Nr.40 - Orientering Højsager Mølle Status

Sagsnr.: 15/23202

 

Beslutningstema

Orientering om renoveringsstatus på Højsager Mølle til efterretning.

Sagsfremstilling og økonomi

Indledning:

Højsager Mølle er fredet jf. lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer jf. lovbekendtgørelse nr. 685 af 9. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 1247 af 18. december 2012.

Fredningens retsvirkninger betyder ifølge § 9 i førnævnte lov, at ejeren eller brugeren af en fredet bygning skal holde denne i forsvarlig stand, herunder tæt på tag og fag. 


Højsager Mølles tilstand:

Højsager Mølle er fortsat adskilt i 3 bygningsdele pga. råd i de bærende konstruktioner. De tre dele er hatten (den drejelige top på en hollandsk mølle), kroppen (den øvrige del af trækonstruktionerne) og grunden (den nederste del af møllen, her bestående af trædæk og murede kampestens- og teglstensvægge).

 

Skaderne på de bærende konstruktionsdele blev konstateret kort forinden, Møllen skulle have været genindviet i september 2013. Genindvielsen blev aflyst. Af sikkerhedsmæssige årsager blev Møllen adskilt i de 3 dele og grundens mure og trædæk blev overdækket midlertidigt.

 

Hatten står fortsat opklodset og adskilt fra kroppen. Flere af kroppens højben er nederst nedbrudt af råd pga. en tidligere renovering (afsluttet ca. 1985), hvor højbenene desværre blev delvist indstøbt og skjult. Der blev indkøbt træ til udskiftning af højben m.m. En del af dette indkøbte træ, er blevet anvendt til renovering af grunden i 2016/2017. Det resterende træ ligger fortsat i depot sammen med de ny renoverede møllevinger.

Spånene, den udvendige overfladebeklædning på kroppen, trænger fortsat til udskiftning og overfladebehandling.


I september 2015 blev der installeret et fugtreducerende anlæg i grunden. Den fugtreducerende virkning på grundens ydervægge blev kontrolleret efter henholdsvis 6 og 12 måneder og virkningen blev dokumenteret med tilfredsstillende resultat.


Primo 2016 blev Slots- og Kulturstyrelsen ansøgt om tilladelse til at renovere de rådskadede bærende konstruktioner i grunden. Tilladelse blev bevilget og arbejderne blev opstartet medio maj. Arbejderne omhandlede primært udskiftning af rådskadede murremme, fodremme og bjælkeender samt renovering af grundmur. Desuden blev portoverligger udskiftet, der blev udlagt nyt gulv med nye lemme. Rådskader i bindingsværksvæg mod portrum blev tillige udbedret. Renoveringen blev afsluttet medio 2017 med pudsning og kalkning af murværk, samt etablering af en ny midlertidig overdækning til beskyttelse af de nyrenoverede konstruktioner. Redegørelse og afsluttet regnskab blev indsendt til Slots- og Kulturstyrelsen.


Fremtidige renoveringsarbejder:

Fremtidige renoveringsarbejder på Højsager Mølle udføres mest hensigtsmæssigt i etape 2, således at udskiftning af Kroppens nedbrudte rådskadede bærende konstruktioner samt udskiftning af nedbrudte øvrige konstruktionsdele som flunker, gulv, inddækninger og spån planlægges udført før at Møllens tre bygningsdele samles og løftes på plads.


Økonomi:

Renoveringens 2. etape vurderes at andrage kr.: 2.500.000,- DKK ekskl. moms. I budgetforlig 2018 er der afsat kr. 700.000,- DKK ekskl. moms til Højsager Mølle. De 700.000,- kr. afsat i budgetforlig 2018 ønskes derfor at indgå i den samlede finansiering af 2. etape.

Fredensborg Møllelaug har fået tilsagn om kr.: 500.000,- DKK ekskl. moms fra Aage og Johanne Louis-Hansens Fond. Endvidere har Augustinusfonden givet tilsagn om kr. 300.000,- DKK ekskl. Moms.

Plan , Miljø og Klimaudvalget har januar 2018 godkendt, at der anvendes kr. 1.000.000,- DKK ekskl. moms til Højsager Mølle af 2018 anlægsmidler til oprettende vedligehold.

I alt samlet kr.: 2.500.000,- DKK ekskl. moms. til udførsel af etape 2 som forventes igangsat primo 2018.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Plan- Miljø- og Klimaudvalget.

Kommunikation

Fredensborg Møllelaug inddrages og informeres løbende om igangsætning af aktiviteter.

Elektroniske bilag

1)    Højsager Mølle historik 2017.

Indstilling

  1. At orientering om renoveringsstatus af Højsager Mølle tages til efterretning.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 06-02-2018

Orienteringen tages til efterretning.