald kan give en genanvendelse på ca. 38 - 40 %. De sidste 10 - 12 % skal findes ved at reducere mængden af småt og stort brændbart på genbrugspladserne. Disse tiltag ligger uden for anbefalingerne i denne sag, hvor der i første omgang fokuseres på de førnævnte 5 fraktioner.

 

Implementering af ny affaldssystem forventes at flytte ca. 1.122 tons affald fra forbrænding til genanvendelse i Fredensborg Kommune.

 

På baggrund af nøgletal fra Miljøstyrelsen forventes det, at det anbefalede indsamlingssystem kan nedbringe interessentkommunernes samlede udledning af CO2 med mere end 13.000 tons. Det svarer til CO2-udledningen fra ca. 5.300 husstandes elforbrug på et år.  

 

Økonomi

De økonomiske rammer for etablering af permanente indsamlingsordninger for den enkelte husstand, hvor der sker en udsortering af de genanvendelige fraktioner af husholdningsaffaldet afhænger af flere faktorer, såsom valget af indsamlingsmateriel, driftsomkostninger ved tømning, indtægter fra salg af genanvendelige affald, etc. Alle de nævnte faktorer skal finansieres via affaldsgebyrerne og vil på sigt få en betydning for den samlede affaldsøkonomi. 

 

En implementering af det anbefalede system er en udvidelse af kommunens nuværende affaldsordninger og vil medføre stigninger i omkostninger til drift, anlæg og administration.

 

Med udgangspunkt i beregninger baseret på Rambølls erfaringstal og generelle kendskab til affaldsmarkedet er det beregnet, at implementeringen vil medføre en stigning i driftsomkostninger på ca. 370 kr./pr. husstand/år.

 

Anlægsudgifter til indkøb og levering af nye beholdere forventes at være ca. 13 mio. kr. og finansieres i første omgang via midler på affaldsområdet og afskrives over en 10 årig periode. Anlægsomkostninger vil bidrage med en stigning svarende til ca. 70 kr./pr. husstand/år i 10 år.

 

Sammenlagt forventes affaldsgebyrerne i Fredensborg Kommune at stige med gennemsnitlig ca. 462 kr./pr. husstand/år fra nuværende 2.224 kr./pr. husstand/år til 2.686 kr./pr. husstand/år. Alle beløb er inkl. moms. Det er en stigning på ca. 21 % (adm. omkostninger er medregnet). Rambølls notat vedr. økonomi og affaldsmængder ses i bilag 4.

 

Det skal bemærkes, at de endelige omkostninger først kendes, når udbud er gennemført. Ovenstående er dog baseret på en konservativ beregningsmetode.

 

Fremtidsperspektiver og den videre proces

Såfremt de nævnte anbefalinger godkendes politisk, igangsættes et fælles udbudsarbejde. Udbudsarbejdet forventes at vare frem til november 2018. Udvalget vil løbende blive orienteret om arbejdet.

 

Det er forventningen, at en egentlig udrulning af et nyt system til indsamling af glas, papir, pap, metal og plast ved enfamilie- og etageboliger kan påbegyndes ultimo 2019. Se bilag 5 for en deltaljeret tidsplan frem til udrulning. 

 

Forventningen ved etablering af et fælles indsamlingssystem for husholdningsaffald i kommunerne er, at et fælles system og udbud bibringer en række synergieffekter, der ikke kan indfries i samme omfang ved individuelle kommunale systemer og udbud.

 

Som en del af projektet er der gennemført en tidlig markedsdialog. På den baggrund vurderes det sandsynligt, at kommunen kan opnå besparelser på mellem 5-10 % af den samlede udbudssum ved et fælles udbud af beholdere og kørsel. For Fredensborg Kommune kan det betyde en økonomisk besparelse på ca. 0,5 mio. kr. på driften om året, og sammenlagt ca. 1,0 mio. kr. på anlægsinvesteringen. Se bilag 4.

 

Fælles affaldsfraktioner vil desuden betyde større ensartede, indsamlede mængder. Det giver bedre priser på afsætningen af affaldet. Ved at indgå i et fællesskab er der endvidere mulighed for en kollektiv kommunikationsindsats, der kan være afgørende for succesfuld sortering. Desuden vil et fællesskab gøre Norfors’ administration af affaldet mere effektiv pga. transportoptimeringer til og fra aftagere af affaldet.

 

Fredensborg Affald A/S, der drifter de kommunale affaldsordninger, har informeret deres bestyrelse om, at der erfaringsmæssigt kan opnås besparelser på hjemtagning af indsamling af husholdningsaffald. Parallelt med undersøgelsen om fælles system og udbud af husholdningsaffald, har Fredensborg Affald A/S arbejdet videre med at undersøge mulige synergieffekter ved hjemtagning af opgaven.

 

I april 2018 udløber Fredensborg Affald A/S nuværende kontrakter for husholdningsaffald (dagrenovation, glas og papir, storskrald samt haveaffald), efter at kontrakterne er blevet forlænget to gange med et år. Yderligere optioner på forlængelse er ikke mulige. Kontrakterne udløber således i 2018, inden en evt. etablering af et fælles indsamlingssystem kan igangsættes.

 

Fredensborg Forsynings bestyrelse behandlede på deres møde d. 31. august 2017 nærværende sag, samt sagen vedr. hjemtagning af opgaven, hvorfor hverken bestyrelsens beslutning eller konsekvenserne af denne kendes i skrivende stund. På Plan, Miljø og Klimaudvalgets møde d. 6. september 2017 gives en orientering om bestyrelsens beslutning.

 

Det skal nævnes, at driftsopgaver vedr. indsamling og bortskaffelse af husholdningsaffald (dagrenovation, haveaffald, storskrald samt glas og papir) varetages af Fredensborg Affald A/S. Det betyder, at kompetencen og ansvar fx EU-udbud, kontraktstyring og indkøb ifm. affaldsopgaver varetages af Fredensborg Affald A/S og dens bestyrelse.      

 

Med baggrund i ovenstående er det administrationens vurdering, at det politiske udvalg skal drøfte ovennævnte anbefalinger med henblik på en beslutning af det videre forløb.


Sagsbehandling siden den 6. september 2017

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget besluttede den 6. september 2017 at udsætte sagen med bemærkning om, at udvalget ønsker at fremme genanvendelse, og ønsker yderligere vurderinger af de nationale strategier for genanvendelse og cirkulær økonomi. Administrationen har på den baggrund udarbejdet et notat ”Vurdering af de nationale strategier og cirkulær økonomi”. Notatet der vedlagt som bilag 7 nævner bla. at cirkulært økonomiske tiltag, som fx den her foreslåede indsamlingsordning, samlet set må anses som underbygget af de nationale strategier og blot bliver et af flere tiltag, som kommuner, borgere og virksomheder skal indarbejde i affaldsplanlægning og planlægning for en mere bæredygtig ressourceudnyttelse.


Bestyrelsen i Fredensborg Affald A/S har på mødet den 31. august 2017 vedtaget, at transport af dagrenovation hjemtages pr. 1. april 2018. Der er en forventning om, at der kan opnås en årlig besparelse på 15 % på driften, se bilag 6 ”Notat fra Fredensborg Forsyning” af 30. august 2017.


Fredensborg Affald A/S har kompetencen for så vidt angår driftsopgaver vedr. indsamling og bortskaffelse af husholdningsaffald, herunder indkøb og udbud, mens kommunen har kompetencen i forhold til, hvilke affaldsfraktioner der udsorteres, tilrettelæggelse af affaldsordninger samt valg af affaldsbeholdere mv.


Det kan nævnes, at Rudersdal Kommunalbestyrelse den 30. august 2017 og Hørsholm Kommunalbestyrelse den 25. september 2017 godkendte indstillingen om deltagelse i det fælles indsamlingssystem. Allerød Klima- og Miljøudvalget besluttede den 28. august 2017, at sagen genoptages senere, idet der afholdes et informationsmøde herom for byrådet. Sagen forventes behandlet i Allerød Kommune primo 2018.


Således er der på nuværende tidspunkt 2 kommuner med en positiv beslutning om det videre samarbejde og 2 kommuner, heriblandt Fredensborg, som fortsat er i beslutningsproces.  


Som følge af ovennævnte beslutninger og såfremt byrådet godkender administrationens anbefaling, vil det fremadrettede samarbejde med de 3 I/S-kommuner, Fredensborg Affald samt Norfors omfatte følgende:


 • deltagelse i et fælles udbud af affaldsbeholdere til indsamling af husholdningsaffald, samt
 • gennemførelse af fælles kravspecifikationer af gamle og nye ordninger for husholdningsaffald.

