Nr.39 - Orientering vedrørende gifttønder fra Lars Foss Kemi

Sagsnr.: 17/2781

 

Beslutningstema

Opfølgende orientering vedrørende dumpning af gifttønder fra Lars Foss Kemi på flere tidligere lossepladser i Fredensborg Kommune.

Sagsfremstilling og økonomi

I marts 2017 blev Plan-, Miljø- og Klimaudvalg, Økonomiudvalg og Byråd orienteret om dumpning af gifttønder fra den tidligere virksomhed Lars Foss Kemi på følgende fire lokaliteter i kommunen:

  • Højsager Losseplads, Højsagervej 12
  • Kejserdal Losseplads, Humlebækvej 64
  • Roland Losseplads ved Knurrenborg Vang, Langstrupvej 5
  • Kastanievej 40-42

Det blev oplyst, at alle lokaliteterne var kendt af såvel kommunen som Region Hovedstaden, og i et eller andet omfang allerede var undersøgt af det tidligere Frederiksborg Amt. På nær Kastanievej 40-42 var alle de nævnte tidligere lossepladser samt selve virksomhedslokaliteten ”Lars Foss Kemi” (Præstemosevej 2-4) kortlagt som forurenede på baggrund af udførte undersøgelser.

 

De berørte lokaliteter, med undtagelse af Præstemosevej 2-4, ligger alle inden for områder med særlig drikkevandsinteresser. Områder med særlige drikkevandsinteresser er omfattet af den offentlige indsats, hvilket betyder, at Region Hovedstaden skal gøre en særlig indsats for at beskytte grundvandet i disse områder. Regionens indsats (undersøgelse, monitering og afværgetiltag) sker dog efter en prioriteret rækkefølge blandt mange andre ejendomme.

 

Netop fordi, der er tale om en prioritering, har Fredensborg Kommune tidligere rettet henvendelse til Miljø- og fødevareministeren med opfordring om en højere prioritering af beskyttelse af grundvandet og dermed at sikre tilstrækkelige regionale midler hertil.

 

Som tilsynsmyndighed på drikkevandskvalitet, har kommunen, som opfølgning på oplysningerne om deponering af affald fra Lars Foss Kemi, foranstaltet, at der i samtlige drikkevandsboringer til almen vandforsyning er udført supplerende analyser for organiske forureninger, som ikke har været en del af det faste analyseprogram, og som kunne stamme fra eventuel forurening fra Lars Foss Kemi.

 

De supplerende analyser blev udtaget i perioden marts – juni 2017 og der blev ikke påvist forurening i vandprøver fra nogen af indvindingsboringerne.

 

Det er Region Hovedstaden, der er myndighed i forhold til kortlægning af forurenede og muligt forurenede arealer. Ved herreløse forureninger som f.eks. gamle deponier og lignende er det regionen, der via den offentlige indsats har ansvaret for supplerende undersøgelser, risikovurderinger og evt. oprensning. Regionens tiltag på forurenede grunde iværksættes i en prioriteret rækkefølge, hvor bl.a. boligarealer og områder med vigtigt grundvand prioriteres.  

 

Efter orienteringssagen i marts 2017 har Region Hovedstaden revurderet sagen på Kastanievej 40-42. Grunden blev således V1-kortlagt (mistanke om jordforurening) den 17. november 2017, og regionen udfører på nuværende tidspunkt undersøgelser på grunden. Undersøgelserne omfatter analyse af trækerner for indhold af chlorerede opløsningsmidler (ny undersøgelsesmetode), geofysiske undersøgelser til kortlægning af områder, hvor der kan være deponeret tromler, og på baggrund af resultater heraf gravning af render og etablering af filtersatte boringer til vandprøvetagning. Ved de undersøgelser, som er udført indtil nu, er der på dele af arealet konstateret tydelige tegn på deponering af affald i form af tegl, brokker, plast, slagger m.m. Der er dog ikke påvist væsentlig forurening i analyserede jord- og grundvandsprøver. På nuværende tidspunkt udføres der søgegravninger på arealet.

 

Den 23. oktober 2017 blev der i programmet ”Efterforskerne” på P1 fulgt op på sagen, og der fremkom i den forbindelse oplysninger om en ny lokalitet, hvor der ifølge et nyt øjenvidne i begyndelsen af 1970’erne skulle være dumpet tønder i et tidligere vandhul. Arealet er af øjenvidnet lokaliseret som en del af Kirkeleddet 102-178 og Kirkeleddet 202-322 i Fredensborg.

 

Region Hovedstaden har på baggrund af oplysningerne i sagen, hvor kommunen har bidraget med en arkivgennemgang samt gamle luftfotos, den 24. januar 2018 varslet V1-kortlægning af et areal på 2.280 m2 ved Kirkeleddet 102-178 og Kirkeleddet 202-322. Det kortlagte areal ligger i et boligområde, og det forventes derfor, at Region Hovedstaden vil prioritere udførsel af undersøgelser på arealet.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Jordforureningsloven, Vandforsyningsloven og Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

Indstilling

  1. At orientering tages til efterretning.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 06-02-2018

Orienteringen tages til efterretning.

Udvalget orienteres om 4 yderligere lokaliteter.