Nr.37 - Godkendelse af forskrift for brug af fastbrændselsovne i Fredensborg Kommune

Sagsnr.: 18/1458

 

Beslutningstema

Godkendelse af Forskrift for brug af fastbrændselsovne i Fredensborg Kommune.

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Kommune modtager hvert år flere klager og henvendelser fra borgere, som føler sig generet af røg fra fastbrændselsovne, typisk brændeovne. Røggener opstår ofte, fordi brugeren af brændeovnen ikke er bekendt med reglerne på området, og derfor kommer til at fyre forkert. Eksempelvis med brænde, der ikke er tørt nok. Dette kan skabe unødige gener for omgivelserne.

 

Formålet med denne forskrift er, at få præsenteret reglerne for korrekt brug af fastbrændselsovne og således at forebygge og afhjælpe røggener til de omkringboende og omgivelserne og dermed mindske antallet af klagesager.

 

Ved korrekt brug af fastbrændselsovne mindskes desuden risikoen for udledning af sundhedsskadelige partikler, til gavn for både indeklima og omgivelserne.

 

Samtidig giver forskriften mulighed for en hurtigere sagsbehandling i de klagesager, som kommunen skal behandle.

 

Hidtil har kommunens handlemuligheder i klagesager været, at give påbud om at nedbringe genen efter Miljøbeskyttelseslovens § 42, hvis der er konstateret en væsentlig gene fra en fastbrændselsovn. Før der kan gives påbud, skal dette varsles. Typisk varsles modtageren af påbuddet 14 dage før det endelige påbud gives. Hvis et påbud ikke overholdes, gives der i første omgang en indskærpelse.   

 

En lokal forskrift skaber en retstilstand, som umiddelbart kan håndhæves. Det betyder, at kommunen umiddelbart kan give en indskærpelse, hvis en eller flere paragraffer i forskriften overtrædes. Der skal således ikke først udarbejdes og meddeles påbud. 

 

Forskriften fratager dog ikke kommunen muligheden for stadig at give påbud efter miljøbeskyttelsesloven, hvis det skønnes nødvendigt.

 

Kommunens afgørelser efter forskriften kan ikke påklages, og overtrædelser kan straffes med bøde.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr.1461 af 7. december 2015 om regulering af luftforurening fra fyringsanlæg til fast brændsel under 1 MW (Brændeovnsbekendtgørelsen).

Kompetence

Byrådet

Kommunikation

Ikrafttrædelsen af forskriften offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Indstilling

  1. At Forskrift for brug af fastbrændselsovne i Fredensborg Kommune godkendes.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 06-02-2018

Anbefaler administrationens indstilling.