Formålet er at opnå lavere pris ved større indkøb og dermed begrænse merudgifterne ved implementering af de nye indsamlingsordninger. Desuden skabes en løsning med samme beholdersystem for de 4 kommuner, der afleverer affald til Norfors.


Sammenfattende kan det siges, at nærværende anbefalinger om en udvidet indsamling af husholdningsaffald er en udmøntning af de politiske vedtagne initiativer og målsætninger fra den eksisterende fælles affaldsplan for Fredensborg og de andre 3 kommuner, der gælder frem til den 31. oktober 2018. Nærværende anbefalinger etableres med henblik på at leve op til de nationale strategier om øget genanvendelse af 50 % af husholdningsaffaldet frem til 2022. 


Den kommende affaldsplan (2019-2024) vil i videst muligt omfang indeholde en række af elementerne fra den nye nationale affaldsplan, herunder cirkulære økonomiske tiltag, herunder sortering og indsamling af flere fraktioner af husholdningsaffald (fx organisk affald, tekstiler). Kommuner, borgere og virksomheder vil skulle indarbejde dette i affaldshåndteringen og planlægningen for en mere bæredygtig ressourceudnyttelse.


Sagsbehandling siden den 30. november 2017

Sagen blev på sidste møde udsat, hvorfor den fortsat er dagsordenssat på Plan, Miljø- og Klimaudvalget. Fremadrettet vil det være det udvalg, der har ansvar for det tekniske opgavefelt, der skal behandle affaldsplaner og andre tekniske sektorplaner.

 

Sagsbehandling siden den 9. januar 2018

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget besluttede den 9. januar 2018 at udsætte sagen med bemærkning om, at udvalget ønsker en vurdering af muligheden for at 2 enfamiliesboliger kan dele affaldsbeholdere, og at æstetikken af disse beholdere indarbejdes i sagsfremstillingen. Endvidere blev det nævnt, at administrationen skal vægte informationsindsatsen i forbindelse med udrulning af ordningen. Administrationen kan på den baggrund oplyse følgende:

 

Frivillighed og delebeholdere. Som udgangspunkt bliver enfamilieboliger tilmeldt ordningen med 2 x 2-kammer beholdere. Den enkelte husstand kan afmelde sig, såfremt borgeren ønsker dette, eksempelvis ved manglende plads til opstilling af beholderne eller uhensigtsmæssige adgangsforhold til standpladsen.

 

På lignende vis og med afsæt i den eksisterende ordning for husstandsindsamling af papir, er det administrationens vurdering, at det vil være muligt for 2 husstande at dele en / to beholdere, såfremt borgerne ønsker dette. For at have en god og fleksibel ordning, og samtidig give borgerne en høj service foreslås det, at tillade at 2 (evt. flere) husstande kan gå sammen om deling af et sæt 2-kammer beholdere.

 

En forudsætning for brug af frivillighed og delebeholdere er, at den enkelte husstand betaler til ordningen, uanset om beholderen benyttes eller ej. Det er samme princip, der er gældende ved øvrige ordninger i kommunen, hvor alle betaler, uanset om de benytter f.eks. genbrugspladsen eller ej.

 

Med 2-kammer beholderne til det genanvendelige affald vil det være muligt for den enkelte grundejer at sortere sit affald tættere på boligen. Hvis man fravælger dette, er alternativet at benytte de offentlige kuber til glas og papir (evt. også til metal og plast), der er placeret rundt i kommunen, eller aflevere de genanvendelige fraktioner på genbrugspladserne. Uanset hvilken løsning den enkelte borger vælger, er den enkelte borger forpligtiget til at frasortere de genanvendelige fraktioner og aflevere disse enten i beholdere hjemme eller til kuberne eller på genbrugspladsen.

 

Æstetikken. Det blev på mødet 9. januar 2018 nævnt, at der skal være opmærksomhed på æstetikken, herunder fokus på beholdernes udseende og borgerne indretning på ejendommen, når ordningen udrulles.

 

Med hensyn til æstetikken af beholderne kan det oplyses, at det drejer sig om et standardiseret industrielt produkt, der skal opfylde en række funktionskrav, som holdbarhed, robusthed i forhold til stød, vibrationer og vejrbestandighed samt arbejdsmiljøforhold for renovatøren. Beholderne skal endvidere være CE-mærkede og opfylde kravene i henhold til gældende danske standarder DS/EN 840 (fx hjulstørrelse, materialebrug, etc.). Beholderne skal endvidere være støjmærket i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/14/EF af 8. maj 2000.

 

I forbindelse med udarbejdelse af kravspecifikationer til det fælles udbud af beholderindkøb stiller kommunerne krav til at beholderkrop, skillevægge, indsatser og låg skal være fremstillet af UV-bestandigt plastmateriale eksempelvis HDPE (high-density polyethylen) eller andre plastmaterialer med tilsvarende egenskaber og ikke må være tilsat cadmium (Cd). De nævnte dele skal kunne genanvendes og indgå i ny plastproduktion. Der må ikke være PVC i beholderne eller løs- og reservedele. Endvidere må farvepigmenter ikke indeholde tungmetaller. Disse krav skal dokumenteres af tilbudsgiveren.

 

Der findes få beholderproducenter, der kan opfylde ovennævnte krav, hvorfor forskellen i design og æstetik er yderst begrænset. Farvevalg, prægning af beholderkrop og –låg, påsætning af klistermærker samt valg af  lågtype, f.eks. låg i låg, er nogle af de få æstetiske parameter, kommunen har indflydelse på.  

 

Med hensyn til indretning hos den enkelte grundejer, findes der mange løsninger i dag. Nogle har bygget afskærmninger / levende hegn i forbindelse med eksisterende beholdere, og andre har opført et affalds- / redskabsskur el. lign.Administrationen forventer, at vise gode eksempler på indretning af standpladsen i forbindelse med informationsindsatsen ved implementering, som borgerne kan lade sig inspirere af.     

 

I forbindelse med tømning bliver beholderne afhentet ved standplads på grunden. For at sikre en vis fleksibilitet i forbindelse med borgernes indretning af standpladsen anbefales det, at tilbyde borgerne en sms-løsning, så beholderne mellem tømningerne kan stå, hvor borgerne finder det bedst. På den måde bliver borgerne ikke tvunget til at finde en fælles placering for alle beholdere på et sted, men kan selv bestemme placering af disse på ejendommen mellem tømninger.

 

Administrationen er af den opfattelse, at det i nogle husstande kan opfattes som generende at skulle afse plads til 2 plastbeholder. Det er dog vurderet, at der med tiden vil ske en tilvænning til beholderen, og at den vil blive betragtet som et naturligt supplement til de eksisterende dagrenovation og papirbeholdere. Der vil dog også være mange borgere som ser beholderne som en fordel, idet de derved kan undgå poser og kasser indenfor i huset eller i skuret til opsamling af fraktionerne.

 

Informationsindsatsen. I forbindelse med implementering af ordningen vil der blive udarbejdet en samlet kommunikationsstrategi og diverse informationsmaterialer for de nye ordninger. Den enkelte husstand vil blive informeret direkte – dels med breve og dels med foldere. Endvidere vil administrationen sikre en god pressedækning – både via lokalaviser, kommunens og Fredensborg Forsynings hjemmesider og evt. en sms ordning.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1309, af 18. december 2012, om affald.

Kompetence

Byrådet, dog Fredensborg Forsynings Bestyrelse for så vidt angår indsamling og udbud.

Indstilling

1.    At der etableres ét fælles indsamlingssystem for husholdningsaffald baseret på et 2-kammersystem for enfamilieboliger og containersystem i etagebebyggelser med indsamling af glas, papir, pap, metal og plast.

 

2.    At 140 l. beholder til husstandsindsamling af papir i enfamilieboliger konverteres til indsamling af pap. 

3.    At der forberedes og gennemføres et fælles udbud for de nye ordninger og de allerede eksisterende ordninger for husholdningsaffald.     

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 06-09-2017

Udsat.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 30-11-2017


Sagen udsættes.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 09-01-2018

Sagen blev udsat, idet mulighed for at dele spande og æstetikken af disse indarbejdes i sagsfremstillingen. 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 06-02-2018

Den administrative indstilling anbefales, idet det vedr. indstillingens pkt. 3 præciseres at udbud af affaldsbeholdere mv. sker som rammeaftale samt at Fredensborg Forsyning A/S har truffet beslutning om hjemtagning af transport af dagrenovation gældende fra 1. april 2018 samt at Fredensborg Forsyning fortsat deltager i udarbejdelsen af fælles kravspecifikationer vedr. indsamlingsmateriel.  

