Nr.38 - Genoptagelse - Kong Christians Alle 7, Fredensborg. Dispensation

Sagsnr.: 15/22870

 

Beslutningstema

Stillingtagen til begrundelse for afgørelse om dispensation fra lokalplan F1 vedrørende udlæg af sti.

Sagsfremstilling og økonomi

Genoptagelse af sag 136 fra mødet den 30. maj 2017.


Afgørelsen fra mødet den 30. maj 2017, om at der ikke meddeles dispensation fra lokalplan F1 vedrørende udlæg af sti, blev påklaget til Planklagenævnet, der ved afgørelse af 5. januar 2018 har ophævet afgørelsen og hjemvist sagen til fornyet behandling i kommunen.

Begrundelsen herfor er, at en skriftlig afgørelse skal begrundes, med mindre afgørelsen fuldt ud giver parten medhold.


Sagsresume og baggrund:

Fredensborg Kommune modtog fra Landinspektørfirmaet Hyldegaard ansøgning om arealoverførsel fra en matrikel til en anden på ejendommen Kong Christians Alle 7, Fredensborg. Den ønskede arealoverførsel ville resulterer i en ny byggegrund.


Ejendommen Kong Christians Alle 7 består af 2 matrikler, der hver især udgør selvstændige ejendomme:


  • Matr. nr. 4au Fredensborg, hvorpå det eksisterende enfamiliehus ligger, og
  • Matr. nr. 4v Fredensborg, der i lokalplan F1 er udlagt til sti, og som følge deraf er vurderet til 0 kr.

I sag 56 fra mødet den 7. marts 2017, besluttede udvalget at udsende sagen i fornyet naboorientering/partshøring, og at såfremt der ikke indkom væsentlige indsigelser kunne dispensation meddeles.


Administrationen vurderede efter naboorienteringen/parthøringen, at de indkomne indsigelser var væsentlige. Derfor blev sagen forelagt Plan-, Miljø- og Klimaudvalget på ny den 30. maj 2017 (sag 136). Til mødet den 30. maj 2017 havde naboerne anmodet om foretræde (jf. sag 123).


Plan-, Miljø- og Klimaudvalget besluttede den 30. maj 2017, at der ikke meddeles dispensation fra lokalplan F1 § 7. Beslutningen blev ikke begrundet.


Referat fra sagens behandling den 30. maj 2017, og herunder sagens bilag kan findes via elektronisk link.


Administrationens vurdering

Formålet med lokalplan F1 er blandt andet at  fastholde karakteren af boligområderne omkring bymidten. 

 

En begrundelse for afslaget på dispensation ville efter administrationens vurdering kunne være, at en ny villa på Kong Christians Alle på afgørende vis vil ændre områdets karakter, der i dag er karakteriseret ved store grunde og dermed store haver med rig beplantning. Grundene på Kong Christians Alle – fraregnet nr. 7 – er alle i omegnen af 1.000 m², bortset fra en enkelt grund som er 1.756 m². Den gennemsnitlige grundstørrelse – fraregnet nr 7 – er 1.155 m². Grunden på Kong Christians Alle 7, som ønskes bebygget er til sammenligning 700 m².

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Planloven


Lokalplan F1

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

Kommunikation

Udvalgets afgørelse skal meddeles til ansøger og ejer.

Elektroniske bilag

https://www.fredensborg.dk/politik/dagsordener-og-referater/plan---miljoe--og-klimaudvalget/2017/maj/30--maj-2017--referat/136

Indstilling

  1. At der ikke meddeles dispensation fra lokalplan F1 § 7, med begrundelse som beskrevet i sagsfremstillingen.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 06-02-2018

Der træffes beslutning om dispensation med den begrundelse at Fredensborg Kommune vurderer at det omtalte stiudlæg i § 7 stk. 2 ikke længere er relevant.

 

For stemmer 5: F, C, O, Mie Stattau (V), Ergin Özer (A)

Imod stemmer 3: B, Carsten Nielsen og Bo Hilsted (A)

Carsten Bo Nielsen (V) undlader at stemme idet han ikke finder sagen tilstrækkeligt oplyst.