 

Der skal planlægges en massiv informationskampagne om frivillighed, mulighed for lokale løsninger (Ø-drift ved rækkehuse, parcelhuse, landområder) og fleksibilitet i områder med særlige udfordringer

 

Udvalget ønsker, at der arbejdes videre med sag om indsamling af organisk husholdningsaffald i forbindelse med den kommende affaldsplan så det kan kvalificeres så hurtigt som muligt.

Nr.32 - § 14 forbud til lokalplan L4

Sagsnr.: 17/27528

 

Beslutningstema

Stillingtagen til om, der skal ske igangsætning af procedure for nedlæggelse af § 14 forbud mod arealoverførsel mellem matrikler i landsbyen Dageløkke.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Ejerne af matrikel 24f og 34e i Dageløkke landsby ønsker at Fredensborg Kommune giver tilladelse til, at der kan foretages en omlægning af de matrikulære skel ved Lille Mosevej 22. På matriklerne ligger i dag én boligejendom med adressen Lille Mosevej 22.


 • På bilag 1 kan ses ønskerne til de nye matrikelskel i området
 • På bilag 2 kan ses et luftfoto med de nuværende matrikelskel for området

Som det fremgår af bilag 2, er det tydeligt der er tale om en lille landsby; masser af træer og grønne områder, og et beskedent antal huse. Området rummer kulturhistorisk værdi i form af udstykningsmønstret i rektangulære moselodder der tilsammen danner en slags sildebensformation. Bygningerne ligger langs med vejene, hvor terrænet er højest, og baghaverne med træer og græs ligger som et sammenhængende naturpræget område.  


Som det fremgår af bilag 1 ønskes matrikelskellene ændret meget markant. Den ønskede ændring indebærer at den ene matrikel får karakter af en koteletgrund.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at de matrikulære ændringer ønskes foretaget med det formål, at skabe mulighed for en ny boligejendom i Dageløkke. Boligejendommen vil komme til at ligge som en koteletgrund øst for den eksisterende boligejendom på Lille Mosevej 22. Der er ikke praksis for at give tilladelse til denne type ønsker. Dette skyldes en række forhold, hvoraf af de vigtigste for denne sag gennemgås nedenfor. Den aktuelle sag forlægges til politisk beslutning idet sagsbehandlingen har afdækket en række fejl i lokalplanen for området, som efter administrationen vurdering medfører, at kommunen ikke har hjemmel til at modsætte sig den ønskede matrikulære ændring. Administrationens vurdering er dog, at den matrikulære ændring bør forhindres. Årsagerne til dette fremgår af nedenstående.


Kommuneplan 2017

Dageløkke er en af kommunens små landsbyer. Som tidligere nævnt er Dageløkke omgivet af store områder med træer og marker, og med et kulturhistorisk særpræg i form af moselodderne. I Fredensborgs Kommuneplan er der fastsat retningslinjer for kommunens landsbyer, og her skal administrationen gøre særligt opmærksom på retningslinje 5.1.9:


”I landsbyer skal byggeri og anlæg, som ikke har tilknytning til det åbne land, være af begrænset omfang og respektere stedets landskabs-, natur- og kulturværdier. Der må kun ske begrænset nybyggeri til lokalt behov. […]”


Der er to væsentlige formål med denne retningslinje, som begge er beskrevet i kommuneplanen. Formålene er,


 • At sikre, at landsbyernes kvaliteter, kulturhistorie og særlige landskab fastholdes.
 • at det åbne land friholdes for yderligere byfunktioner og spredt bebyggelse, således at man fastholder en klar grænse mellem by og land. I supplement til dette kan tilføjes, at

Det er administrationens vurdering, at en tilladelse til den ønskede matrikulære ændring er i strid med begge formål. Den ønskede matrikulære ændring vil være et brud med landsbyens kulturhistorie og særpræg i form af de rektangulære moselodder. Dette brud vil i første omgang kun omhandle ejendommene ved Lille Mosevej 22, men andre ejere i området vil i princippet kunne søge om lignende ændringer. Tilladelsen vil derfor potentielt over tid kunne ændre strukturen for større dele af landsbyen.


De ønskede ændringer vil herudover være i strid med formålet om at fastholde en klar grænse mellem by og land. Det er både et formål i Planloven og i Fredensborgs Kommuneplan, at ny bebyggelse som udgangspunkt skal placeres i de større byer. Derfor er praksis ikke at fremme tiltag, som muliggør u-planlagt byvækst udenfor kommunens større byer. Skal der foretages yderligere byudvikling i landsbyerne, bør det ske ud fra en overordnet plan.


Lokalplan L4 for Dageløkke landsby

I 1987 blev der udarbejdet en lokalplan for Dageløkke landsby. Lokalplanen er efterfølgende blevet revideret i 2006. I lokalplanen står beskrevet, at et af planens væsentligste formål er, at fastlægge retningslinjer for de fremtidige udstykningsmuligheder i området. Fra lokalplanens redegørelsesdel, bestemmelser og kortbilag fremgår det tydeligt, at intentionen har været, ikke at give mulighed for væsentlige ændringer af matrikelskellene i området. Dette harmonerer med almindelig planlægningsmæssig praksis for mindre landsbyer og er som sagt også beskrevet i både Planloven og kommuneplanen. Desværre er der konstateret en række fejl i lokalplanen, som administrationen vurderer giver juridisk mulighed for at ændre på matrikelskellene i området.


Administrationen står derfor i den situation, at kommunen pga. fejl i lokalplan L4, ikke kan håndhæve dens egentlige formål, og derved heller ikke de formål, der er beskrevet i både Planloven og i kommuneplanen.


§ 14 forbud

I et sådan tilfælde kan kommunen benytte planlovens § 14 til at nedlægge et forbud mod tiltag som i juridisk forstand er tilladt i lokalplanen. Administrationen vurderer, at der i denne sag bør nedlægges et § 14 forbud.


Efter der er nedlagt et § 14 forbud har kommunen 1 år til at tilvejebringe et forslag til ny lokalplan for området. Administrationen anbefaler at der udarbejdes en ny lokalplan for området. Formålet med den nye lokalplan vil blive, at skabe overensstemmelse mellem planens bestemmelser og de faktiske forhold i området, og herved forhindre, at der fremadrettet foretages større matrikulære ændringer i område, således at de kulturhistoriske særpræg for Dageløkke landsby fastholdes.


Sagsbehandling siden 9. januar 2018


På udvalgsmødet den 9. januar blev der rejst spørgsmål:

 • Om hvorvidt arealet mellem Mosevej og Lille Mosevej er meget vådt og dermed potentielt oversvømmelsestruet,
 • om der ved husnummerering i sin tid var reserveret et husnummer til begge de aktuelle matrikler
 • om der på nuværende tidspunkt eksisterer en byggeret på begge de to matrikler.

Vedrørende oversvømmelsesrisiko kan det oplyses, at området ikke er markeret på klimatilpasningsplanens risikokort. Men området er vandlidende og lokalplan L4 indeholder forbud mod at opføre byggeri under en given kote.


Vedrørende husnummerering kan det oplyses at det nuværende hus på de aktuelle matrikler har nr. 22, og at naboerne til hver side har nr. 20 hhv. nr. 24. Men det kan samtidig oplyses, at nr. 18 ikke findes.


Vedrørende byggeret kan det oplyses, at der grundet den omtalte fejl i lokalplanen er byggeret på begge de to matrkler. Uanset spørgsmål om arealoverførsel kan der altså bygges en ny bolig ved Lille Mosevej 22. Det fremgår tydeligt af kortbilagene i lokalplan L4, at det ikke har været hensigten med lokalplanen, at planlægge for en ny boligejendom ved adressen. Som det allerede står beskrevet i dagsordenspunktet, så vil etablering ny boligejendom ved Lille Mosevej 22 være i strid med intentionerne i lokalplan L4, samt formålet om at fastholde en klar grænse mellem by og land, som beskrevet i Planloven og Kommuneplan 2017.


Administrationen anbefaler derfor et § 14 forbud, som både forhindrer aktualisering af den eksisterende byggeret samt den ansøgte arealoverførsel.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Planloven

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. Der nedlægges forbud efter planlovens  § 14 mod ændring af matrikelskel mellem matrikel 27f og 34e Dageløkke By, Humlebæk.

 1. Der udarbejdes en ny lokalplan til erstatning af lokalplan L4, således at bestemmelser og kortbilag bringes i overensstemmelse, og således at der i fremtiden kun kan foretages mindre matrikulære ændringer indenfor lokalplanområdet.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 09-01-2018

Sagen udsættes.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 06-02-2018

Sagen udsat.

Nr.33 - Prioritering af større planopgaver

Sagsnr.: 15/27416

 

Beslutningstema

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget skal tage stilling til prioritering af større planopgaver, herunder større lokalplaner.

Sagsfremstilling og økonomi

Prioritering af planopgaver blev senest drøftet i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 5. december 2016. I daværende sagsfremstilling blev det påpeget, at efterspørgslen på udarbejdelse af lokalplaner havde været stigende, grundet øget et øget aktivitets- og ambitionsniveau i kommunale såvel som privat initierede bygge- og byudviklingsprojekter. Dette er fortsat tilfældet.

 

Status for 2017

Ved Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets seneste prioritering af planopgaver i december 2016 besluttede udvalget at give 13 ud af dengang 34 aktuelle opgaver høj prioritet i 2017. Ved udgangen af 2017 er status for de 13 prioriterede opgaver således:

 • 6 opgaver er færdige
 • 1 opgave er ikke længere aktuel
 • 6 opgaver pågår

 

Derudover er der i 2017 færdiggjort yderligere 2 opgaver, som ikke indgik i prioriteringen. Status for færdige opgaver er således, at i alt 8 af 34 opgaver blev færdiggjort i 2017.

 

Blandt de prioriterede opgaver som stadig pågår, er store og komplekse opgaver som Nivå Bymidte, Humlebæk Bymidte og ny skydebane. Sådanne planlægningsopgaver vil typisk strække sig over flere år.

 

Status for større planopgaver ses i skemaet i bilag 1.

 

Kategorisering af lokalplaner

Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets prioritering af planopgaver har hidtil drejet sig næsten udelukkende om lokalplanopgaver. Som tidligere oplyst kan der med de nuværende ressourcer løses max. 10 lokalplanopgaver årligt i perioden 2016-2018, hvor der er ansat en ekstra medarbejder finansieret af grundsalg.

 

Udenfor prioriteringen har hidtil ligget lovfæstede store planopgaver som planstrategi og kommuneplan, samt store anlægs- og udviklingsprojekter som Den Grønne Slotsby, Liv i Lergravene, Arkitekturpolitik, Beplantningsstrategi.

 

Udenfor prioriteringen har ligeledes ligget mindre planopgaver som generelle dispensationer og byzonetilladelser (da det fungerede som frikommuneforsøg) samt store byggesager og landzonetilladelser.

 

Den nye planlov som trådte i kraft i juni 2017 indeholder mulighed for differentierede høringsperioder for lokalplaner og planloven har i flere år indeholdt mulighed for at delegere beslutningskompetencen i forbindelse med lokalplaner. Byrådet besluttede den 27. november 2017 at inddele lokalplaner i tre kategorier, bestemt af høringsperiode og delegationsniveau.

 

 • A-lokalplanerne: ”store” lokalplaner der sendes i 8 ugers offentlig høring
 • B-lokalplanerne: ”mellem” lokalplaner der sendes i 4 ugers offentlig høring
 • C-lokalplaner: ”små” lokalplaner der kan sammenlignes med en byzonetilladelse, og sendes i 2 ugers offentlig høring.

 

Administrationen anbefaler, at kategoriseringen af lokalplaner afspejles i forhold til prioritering af planopgaver. Administrationen anbefaler, at Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets prioritering fremover omfatter alle større planopgaver, hvilket vil sige:

 • Planstrategi
 • Kommuneplan
 • Sektorstrategier og -politikker
 • Større kommunale anlægs-udviklingsprojekter
 • Større lokalplaner (i princippet kategori A og B)

 

De obligatorisk blandt opgaverne (planstrategi, kommuneplan, realisering af kommunens anlægsbudget) vil i realiteten ikke kunne nedprioriteres af Plan-, Miljø- og Klimaudvalget, men ved at inddrage opgaverne i prioriteringen kan der skabes bedre overblik og indsigt i den samlede opgaveportefølje for så vidt angår større planopgaver.

 

Administrationen anbefaler, at prioritering af små lokalplaner (i princippet kategori C) sker løbende i administrationen. Plan-, Miljø- og Klimaudvalget kan eventuelt udpege, efter hvilke faktorer administrationen skal foretage prioriteringen. Udvalget kan eksempelvis beslutte at prioritere følgende faktorer:

 • Lokalplaner for erhverv
 • Lokalplaner der understøtter kommunens store anlægs-udviklingsprojekter
 • Lokalplaner for omdannelse (ny anvendelse af eksisterende bygninger)

 

Prioritering for 2018

Bygge- og byudviklingsaktiviteten er som nævnt fortsat på et højt niveau. Ambitionerne i byudviklingsprojekterne er ligeledes høje, hvilket også ofte giver sig udslag i en øget kompleksitet, med flere forskellige ejere, parter og interessenter.

 

Som tidligere nævnt var Nivå Bymidte, Humlebæk Bymidte og ny skydebane blandt opgaver der i 2016 fik 1 prioritet, og administrationen anbefaler at disse opgaver fortsat får 1. prioritet ligesom de igangværende og betydende kommunale grundsalg.

 

Derudover anbefales det at give 1. prioritet til Nivå Havn, Karlebo landsby, Fredensborg Bymidte (Den Grønne Slotsby), Planstrategi 2019, aflastningscentre i Kokkedal, samt udvidelse af SuperBrugsen i Fredensborg.

 

Forslag til tildeling af 1. prioritet ses i skemaet i bilag 1.

For privat initierede projekter har det hidtil været en udbredt praksis, at grundejer/investor tilbyder at udarbejde lokalplanen, for derved at fremme projektet. Denne fremgangsmåde har i visse tilfælde givet en vis aflastning af administrationen. Men det skal bemærkes, at Fredensborg Kommune har ansvaret for lokalplanernes kvalitet og tilvejebringelse (høringer, politisk behandling mv), samt at lokalplanudarbejdelse udover plan-kompetencer også fordrer betydelige indsatser fra flere andre faggrupper i administrationen (vej, spildevand, miljø, byggeri mv). Endvidere skal det bemærkes, at øgede krav til nationale plandata fremover vil fordre et øget omfang og en øget kvalitet af kommunens indberetninger af lokalplaner. Alt i alt er aflastningen i praksis således begrænset, og det anbefales derfor, at det fremover ikke giver forrang at investor udarbejder lokalplan.

 

Det skal dog også bemærkes, at i tilfælde hvor et privat udviklingsønske er i overensstemmelse med kommuneplanens ramme- og rækkefølgebestemmelser er kommunen forpligtet til inden for en overskuelig tidshorisont at fremlægge et lokalplanforslag.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

Indstilling

 1. At planopgaver prioriteres i 2018 som angivet i bilag til sagen.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 09-01-2018

Sagen udsættes.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 06-02-2018

Administrationens indstilling vedtaget med den tilføjelse, at parkering Louisiana prioriteres, og udvalget ønsker en sag herom.

F ønsker ikke, at der skal arbejdes videre med aflastningscentre.

Nr.34 - Vedtagelse af værdiprogram for Den Grønne Slotsby

Sagsnr.: 17/8979

 

Beslutningstema

Vedtagelse af værdiprogram for Den Grønne Slotsby

Sagsfremstilling og økonomi

Opsummering af baggrund og formål

 

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget blev i januar 2018 orienteret om status for projekt Den Grønne Slotsby og den igangværende proces med borger-arbejdsgrupper.

 

Den strategiske helhedsplan Den Grønne Slotsby blev vedtaget i udvalget i marts 2017, herunder blev det besluttet at igangsætte delprojekt 1B – Oplevelsesruterne, samt at der skal søges samarbejde med eksterne fonde til realisering af projektet som helhed.

 

I august 2017 vedtog Plan-, Miljø- og Klimaudvalget at igangsætte en borgerinddragelsesproces samt at indlede projektering for delprojekterne 1A og 2A. Udvalget vedtog desuden en prioritering af anlægsmidlerne for projektet som helhed, såfremt der ikke kan opnås tiltrækkelig ekstern finansiering.

 

Formål med nedsættelse af borger arbejdsgrupper

Målet med de tre arbejdsgrupper er at få flest mulige bemærkninger og ønsker til funktioner, aktiviteter og udseende med særligt fokus på tre delområder:

 

Arbejdsgruppe 1 - Kulturhusets udearealer og Dr. Ingrids Anlæg

Arbejdsgruppe 2 - Leg, Læring og Legender i Langedammen

Arbejdsgruppe 3 - Jernbanegade, byens nye akse

 

Alle lokale borgere, erhvervsaktører og foreninger har kunnet melde sig til at deltage i processen. Deltagerliste fremgår af beslutningsnotatet. Gruppernes arbejde er suppleret med hovedpointer og udsagn fra en række interviews og en vox-pop. 

 

Hvad er beslutningsnotatet?

Gruppernes bemærkninger, ønsker og prioriteringer er samlet i et værdiprogram (beslutningsnotat 1) som vil indgå i den videre, konkrete udformning af projektet som helhed. Værdiprogrammet vil indgå på lige fod med tekniske, myndighedsmæssige og driftsmæssige vurderinger i den indledende projektering.

 

Hvad er indledende projektering?

Konkret er der tale om udarbejdelse af anlægsprogram, igangsættelse af  landinspektøropmålinger samt tekniske forundersøgelser og udarbejdelse af dispositionsplan med indekseret og opdateret anlægsoverslag. Det materiale der udarbejdes, vil samtidig være grundlag for fondsansøgning(-er) til projektet som helhed.

 

Processen indtil nu

 

-         Workshop 1 (28. november 2017) - Præsentation af helhedsplan, besigtigelse og indledende drøftelser i arbejdsgrupperne.

 

-         Workshop 2 (5. december 2017) - Formulering af ønsker til de tre delprojekters konkrete funktioner og udformning.

 

-         Workshop 3 (8. januar 2018) - Præsentation af nye skitser og udkast til beslutningsnotat samt drøftelse i arbejdsgrupperne.

 

Resultaterne fra de tre workshops er sammenfattet i et værdiprogram (bilag 1) og er indarbejdet i Forslag til lokalplan F117 for Fredensborg Bymidte som forelægges udvalget i en selvstændig sag.

 

Den  videre proces

 

-         Indledende projektering (februar – marts 2018) – Anlægsprogram, forundersøgelser og dispositionsplan for delprojekterne 1A, 2A og 2B.

 

-         Workshop 4 (marts 2018) - Præsentation af lokalplanforslag samt plan og tegninger for den endelige, konkrete udformning af de tre delprojekter. Drøftelser af form og udtryk opsamles i beslutningsnotat 2.

 

-         Åbent bymøde (april 2018)

 

-         Plan-, Miljø- og Klimaudvalget godkender dispositionsplan som grundlag for fondsansøgning-(er).

Bevilling

Udmøntning af anlægsbevilling til Den Grønne Slotsby

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (bygherre for anlægsbevilling)

Kommunikation

På facebooksiden Mit Fredensborg findes opslag som fortæller om de tre afholdte workshops, bl.a. tre små videoer med nogle af deltagerne.

Indstilling

 1. At beslutningsnotat 1 (Arbejdsgruppernes værdiprogram) for projektet Den Grønne Slotsby i Fredensborg godkendes som afsæt for indledende projektering.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 06-02-2018

Et flertal på 8 A, B, F, C og V  vedtager administrationens indstilling.

For så vidt angår Dronning Ingrids Anlæg ønsker C og Carsten Bo Nielsen (V) ikke ændringer.

 

O stemmer imod værdiprogrammet på grund af fjernelse af p-pladser,  ændringer på status Store og Lille Torv,  belægning på Jernbanegade og ændringer af Dronning Ingrids Anlæg.

Nr.35 - Forslag til Lokalplan F117 for Fredensborg bymidte

Sagsnr.: 17/9686

 

Beslutningstema

Offentliggørelse af forslag til lokalplan F117 for Fredensborg bymidte samt tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget besluttede den 30. maj 2017, at igangsætte udarbejdelse af Forslag til lokalplan F117 for Fredensborg bymidte. Lokalplanforslaget er foranlediget af den strategiske helhedsplan for Fredensborg bymidte, Den Grønne Slotsby. Realiseringen af helhedsplanen kræver et opdateret plangrundlag.

 

I august 2017 igangsatte Plan-, Miljø- og Klimaudvalget en borgerinddragelsesproces omhandlende tre delprojekter i helhedsplanen for Den Grønne Slotsby. Resultatet og beslutningsnotatet fra denne proces forlægges i en særskilt sag.

 

Gennem workshops med arbejdsgrupperne er der kommet bemærkninger og ønsker til funktioner, aktiviteter og udseende til delprojekternes konkretisering. Arbejdet med lokalplanen har fulgt borgerinddragelsesprocessen, da den nye lokalplan for bymidten netop skal muligøre og understøtte de forskellige indsatser og delprojekter i helhedsplanen for Den Grønne Slotsby.


Principper for lokalplan

Principperne for lokalplanen, som udvalget godkendte i maj 2017 er:

 • at den strategiske helhedsplan Den Grønne Slotsby realiseres gennem de planlagte delprojekter.
 • at der skabes en stærk sammenhæng mellem slottets besøgende og bymidtens tilbud.
 • at bymidtens unikke kulturhistoriske værdier bevares.
 • at bylandskabets karakter med forskellige bebyggelsesmønstre bakkede landskab, vekslende gadestruktur og skala bevares.
 • at der kan etableres  udendørs og indendørs uformelle mødesteder med mulighed for aktiviteter og liv. Både i de grønne og blå rekreative arealer samt på bymidtens pladser i synergi med detailhandel og andre tilbud.
 • at der skabes et naturligt trafik- og bevægelsesflow fra Fredensborg Slot op mod bymidten detailhandelsområde for alle trafikanter.
 • at sikre, at lokalplanområdets bygninger og arealer disponeres og udformes med vægt på bæredygtighed, tilgængelighed, social kontakt og arkitektonisk kvalitet.

Lokalplankategori

Lokalplanområdet omfatter den centrale del af Fredensborg by og udpeger en række bygninger som bevaringsværdige. Derudover rummer lokalplanen et §3 naturområde og lokalplanen følges af et tillæg til Kommuneplan 2017.

Med udgangspunkt i ovenstående vurderes lokalplanen til kategori A, med 8 ugers høring.Geografisk afgrænsning

Lokalplanområdets afgrænsning og opdeling i delområdet afspejler helhedsplanens indsatsområder og de tre arbejdsgruppers fokusområder:

 

Delområde 1, Den grønne bymidte (Orange på kortet).

Delområde 2, Hovedaksen (Rød på kortet).

Delområde 3, Det grønne strøg (Grøn på kortet).
Lokalplanens formål og indhold

Det overordnede formål med lokalplanen er at skabe et opdateret plangrundlag der muliggør og understøtter Helhedsplanen for Den Grønne Slotsby. I Helhedsplanen for den Grønne Slotsby er der fokus på bymidtens grønne områder samt vejarealer, men der har i de ovenfor nævnte arbejdsgrupper også været et fokus på, hvordan stueetagerne i bymidten kan sættes bedre i spil, ved at åbne op for andre funktioner end detailhandel i stueetagerne langs Jernbanegade.

 

Forslag til lokalplan samt kommuneplantillæg er vedlagt.


Øvrige forhold af betydning for lokalplanforslaget

 

Udlæg af grønt friareal

Lokalplanens bestemmelser for matrikel 66c (Vaffelhuset), betyder at ejer af ejendommen kan forlange at Fredensborg Kommune overtager arealet mod erstatning.

 

 

Lokalplan F1 og F30

Lokalplan F1 og F30 aflyses for de matrikler, der er omfattet for den nye lokalplan F117 for Fredensborg bymidte.

 

Kommuneplantillæg

Til lokalplanforslaget medfølger et kommuneplantillæg til kommuneplanrammen:

Langedammen: FR01, Anvendelse: Rekreativt grønt område.

Kommuneplantillægget muliggør, at der kan opføres en pavillon til udendørs servering på maksimalt 37 kvm. inden for området.

 

Kulturmiljø

Lokalplanens område er i Kommuneplan 2017 omfattet af kulturmiljøet Slotsbyen. Kulturmiljøet er væsentligt for at forstå den kulturhistoriske sammenhæng og kontekst som lokalplanen indskriver sig i.


I Kommuneplan 2017 er de gældende retningslinjer for beskyttelse af kulturhistoriske værdier i lokalplanområdet som følger:

Ifølge kommuneplan 2017, 6.1.2 Kulturmiljøer, må der inden for kulturmiljøerne ikke ske ændringer, som forringer områdernes værdi eller mulighed for at styrke og genoprette værdien af kulturmiljøet. Ændringerne inden for afgrænsningen af et kulturmiljø skal altid ske under hensyn til det enkelte kulturmiljøs værdi og sårbarhed.

 

Bevaringsværdige bygninger

Med lokalplanen udpeges 24 bygninger som bevaringsværdige. Lokalplanen fastlægger bestemmelser med det formål at bevare og værne om disse bygninger.

 

§3 natur

Inden for lokalplanens delområde 3, Det grønne strøg er der registreret §3 natur i de tre damme: Bagerdammen, Langedammen og Slotsforvalterdammen.

 

Der er ved en besigtigelse i 2012 fundet grøn frø i dammene i Delområde 3, Det grønne strøg. Grøn frø er fredet i Danmark og må derfor ikke samles ind eller slås ihjel. Dette skal man være opmærksom på ved landskabsbearbejdelse samt udvidelse af eksisterende søer samt ved evt. etablering af nye søer i delområde 3.

 

Dialog, borgerinddragelse og fremadrettet proces

Som nævnt oven for har der været afholdt 3 workshops med borgere inddelt i 3 arbejdsgrupper. Arbejdet i disse grupper har bl.a. bidraget til lokalplanens indhold, da et af lokalplanens formål netop er at muligøre delprojekterne i helhedsplanen for Den Grønne Slotsby.

 

I marts afholdes den fjerde workshop for arbejdsgrupperne i forbindelse med helhedsplanen for Den Grønne Slotsby. Her præsenteres lokalplanforslaget samtidig med planer og tegninger for den endelige konkrete udformning af de 3 delprojekter i helhedsplanen for Den Grønne Slotsby.

 

Efter endt høring af lokalplanforslaget forelægges den endelige lokalplan med eventuelle ændringsforslag for Plan-, Miljø-, og Klimaudvalget, Økonomiudvalget samt Byrådet. Med udgangspunkt i en foreløbig tidsplan, forventes dette i juni 2018.

 

Miljøvurdering

Forslaget til principper for Lokalplan F117 vurderes på baggrund af en miljø screening, ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet og vurderes derfor ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering af planer.

Forslag til principper for Lokalplan F117 er ikke omfattet af krav om miljøvurdering, da det alene indeholder mindre ændringer for et område på lokalt plan, og da ændringerne ikke vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Der vil i lokalplanforslaget blive fastsat bestemmelser som begrænser de miljømæssige konsekvenser af planen, som følge af miljøscreeningen.

Fredensborg Kommunes afgørelse om ikke at udarbejde en miljøvurdering offentliggøres samtidig med den offentlige hørringsperiode for lokalplanforslaget for lokalplan F117, med klagevejledning til Natur- og Miljøklagenævnet /Planklagenævnet.

Bevilling

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Planloven

Kompetence

Byrådet

Kommunikation

Lokalplanforslaget offentliggøres og udsendes til berørte ejere og brugere.

Indstilling

 1. At forsag til lokalplan F117 for Fredensborg bymidte samt tillæg nr 2 til Kommuneplan 2017 fremlægges i offentlig høring i 8 uger.
 2. At der ikke udarbejdes en egentlig miljøvurdering af lokalplanforslaget.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 06-02-2018

Anbefaler administrationens indstilling.

Nr.36 - Endelig vedtagelse af lokalplan L102 for Toelt landsby

Sagsnr.: 15/28645

 

Beslutningstema

Endelig vedtagelse af lokalplan L102 Toelt landsby.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund og lokalplanens formål

Arbejdet med lokalplanen for Toelt landsby blev igangsat i januar 2015 som et samarbejde mellem Toelt Landsbylaug og Fredensborg Kommune.


Lokalplanens formål er overordnet at sikre bevarelsen af landsbyen med alle dens bevaringsværdige kvaliteter bygningsmæssigt, kulturhistorisk og landskabsmæssigt. Grundet Toelt landsbys beskedne størrelse og komplekse bygningsmasse har det været muligt og hensigtsmæssigt at arbejde relativt detaljeret med bestemmelser for de enkelte ejendomme i landsbyen.


Kort om lokalplanens indhold

For at afspejle landsbyens udviklingshistorie er lokalplanens bebyggelsesregulerende bestemmelser fastlagt særskilt for 5 karakteristiske delområder med forskellige bevaringsværdier og udviklingspotentialer: Siebjerggaard, Landsbyen, Planteskolen, Landsbygaden og Havehusene.

 

Lokalplanen fastlægger bestemmelser med det formål at sikre bevaring af landsbyens eneste firelængede gård, landsbyens bebyggelsesstruktur, dens afgrænsning mod det åbne land, de bevaringsværdige bygninger, beplantning og stendiger.


På baggrund af SAVE-registreringen fra 2014 (Projekt om bygningsregistrering) er syv bygninger udpeget som bevaringsværdige. I lokalplanen er der fastlagt bevaringsbestemmelser for de bevaringsværdige bygninger ud fra konkret vurdering for hver enkel ejendom.


Lokalplanen fastlægger endvidere bestemmelser, som skal sikre udviklingsmuligheder f.eks. ved tilbygning eller nybyggeri for ejendomme uden ovennævnte bevaringsværdier eller bygninger der har mistet deres oprindelige funktion. Seks ejendomme i landsbyen er omfattet af transportkorridoren som er statens arealreservation. For disse ejendomme kan kan kun visse til- og ombygninger af eksisterende bygninger tillades.


Borgerinddragelse

Lokalplanarbejdet blev igangsat efter ønske fra landsbylaugets bestyrelse. Landsbylauget og landsbyens beboere har været inddraget tidligt i lokalplanprocessen og har ydet en meget stor indsats med sparring og dialog. Eksempelvis ved deltagelse i landbyvandringer med besigtigelse af bygninger og stendiger sammen med Museum Nordsjælland – Hørsholm.


Den 24. august 2017 blev afholdt et borgermøde i Toelt landsby. Mange af landsbyens beboere deltog og der var mulighed for at debattere indholdet i lokalplanforslaget. Efterfølgende er der fremsendt høringssvar, som administrationen har behandlet.   

 

Høring af lokalplanforslag

Lokalplanforslaget var i offentlig høring fra den 15. juni 2017 til den 31. august 2017. Administrationen modtog i alt 13 høringsvar fra beboere i Toelt landsby.  Høringssvarene er vedlagt denne dagsorden. Administrationen har udarbejdet et høringsnotat som er vedhæftet som bilag 1, som indeholder et kort resumé af høringssvarene, administrationens kommentar samt forslag til ændring i lokalplanen.


Administrationens behandling af høringssvar 

De indkomne høringsvar er alle fra beboerne i Toelt landsby og de indeholder overordnet set ønsker og idéer for de enkelte ejendomme.


I gennemgang og behandling af høringssvarene har administrationen haft fokus på hvad der er formålet med lokalplanen, nemlig at sikre bevarelsen af landsbyen med alle dens bevaringsværdige kvaliteter både bygningsmæssigt, kulturhistorisk og landskabsmæssigt.


For at nævne et par eksempler fra høringssvarene finder administrationen det særlig vigtigt at fastholde forbudszonen mod nyt byggeri som fremgår af lokalplanens kortbilag 3. Den er fastlagt for at bevare nogle af de særlige kvaliteter i landsbyen som den kompakte struktur og oplevelsen af sammenhæng i det grønne udtryk med åbne forhaver, store træer og levende hegn.


For de bevaringsværdige bygninger gælder generelt set mere restriktive bestemmelser end for de bygninger som ikke er udpeget som bevaringsværdige i lokalplanen. Flere af beboerne  har i høringssvarene f.eks. ønsket mulighed for at kunne isætte termovinduer ved de bevaringsværdige bygninger. Administrationen anbefaler at dette ønske imødekommes, således at ejer selv kan bestemme om der skal isættes termovinduer eller vinduer konstrueret efter de gamle principper. Administrationen indstiller også ændringsforslag for de ikke bevaringsværdige bygninger f.eks. om flere farvemuligheder ved murværk, typer af tagmaterialer, og lempeligere krav ved småbygninger.


Enkelte høringssvar indeholder ønsker om trafikforanstaltninger i landsbyen. Trafikforanstaltninger er ikke afhængige af lokalplanen og ønskerne vil blive behandlet særskilt i administrationen.

Administrationens ændringsforslag

De indkomne høringssvar giver efter administrationen vurdering anledning til de ændringer som fremgår  af bilag 2.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Planloven

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Lokalplanens vedtagelse vil blive annonceret, og de berørte parter vil modtage brev om kommunens afgørelse.

Indstilling

 1. At lokalplan L102 for Toelt landsby vedtages endeligt med de ændringer der fremgår af høringsnotatet.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 06-02-2018

Sagen udsættes.

Nr.37 - Godkendelse af forskrift for brug af fastbrændselsovne i Fredensborg Kommune

Sagsnr.: 18/1458

 

Beslutningstema

Godkendelse af Forskrift for brug af fastbrændselsovne i Fredensborg Kommune.

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Kommune modtager hvert år flere klager og henvendelser fra borgere, som føler sig generet af røg fra fastbrændselsovne, typisk brændeovne. Røggener opstår ofte, fordi brugeren af brændeovnen ikke er bekendt med reglerne på området, og derfor kommer til at fyre forkert. Eksempelvis med brænde, der ikke er tørt nok. Dette kan skabe unødige gener for omgivelserne.

 

Formålet med denne forskrift er, at få præsenteret reglerne for korrekt brug af fastbrændselsovne og således at forebygge og afhjælpe røggener til de omkringboende og omgivelserne og dermed mindske antallet af klagesager.

 

Ved korrekt brug af fastbrændselsovne mindskes desuden risikoen for udledning af sundhedsskadelige partikler, til gavn for både indeklima og omgivelserne.

 

Samtidig giver forskriften mulighed for en hurtigere sagsbehandling i de klagesager, som kommunen skal behandle.

 

Hidtil har kommunens handlemuligheder i klagesager været, at give påbud om at nedbringe genen efter Miljøbeskyttelseslovens § 42, hvis der er konstateret en væsentlig gene fra en fastbrændselsovn. Før der kan gives påbud, skal dette varsles. Typisk varsles modtageren af påbuddet 14 dage før det endelige påbud gives. Hvis et påbud ikke overholdes, gives der i første omgang en indskærpelse.   

 

En lokal forskrift skaber en retstilstand, som umiddelbart kan håndhæves. Det betyder, at kommunen umiddelbart kan give en indskærpelse, hvis en eller flere paragraffer i forskriften overtrædes. Der skal således ikke først udarbejdes og meddeles påbud. 

 

Forskriften fratager dog ikke kommunen muligheden for stadig at give påbud efter miljøbeskyttelsesloven, hvis det skønnes nødvendigt.

 

Kommunens afgørelser efter forskriften kan ikke påklages, og overtrædelser kan straffes med bøde.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr.1461 af 7. december 2015 om regulering af luftforurening fra fyringsanlæg til fast brændsel under 1 MW (Brændeovnsbekendtgørelsen).

Kompetence

Byrådet

Kommunikation

Ikrafttrædelsen af forskriften offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Indstilling

 1. At Forskrift for brug af fastbrændselsovne i Fredensborg Kommune godkendes.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 06-02-2018

Anbefaler administrationens indstilling.

Nr.38 - Genoptagelse - Kong Christians Alle 7, Fredensborg. Dispensation

Sagsnr.: 15/22870

 

Beslutningstema

Stillingtagen til begrundelse for afgørelse om dispensation fra lokalplan F1 vedrørende udlæg af sti.

Sagsfremstilling og økonomi

Genoptagelse af sag 136 fra mødet den 30. maj 2017.


Afgørelsen fra mødet den 30. maj 2017, om at der ikke meddeles dispensation fra lokalplan F1 vedrørende udlæg af sti, blev påklaget til Planklagenævnet, der ved afgørelse af 5. januar 2018 har ophævet afgørelsen og hjemvist sagen til fornyet behandling i kommunen.

Begrundelsen herfor er, at en skriftlig afgørelse skal begrundes, med mindre afgørelsen fuldt ud giver parten medhold.


Sagsresume og baggrund:

Fredensborg Kommune modtog fra Landinspektørfirmaet Hyldegaard ansøgning om arealoverførsel fra en matrikel til en anden på ejendommen Kong Christians Alle 7, Fredensborg. Den ønskede arealoverførsel ville resulterer i en ny byggegrund.


Ejendommen Kong Christians Alle 7 består af 2 matrikler, der hver især udgør selvstændige ejendomme:


 • Matr. nr. 4au Fredensborg, hvorpå det eksisterende enfamiliehus ligger, og
 • Matr. nr. 4v Fredensborg, der i lokalplan F1 er udlagt til sti, og som følge deraf er vurderet til 0 kr.

I sag 56 fra mødet den 7. marts 2017, besluttede udvalget at udsende sagen i fornyet naboorientering/partshøring, og at såfremt der ikke indkom væsentlige indsigelser kunne dispensation meddeles.


Administrationen vurderede efter naboorienteringen/parthøringen, at de indkomne indsigelser var væsentlige. Derfor blev sagen forelagt Plan-, Miljø- og Klimaudvalget på ny den 30. maj 2017 (sag 136). Til mødet den 30. maj 2017 havde naboerne anmodet om foretræde (jf. sag 123).


Plan-, Miljø- og Klimaudvalget besluttede den 30. maj 2017, at der ikke meddeles dispensation fra lokalplan F1 § 7. Beslutningen blev ikke begrundet.


Referat fra sagens behandling den 30. maj 2017, og herunder sagens bilag kan findes via elektronisk link.


Administrationens vurdering

Formålet med lokalplan F1 er blandt andet at  fastholde karakteren af boligområderne omkring bymidten. 

 

En begrundelse for afslaget på dispensation ville efter administrationens vurdering kunne være, at en ny villa på Kong Christians Alle på afgørende vis vil ændre områdets karakter, der i dag er karakteriseret ved store grunde og dermed store haver med rig beplantning. Grundene på Kong Christians Alle – fraregnet nr. 7 – er alle i omegnen af 1.000 m², bortset fra en enkelt grund som er 1.756 m². Den gennemsnitlige grundstørrelse – fraregnet nr 7 – er 1.155 m². Grunden på Kong Christians Alle 7, som ønskes bebygget er til sammenligning 700 m².

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Planloven


Lokalplan F1

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

Kommunikation

Udvalgets afgørelse skal meddeles til ansøger og ejer.

Elektroniske bilag

https://www.fredensborg.dk/politik/dagsordener-og-referater/plan---miljoe--og-klimaudvalget/2017/maj/30--maj-2017--referat/136

Indstilling

 1. At der ikke meddeles dispensation fra lokalplan F1 § 7, med begrundelse som beskrevet i sagsfremstillingen.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 06-02-2018

Der træffes beslutning om dispensation med den begrundelse at Fredensborg Kommune vurderer at det omtalte stiudlæg i § 7 stk. 2 ikke længere er relevant.

 

For stemmer 5: F, C, O, Mie Stattau (V), Ergin Özer (A)

Imod stemmer 3: B, Carsten Nielsen og Bo Hilsted (A)

Carsten Bo Nielsen (V) undlader at stemme idet han ikke finder sagen tilstrækkeligt oplyst.

Nr.39 - Orientering vedrørende gifttønder fra Lars Foss Kemi

Sagsnr.: 17/2781

 

Beslutningstema

Opfølgende orientering vedrørende dumpning af gifttønder fra Lars Foss Kemi på flere tidligere lossepladser i Fredensborg Kommune.

Sagsfremstilling og økonomi

I marts 2017 blev Plan-, Miljø- og Klimaudvalg, Økonomiudvalg og Byråd orienteret om dumpning af gifttønder fra den tidligere virksomhed Lars Foss Kemi på følgende fire lokaliteter i kommunen:

 • Højsager Losseplads, Højsagervej 12
 • Kejserdal Losseplads, Humlebækvej 64
 • Roland Losseplads ved Knurrenborg Vang, Langstrupvej 5
 • Kastanievej 40-42

Det blev oplyst, at alle lokaliteterne var kendt af såvel kommunen som Region Hovedstaden, og i et eller andet omfang allerede var undersøgt af det tidligere Frederiksborg Amt. På nær Kastanievej 40-42 var alle de nævnte tidligere lossepladser samt selve virksomhedslokaliteten ”Lars Foss Kemi” (Præstemosevej 2-4) kortlagt som forurenede på baggrund af udførte undersøgelser.

 

De berørte lokaliteter, med undtagelse af Præstemosevej 2-4, ligger alle inden for områder med særlig drikkevandsinteresser. Områder med særlige drikkevandsinteresser er omfattet af den offentlige indsats, hvilket betyder, at Region Hovedstaden skal gøre en særlig indsats for at beskytte grundvandet i disse områder. Regionens indsats (undersøgelse, monitering og afværgetiltag) sker dog efter en prioriteret rækkefølge blandt mange andre ejendomme.

 

Netop fordi, der er tale om en prioritering, har Fredensborg Kommune tidligere rettet henvendelse til Miljø- og fødevareministeren med opfordring om en højere prioritering af beskyttelse af grundvandet og dermed at sikre tilstrækkelige regionale midler hertil.

 

Som tilsynsmyndighed på drikkevandskvalitet, har kommunen, som opfølgning på oplysningerne om deponering af affald fra Lars Foss Kemi, foranstaltet, at der i samtlige drikkevandsboringer til almen vandforsyning er udført supplerende analyser for organiske forureninger, som ikke har været en del af det faste analyseprogram, og som kunne stamme fra eventuel forurening fra Lars Foss Kemi.

 

De supplerende analyser blev udtaget i perioden marts – juni 2017 og der blev ikke påvist forurening i vandprøver fra nogen af indvindingsboringerne.

 

Det er Region Hovedstaden, der er myndighed i forhold til kortlægning af forurenede og muligt forurenede arealer. Ved herreløse forureninger som f.eks. gamle deponier og lignende er det regionen, der via den offentlige indsats har ansvaret for supplerende undersøgelser, risikovurderinger og evt. oprensning. Regionens tiltag på forurenede grunde iværksættes i en prioriteret rækkefølge, hvor bl.a. boligarealer og områder med vigtigt grundvand prioriteres.  

 

Efter orienteringssagen i marts 2017 har Region Hovedstaden revurderet sagen på Kastanievej 40-42. Grunden blev således V1-kortlagt (mistanke om jordforurening) den 17. november 2017, og regionen udfører på nuværende tidspunkt undersøgelser på grunden. Undersøgelserne omfatter analyse af trækerner for indhold af chlorerede opløsningsmidler (ny undersøgelsesmetode), geofysiske undersøgelser til kortlægning af områder, hvor der kan være deponeret tromler, og på baggrund af resultater heraf gravning af render og etablering af filtersatte boringer til vandprøvetagning. Ved de undersøgelser, som er udført indtil nu, er der på dele af arealet konstateret tydelige tegn på deponering af affald i form af tegl, brokker, plast, slagger m.m. Der er dog ikke påvist væsentlig forurening i analyserede jord- og grundvandsprøver. På nuværende tidspunkt udføres der søgegravninger på arealet.

 

Den 23. oktober 2017 blev der i programmet ”Efterforskerne” på P1 fulgt op på sagen, og der fremkom i den forbindelse oplysninger om en ny lokalitet, hvor der ifølge et nyt øjenvidne i begyndelsen af 1970’erne skulle være dumpet tønder i et tidligere vandhul. Arealet er af øjenvidnet lokaliseret som en del af Kirkeleddet 102-178 og Kirkeleddet 202-322 i Fredensborg.

 

Region Hovedstaden har på baggrund af oplysningerne i sagen, hvor kommunen har bidraget med en arkivgennemgang samt gamle luftfotos, den 24. januar 2018 varslet V1-kortlægning af et areal på 2.280 m2 ved Kirkeleddet 102-178 og Kirkeleddet 202-322. Det kortlagte areal ligger i et boligområde, og det forventes derfor, at Region Hovedstaden vil prioritere udførsel af undersøgelser på arealet.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Jordforureningsloven, Vandforsyningsloven og Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

Indstilling

 1. At orientering tages til efterretning.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 06-02-2018

Orienteringen tages til efterretning.

Udvalget orienteres om 4 yderligere lokaliteter.

Nr.40 - Orientering Højsager Mølle Status

Sagsnr.: 15/23202

 

Beslutningstema

Orientering om renoveringsstatus på Højsager Mølle til efterretning.

Sagsfremstilling og økonomi

Indledning:

Højsager Mølle er fredet jf. lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer jf. lovbekendtgørelse nr. 685 af 9. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 1247 af 18. december 2012.

Fredningens retsvirkninger betyder ifølge § 9 i førnævnte lov, at ejeren eller brugeren af en fredet bygning skal holde denne i forsvarlig stand, herunder tæt på tag og fag. 


Højsager Mølles tilstand:

Højsager Mølle er fortsat adskilt i 3 bygningsdele pga. råd i de bærende konstruktioner. De tre dele er hatten (den drejelige top på en hollandsk mølle), kroppen (den øvrige del af trækonstruktionerne) og grunden (den nederste del af møllen, her bestående af trædæk og murede kampestens- og teglstensvægge).

 

Skaderne på de bærende konstruktionsdele blev konstateret kort forinden, Møllen skulle have været genindviet i september 2013. Genindvielsen blev aflyst. Af sikkerhedsmæssige årsager blev Møllen adskilt i de 3 dele og grundens mure og trædæk blev overdækket midlertidigt.

 

Hatten står fortsat opklodset og adskilt fra kroppen. Flere af kroppens højben er nederst nedbrudt af råd pga. en tidligere renovering (afsluttet ca. 1985), hvor højbenene desværre blev delvist indstøbt og skjult. Der blev indkøbt træ til udskiftning af højben m.m. En del af dette indkøbte træ, er blevet anvendt til renovering af grunden i 2016/2017. Det resterende træ ligger fortsat i depot sammen med de ny renoverede møllevinger.

Spånene, den udvendige overfladebeklædning på kroppen, trænger fortsat til udskiftning og overfladebehandling.


I september 2015 blev der installeret et fugtreducerende anlæg i grunden. Den fugtreducerende virkning på grundens ydervægge blev kontrolleret efter henholdsvis 6 og 12 måneder og virkningen blev dokumenteret med tilfredsstillende resultat.


Primo 2016 blev Slots- og Kulturstyrelsen ansøgt om tilladelse til at renovere de rådskadede bærende konstruktioner i grunden. Tilladelse blev bevilget og arbejderne blev opstartet medio maj. Arbejderne omhandlede primært udskiftning af rådskadede murremme, fodremme og bjælkeender samt renovering af grundmur. Desuden blev portoverligger udskiftet, der blev udlagt nyt gulv med nye lemme. Rådskader i bindingsværksvæg mod portrum blev tillige udbedret. Renoveringen blev afsluttet medio 2017 med pudsning og kalkning af murværk, samt etablering af en ny midlertidig overdækning til beskyttelse af de nyrenoverede konstruktioner. Redegørelse og afsluttet regnskab blev indsendt til Slots- og Kulturstyrelsen.


Fremtidige renoveringsarbejder:

Fremtidige renoveringsarbejder på Højsager Mølle udføres mest hensigtsmæssigt i etape 2, således at udskiftning af Kroppens nedbrudte rådskadede bærende konstruktioner samt udskiftning af nedbrudte øvrige konstruktionsdele som flunker, gulv, inddækninger og spån planlægges udført før at Møllens tre bygningsdele samles og løftes på plads.


Økonomi:

Renoveringens 2. etape vurderes at andrage kr.: 2.500.000,- DKK ekskl. moms. I budgetforlig 2018 er der afsat kr. 700.000,- DKK ekskl. moms til Højsager Mølle. De 700.000,- kr. afsat i budgetforlig 2018 ønskes derfor at indgå i den samlede finansiering af 2. etape.

Fredensborg Møllelaug har fået tilsagn om kr.: 500.000,- DKK ekskl. moms fra Aage og Johanne Louis-Hansens Fond. Endvidere har Augustinusfonden givet tilsagn om kr. 300.000,- DKK ekskl. Moms.

Plan , Miljø og Klimaudvalget har januar 2018 godkendt, at der anvendes kr. 1.000.000,- DKK ekskl. moms til Højsager Mølle af 2018 anlægsmidler til oprettende vedligehold.

I alt samlet kr.: 2.500.000,- DKK ekskl. moms. til udførsel af etape 2 som forventes igangsat primo 2018.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Plan- Miljø- og Klimaudvalget.

Kommunikation

Fredensborg Møllelaug inddrages og informeres løbende om igangsætning af aktiviteter.

Elektroniske bilag

1)    Højsager Mølle historik 2017.

Indstilling

 1. At orientering om renoveringsstatus af Højsager Mølle tages til efterretning.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 06-02-2018

Orienteringen tages til efterretning.

Nr.41 - Orientering per 6. februar 2018

Sagsnr.: 17/8120

 

Sagsfremstilling og økonomi

 • Det årlige Byplanmøde afholdes den 4.-5. oktober 2018 i Hjørring.
 • Skydebaner – opfølgning vedrørende ny placering.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 06-02-2018

Orienteringen tages til efterretning.

Nr.42 - Sager på vej per 6. februar 2018

Sagsnr.: 17/28298

 

Beslutningstema

Udvalget orienteres om sager der er planlagt til behandling.

Sagsfremstilling og økonomi

Listen over sager på vej er et planlægningsredskab for kommende møder.

Sager opført på listen kan flytte dato, nye sager kan komme til, og varslede sager kan blive uaktuelle og udgå. 

  

 

Marts

 • Endelig vedtagelse af lokalplan F118 for Kronprinsensvej
 • Placering af nyt skydecenter
 • Endelig vedtagelse af Fællesregulativ for vandløb
 • Endelig vedtagelse af Vandløbsregulativ for Usserød Å
 • Ligebehandling af boligveje
 • Niverødvej 18, ansøgning om ekstra bolig

April

 • Orientering om Bygningsreglement 2018
 • Planlægning for Nivå Bymidte

 

Senere

 • Støj fra motorvej

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 06-02-2018

Orienteringen tages til efterretning.

Sag om status for sag om Louisiana parkering tilføjes.